Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE0766

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление“ [COM(2016) 813 final]

OJ C 434, 15.12.2017, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 434/43


Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление“

[COM(2016) 813 final]

(2017/C 434/07)

Докладчик:

Dimitris DIMITRIADIS

Консултация

Европейска комисия, 17.2.2017 г.

Правно основание

член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз

 

 

Компетентна секция

„Единен пазар, производство и потребление“

Приемане от секцията

5.9.2017 г.

Приемане на пленарна сесия

20.9.2017 г.

Пленарна сесия №

528

Резултат от гласуването

(„за“/„против“/„въздържал се“)

162/0/3

1.   Заключения и препоръки

1.1.

ЕИСК счита, че ефективният митнически съюз е ключово условие за процеса на европейска интеграция с цел да се гарантира свободното движение на стоки и да се увеличат конкурентоспособността, търговската и преговорната мощ на ЕС, но също и важен елемент от изграждането на Съюз на сигурност, тъй като допринася значително за борбата с нововъзникващите безпрецедентни заплахи за сигурността, като същевременно гарантира сигурността на гражданите и техните финансови интереси.

1.2.

ЕИСК смята, че основната цел на новото митническо законодателство е опростяването и актуализиране на процедурите и че ефективното прилагане на Митническия кодекс на Съюза (МКС) би допринесло за засилването на икономическата конкурентоспособност на ЕС в световен план.

1.3.

ЕИСК е съгласен с предложението на Комисията за развитие на управлението на митническия съюз, но счита, че повсеместното въвеждане на такова управление изисква провеждането на реформи на множество равнища и решителна намеса на техническия фронт, без да се променя компетентността на ЕС или да се нарушава балансът между институциите. ЕИСК обаче изтъква, че евентуалните реформи не трябва да подкопават улесняването на законната търговия или защитата на основните права.

1.4.

ЕИСК счита, че ефективното прилагане на митническото законодателство включва на първо място усилия да се сведе до минимум възможността за различно тълкуване от страна на административните органи на държавите членки. Преди това трябва да приключат процесът на оборудване с оперативно съвместими компютърни системи и преходът към изцяло цифрова среда, като се вземат предвид различните ресурси, на които се базират организацията и работата на националните органи.

1.5.

ЕИСК смята, че е необходимо да се премине към автоматично централизирано оформяне на митническите формалности, за да се улесни координацията на мерките за предотвратяване и борба с престъпната дейност и да се защитят финансовите интереси на ЕС, така че да се осигури защита на правата, интересите и сигурността на предприятията и европейските потребители. Затова ЕИСК призовава за създаването на Европейска прокуратура, която би дала своя положителен принос за постигането на тази цел.

1.6.

ЕИСК счита, че трябва да се изготви обща европейска митническа стратегия, която да отчита двойствения характер на работата на митническите органи: граничен контрол, съчетан със смесени задачи — митнически проверки, събиране на мита и принос за предотвратяването на престъпната дейност и борбата с нея. В същото време тя трябва да гарантира оптимизирането на материалните и човешките ресурси — като се инвестира в разширяването и модернизирането на първите и се даде приоритет на преквалифицирането и подготовката на вторите — за да се развият мерките на ЕС за административна подкрепа на прилагането на съответното законодателство и за засилен надзор над него.

1.7.

ЕИСК счита, че стратегията трябва да вземе предвид многообразието от икономически оператори, задължени да спазват митническото законодателство, и непосредствената нужда от пълноценно използване на новите технологии и иновациите, като същевременно гарантира пълно спазване на поверителността на данните на отделните лица и предприятията, както и на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост; тя трябва да отчете и човешкия фактор, който е основната движеща сила на митническите органи. Трябва да се обърне специално внимание на микро-, малките и средните предприятия (МСП), както и на потребителите.

1.8.

ЕИСК смята, че функционирането на децентрализирания оперативен модел трябва да се укрепи посредством административно сътрудничество, с централизирана координация от страна на помощен орган или организация под ръководството на Комисията и с участието на Групата за митническа политика, за да се подпомогне прилагането на МКС. Въпросният орган, наред с останалото, ще отговаря за функционирането на програмите за оперативна дейност и преквалифициране, по-специално в сферата на сигурността, предоставянето на висока степен на специализация и повишаването на експертния опит на работещите в митническия сектор. В същото време той ще може да издава насоки за бърз и непосредствен отговор на новите предизвикателства.

