Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8913

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8913 — HPS/MDP/Capita) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )

OJ C 162, 8.5.2018, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/26


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8913 — HPS/MDP/Capita)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 162/05)

1.

На 30 април 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие HPS Investment Partners, LLC („HPS“, Съединени щати),

предприятие Madison Dearborn Partners, LLC („MDP“, Съединени щати),

предприятие Capita Specialist Insurance Solutions Limited („CSIS“, Обединено кралство).

Предприятията HPS и MDP придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие CSIS.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие HPS: HPS е инвестиционно дружество със седалище в Съединените щати с основна сфера на дейност в придобиванията и стратегическото финансиране или рекапитализацията на дружества, които се нуждаят от финансова помощ;

—   за предприятие MDP: MDP е дружество за частни дялови инвестиции със седалище в Съединените щати;

—   за предприятие CSIS: CSIS е малък доставчик от Обединеното кралство на застрахователни посреднически услуги.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8913 — HPS/MDP/Capita

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top