EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/416/03

Покана за представяне на предложения, EACEA/28/2017 в рамките на програма „Еразъм+“ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновации в политиката — Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище

OJ C 416, 6.12.2017, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/11


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, EACEA/28/2017

в рамките на програма „Еразъм+“

Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновации в политиката

Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище

(2017/C 416/03)

1.   Описание, цели и приоритетни теми

Експериментални подходи в европейската политика в рамките на програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиката) — Инициативи за иновации в политиката  (1), са проекти за транснационално сътрудничество в подкрепа на осъществяване на политическите програми на Европейския съюз в областта на образованието и обучението, включително програми за специфични сектори, като процесите от Болоня и Копенхаген.

Общата цел на настоящата покана за представяне на предложения е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Настоящата покана изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви проучвания (експерименти).

Конкретните цели на настоящата покана са:

да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави с цел да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението,

да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки,

да се улеснят преносимостта и степенуването на иновативните мерки.

Приоритетните теми за настоящата покана са:

насърчаване на социалното приобщаване и популяризиране на споделените ценности на ЕС чрез формално и неформално обучение,

рационализиране и допълнително развитие на многоезични педагогически подходи в училищното образование (напр. работа в многоезични класни стаи или с двуезични деца) и подкрепа за учителите и обучението им за работа при многообразие в класната стая,

оценяване в цифрова среда: установяване на най-добрите практики в различните образователни сектори и държави и разширено прилагане на най-добри практики и опити,

учители и инструктори в професионалното образование и обучение (ПОО) обучение/стажове в процеса на работа (ПОО),

въвеждане на пътища за повишаване на уменията за възрастни без средното образование или еквивалентна степен,

политики и стимули в подкрепа на иновативното преподаване и педагогическо обучение във висшето образование, включително образование със свободен достъп и електронно образование,

създаване на европейски център за онлайн обучение, смесено обучение или виртуална мобилност, виртуални кампуси и обмен на най-добри практики в дух на сътрудничеството.

2.   Допустими кандидати

Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:

а)

Публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст (отговарящи на кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, се прилага най-високият наличен код (2). Публичните органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и на законно установени мрежи или сдружения, правото да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение.

б)

Публични или частни организации или институции, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области.

в)

Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образование, обучение, младеж, заетост, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, осигуряване, признаване и/или валидиране на качеството; професионално ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, структури на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.).

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави по програмата:

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

страните — кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бивша югославска република Македония.

Изисквания за минимален състав на партньорството

Изискването за минимален състав на партньорството за настоящата покана е: 4 организации, представляващи 3 допустими държави. По-специално:

най-малко три публични органа (министерства или равностойни институции) или делегирани органи (както е описано в точка 2, буква а) всеки от различна държава по програмата, или законно установена мрежа/сдружение на публични органи, представляваща най-малко три различни държави по програмата. Мрежата или сдружението трябва да е с мандат от най-малко 3 публични органа (съгласно описаното по точка 2, буква а) да работи от тяхно име по конкретното предложение за проект.

Партньорствата трябва да включват най-малко един публичен орган, както е посочено в точка 2, буква а), от държава — членка на Европейския съюз.

най-малко една публична или частна организация с опит в сравнителния анализ и оценката на въздействието на политиките („научноизследователска организация“). Тази организация е отговорна за методологическите аспекти и протоколите от проучванията в практиката. Партньорството може да включва повече от една организация, стига дейността да е координирана и последователна.

Предложението за проект може да се координира и внесе — от името на всички кандидати — от един от следните субекти:

публичен орган съгласно описаното в точка 2, буква а),

законно установена мрежа или сдружение на публични органи, както е описано в точка 2, буква а),

публична или частна организация, делегирана да отговори на поканата от публичен орган, описан в точка 2, буква а). Делегираните организации трябва да имат изрично писмено разрешение от публичен орган, описан по точка 2, буква а), да внесат и координират предложението за проект от тяхно име.