1.9.

Освен това ЕИСК счита, че е жизненоважно да се разширят и укрепят програмите „Митници 2020“ и „Фискалис 2020“, които могат да изиграят ролята на катализатор за целенасоченото усвояване на финансиране за целите на управлението (обучение, разпространение на информация, оперативна дейност, оборудване и др.).

1.10.

ЕИСК би искал да види и една по-интензивна процедура за сключване на споразумения за административна взаимопомощ с търговските партньори, която напълно да отразява непрекъснато разширяващото се търговско сътрудничество с държавите извън ЕС и Споразумението за улесняване на търговията на Световната търговска организация (СТО).

1.11.

ЕИСК счита, че трябва да се предприемат ключови действия в областта на защитата и сигурността, където митническите органи вече се сблъскват с предизвикателства. С оглед на това смята, че са необходими по-нататъшно институционализиране и централизирана координация на сътрудничеството между митническите и полицейските органи. Следва да се активизира и междусекторното сътрудничество на европейските агенции и децентрализирани служби, за да се укрепи дейността и да се засили присъствието на Съюза, посредством държавите членки, по външните граници. Сътрудничеството следва да бъде насочено, наред с останалото, към борба с финансирането на тероризма и трафика на оръжие, както и към по-щателен контрол на стоките и технологиите с двойна употреба. Освен това трябва да се подходи ефективно и ефикасно към проблема с фалшифицирането и пиратството.

1.12.

ЕИСК смята, че всички предприети действия трябва задължително да включват открит диалог със заинтересованите страни (предприятия, потребители, митнически органи, митническите служители, профсъюзи и организации на гражданското общество), за да се добие по-пълна и ясна представа за проблемите, на които трябва да се потърси решение, като успоредно с това се направи оценка на интересите на всяка от страните.

1.13.

Накрая, ЕИСК счита, че какъвто и подход да се приеме за модернизиране на митническия съюз, той трябва да отчита правилно промените във външните граници на Съюза, които ще настъпят с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

2.   Общи бележки относно митническия съюз

2.1.

Митническият съюз е жизненоважно условие за европейската интеграция и по-специално за гарантирането на единно и безпрепятствено прилагане на свободното движение на стоки по сигурен, прозрачен, щадящ околната среда и удобен за потребителите начин, който да е ефективен от гледна точка на борбата с трансграничната престъпност (1).

2.2.

Митническият съюз стои в основата на единния пазар и затова трябва да отговаря напълно на неговите нужди. Освен това той има значителен принос за засилването на конкурентоспособността на Съюза на световния пазар. Делът на вносните мита в европейския бюджет също е доста голям. По-конкретно, през 2015 г. приходите възлязоха на 18,6 млрд. евро, което се равнява на близо 13,6 % от бюджета на ЕС.

2.3.

Освен защитни мерки под формата на забрани и мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на гражданите на ЕС, изграждането на митническия съюз изисква и въвеждането или реформирането на някои мерки, като например приемане на обща търговска политика и обща външна тарифа, както и преференциална тарифа, въведена чрез споразуменията за асоцииране между ЕС и съседните държави и потенциалните страни кандидатки, но също и чрез споразуменията за свободна търговия с трети държави.

2.4.

Целта на митническия съюз е да улесни законната търговия, като по този начин противодейства на измамите при търговските сделки и същевременно блокира незаконното движение на стоки и финансовите трансакции, които биха могли да се използват за незаконни или терористични цели.

3.   Съдържание на съобщението

3.1.

С публикуването на съобщението Комисията цели да започне диалог за модернизирането на митническия съюз с цел да се отрази новата ситуация, настъпила с течение на времето по отношение на:

вътрешните предизвикателства, произтичащи от разширяването и задълбочаването на ЕС и големите качествени и законодателни разлики между публичните администрации, които неизбежно доведоха до намаляване на приходите и пропорционално увеличаване на оперативните нужди,

непрекъснато нарастващите външни предизвикателства и заплахи в областта на сигурността, показателен пример за които са внесеният отвън тероризъм и трансграничната престъпност, както и проблемите, произтичащи от глобализацията на международната търговия, като непрекъснато променящите се бизнес модели, веригите на доставки и нарастването на търговския обмен вследствие на сключването на споразумения с трети държави, както и използването на интернет,

с оглед провеждането на структурна реформа на основните аспекти на митническия съюз и установяването на нов модел на управление.

