Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/009/10

Покана за представяне на предложения за 2018 г. — Многонационални програми — Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета

OJ C 9, 12.1.2018, p. 32–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/32


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2018 г.

МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(2018/C 9/10)

1.   Контекст и цел на настоящата покана за представяне на предложения

1.1.   Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти

На 22 октомври 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) № 1144/2014 за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (1). Този регламент се допълва от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията (2), а правилата за прилагането му са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията (3).

Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

Специфичните цели на мерките за информиране и насърчаване са:

а)

повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;

б)

повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;

в)

повишаване на осведомеността за схемите за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост;

г)

увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза, като се обръща специално внимание на онези пазари в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж;

д)

възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

1.2.   Годишната работна програма на Комисията за 2018 г.

Годишната работна програма на Комисията за 2018 г., приета с Решение за изпълнение (4) на 15 ноември 2017 г., съдържа подробна информация за отпускането на съфинансиране и за приоритетите за обикновени и многонационални програми на вътрешния пазар и в трети държави. Програмата се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

На Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (наричана по-долу „Chafea“) е възложено от страна на Европейската комисия управлението на някои части от свързаните със селскостопанските продукти мерки за информиране и насърчаване, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, включително обявяването на покани за представяне на предложения, получаването и оценката на предложения, изготвянето и подписването на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по многонационалните програми и следенето на изпълнението им.

1.4.   Настоящата покана за представяне на предложения

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до изпълнението на многонационални програми в рамките на раздел 1.2.1.3 (действия по тематичен приоритет 3: многонационални програми във вътрешния пазар) и раздел 1.2.1.4 (действия по тематичен приоритет 4: многонационални програми в трети държави) от приложение I към годишната работна програма за 2018 г., свързани с действия по тематичен приоритет 3: многонационални програми на вътрешния пазар и приоритет 4: многонационални програми в трети държави.

2.   Цел(и) – Теми – Приоритети

В раздели 1.2.1.3 и 1.2.1.4 от приложение I към годишната работна програма за 2018 г. са описани тематичните приоритети за действия, подлежащи на съфинансиране чрез настоящата покана за представяне на предложения (вж. също раздел 6.2 по-долу — „Допустими дейности“). Кандидатурите, подадени в отговор на настоящата покана за представяне на предложения, трябва да попадат в обхвата на една от четирите приоритетни теми, посочени в тези раздели от годишната работна програма, в противен случай няма да бъдат разглеждани за финансиране. Кандидатите могат да подадат няколко кандидатури за различни проекти в рамките на една и съща приоритетна тема. Кандидатите могат също да подават няколко кандидатури за различни проекти по различни тематични приоритети или теми.

3.   График

Крайният срок за кандидатстване е 12 април 2018 г., 17:00 ч. CET (централноевропейско време).

 

Етапи/крайни срокове

Дата и час или ориентировъчен период

a)

Публикуване на поканата за представяне на предложения

12.1.2018 г.

б)

Краен срок за подаване на въпроси, които не са свързани с ИТ

29.3.2018 г., 17:00 CET

в)

Краен срок за отговор на въпроси, които не са свързани с ИТ

5.4.2018 г., 17:00 CET

г)

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване

12.4.2018 г., 17:00 CET

д)

Период на оценяване

Април — август 2018 г.

е)

Информация към кандидатите

октомври 2018 г.

ж)

Фаза на адаптиране на безвъзмездните средства

октомври 2018 г. — януари 2019 г.

з)

Подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

< януари 2019 г.

и)

Начална дата на действието

> 1.1.2019 г.

4.   Наличен бюджет

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на мултинационалните програми в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, според прогнозната оценка възлиза на 74 100 000 EUR. Ориентировъчните суми, които са на разположение за всяка тема, са посочени в таблицата „Допустими дейности“ в точка 6.2 по-долу.

Тази сума зависи от наличието на бюджетни кредити, предвидени в общия бюджет на ЕС за 2018 г., след приемането му от бюджетния орган на ЕС или предвиденото в т. нар. „временни суми от една дванадесета“.

Chafea си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

5.   Изисквания за допустимост

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от крайния срок за кандидатстване, посочен в раздел 3.

Кандидатурите трябва да се подават онлайн от координатора чрез портала за участници (електронна система за кандидатстване, която се намира на адрес: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

При неспазване на горните изисквания кандидатурата ще бъде отхвърлена.

Въпреки че предложения могат да се подават на всеки от официалните езици на Европейския съюз, кандидатите се приканват да подават предложенията си на английски език, за да се улесни обработката на кандидатурите, включително техният преглед от независими експерти, които предоставят техническа информация за оценката. Освен това кандидатите следва да имат предвид, че по принцип Chafea ще използва английски език за комуникация с бенефициерите във връзка с проследяването и мониторинга на съфинансираните дейности (етап на управление на безвъзмездните средства).

С цел да се улесни прегледът на предложенията от независими експерти, е за предпочитане, ако предложението е написано на друг официален език на ЕС, то да се придружава от превод на техническата част (част Б) на английски език.

6.   Критерии за допустимост

6.1.   Допустими кандидати

Както се посочва в член 131, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5) (наричан по-долу „Финансовият регламент“), предложения могат да подават само юридически лица или други субекти, които нямат правосубектност съгласно приложимото национално право, при условие че техните представители имат право да поемат правни задължения от името на субекта и предоставят гаранции за защита на финансовите интереси на Съюза, равностойни на гаранциите, предоставени от юридическите лица.

