Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H0809(27)

Препоръка на Съвета от 11 юли 2017 година относно националната програма за реформи на Обединеното кралство за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно програма за конвергенция на Обединеното кралство за 2017 г.

OJ C 261, 9.8.2017, p. 122–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 261/122


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 11 юли 2017 година

относно националната програма за реформи на Обединеното кралство за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно програма за конвергенция на Обединеното кралство за 2017 г.

(2017/C 261/27)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид резолюциите на Европейския парламент,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като взе предвид становището на Икономическия и финансов комитет,

като взе предвид становището на Комитета за социална закрила,

като взе предвид становището на Комитета за икономическа политика,

като има предвид, че:

(1)

На 16 ноември 2016 г. Комисията прие годишния обзор на растежа, с което постави началото на европейския семестър за 2017 г. за координация на икономическите политики. Приоритетите на годишния обзор на растежа бяха одобрени от Европейския съвет на 9—10 март 2017 г. На 16 ноември 2016 г., въз основа на Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2), Комисията прие Доклада за механизма за предупреждение, в който Обединеното кралство не беше посочено като една от държавите членки, за които ще се извърши задълбочен преглед.

(2)

Докладът за Обединеното кралство за 2017 г. беше публикуван на 22 февруари 2017 г. В него бяха оценени напредъкът на Обединеното кралство в изпълнението на специфичните за страната препоръки, приети от Съвета на 12 юли 2016 г., последващите действия във връзка със специфичните за страната препоръки, приети през предходните години, както и напредъкът на Обединеното кралство по отношение на неговите национални цели по стратегията „Европа 2020“.

(3)

Обединеното кралство представи своята национална програма за реформи за 2017 г. на 21 април 2017 г., а програмата си за конвергенция за 2017 г. — на 27 април 2017 г. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях.

(4)

Съответните специфични за всяка държава препоръки бяха взети предвид при програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за периода 2014—2020 г. Както е предвидено в член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), когато това е необходимо за подпомагане на изпълнението на съответните препоръки на Съвета, Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа своето споразумение за партньорство и съответните програми и да предложи промени в тях. Комисията предостави допълнителни подробности за начина, по който ще използва тази разпоредба, в насоките относно прилагането на мерките, обвързващи ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове с доброто икономическо управление.

(5)

Спрямо Обединеното кралство понастоящем се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж. Ако през 2016—2017 г. бъде постигната навременна и трайна корекция, през периода 2017—2018 г. за Обединеното кралство ще се прилагат предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж и преходното правило за дълга. В своята програма за конвергенция за 2017 г. правителството очаква да коригира прекомерния дефицит до края на фискалната 2016—2017 година, в съответствие с препоръката на Съвета от 19 юни 2015 г. с номинален дефицит от 2,7 % от БВП. След това се очаква номиналният дефицит да се увеличи леко до 2,8 % от БВП през 2017—2018 г., преди да спадне до 1,9 % от БВП през 2018—2019 г. В програмата за конвергенция не е посочена средносрочна бюджетна цел. Според програмата за конвергенция съотношението държавен дълг/БВП се очаква да се стабилизира около 87,5 % от 2016—2017 г. до 2018—2019 г., преди да спадне до 84,8 % от БВП през 2020—2021 г. Макроикономическият сценарий в основата на тези бюджетни прогнози е благоприятен. Макар необходимите мерки в помощ на планираните цели за дефицита като цяло да са добре определени, рисковете от влошаване на икономическите перспективи застрашават постигането на планираното намаляване на дефицита.

(6)

На 12 юли 2016 г. Съветът препоръча на Обединеното кралство да прекрати съществуващия прекомерен дефицит до 2016—2017 г. и, след коригиране на прекомерния дефицит, да постигне фискална корекция от 0,6 % от БВП през периода 2017—2018 г. за изпълнението на минималната средносрочна бюджетна цел. Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2017 г. се очаква номиналният дефицит да достигне 2,7 % от БВП през 2016—2017 г. в съответствие с целта, препоръчана от Съвета. През 2017—2018 г. съществува риск от известно отклонение от изискванията на предпазните мерки.

(7)

С оглед на фискалното му положение, и по-специално равнището на дълга, Обединеното кралство се очаква допълнително да се адаптира към подходяща средносрочна бюджетна цел. Според общоприетата корекционна матрица съгласно Пакта за стабилност и растеж тази корекция означава изискване за номинален темп на растеж на нетните първични държавни разходи (4), който не превишава 1,8 %. Това съответства на годишна структурна корекция от 0,6 % от БВП. Ако политиката не бъде променена, съществува риск от известно отклонение от това изискване през периодите 2017—2018 г. и 2018—2019 г., взети заедно. В същото време не се очаква Обединеното кралство prima facie да се съобрази с преходното правило за дълга през 2017—2018 г., но се предвижда да се съобрази в периода 2018—2019 г. Като цяло Съветът е на мнение, че Обединеното кралство трябва да бъде готово да предприеме допълнителни мерки от 2017—2018 г. за спазване на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Все пак, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1466/97, в оценката на бюджетните планове и резултатите следва да бъде взет под внимание бюджетният баланс на държавата членка в контекста на условията на икономическия цикъл. Както се припомня в съобщението на Комисията, придружаващо тези специфични за всяка държава препоръки, в бъдещата оценка ще трябва надлежно да бъде взета предвид целта за постигане на фискална позиция, която да допринася за засилване на текущото възстановяване и да осигурява устойчивост на публичните финанси на Обединеното кралство. В този контекст Съветът отбелязва, че Комисията възнамерява да извърши цялостна оценка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97, по-специално в условията на икономическия цикъл в Обединеното кралство.