3.2.

В съобщението си Комисията подчертава необходимостта от повишаване на ефективността на митническия съюз чрез осъвременяване на неговата архитектура с цел да се засили сътрудничеството между митническите органи в ЕС и да се създадат структури, които да могат да се развиват по адаптивен и гъвкав начин.

3.3.

Разглежданото съобщение не предлага разширяване на компетентността на ЕС с включването на нови области, а представлява опит за модернизиране на свързаните с митническия съюз политики, повишавайки тяхната гъвкавост и ефективност, така че да отговарят на непрекъснато променящите се условия.

4.   Проблематични аспекти, които трябва да се вземат предвид

4.1.

При изменянето на МКС бяха въведени значителни промени с цел опростяване и улесняване на търговията. Въпреки това митническото законодателство и законодателството за свободното движение на стоки като цяло продължават да бъдат твърде сложни, наброявайки 1 127 влезли в сила текста (споразумения, директиви, регламенти и решения) (2). Това затруднява позоваването на разпоредбите без необходимото познаване на европейското право.

4.2.

Предишният режим очевидно съдържаше по-големи неясноти, като допускаше възможност за прилагане на съответните разпоредби от националното право; това доведе до спорни резултати, които възпрепятстваха еднаквото прилагане. Всеобхватното кодифициране посредством МКС означава непосредствена приложимост и незабавен ефект на европейското право; то обаче продължава да се прилага изключително от националните митнически системи, които се различават съществено помежду си в организационен план, което води до разпокъсаност, допълнителна административна тежест, бюрократични неуредици и закъснения (3). Освен това изключително дългият преходен период поражда несигурност и може да бъде в ущърб на предприятията, особено микро-, малките и средните предприятия (МСП) и потребителите.

4.3.

Митническите органи по традиция отговарят за събирането на митата и косвените данъци, но сега вече са натоварени и със задачата да допринасят за укрепването на външните граници на Съюза и борбата с незаконните практики, нанасящи вреди във външен и вътрешен план.

4.4.

Разширяванията на ЕС натовариха допълнително децентрализирания модел, който изисква координация и преквалификация на над 120 000 митнически служители, тъй като съществуват фундаментални различия между митническите системи, механизмите за проверка, логистичната инфраструктура — която понастоящем изисква високотехнологични системи, както и осигуряването на персонал за митническите служби и ресурси.

4.5.

Прилагането на новите технологии в европейската промишленост, установяването на цифров единен пазар, както и предложената реформа на системата на ДДС, макар и да представляват напредък, изострят нуждата от гъвкавост и съобразяване на митническите процедури със сложния характер на съвременния търговски обмен. Същото важи и за променящите се модели на производство и потребление, разрастващата се международна търговия и глобалните заплахи за развитието на световната търговия, които формират контекста, в който протича търговската политика на ЕС.

5.   Концепция и основни принципи на управлението на митническия съюз

5.1.

Концепцията за митническо управление трябва да се основава на следните елементи:

смесени задачи: от една страна, митнически проверки и събиране на мита (дейности от чисто икономически характер), и от друга, превенция и принос към борбата с глобалните заплахи, засягащи Съюза (престъпна дейност, тероризъм, организирана престъпност, влошаване на състоянието на околната среда и нарастващи рискове, свързани с търговията с опасни стоки),

инвестиции в по-ефективно прилагане чрез оптимизиране на материалните, технологичните и човешките ресурси, сериозни инвестиции в модернизирането на първите два ресурса и приоритизиране на обучението и подготовката на човешките ресурси с цел да се повиши техният професионализъм и да се гарантира тяхната отчетност,

административна подкрепа на ЕС за еднаквото прилагане на съответното законодателство и засилването на надзора над него,

засилване на взаимосвързаността между националните митнически органи,

конкретизиране на официалното сътрудничество с цел подобряване на времето за реагиране и гарантиране на възможно най-всеобхватно оперативно управление,