По-конкретно ще се приемат кандидатури от следните организации и органи, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014:

i)

браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка, и по-специално междубраншовите организации, посочени в член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), и групите по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7), при условие че са представителни за наименование, което е защитено съгласно втория Регламент и е обхванато от програмата;

ii)

браншови или междубраншови организации на Съюза, представителни за съответния сектор или сектори на равнището на Съюза;

iii)

организации на производители или асоциации на организации на производители, посочени в членове 152 и 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са признати от държава членка; или

iv)

органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност са да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги рекламират, и на които съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държавата членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.

Горепосочените предлагащи организации могат да представят предложение, при условие че са представителни за съответния сектор или продукт, като предложението трябва да отговаря на условията, посочени в член 1, параграф 1 или член 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829, а именно:

i)

браншова или междубраншова организация, установена в държава членка или на равнището на Съюза, посочена съответно в член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, се смята за представителна за сектора, за който се отнася програмата:

когато представлява най-малко 50 % като дял от броя на производителите или 50 % от обема или стойността на предлаганата на пазара продукция от съответния продукт или продукти или съответния сектор в съответната държава членка или на равнището на Съюза, или

когато е междубраншова организация, призната от държавата членка в съответствие с член 158 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или член 16 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и Съвета (8);

ii)

група, определена в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и посочена в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, се смята за представителна за наименование, което е защитено съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и е обхванато от програмата, когато представлява най-малко 50 % от обема или стойността на предлаганата на пазара продукция от продукта или продуктите, чието наименование е защитено;

iii)

организация на производители или асоциация на организации на производители, посочена в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, се смята за представителна за продукта или продуктите или за сектора, за който се отнася програмата, когато е призната от държавата членка в съответствие с член 154 или 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или с член 14 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

iv)

орган на хранително-вкусовия сектор, посочен в член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, е представителен за сектора или секторите, за които се отнася програмата, чрез присъствието на представители на този продукти или продукти или на този сектор сред неговите членове.

Чрез дерогация от подточки (i) и (ii) по-горе могат да бъдат приети по-ниски прагове, ако в представеното предложение предлагащата организация докаже наличието на специални обстоятелства, включително доказателства относно структурата на пазара, които биха обосновали третирането на предлагащата организация като представителна за съответния продукт или продукти или на този сектор.

Предложения могат да се подават от:

а)

най-малко две организации, посочени в член 7, параграф 1, букви а), в) или г) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, от най-малко две държави членки; или

б)

една или повече организации на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1144/2014.

Допустими са само кандидатури от субекти, установени в държави — членки на ЕС.

За кандидати от Обединеното кралство: Обърнете внимание, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако в рамките на срока на предоставяне на безвъзмездни средства Обединеното кралство се оттегли от ЕС без сключването на споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, вие ще престанете да получавате финансиране от ЕС (като същевременно продължавате да участвате, когато това е възможно) или ще бъдете задължени да напуснете проекта въз основа на член 34.3 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Субекти, които не са допустими: кандидати, които вече получават финансиране от Съюза за същите мерки за информиране и насърчаване, представляващи част от предложението (предложенията) им, не са допустими за финансиране на тези мерки от Съюза в рамките на Регламент (ЕС) № 1144/2014.

За оценка на допустимостта на кандидатите се изискват следните придружаващи документи:

частноправни субекти: извлечение от регистрацията, копие от устава или извлечение от търговския регистър или регистъра на сдруженията,

публичноправни субекти: копие от постановлението или решението за създаване на публичното дружество или друг официален документ, с който е създаден публичноправният субект,

субекти без правосубектност: документи, доказващи, че представителят(ите) на тези субекти е (са) упълномощен(и) да поема(т) правни задължения от тяхно име.

Освен това от всички кандидати се изисква да представят съответните документи, доказващи, че кандидатът отговаря на критериите за представителност, посочени в член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829.

6.2.   Допустими действия и дейности

Предложенията трябва да отговарят на критериите за допустимост, изброени в приложение III към годишната работна програма, а именно:

а)

предложенията могат да обхващат само продуктите и схемите, изброени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1144/2014;

б)

предложенията трябва да съответстват на правото на Съюза за съответните продукти и предлагането им на пазара и да имат измерение на равнището на Съюза;

в)

предложенията за вътрешния пазар, обхващащи една или повече схеми, посочени в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1144/2014, трябва да са насочени в главното си послание на Съюза към тази схема или схеми. Когато в тази програма един или няколко продукта илюстрират тази схема или схеми, продуктът или продуктите трябва да присъстват като второстепенно послание спрямо главното послание на Съюза;

г)

ако посланието, което отправя дадена многонационална програма, е свързано с информация относно въздействието върху здравето, предложенията трябва:

на вътрешния пазар — да отговарят на изискванията на приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9), или да бъдат приети от националния орган в областта на общественото здравеопазване в държавата членка, в която се осъществяват операциите,

в трети държави — да бъдат приети от националния орган в областта на общественото здравеопазване в държавата, в която се осъществяват операциите.

д)

ако в предложението се предлага обозначаване на произхода или на търговски марки, то трябва да отговаря на правилата, посочени в глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831.

За кандидатите, които подават предложения, свързани с Обединеното кралство: Имайте предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС може да доведе до промени в изпълнението на програмите.

С оглед оценяване на допустимостта на планираните дейности трябва да бъде предоставена следната информация:

предложенията, обхващащи национални схеми за качество, трябва да включват документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че схемата за качество е призната в държавата членка;

предложенията, чиято цел е вътрешният пазар и които носят послание за правилни хранителни практики или отговорна консумация на алкохол, трябва да опишат как предложената програма и нейното(ите) послание(я) отговарят на съответните национални правила в областта на общественото здраве в държавата членка, в която ще бъде изпълнявана програмата. Обосновката следва да включва препратки или документи в подкрепа на твърдението.