Заявленията за кандидатстване трябва да са внесени от законен представител на органа координатор от името на всички кандидати. Само организации, които могат да докажат съществуването си като юридическо лице в течение на най-малко 3 години (3) преди крайния срок за подаване на предварителни предложения, както е посочено в точка 6, се считат за допустими като „координатор“ за целите на настоящата покана.

Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

3.   Допустими дейности и продължителност

Допустимите дейности трябва да отговарят на изискванията в приложение 1 от указанията за кандидатите. Проучванията в практиката трябва да се извършват в най-малко три държави, чиито публични органи, както е описано в точка 2, буква а), (или делегирани организации) участват в проекта.

Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2019 г. и 28 февруари 2019 г.

4.   Критерии за възлагане

Предложенията ще бъдат подавани и оценявани на два етапа, включващи предварителни-предложения (етап 1) и пълни предложения (етап 2).

Отговарящите на условията предварителни предложения ще се оценяват въз основа на критерия за възлагане „значение на проекта“ (максимум 20 точки). Допустимите кандидати, достигнали минималния праг от 12 точи от оценката по критерия за възлагане „значение на проекта“, ще бъдат поканени да представят пълно предложение, в което са разработени подробно и цялостно основните положения, изложени в предварителното предложение.

Всички кандидати, които са представили предварителни предложения, ще бъдат уведомени по електронна поща за резултатите от предварителния подбор и ще получат кратко изложение на оценката на тяхното предварително-предложение.

Пълните предложения ще се оценяват въз основа на допустимост, изключване, подбор и останалите три критерия за възлагане: „качество на замисъла и изпълнението на проекта“; „качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество“; и „въздействие, разпространение и устойчивост на резултатите“.

Агенцията ще следи дали допустимостта на пълните предложения е потвърдена на втория етап и ако е уместно, подкрепена чрез необходимите документи (раздел 14.3.2 от указанията за кандидатите).

Критериите за възлагане (вж. Раздел 9 от указанията за кандидатите), за да бъде финансирано дадено предложение, са:

1.

значение на проекта (максимум 20 точки);

2.

качество на замисъла и изпълнението на проекта (максимум 30 точки);

3.

качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (максимум 20 точки);

4.

въздействие, разпространяване и устойчивост на резултатите (максимум 30 точки).

Изчисляването на общата оценка за пълното предложение ще включва оценката, получена за „значение на проекта“ от етапа на предварителното-предложение. Само пълни предложения, достигнали минималния праг от 60 точки от общата оценка (т.е. оценката на критерия за възлагане „значение на проекта“, направена на първия етап, плюс оценките на останалите три критерия за възлагане, оценени на втория етап), ще бъдат разгледани за финансиране от ЕС.

Всички кандидати, които са представили предварителни предложения, ще бъдат уведомени по електронна поща за резултатите от крайния подбор и ще получат доклад за оценка.

5.   Бюджет

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 2 000 000 ЕUR.

Агенцията запазва правото си да не разпределя всички налични средства.

6.   Процедура за подаване на заявления и крайни срокове

Подаването и подборът на предложенията ще се извършат на два етапа: етап на предварителните предложения и етап на пълните предложения.

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата за представяне на предложения и процедурата за подаване на заявления и да използват документите, представляващи част от заявлението (комплект от документи за кандидатстване), на адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

Комплектът от документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи. Формулярите могат да се получат в интернет на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Формуляри за кандидатстване, които не включват цялата необходима информация и не са подадени онлайн до крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Заявленията за безвъзмездно финансиране трябва да са написани на един от официалните езици на ЕС.

Крайни срокове за кандидатстване:

предварителни предложения: 10 април 2018 г., 12,00 ч. централно европейско време,

пълни предложения: 25 септември 2018 г., 12,00 ч. централно европейско време.

7.   Допълнителна информация

За повече подробности моля прегледайте указанията за кандидатстване.

Указанията за кандидатстване и комплектът от документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

Електронна поща: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програмата на Съюза за образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 50), и по-специално членове 9 и 15 — Подкрепа за реформиране на политиката, представлява правното основание за настоящата покана.

(2)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview

(3)  „Дата на основната регистрация“ във формуляра за юридическо лице: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm


Top