междусекторен подход към сигурността между митническите и правоприлагащите органи чрез създаване на синергии и обмен на информация,

адаптиране към промените, въведени със законодателния пакет за създаване на цифров единен пазар, и реформиране на системата на ДДС в ЕС,

използване на новите технологии и иновациите при същевременно спазване на неприкосновеността на данните на гражданите и предприятията,

приоритизиране на всички планове за защита на потребителите и улесняване на оформянето на митническите формалности (на принципа „Мисли първо за малките предприятия!“),

спазване на принципите на добра администрация, правна сигурност и прозрачност;

поставяне на акцент и отдаване на приоритетно значение на човешкия фактор и запазването на работните места.

6.   Необходими реформи от общ характер

6.1.

Според предложението на Комисията, с което ЕИСК е съгласен, оперативната визия за митническия съюз следва да прерасне в съгласувана стратегия с ясен график, която да се основава на посочените по-горе принципи и на елементите, които ще бъдат анализирани по-нататък в становището.

6.2.

Необходимо е да се изготви проучване и оценка на въздействието на новия МКС, чиято междинна версия ще бъде готова през 2017 г., по модела на предходните проучвания, но с по-голям обхват и във всички области на дейност (4), за да може стратегията да инвестира в премахването на проблемите, слабостите, припокриванията, несъответствията и остарелите мерки, и да изгради стабилна основа за следващите стъпки от процеса (5). В проучването следва да се обърне специално внимание на последиците за човешките ресурси в митниците.

6.3.

Следва да се постави акцент върху обмена на информация и добри практики между митническите и административните органи чрез систематично и методично използване на информационните технологии. За тази цел следва да се направи оценка на съществуващите бази данни за митнически цели.

6.4.

Един децентрализиран, благоприятстващ бизнеса модел, основаващ се на административната структура на държавите членки, би могъл да бъде успешен само ако взема под внимание мнението на националните административни органи. С оглед на това е необходимо да се създадат постоянни и гъвкави институционални структури. Затова се предлага създаването на помощен орган или организация под ръководството на Комисията и с участието на Групата за митническа политика, която да отговаря за:

оказването на съдействие във връзка с прилагането на законодателството, включително чрез съставяне на подробно ръководство за прилагането на МКС и систематизиране на останалите текстове,

управлението на инфраструктурата за ИТ; включвайки под шапката си висшето европейско митническо училище (6), което, въз основа на рамката на ЕС за компетенциите в митническата сфера, ще отговаря за:

предоставянето на висока квалификация и повишаването на експертния опит на работещите в митническия сектор въз основа на европейските учебни планове,

организирането на програми за оперативна дейност и преквалификация, по-специално в областта на сигурността,

съставянето на подробно ръководство за прилагането на МКС и неговите разпоредби за прилагане, и систематизирането на съответното законодателство,

общото управление на електронните системи с цел да се осигури достъп до наличната информация и процедури чрез единна платформа, така че да се улеснят предприятията от трети държави. За тази цел следва незабавно да се премине към безкнижна среда, като се създаде обща референтна точка с цел опростяване на процедурите, както се предвижда в МКС,

евентуалното вземане на решение за издаване на насоки с цел бърз и непосредствен отговор на новите предизвикателства.

По въпроса за тази организация ЕИСК остава на позицията си и препоръчва да се създаде европейски екип за бързо реагиране, който да подкрепя специализираната и изключително важна работа на митническите органи, особено разположените по външните граници на Съюза.

6.5.

ЕИСК счита, че Групата за митническа политика на Комисията, която досега работи неформално, със слаби правомощия и незначително влияние, може да играе важна роля в новата ера на митническо управление (7). С оглед на това ЕИСК предлага да се състави правилник за дейността ѝ и призовава държавите членки да си сътрудничат за по-доброто ѝ функциониране. Друг важен въпрос от гледна точка на ЕИСК е това да се даде силен тласък на съществуващото сътрудничество между държавите членки и групите от експерти по въпроси, свързани с митническата политика.

6.6.