Освен това предложението трябва да отговаря и на един от тематичните приоритети, изброени в годишната работна програма за 2018 г., за многонационалните програми. По-долу са дадени откъси от годишната работна програма за 2018 г., в които са изложени подробно 4-те теми, за които може да се кандидатства. В текста се описват темата, съответната предвидена сума, целите и очакваните резултати.

Действия по тематичен приоритет 3: многонационални програми на вътрешния пазар

Тема

Обща предвидена сума

Приоритети на годината, преследвани цели и очаквани резултати

Тема А — Програми за информиране и насърчаване, насочени към изтъкване на аспекта на устойчивост при производството на овче/козе месо (*1)

4 000 000 EUR

Целта е да се изтъкне аспектът на устойчивост в сектора за производство на овче/козе месо, който се счита за най-екстензивната животновъдна система и играе важна роля в опазването на природата и запазването на биологичното разнообразие. Стада от дребни преживни животни пасат на около 80 % от районите с неблагоприятни природни условия в ЕС и играят активна роля за задържане на населението в селските райони и запазване на пасищата и местата за паша. Действията следва да изтъкват екологичната устойчивост на производството, подчертавайки благоприятната му роля за дейностите в областта на климата и околната среда.

 

 

Действията биха могли например да са свързани с това как начинът, по който се предлага(т) на пазара продуктът(продуктите), и методът/методите на производство допринасят за: смекчаване на изменението на климата (напр. намаляване на емисиите на парникови газове) и/или приспособяване към него; биологичното разнообразие, опазването и устойчивото използване (напр. ландшафт, генетични ресурси); устойчиво управление на водите (напр. ефективно използване на водите, намаляване на високите нива на хранителните вещества или пестицидите); устойчиво управление на почвите (напр. контрол на ерозията; баланс на хранителните вещества; предотвратяване на подкиселяването, засоляването). Те могат също да изтъкват активната роля на екстензивното отглеждане на овце и производство на месо за запазването на населението в селските райони и поддържането на пасищата и/или пасищата, на които животните пасат при преместването им.

 

 

Очакваното крайно въздействие е да се повиши осведомеността на европейските потребители относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и да се повишат конкурентоспособността и потреблението на съответните селскостопански продукти от Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял.

Тема Б — Програми за информиране и насърчаване, насочени към увеличаване на консумацията на плодове и зеленчуци на вътрешния пазар в контекста на балансираните и добри практики на хранене (*2)

8 000 000 EUR

Комисията се е ангажирала да насърчава добрите практики на хранене в съответствие с публикуваната от Европейската комисия Бяла книга относно стратегия по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването (10). Действията следва да изтъкват ползите от консумацията на плодове и зеленчуци като част от балансирания хранителен режим. Посланията могат по-специално да са насочени към консумация на поне 5 порции различни плодове и зеленчуци на ден; мястото на плодовете и зеленчуците в хранителната пирамида, благоприятното въздействие върху здравето и пр.

 

 

Целта е да се увеличи консумацията на плодове и зеленчуци от ЕС, като се информират потребителите относно балансираните и добрите практики на хранене.

 

 

Очакваното крайно въздействие е да се повишат конкурентоспособността и потреблението на съответните селскостопански продукти на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял.

Тема В — Програми за информиране и насърчаване, насочени към повишаване на осведомеността за определените в член 5, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1144/2014 схеми за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост

30 000 000 EUR

Програми за информиране и насърчаване, насочени към повишаване на осведомеността за определените в член 5, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1144/2014 схеми за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост:

Целта е да се повиши осведомеността за схемите за качество на Съюза и тяхната разпознаваемост:

а)

схеми за качество: защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) и незадължителни термини за качество;

б)

метод на биологично производство;

в)

логото за висококачествени селскостопански продукти, специфични за най-отдалечените региони на Съюза.

Един от очакваните резултати е да се повишат равнищата на разпознаваемост на логото, свързано със схемите за качество на Съюза, от страна на европейските потребители, като се знае, че според специалния брой на Евробарометър (бр. 440) само 20 % от европейските потребители разпознават логата на продуктите със защитено наименование за произход (ЗНП), 17 % на тези със защитено географско указание (ЗГУ) и 15 % на храните с традиционно специфичен характер, които са основните схеми за качество на Съюза. Освен това само 23 % от европейските потребители разпознават логото на ЕС за органично земеделие.

Очакваното крайно въздействие е да се повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти на Съюза, регистрирани по схема за качество на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял.

или

Програми за информиране и насърчаване, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските методи в Съюза и характеристиките на европейските селскостопански и хранителни продукти, и схеми за качество, съгласно определението в член 5, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 1144/2014

 

Програми за информиране и насърчаване, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските методи в Съюза и характеристиките на европейските селскостопански и хранителни продукти, и схеми за качество, съгласно определението в член 5, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 1144/2014:

Целта е да се изтъкне поне една от особените характеристики на селскостопанските производствени методи в Съюза, по-специално от гледна точка на безопасността на храните, проследимостта, автентичността, етикетирането, аспектите, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето (вкл. правилни хранителни практики и отговорна консумация на допустими алкохолни напитки), хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и устойчивостта, както и характеристиките на селскостопанските и хранителните продукти, по-специално от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции.

Очакваното въздействие е да се повиши осведомеността на потребителите относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и да се повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял.

Действия по тематичен приоритет 4: многонационални програми в трети държави

Теми

Обща предвидена сума

Приоритети на годината, преследвани цели и очаквани резултати

Тема Г — Програми за информиране и насърчаване, насочени към трети държави

32 100 000 EUR

Програмите за информиране и насърчаване следва да са насочени към една или няколко държави.

