Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0667

Дело T-667/17: Жалба, подадена на 21 септември 2017 г. — Alkarim for Trade and Industry/Съвет

OJ C 437, 18.12.2017, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/33


Жалба, подадена на 21 септември 2017 г. — Alkarim for Trade and Industry/Съвет

(Дело T-667/17)

(2017/C 437/41)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alkarim for Trade and Industry LLC (Тал Курди, Сирия) (представители: J.-P. Buyle и L. Cloquet, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1245 от 10 юли 2017 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия в частта му, която го засяга;

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1241 на Съвета от 10 юли 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия в частта му, която го засяга;

да осъди Съвета да заплати пълния размер на съдебните разноски, включително направените от жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания

1.

Първото основание е изведено от явна грешка в преценката на фактите, доколкото Съветът не е представил и най-малкото фактическо доказателство за това, че жалбоподателят е международно признат сирийски конгломерат.

Според жалбоподателя това напълно погрешно твърдение е показателно за множество материални неточности в подхода на Съвета.

Освен това жалбоподателят счита, че е доказал, че не представлява голямо дружество, а отговаря на определението за малко или средно предприятие по смисъла на европейското законодателство и не се ползва от никакво реноме в световен мащаб.

Той счита също, че Съветът не е взел предвид нито решението от 6 април 2017 г., Alkarim for Trade and Industry/Съвет (T-35/15, непубликувано, EU:T:2017:262), нито решението от 11 май 2017 г., Abdulkarim/Съвет (T-304/15, непубликувано, EU:T:2017:327), с които Общият съд е отменил санкциите, съответно насочени към жалбоподателя и към г-н Wael Abdulkarim, поради допуснати от Съвета явни грешки в преценката.

2.

Второто основание е изведено от нарушението на общия принцип на пропорционалност, доколкото:

обжалваните мерки са довели до затваряне на международната търговия на жалбоподателя, тъй като съществена част от неговата дейност е свързана с европейски доставчици и клиенти;

обжалваните мерки освен това са от естество да превърнат несправедливо в нищожни множество сключени и действащи договори и да ангажират договорната и квазиделиктната отговорност на жалбоподателя спрямо неговите клиенти и съдоговорители. Той счита подобна санкция за напълно непропорционална.

3.

Третото основание е изведено от непропорционалното нарушение на правото на собственост и на правото на упражняване на професионална дейност, при положение, че с приетите санкции Съветът неизбежно е засегнал правото на собственост на жалбоподателя, както и неговото право да упражнява икономическите си дейности в нарушение на първия допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Жалбоподателят счита, че не може да му се попречи да се ползва спокойно от своето имущество и от своята икономическа свобода, което обосновава отмяната на обжалваните мерки, доколкото те го засягат.

4.

Четвъртото основание е изведено от злоупотреба с власт, доколкото приетите от Съвета мерки нямат никакви последици върху сирийския режим и доколкото жалбоподателят е останал през цялото време зависим от действащата власт. Така той счита, че наложените от Съвета санкции са необосновани, не се основават на доказателства, и не са насочени срещу сирийския режим, а единствено срещу жалбоподателя, поради неизвестни за него причини.

5.

Петото основание е изведено от нарушението на задължението за мотивиране, предвидено в член 296, алинея 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В това отношение жалбоподателят поддържа, че мотивите на Съвета в подкрепа на обжалваните мерки са неясни и не се позовават на никакво конкретно доказателство, което би му позволило да разбере защо той е считан за „международно признат сирийски конгломерат, който е свързан с Wael Abdulkarim, включен в списъка като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия“.


Top