ЕИСК счита, че програмата „Митници 2020“ постигна положителни резултати в разпространението и предаването на информация относно митническия съюз както на митническите служители, така и на предприятията. Тя представлява полезен инструмент за сътрудничество на ЕС със страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство (8), с оглед на което разширяването ѝ и удължаването на срока ѝ отвъд определения времеви хоризонт ще допринесат за разгръщането на хоризонтални действия (9) в следните области:

непрекъснато и висококачествено обучение и предоставяне на информация на заинтересования персонал въз основа на европейските данни и стандарти,

инвестиционен и финансов компонент с цел повишаване на качеството и осъвременяване на инфраструктурата за неинвазивна детекторна и лабораторна проверка, както и за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в националните органи, с цел завършване на единната цифрова система.

6.7.

Освен това ЕИСК счита, че програмата „Фискалис 2020“, която има за цел подобряване на данъчните системи на държавите членки, също би могла да допринесе за разгръщането на съвместни дейности и за насърчаването на по-добро сътрудничество между данъчните и митническите органи на транснационално равнище.

6.8.

ЕИСК подкрепя усилията на Комисията — които, наред с другото, са отразени и в съобщението относно плана за действие във връзка с ДДС — да даде тласък на това сътрудничество, като създаде инструментариум на разположение на законодателните и други органи на държавите членки в усилията им за борба с данъчните измами, свързани с ДДС. Този инструментариум ще благоприятства по-плавния преход към окончателен режим на ДДС в ЕС за трансграничната търговия въз основа на принципа на държавата на местоназначение.

6.9.

ЕИСК подкрепя инициативите по модела и в рамките на диалога на Световната митническа организация (СМО), и с оглед на това приветства статута „одобрен икономически оператор“ и единното акредитиране и сертифициране. Затова призовава Комисията да проучи възможността за усъвършенстване на тези инициативи с цел по-нататъшно намаляване на административната тежест и пречките пред предприятията.

6.10.

В този контекст счита, че трябва да се положат усилия за спазване и прилагане на Споразумението на СТО за улесняване на търговията, което опростява и внася яснота в международните процедури за внос и износ, митническите формалности и изискванията във връзка с транзита. Освен това счита, че е жизненоважно да се въведе по-интензивна процедура за сключване на споразумения за административна взаимопомощ с търговските партньори, която да е напълно хармонизирана с непрекъснато разширяващото се търговско сътрудничество с държавите извън ЕС.

6.11.

ЕИСК приветства предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания, което за съжаление доста закъсня; неговото приемане, като се вземат предвид позициите, изразени от Парламента на първо четене, както и аргументите, изтъкнати по-рано от ЕИСК (10), ще допринесе за по-голямата хармонизация и правна сигурност.

6.12.

ЕИСК счита, че е необходимо да се създаде единно европейско гише (портал), на принципа на единния одит, което ще намали административната тежест и ще опрости до голяма степен процедурите за оформяне на митническите формалности. За тази цел трябва незабавно да се разработи база данни за сертификатите на равнище ЕС и да се автоматизира тяхната проверка.

6.13.

ЕИСК е обезпокоен от промените на границите на ЕС, които ще настъпят в резултат на излизането на Обединеното кралство от Съюза. Въпреки това заявяваме подкрепата си за преговори, които да се провеждат добросъвестно и при пълна прозрачност. Считаме, че трябва да се гарантира ангажиментът спрямо мирния процес в Северна Ирландия, а изграждането на „твърда граница“ да бъде избегнато, но по начин, който да не вреди на Съюза и неговите интереси.

7.   Необходими конкретни реформи (полицейско и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, мерки в областта на здравето, безопасността и околната среда)

7.1.

Тук следва да се постави акцент върху защитата на външните граници на ЕС срещу заплахи чрез разгръщане на синергии със съседните държави или страните кандидатки и потенциални кандидатки, и техните митнически органи, с цел управление на рисковете, произтичащи от извънредните ситуации в сферата на сигурността (измами и свързаните с тях незаконни дейности, тероризъм, санитарни, ветеринарни, фитосанитарни или екологични инциденти), като същевременно се проучат възможностите за засилване на международното сътрудничество по същите причини, особено с потенциалните и настоящите търговски партньори.

7.2.

Следва да се проучи задълбочено необходимостта от реформа на други конкретни законодателни актове, които са в сила от повече от десетилетие, без да бъдат изменяни, и което оказват съществено въздействие върху митническото управление. Платформата REFIT може да бъде полезен инструмент за оценка на това дали регулаторната рамка за митническото законодателство е подходяща за тази цел. ЕИСК обаче изтъква, че евентуалните реформи не трябва да подкопават улесняването на законната търговия или защитата на основните права.