Целите на тези програми следва да отговарят на общите и специфичните цели, посочени в член 2 и член 3 от Регламент (ЕС) № 1144/2014.

Очакваното крайно въздействие е да се повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял в държавите, към които са насочени програмите.

Видове допустими дейности

Действията за информиране и насърчаване могат по-специално да се състоят от следните дейности, които са допустими в рамките на настоящата покана за представяне на предложения:

1.

Управление на проект

2.

Връзки с обществеността

дейности по връзки с обществеността

медийни прояви

3.

Уебсайт, социални медии

създаване, актуализация и поддръжка на уебсайт

социални медии (създаване на профили, редовни публикации)

други (мобилни приложения, платформи за електронно учене, уеб семинари и др.)

4.

Реклама

печатна реклама

телевизионна реклама

радиореклама

онлайн реклама

външна реклама

кинореклама

5.

Инструменти за комуникация

публикации, медийни пакети, рекламни стоки

рекламни клипове

6.

Мероприятия

щандове на търговски изложения

семинари, работни заседания, срещи между стопански субекти (B2B), обучения за търговия/готвачи, дейности в училищата

седмици на ресторантите

спонсорство на прояви

учебни пътувания в Европа

7.

Промоции в търговски обекти

дни за дегустация

други: промоция в публикации на търговците на дребно, реклама в търговския обект

Дегустациите и разпространението на мостри не са разрешени в контекста на кампаниите за отговорно консумиране на алкохол, провеждани на вътрешния пазар; тези дейности обаче са приемливи, ако са в допълнение или подкрепа при прилагането на информационни мерки относно качествените системи и метода на биологично производство.

Период на изпълнение

Съфинансираното действие (програми за информиране/насърчаване) се изпълнява за период от най-малко една година, но не повече от три години.

В предложенията следва да се уточни продължителността на действието.

7.   Критерии за изключване  (11)

7.1.   Изключване от участие

Кандидатите ще бъдат изключени от участие в процедурата по поканата за представяне на предложения, ако се намират в някое от положенията, налагащи изключване:

а)

икономическият оператор е обявен в несъстоятелност, обект е на процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато активите му се управляват от ликвидатор или синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите си, когато стопанската му дейност е прекратена или когато е в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови разпоредби;

б)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски в съответствие с правото на държавата, в която е установен, с това на държавата, в която се намира възлагащият орган, или това на държавата на изпълнение на договора;

в)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е виновен за тежко професионално нарушение, като е нарушил приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, или като е имал неправомерно поведение, което се отразява върху професионалната му благонадеждност, ако това поведение показва умисъл или груба небрежност, и се изразява по-специално в едно от следните действия:

i)

чрез измама или по небрежност предоставя невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор, или при изпълнението на договор;

ii)

договаря се с други икономически оператори с цел нарушаване на конкуренцията;

iii)

нарушава правата на интелектуална собственост;

iv)

прави опити за повлияване на процеса на вземане на решение на възлагащия орган по време на процедурата за възлагане;

v)

прави опити да получи поверителна информация, която може да му осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане;

г)

установено е с окончателно съдебно решение, че икономическият оператор е виновен за което и да е от следните деяния:

i)

измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета с акт на Съвета от 26 юли 1995 г. (12);

ii)

корупция съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, приета с акт на Съвета от 26 май 1997 г. (13), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета (14), както и корупция съгласно определението в правото на държавата, в която се намира възлагащият орган, или на държавата, в която икономическият оператор е установен, или на държавата на изпълнение на договора;

iii)

участие в престъпна организация по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета (15);

iv)

изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16);

v)

терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета (17), или подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на такива престъпления, както са посочени в член 4 от същото решение;

vi)

детски труд и други форми на трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18);

д)

икономическият оператор е показал значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнението на договор, финансиран от бюджета, което е довело до преждевременното му прекратяване или до прилагането на обезщетения за загуби и пропуснати ползи или други договорни санкции, или което е било разкрито вследствие на проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната палата;

е)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е извършил нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (19).

7.2.   Изключване от отпускане на безвъзмездни средства

Кандидатите ще бъдат изключени от отпускането на съфинансиране, ако по време на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства те попадат в едно от положенията, описани в член 107 от Финансовия регламент:

а)

намират се в положение, налагащо изключване, установено в съответствие с член 106 от Финансовия регламент;

б)

представили са невярна информация, която се изисква като условие за участие в процедурата, или не са представили тази информация в процедурата за отпускане на безвъзмездни средства.

За да докаже спазването на критериите във връзка с изключването, координаторът трябва да постави отметка в съответното квадратче, когато кандидатства онлайн. Ако бъдат избрани за съфинансиране, всички бенефициери (в случай на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с няколко бенефициери) трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че те не се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграфи 1 и 2 и членове 107 и 108 от Финансовия регламент. Кандидатите трябва да следват инструкциите, намиращи се на портала за участници.

8.   Критерии за подбор

8.1.   Финансов капацитет

Кандидатите трябва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да поддържат дейността си през целия период на изпълнение на действието и да участват във финансирането му.

Финансовият капацитет на всички кандидати ще се оценява в съответствие с изискванията на Финансовия регламент. Тази оценка няма да се извърши, ако:

кандидатът е публичен орган,

поисканото от кандидата финансово участие на ЕС е в размер ≤ 60 000 EUR.

Придружаващите документи, които ще бъдат изискани при оценката на финансовия капацитет, включват:

отчета за приходите и разходите, счетоводния баланс за последната финансова година, за която са приключени сметките,

за новосъздадени субекти горните документи могат да бъдат заменени от бизнес плана.