(8)

Частните инвестиции постоянно са доста под средното за Съюза равнище, а публичните инвестиции са малко по-ниски. Производителността е значително под средното за Г-7 и е в застой от 2008 г. насам. Правителството поставя силен политически акцент върху повишаване на инвестициите за насърчаване на растежа на производителността. Основно предизвикателство е преодоляването на значителните слабости в капацитета и качеството на инфраструктурната мрежа на Обединеното кралство. Задръстванията по пътищата са големи и железопътният капацитет е все по-неадекватен в някои места с оглед на бързо нарастващото търсене. Съществува и все по-спешна необходимост от по-големи инвестиции в нов капацитет за производство и доставки на енергия. Планът за изпълнение за националната инфраструктура определя амбициозни планове за подобряване на икономическата инфраструктура на Обединеното кралство, а през 2016 г. бяха приети редица инвестиционни решения във връзка с големи транспортни и енергийни проекти. Въпреки това продължават да съществуват притеснения относно това дали могат да бъдат осигурени подходящи публични и частни инвестиции в инфраструктурата за преодоляване на изоставането по своевременен и разходноефективен начин. Обединеното кралство има основно предизвикателство да увеличи предлагането на жилища. Хроничният недостиг на жилища допринася за високите и растящи цени на жилищата и води до значителни икономически и социални разходи, особено около полюсите на икономическия растеж. Реформираната система за планиране и наборът от допълнителни политики в областта на жилищното настаняване са донякъде по-благоприятни за засиленото жилищно строителство. Въпреки това има редица ограничения на предлагането на жилища, включително много строго и сложно регулиране на пазара на земя и на жилищното строителство, като предлагането на нови жилища все още не съответства на нарастването на търсенето.

(9)

Основните показатели на пазара на труда продължават да бъдат положителни, с ниско равнище на дълготрайната и младежката безработица като цяло. Въпреки това има възможности за подобрение в областта на нивата на неактивност, работата на непълно работно време и нископлатените работни места. Ръстът на доходите остава скромен, което е свързано със слабия растеж на производителността. Все още има опасения по отношение на предлагането, използването и развитието на уменията. Има съществени промени в политиката, насочени към уменията и професионалното развитие посредством реформи в техническото образование и стажовете. За повишаване на качеството на програмите за стажове ще е необходимо насочване на усилията едновременно върху степента на квалификацията и върху съответната област на квалификация. Други стратегически важни спонсорирани начини за повишаване на уменията, особено за хората на възраст над 25 години, ще разширят предлагането на умения за държавата, предприятията и за физическите лица, които се стремят към напредък в кариерата. Съществуват също така предизвикателства, свързани с предлагането на детски заведения и на заведения за социални грижи, което допринася за високото равнище на заетост на жените на непълно работно време. Реформите в областта на грижите за децата до момента са постоянни, но постепенни. Вероятно е да настъпи сериозна промяна с пълното въвеждане на някои инициативи в тази област през следващите две години. В официалните заведения делът на децата на възраст под три години е сравнително нисък. Въпреки че наскоро предприетите мерки подобряват до известна степен наличността и достъпността на услугите за деца на възраст 3 и 4 г., те не решават въпроса с предлагането на детски заведения за деца под 3 години. В резултат на предварително обявените реформи и съкращения, по-специално в областта на подкрепата на работното място, резултатите от социалната политика, включително детската бедност, може да се окажат под натиск в краткосрочен и средносрочен план, особено в контекст на повишаване на инфлацията. Броят на децата, които живеят в условия на бедност в работещи домакинства, е сериозен повод за безпокойство.

(10)

В рамките на европейския семестър от 2017 г. Комисията направи цялостен анализ на икономическата политика на Обединеното кралство и го публикува в доклада за страната от 2017 г. Комисията оцени и програмата за конвергенция за 2017 г., националната програма за реформи за 2017 г. и предприетите последващи действия във връзка с препоръките към Обединеното кралство, отправени през предходните години. Комисията взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в Обединеното кралство, но и тяхното съответствие с правилата и насоките на Съюза предвид необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на Съюза чрез принос на равнището на Съюза към бъдещите решения на държавите членки.

(11)

С оглед на тази оценка Съветът разгледа програмата за конвергенция за 2017 г., като становището му (5) е изразено по-специално в препоръка 1 по-долу.

ПРЕПОРЪЧВА на Обединеното кралство да предприеме следните действия през 2017 и 2018 г.:

1.

Да положи значително фискално усилие през 2018—2019 г. в съответствие с изискванията на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, като отчита необходимостта от укрепване на процеса на възстановяване и гарантиране на устойчивостта на публичните финанси на Обединеното кралство.

2.

Да предприеме по-нататъшни стъпки за насърчаване на предлагането на жилища, включително чрез реформи на правилата в областта на планирането, и тяхното изпълнение.

3.

Да се справи с несъответствията между търсените и предлаганите умения и да осигури развитие на уменията, включително чрез по-нататъшно укрепване на качеството на стажовете и чрез предоставяне на други финансирани пътища за развитие чрез допълнително образование.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2017 година.

За Съвета

Председател

T. TÕNISTE


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Нетните разходи на държавното управление се състоят от общите държавни разходи с изключение на разходите за лихви, разходите по програми на Съюза, които изцяло се покриват от приходи от фондове на Съюза, и недискреционните промени в разходите за обезщетения при безработица. Държавните разходи за бруто образуване на основен капитал се изглаждат за период от 4 години. Дискреционните мерки по отношение на приходите или предвидено от закона увеличаване на приходите са взети под внимание. Еднократните мерки по отношение както на приходите, така и на разходите, се нетират.

(5)  Съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97.


Top