EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/133/09

Покана за представяне на предложения — EACEA/16/2018 — Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката — Обединена европейска младеж

OB C 133, 16.4.2018, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 133/25


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/16/2018

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката

Обединена европейска младеж

(2018/C 133/09)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ — КОНТЕКСТ  (1)

Младите хора са активни в дейностите за мобилност в ЕС: присъединяват се към общоевропейски организации или се включват в по-малко структуриран неформален обмен с млади хора от други европейски държави, като показват положително отношение и подкрепят процеса на европейска интеграция (2). Те могат да са ефективни посланици на европейския проект и да изградят връзки из целия континент, по-специално от Източна и Западна Европа, но и по линията север—юг, и да вдъхновят другите чрез начина, по който възприемат Европа и своята европейска идентичност.

„Еразъм+“ за младежта днес насърчава младежкия обмен и мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации. Анализът на опита показва ползотворно и активно сътрудничество между организации и млади хора между различните държави. Програмата „Еразъм+“ успешно привлича и ангажира млади хора. Има голям интерес за участие и към момента е възможно да се окаже подкрепа само на 1 от всеки 3 проекта за мобилност (младежки обмен, мобилност на специалисти, работещи с младежи) и на 1 от всеки 5 партньорства (транснационални младежки инициативи).

Както посочи председателят г-н Юнкер по време на неговата реч за състоянието на Съюза от 2017 г. (3), „…Европа трябва да бъде съюз на равенство и Съюз на равни. Равенство между членовете му, големи или малки, на изток или на запад, на север или на юг.“ Младите хора са ключови участници в осъществяването на тази цел. Те може по-рядко да са ангажирани в традиционни форми на участие като гласуване или принадлежност към политическа партия в сравнение с по-възрастните хора, но мнозинството от тях декларират своя интерес към политиката и имат по-силно чувство, че са граждани на ЕС, в сравнение с по-възрастните групи. Новото проучване на Евробарометър (4) за европейската младеж потвърждава интереса на младите хора към по-съвременни форми на гражданско участие: над половината (53 %) от отговорилите заявяват, че са участвали в поне един вид организирана дейност през последните 12 месеца (+4 процентни пункта от 2014 г. насам), докато близо почти една трета (31 %) от младите хора в ЕС посочват, че са участвали в организирани доброволни дейности през последните 12 месеца (+6 процентни пункта от 2014 г. насам).

Според проучването младите хора искат от ЕС да отдаде приоритет на теми като образование и умения, опазване на околната среда, въпроси, свързани с миграцията, и гражданство на ЕС. Тези констатации изцяло съвпадат с резултатите от „Ново повествование за Европа“. „Ново повествование за Европа“ беше петгодишен проект, чиято цел беше да събере възгледите на младите хора относно това какви следва да бъдат бъдещите приоритети на ЕС по отношение на младите хора. Проектът приключи на 31 януари 2018 г., като група млади хора връчи резултата от проекта на Комисията (5).

2.   ЦЕЛИ

Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да се основава върху натрупания опит от проекта „Ново повествование за Европа“ (6) и други младежки политики и инициативи по програмата, чиято цел е да се насърчава участието на младите хора в европейския обществен живот, както и трансграничният обмен и дейностите за мобилност.

2.1.   Общи цели

Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по програмата „Еразъм+“). Мрежите следва да организират обмени, да насърчават обучението (например за младежки лидери) и да предоставят възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти.

„Обединена европейска младеж“ ще подкрепи инициативи от поне пет младежки организации от пет различни допустими държави по програмата „Еразъм+“ с цел споделяне на техните идеи за ЕС, ще насърчи по-широкото гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за европейско гражданство. Инициативата има за цел да обедини европейската младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна.

Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта.

2.2.   Специфични цели

Инициативата ще подкрепи по-специално:

насърчаване и разработване на по-структурирано сътрудничество между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства;

младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичните процеси и в обществото чрез организиране на обучения, изтъкване на сходствата между младите европейци и насърчаване на дискусиите и дебатите относно тяхната връзка с ЕС, неговите цели и демократични основи. Това включва организиране на събития като подготовка за изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

насърчаване на участието на по-малко представените групи на млади хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез ангажиране на младежта в уязвимо и неравностойно социално-икономическо положение.

Тя е насочена към младежки НПО, публични органи и неформални групи от млади хора, които биха представили проекти, включващи поне петима партньори, които имат капацитета да мобилизират младите хора в партньорства, обхващащи различни държави и региони в рамките на държавите по програмата „Еразъм+“.

3.   КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Заявленията, които отговарят на следните критерии, ще бъдат подложени на задълбочена оценка.

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в държави по програмата „Еразъм+“ (7).

3.1.   Допустими кандидати

Участващите организации могат да бъдат:

организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително европейски младежки НПО;

социални предприятия;

публични органи на местно, регионално или национално равнище;

асоциации на региони;

европейски групи за териториално сътрудничество;

органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на корпоративната социална отговорност,

създадени в държава по програмата „Еразъм+“.

Минималното изискване за партньорски състав за тази покана е най-малко 5 партньори от 5 различни държави, допустими за участие в програмата „Еразъм+“. Кандидатстващите организации следва да демонстрират своя капацитет за гарантиране на добър географски баланс чрез партньори от различни части на държавите по програмата „Еразъм+“. Това означава партньорско разпределение между допустими държави, където партньорите са от различни региони Изток, Запад, Север и Юг.