Освен това за кандидат, който иска финансово участие на ЕС в размер ≥ 750 000 EUR (праг, приложим за всеки отделен кандидат):

одитен доклад, изготвен от одобрен външен одитор, в който са заверени отчетите за последната налична финансова година. Тази разпоредба не се прилага по отношение на публичните органи.

Оценяването на финансовия капацитет на кандидатите ще се извърши чрез портала за участници.

8.2.   Оперативен капацитет

Кандидатите трябва да разполагат с професионалните умения и квалификации, които са необходими за изпълнение на програмата.

Всеки кандидат следва да докаже, че поне едно физическо лице, наето на трудов договор от кандидата, или на което е възложено изпълнението на дейността чрез еквивалентен акт за назначаване, командироване срещу заплащане или друг тип пряк договор (напр. обхващащ предоставяне на услуги), ще бъде назначено като ръководител на проекта. Ръководителят на проекта трябва да има поне три години опит в управлението на проекти. Като доказателство трябва да се предостави следната информация в приложението „Допълнителна информация“:

Автобиографии (квалификации и професионален опит) на персонала на кандидата, носещ основната отговорност за управлението и изпълнението на предлаганото действие, изготвени във формат Europass (20)

Декларация от предлагания ръководител на проекта, че той/тя ще бъде на разположение за целия срок на предлаганото действие.

В случаите, когато предлагащите организации предложат да изпълнят някои части от предложението, трябва да се представят доказателства, че тези организации имат поне тригодишен опит в изпълнението на мерки за информиране и насърчаване. Като доказателство трябва да се предостави следната информация в приложението „Допълнителна информация“:

доклад за дейността на предлагащата(ите) организация(и) или описание на дейностите, осъществени във връзка с дейностите, които са допустими за съфинансиране, както е описано в точка 6 (по-горе).

9.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Част Б от кандидатурата служи за оценяване на предложението въз основа на критериите за отпускане на безвъзмездни средства.

Кандидатурите трябва да предлагат ефективна управленска структура и да представят ясно и точно описание на стратегията и очакваните резултати.

Съдържанието на всяко предложение ще се оценява въз основа на следните критерии и подкритерии:

Критерии

Максимален брой точки

Праг

1.

Измерение на равнището на Съюза

20

14

2.

Качество на техническото предложение

40

24

3.

Качество на управлението на проекта

10

6

4.

Бюджет и ефективност на разходите

30

18

ОБЩО

100

62

Предложения, които попадат под общия и/или индивидуалните прагове, обявени по-горе, се отхвърлят.

При оценяване на всеки от основните критерии за отпускане на безвъзмездни средства се вземат предвид следните подкритерии:

1.

Измерение на равнището на Съюза

а)

уместност на предлаганите мерки за информиране и насърчаване спрямо общите и специфичните цели, изброени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1144/2014, спрямо целите, изброени в член 3 от същия регламент, както и спрямо приоритетите, целите и очакваните резултати, обявени под съответния тематичен приоритет;

б)

послание на кампанията на равнището на Съюза;

в)

въздействие на проекта на равнището на Съюза.

2.

Качество на техническото предложение

а)

качество и уместност на пазарния анализ;

б)

съгласуваност на програмната стратегия, цели и основни послания;

в)

подходящ избор на дейности спрямо целите и програмната стратегия, адекватна комуникационна стратегия, синергия между дейностите;

г)

кратко описание на дейностите и очакваните резултати

д)

качество на предлаганите методи и показатели за оценка

3.

Качество на управлението на проекта

а)

организация на проекта и управленска структура;

б)

механизми за контрол на качеството и управление на риска.

4.

Бюджет и ефективност на разходите

а)

обосновка на цялостното ниво на инвестициите;

б)

подходящо разпределение на бюджета в зависимост от целите и обхвата на дейностите;

в)

ясно описание на прогнозните разходи и точност на бюджета;

г)

съгласуваност между прогнозните разходи и очакваните резултати;

д)

реалистична прогнозна оценка на разходите за координация на проекта и на дейностите, изпълнявани от предлагащата организация, включително броя и ставката за човекодните.

След оценяването всички допустими предложения се класират според общия брой набрани точки. Финансови вноски ще бъдат отпуснати на предложенията с най-висок резултат до размера на наличния бюджет.

За всяка от приоритетните теми, изброени в раздел 6.2 от настоящата покана за представяне на предложения, се съставя отделен списък с класация.

Ако в един и същи списък с класирани предложения има две (или повече) предложения с еднакъв брой точки, тогава се избира предложението (предложенията), което (които) дава(т) възможност за най-голяма диверсификация от гледна точка на продукти или целеви пазари. Това означава, че между двете ex aequo предложения Комисията избира първо предложението, чието съдържание (първо — от гледна точка на продукти, второ — от гледна точка на целеви пазар) все още не е представено в списъка с класацията. Ако този критерий не е достатъчен за разграничаване на предложенията, тогава Комисията избира първо програмата, която е получила най-голям брой точки по индивидуалните критерии за отпускане на безвъзмездни средства. Тя ще сравни първо точките по „Измерение на равнището на Съюза“, после по „Качество на техническото предложение“ и накрая по „Бюджет и ефективност на разходите“.

Ако за дадена тема в списъка с класацията няма достатъчно предложения, за да се изразходва предвидената сума, оставащата сума може да бъде преразпределена към други теми съгласно следните критерии:

а)

общият остатък от предвидените суми за трите теми на вътрешния пазар следва да се отпуснат за проекти, насочени към вътрешния пазар, които имат най-висока оценка за качество, независимо от темата, за която са кандидатствали;

б)

същият подход следва да се приложи спрямо предложенията, насочени към трети страни (теми 4-6);

в)

ако и тогава предвидената сума не е изразходвана, оставащите средства за вътрешния пазар и за трети страни следва да бъдат обединени и отпуснати за проекти с най-висока оценка за качество, независимо от приоритета и темата, по която са кандидатствали.

