Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0758

Дело T-758/16: Жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. — Crédit Agricole/ЕЦБ

OJ C 6, 9.1.2017, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 6/45


Жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. — Crédit Agricole/ЕЦБ

(Дело T-758/16)

(2017/C 006/56)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Crédit Agricole SA (Монруж, Франция) (представители: A. Champsaur и A. Delors, avocats)

Ответник: Европейска Централна Банка

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

на основание членове 256 ДФЕС и 263 ДФЕС да отмени решение ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/165, прието от Европейската Централна Банка на 24 август 2016 г.,

да осъди Европейската Централна Банка да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е изведено от грешка при прилагане на правото, допусната от Европейската Централна Банка (ЕЦБ) при тълкуването на разпоредбите на Регламент (EС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 2013 г., стр. 1; наричан по-нататък „Регламент № 575/2013“).

Жалбоподателят оспорва по-конкретно решението на ЕЦБ от 24 август 2016 г., с което е отхвърлено направеното от него искане за разрешение да изключи експозициите към публичния сектор при изчисляването на отношението на ливъридж (наричано по-нататък „обжалваното решение“):

за това че противоречи на намерението на европейския и на преследваните с Регламент № 575/2013 цели,

за това, че лишава член 429, параграф 14 от посочения регламент, от всякакъв полезен ефект,

за това, че с него ЕЦБ навлиза в сферата на компетентност на европейския законодател.

2.

Второто основание е изведено от явна грешка в преценката на пруденциалния риск, свързан с регламентираното спестяване, която опорочавала обжалваното решение, тъй като ЕЦБ не взела предвид правната уредба и емпиричните данни, свързани с това спестяване, както и относимите доклади на Европейския банков орган, и допуснала такава грешка в преценката относно риска от ливъриджа и другите свързани с него пруденциални рискове.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на принципа на пропорционалност, което опорочавало обжалваното решение, тъй като, от една страна, с него бил нарушен общият принцип на пропорционалност, прогласен в член 5 от Договора за Европейския съюз, и от друга страна, не били спазени специфичните изисквания, свързани с принципа на пропорционалност във връзка с пруденциалния надзор, които налагат пруденциалните изисквания да бъдат съобразени със стопанския модел на банката и свързаните с него рискове за финансовия сектор и за икономиката.


Top