3.2.   Допустими държави

държавите — членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство;

държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на ЕС: Бившата югославска република Македония и Турция.

3.3.   Допустими дейности

Финансирането от Европейския съюз по настоящата покана е под формата на безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на част от разходите, поети от избраните органи, свързани с осъществяването на редица дейности. Тези дейности трябва да са пряко свързани с общите и специфичните цели на поканата и трябва да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на предоставяне на безвъзмездните средства, за които се кандидатства

Подкрепените въз основа на настоящата покана допустими дейности сa следните:

дейности за мобилност, включително широкомащабен младежки обмен;

дейности, улесняващи достъпа и участието на младежта в дневния ред на политиката на ЕС;

обмен на опит и добри практики; мрежи и партньорства с други младежки организации; участие в срещи или семинари с други заинтересовани страни и/или създатели на политики също и с оглед на повишаване на въздействието на политиката върху целеви групи, сектори и/или системи;

инициативи и прояви за развиване на европейски НПО/организации на гражданското общество/общоевропейски мрежи;

дейности за повишаване на осведомеността, информиране, разпространение и популяризиране (семинари, работни срещи, кампании, срещи, обществени дебати, консултации и др.) относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на младежта;

Дейностите следва да са трансгранични и може да се изпълняват на европейско, национално, регионално или локално равнище.

Допълнителни критерии за допустимост за дейности за мобилност/младежки обмен:

продължителност: от 5 до 21 дни, без времето за пътуване;

място(места) на дейността: дейностите трябва да се проведат в държавите на кандидатите/партньорите;

допустими участници: млади хора на възраст между 13 и 30 години, живеещи в държавите на приемащите и/или изпращащите организации;

брой участници: не по-малко от 16 и не повече от 180 участници (без да се включват ръководителите на групи). Не по-малко от 4 участници в група (без да се включват ръководителите на групи). Всяка национална група трябва да има поне един ръководител на група. Ръководителят на група е възрастен, който придружава младите хора, участващи в дейност за мобилност/младежки обмен, за да гарантира ефективно учене, защита и безопасност на участниците.

4.   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

При проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, следва да демонстрират очаквания им принос към дневния ред на политиката на ЕС за младежта чрез:

надграждане на резултатите от „Ново повествование за Европа“ (или други сходни проекти относно обсъждания) и свързването им с разработване на политики на местно/регионално/национално/европейско равнище;

подобряване на участието на младите хора в демократичния живот и установяване на връзка с лицата, вземащи решения (предоставяне на права, усвояване на нови умения, участие на млади хора в разработване на проекти и т.н.);

подпомагане на подобряването на капацитета на младежкия сектор за транснационална работа и насърчаване на транснационалното учене и сътрудничество между младите хора и лицата, вземащи решения;

увеличаване на съществуващите добри практики и обхват отвъд обичайните мрежи;

разпространение на резултатите по ефективен и интересен начин сред младите хора, участващи в младежки организации, за да се проправи път за по-систематични партньорства, както и сред младежи, които не са свързани с младежки структури, или такива в неравностойно положение.

Продължителността на проектите трябва да е между 9 и 24 месеца. Тя не може да бъде удължена във времето.

5.   КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Допустимите предложения ще се оценяват въз основа на критерии за изключване, подбор и възлагане. Критериите за изключване и възлагане могат да бъдат намерени в Насоките за кандидатстване на адрес https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Критериите за възлагане при финансиране на дадено предложение са, както следва:

значение на проекта (25 %)

качество на замисъла и изпълнението на проекта (25 %)

качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (25 %)

Включително как младите хора са включени във всички етапи от изпълнението на проекта и как са отчетени линиите изток—запад и север—юг.

въздействие, разпространение и използване на резултатите (25 %)

Само предложения, постигнали:

минимален праг от 60 % от общия сбор (т.е. от четирите критерия за възлагане);

и

минимален праг от 50 % от всеки критерий

ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС.

6.   БЮДЖЕТ

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 5 000 000 ЕUR.

Финансовият принос на ЕС е минимум 100 000 ЕUR и не може да надвишава 500 000 ЕUR. Той не може да надхвърля максималния размер на съфинансиране от 80 % от общите допустими разходи по проекта.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

7.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И КРАЕН СРОК

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения, и подкрепящи документи.

Eлектронния формуляр е на разположение на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12,00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 25 май 2018 г., включително съдържащ съответните приложения (8):

Задължителните допълнителни административни приложения трябва да се изпратят по електронната поща до Агенцията в същия краен срок.

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/16/2018 и процедурата за подаване на заявления и да използват документите, представляващи част от комплекта документи за кандидатстване, който може да се намери на адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

8.   ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАНАТА

Цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/16/2018 може да бъде намерена на следния уебсайт:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Адрес на електронна поща:

EACEA-YOUTH@ec.europa.eu


(1)  Вж. C(2018) 774, 15.2.2018 г. (WPI 3.18): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/c-2018-774-en.pdf

(2)  Вж. „Европейска младеж“, Евробарометър 455 (септември 2017 г.), публикувано през януари 2018 г.: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2163

(3)  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_bg.htm

(4)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/c-2018-774-en.pdf

(5)  https://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_bg

(6)  Вж. https://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_bg

(7)  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

(8)  Всички други административни документи, изисквани съгласно Насоките за кандидатстване, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура не по-късно от 25 май 2018 г. (на обяд, брюкселско време) на следния електронен адрес EACEA-YOUTH@ec.europa.eu


Top