Поредността в списъците с класациите ще се следва стриктно.

10.   Правни задължения

Координаторите на предложенията, включени в списъка за финансиране, ще бъдат поканени да се включат във фазата на адаптиране, предхождаща подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства; адаптирането ще се извърши чрез онлайн система за подготовка на отпускането на безвъзмездни средства (SYGMA). При успешно осъществяване адаптирането ще доведе до подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, изготвено в евро и уточняващо условията и равнището на финансиране.

Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъде подписано електронно първо от координатора от името на консорциума и след това от Chafea. Всички събенефициери трябва да се присъединят към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, като подпишат електронно формуляра за присъединяване, приложен към споразумението.

11.   Финансови разпоредби

Във Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане (21) се определят приложимите правила за изпълнението на многонационалните програми.

11.1.   Общи принципи, приложими при отпускането на безвъзмездни средства

а)

Некумулативно отпускане

Всяко действие може да получи само една сума безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза.

Кандидатите посочват източниците и размерите на финансирането от Съюза, което е получено или поискано за същото действие или част от действие или за своето функциониране (безвъзмездни средства за оперативни разходи), както и всяко друго финансиране, което е получено или поискано за същото действие.

б)

Забрана за отпускане със задна дата

Безвъзмездни средства не се отпускат със задна дата за вече приключили действия.

Безвъзмездни средства могат да бъдат отпуснати за вече започнало действие, само ако кандидатът може да докаже необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

В такива случаи е необходимо допустимите за финансиране разходи да не са извършени преди датата на подаване на кандидатурата за отпускане на безвъзмездни средства.

в)

Принципът за съфинансиране

Съфинансиране означава, че ресурсите, които са необходими за изпълнение на действието, не се осигуряват изцяло от безвъзмездните средства от ЕС.

Останалата част от разходите е изцяло за сметка на предлагащата организация. Финансовите вноски за бенефициера, направени от негови членове, когато ще се използват специално за покриване на допустими по действието разходи, са допустими и се разглеждат като приходи.

11.2.   Балансиран бюджет

Прогнозният бюджет на действието трябва да се представи в част А от формуляра за кандидатстване. В него приходите и разходите трябва да са балансирани.

Бюджетът се изготвя в евро.

Кандидатите, предвиждащи разходи, които няма да бъдат направени в евро, се приканват да използват обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Договори за изпълнение/възлагане на подизпълнител

Когато изпълнението на действието изисква възлагане на обществени поръчки (договори за изпълнение), бенефициерът трябва да възложи договора на икономически най-изгодната оферта или на офертата с най-ниска цена (в зависимост от случая), като се избягват конфликти на интереси (22).

От бенефициера се очаква да състави ясна документация за тръжната процедура и да запази документацията за случай на одит.

Когато предлагащата организация е публичноправна организация по смисъла на член 2, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (23), тя трябва да избира подизпълнителите в съответствие с националното законодателство, транспониращо посочената директива.

Възлагането на подизпълнител, т.е. възлагането за външно изпълнение на конкретни задачи или дейности, които представляват част от описаното в предложението действие, трябва да отговаря на условията, приложими за всеки договор за изпълнение (както е уточнено по-горе), а освен това и на следните условия:

то трябва да е обосновано с оглед на естеството на действието и това, което е необходимо за неговото изпълнение;

основните задания по действията (т.е. техническата и финансовата координация на действието и управлението на стратегията) не могат нито да бъдат възлагани на подизпълнители, нито да бъдат делегирани;

прогнозните разходи за подизпълнение трябва да бъдат ясно посочени в техническата и във финансовата част на предложението;

всяко прибягване до възлагане на подизпълнител, ако не е предвидено в описанието на действието, се съобщава от бенефициера и се одобрява от Chafea. Chafea може да даде одобрение:

i)

преди да се прибегне към възлагане на подизпълнител, ако бенефициерът поиска изменение,

ii)

след прибягване към възлагане на подизпълнител, ако възлагането:

е конкретно обосновано в междинния или окончателния технически отчет, и

не води до внасяне на промени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или биха довели до неравно третиране на кандидатите;

бенефициерите гарантират, че някои приложими за тях условия, изброени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (напр. видимост, поверителност и др.), се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагане за подизпълнение на субекти, които имат структурна връзка с бенефициера

Договори за подизпълнение могат да се възлагат и на субекти, които имат структурна връзка с бенефициера, но само ако цената се ограничава до действителните разходи, направени от субекта (т.е. без марж на печалба).

Задачите, които ще се изпълняват от тези субекти, трябва ясно да се посочат в техническата част на предложението.

11.4.   Форми на финансиране, допустими и недопустими разходи

Съфинансирането е под формата на възстановяване на разходите за определен дял от действително направените допустими разходи; в него ще се включва и единна ставка, покриваща непреките разходи (равна на 4 % от допустимите разходи за персонал), свързани с изпълнението на действието (24).

Максимален размер на поисканата сума

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до следния максимален процент на съфинансиране:

за многонационални програми на вътрешния пазар и в трети държави: 80 % от допустимите разходи по програмата,

в случаите на кандидати, установени в държави членки, които на 1 януари 2014 г. или след тази дата получават финансова помощ в съответствие с членове 136 и 143 от ДФЕС (25), процентният дял е 85 %.

Това се прилага само по отношение на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, подписани от Chafea преди датата, от която съответната държава членка престава да получава такава финансова помощ.

Следователно част от общия размер на допустимите разходи, включени в прогнозния бюджет, трябва се финансира от източници, различни от безвъзмездните средства от ЕС (принцип на съфинансиране).