7.3.

ЕИСК приветства разработването и прилагането на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците и отбелязва необходимостта от засилване на усилията в области, попадащи извън компетентността на митниците, както е отбелязано в доклада на Комисията за напредъка през 2016 г.

7.4.

В допълнение, макар и да приветства усилията на двустранно равнище, ЕИСК счита, че са необходими по-нататъшно институционализиране и централизирана координация на сътрудничеството между митническите, съдебните и полицейските органи с цел по-ефективна борба с финансирането на тероризма и трафика на оръжие и защита на авторското право, стоките и технологиите с двойна употреба, чрез основан на риска контрол, съгласно препоръките на митническата система за управление на риска (CRMS) и с оглед на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците и плана за действие на Комисията за засилване на борбата с финансирането на тероризма. Освен това трябва да се положат по-големи усилия за ефективно и ефикасно справяне с фалшифицирането и пиратството.

7.5.

Необходимо е да се постигне напредък по отношение на процеса на изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, въз основа на резултатите от обществената консултация и препоръките на Специалната група за финансови действия.

7.6.

За тази цел следва да се преразгледа черният списък на страните, които отказват да вземат подходящи мерки за борба с изпирането на пари. Списъкът беше отхвърлен от Европейския парламент с аргумента, че не отразява добре настоящата ситуация: ето защо проверките трябва да бъдат ускорени, както е предвидено и в съответната директива в процес на преразглеждане (четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари).

7.7.

ЕИСК настоятелно призовава Съвета и Парламента да финализират създаването на Европейска прокуратура, която да отговаря за разследването, наказателното преследване и подвеждането под отговорност на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, и призовава всички държави членки да подкрепят тези усилия.

7.8.

ЕИСК смята също, че следва да се засили и укрепи междусекторното сътрудничество на европейските агенции и служби (децентрализирани или не), като Европейската полицейска служба (Европол), Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), въз основа на стратегията за интегрирано управление на границите и Регламент (ЕС) 2016/1624, и със специален акцент върху Европейската програма за сигурност с цел:

засилване на междуведомствения диалог и участието на митниците с оглед укрепване на дейността и присъствието на Съюза, посредством държавите членки, по външните граници за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на случаите на финансиране на престъпна дейност,

създаване на система за обмен на информация и данни с цел ранно предупреждение (споделяне на данни за веригата на доставки и информация за рисковете), в пълно съответствие с предвиденото в европейското законодателство за защита на личните данни и с оглед на обновената стратегия за вътрешна сигурност (2015 — 2020 г.),

модернизиране на митническите проверки и подобряване на координацията на митническото сътрудничество на равнище ЕС,

събиране, обмен и документиране на добри практики с цел споделяне и обединяване на капацитета и уменията,

подготовка за прехода към режим на „интелигентни граници“.

Брюксел, 20 септември 2017 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Georges DASSIS


(1)  ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 68.

(2)  Проучване за самооценка (оценка на функционирането на митническия съюз от националните митнически органи). Проучване за оценка на митническия съюз (Специален договор № 13 за изпълнение на Рамков договор № TAXUD/2010/CC/101, ГД TAXUD — 2013 г.).

(3)  Вж. например становището на ЕИСК относно „Състояние на митническия съюз“, ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 66.

(4)  Съобщение на Европейската комисия относно проекта на стратегия за реформиране на управлението на митническия съюз на ЕС (ГД TAXUD — A1, 7/2015).

(5)  Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно справянето с предизвикателствата на прилагането на Митническия кодекс на Съюза (2016/2017(RSP)) P8_TA(2017)0011.

(6)  ЕИСК също включи такова предложение в становището си относно Митническия кодекс на Съюза, ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 68, под формата на висше европейско митническо училище. То не беше включено в МКС от Европейската комисия.

(7)  Група за митническа политика — Пълноправни членове (на равнище генерални директори на митническите органи на ЕС (E00944).

(8)  В програмата участват 28-те държави членки и 6 страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство.

(9)  Вж. например: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en.

(10)  ОВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 57.


Top