Допустими разходи

Допустими разходи са разходите, които са действително направени от бенефициера на безвъзмездните средства и отговарят на всички критерии, посочени в член 6 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Допустимите (преки и непреки) разходи са посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 6, параграфи 1, 2 и 3).

Недопустимите разходи са посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 6, параграф 4).

Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Окончателният размер на безвъзмездните средства се изчислява след приключването на програмата, при одобряване на искането за плащане.

„Окончателният размер на безвъзмездните средства“ зависи от действителната степен на изпълнение на програмата съобразно реда и условията, предвидени в споразумението.

Този размер се изчислява от Chafea при извършване на окончателното плащане, като се изпълняват следните стъпки:

1)

Прилагане на ставките за възстановяване на разходи към допустимите разходи

2)

Ограничаване до максималния размер на безвъзмездните средства

3)

Намаляване на средствата по правилото за недопускане на печалба

4)

Намаляване на средствата поради неправилно изпълнение или нарушение на други задължения

Отпускането на безвъзмездни средства от ЕС не може да има за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на действието. Печалбата се определя като излишъкът над сумата, получена при стъпки 1 и 2, плюс общите постъпления от действието, който надвишава общите допустими разходи за действието.

Във връзка с това, когато се реализира печалба, Chafea има право да изиска възстановяване на процента от печалбата, който отговаря на финансовото участие на ЕС в допустимите разходи, действително направени от бенефициера(ите) за изпълнение на действието. Партньор (координатор или друг бенефициер), който иска финансово участие на ЕС в размер ≤ 60 000 EUR, се освобождава от тази разпоредба.

11.5.   Условия и ред за извършване на плащанията

Плащане по предварителното финансиране, съответстващо на 20 % от размера на безвъзмездните средства, ще бъде преведено на координатора в съответствие с условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (член 16, параграф 2).

Междинно плащане или плащания се изплащат на координатора в съответствие с условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (член 16, параграф 3). Междинното плащане или плащания са предназначени да възстановят допустимите разходи, направени за изпълнение на програмата през съответния отчетен период или периоди.

Общият размер на плащането по предварителното финансиране и междинното плащане или плащания не може да надвишава 90 % от максималния размер на безвъзмездните средства.

Chafea ще определи размера на окончателното плащане въз основа на изчислението на окончателния размер на безвъзмездните средства и в съответствие с условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Ако общият размер на предходните плащания е по-голям от окончателния размер на безвъзмездните средства, окончателното плащане е под формата на събиране на вземания.

11.6.   Гаранция за предварително финансиране

В случай че финансовият капацитет на кандидата не е задоволителен, може да бъде поискана гаранция за предварително финансиране за сума в размер до размера на плащането по предварителното финансиране, с цел да бъдат ограничени финансовите рискове, свързани с това плащане.

Ако бъде поискана, финансовата гаранция (в евро) се предоставя от банка или одобрена финансова институция, установена в една от държавите — членки на Европейския съюз. Суми, блокирани в банкови сметки, не се приемат като финансови гаранции.

Гаранцията може да бъде заменена от солидарна гаранция от трета страна или от съвместна гаранция от бенефициерите на действието, които са страни по същото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Гарантът действа като пръв гарант и не може да изисква от Chafea да предяви иск първо към основния длъжник (т.е. съответния бенефициер).

Гаранцията за предварително финансиране изрично остава в сила до окончателното плащане, а ако окончателното плащане е под формата на събиране на вземания — три месеца след като бенефициерът бъде уведомен за дебитното известие.

Не се изискват гаранции за бенефициер, който получава финансово участие на ЕС в размер ≤ 60 000 EUR (безвъзмездни средства с ниска стойност).

12.   Публичност

12.1.   От страна на бенефициерите

Бенефициерите трябва ясно да посочват участието на Европейския съюз във всички дейности, за които се използват безвъзмездните средства.

В това отношение те са длъжни да отделят видно място на името и емблемата на Европейския съюз във всички свои издания, плакати, програми и други продукти, реализирани в рамките на съфинансирания проект.

Правила за графичното възпроизвеждане на европейската емблема се намират в Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите (26).

Освен това всички визуални материали, създадени в рамките на програма за насърчаване, съфинансирана от Европейския съюз, трябва да носят надписа „Насладете се, това е от Европа“ („Enjoy it’s from Europe“).

Насоките относно използването на надписа, както и всички графични файлове, могат да бъдат изтеглени от уебсайта за насърчаване в рамките на портала „Europa“ (27).

И накрая, във всички писмени материали, т.е. брошури, плакати, листовки, транспаранти, билбордове, печатни реклами, статии във вестниците, уебстраници (с изключение на дребните сувенири), следва да се включва изявление за освобождаване от правна отговорност съгласно условията, описани в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, с обяснението, че материалът отразява мнението на автора. Европейската комисия/Агенцията не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.

12.2.   От страна на Chafea

Цялата информация, свързана с безвъзмездните средства, отпуснати през дадена финансова година, се публикува на интернет сайта на Chafea не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която са били отпуснати безвъзмездните средства.

Chafea ще публикува следната информация:

име на бенефициера (правен субект),

адрес на бенефициера, когато последният е юридическо лице, а когато бенефициерът е физическо лице — региона, определен на равнище NUTS 2 (28), ако неговото/нейното местожителство е в ЕС, или еквивалентен, ако неговото/нейното местожителство е извън ЕС,

предназначение на безвъзмездните средства,

отпусната сума.

13.   Защита на личните данни

При кандидатстване в рамките на всяка покана за представяне на предложения се въвеждат и обработват лични данни (като име, адрес и автобиография на лицата, участващи в съфинансираното действие). Тези данни ще се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (29). Освен ако не е посочено друго, въпросите и поисканите лични данни са необходими за оценяването на кандидатурата в съответствие със спецификациите на поканата за представяне на предложения и ще бъдат обработвани единствено за тази цел от Изпълнителната агенция/Комисията или от трети страни, действащи от името и под отговорността на Изпълнителната агенция/Комисията. Субектите на данни могат да се информират за повече подробности относно операциите по обработка, своите права и начина на прилагане на последните, като прочетат декларацията за поверителност, публикувана на портала за участници:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

и на уебсайта на Агенцията:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Кандидатите се приканват да проверяват редовно съответната декларация за поверителност, за да бъдат надлежно информирани за евентуално настъпилите актуализации преди или след крайния срок за подаване на предложения. Бенефициерите поемат правното задължение да информират персонала си за съответните операции по обработка, които ще бъдат извършвани от Агенцията; за тази цел, преди да предадат на Агенцията данните на персонала, те трябва да предоставят на персонала декларациите за поверителност, публикувани от Агенцията на портала за участници; личните данни могат да бъдат регистрирани в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) на Европейската комисия, предвидена в членове 105а и 108 от Финансовия регламент на ЕС, в съответствие с приложимите разпоредби.

14.   Процедура за подаване на предложения

Предложенията трябва да се подават в срока, определен в раздел 3, чрез електронната система за кандидатстване:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Преди подаване на предложението:

1.

Намерете съответната покана за представяне на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Създайте профил, за да подадете предложение:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Регистрирайте всички партньори чрез регистъра на бенефициерите:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Кандидатите ще бъдат информирани писмено за резултатите от процеса на подбор.

По отношение на техническото предложение (част Б) кандидатите следва да спазват ограничението за броя страници и изискванията за форматиране, посочени в системата за кандидатстване.

С подаването на предложение кандидатът приема процедурите и условията, описани в поканата за представяне на предложения и в документите, на които тя се позовава.

Не се допускат изменения в кандидатурите след изтичане на крайния срок за подаването им. Ако е необходимо обаче да се уточнят някои аспекти или да се коригират технически грешки, Комисията/Агенцията може за тази цел да се свърже с кандидата в процеса на оценяването (30).

За контакти

По въпроси относно инструментите за подаване онлайн, моля, обръщайте се към създаденото за тази цел бюро за помощ във връзка с ИТ, като използвате уебсайта на портала за участници:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

По въпроси, които не са свързани с ИТ, в Chafea е на разположение бюро за помощ, достъпно чрез: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Крайният срок за подаване на въпроси е 29 март 2018 г., 17:00 ч. CET (Централноевропейско време). Отговори на съществените въпроси ще бъдат публикувани на http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html до 5 април 2018 г. 17:00 ч. CET (Централноевропейско време)

Често задаваните въпроси са публикувани на уебсайта на Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

В цялата кореспонденция във връзка с настоящата покана (напр. при отправяне на искане за получаване на информация или при кандидатстване) трябва ясно да се посочва настоящата конкретна покана за представяне на предложения. След като системата за електронен обмен даде идентификационен номер на предложението, кандидатът трябва да използва този номер във всяка последваща кореспонденция.

Не могат да се правят изменения в кандидатурите след изтичане на крайния срок за подаването им.

Свързани документи

Ръководство за кандидатите заедно със съответните приложения

Формуляр за кандидатстване

Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства (вариант за един и повече бенефициери)


(1)  Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ L 266, 13.10.2015 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ L 266, 13.10.2015 г., стр. 14).

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 15 ноември 2017 г. относно приемането на работната програма за 2018 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, C(2017) 7475/2.

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 671).

(7)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (OВ L 343, 14.12.2012 г., стp. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (OВ L 354, 28.12.2013 г., стp. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9).

(*1)  Предложения, свързани с овче/козе месо са допустими също по Тема В и Тема Г. За да се избегне припокриване, за програмите във връзка с овче/козе месо, предложени по Тема В, посланието следва да е различно от аспекта на устойчивост на производството на овче/козе месо (освен ако овчето/козето месо не е свързано с друг продукт или продукти).

(*2)  Предложения, свързани с плодове/зеленчуци са допустими също по Тема В и Тема Г. За да се избегне припокриване, за програмите във връзка с плодове/зеленчуци, предложени по Тема В, посланието следва да е различно от подчертаването на ползите от консумацията на плодове и зеленчуци като част от правилния хранителен режим (освен ако плодовете/зеленчуците не са свързани с друг продукт или продукти).

(10)  COM(2007) 279 оконч., 30.5.2007 г.

(11)  Член 106, параграфи 1 и 2, членове 107 и 108 от Финансовия регламент и съответните правила за прилагането му, приети с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (OВ L 362, 31.12.2012 г., стp. 1), последно изменени съответно с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 286, 30.10.2015 г., стp. 1) и Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията (OВ L 342, 29.12.2015 г., стp. 7).

(12)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.

(13)  ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1.

(14)  Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54).

(15)  Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност(ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

(16)  Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

(17)  Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

(18)  Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стp. 1).

(20)  Формулярът може да бъде намерен на следния адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/bg

(21)  Действащ Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и действащ Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, последно изменени съответно с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462.

(22)  За насоки относно състезателните процедури посетете следната интернет страница:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_en.pdf

(23)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 65).

(24)  Обръща се внимание на кандидатите, че ако получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, непреките разходи не са допустими.

(25)  Към датата на публикуване на настоящата покана за представяне на предложения: Гърция.

(26)  http://publications.europa.eu/code/bg/bg-5000100.htm

(27)  https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg

(28)  ОВ L 39, 10.2.2007 г., стр. 1.

(29)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1).

(30)  Член 96 от Финансовия регламент.


Top