Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0543

Дело C-543/16: Иск, предявен на 27 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

OJ C 6, 9.1.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 6/31


Иск, предявен на 27 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-543/16)

(2017/C 006/38)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes и E. Manhaeve)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

Комисията моли Съда:

да установи, че Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по член 5, параграфи 5 и 7 от Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1) във връзка с приложения II и III към нея, тъй като не е предприела допълнителни мерки или засилени действия веднага щом е станало ясно, че мерките по програмата за действие не са достатъчни за постигането на целите на Директивата, и тъй като не е преработила програмата за действие, за да я приведе в съответствие със задължителните изисквания по приложения II и III,

да осъди Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Федерална република Германия е допуснала нарушение на член 5, параграф 5, тъй като не е предприела допълнителни мерки или засилени действия, макар че най-късно към момента на представянето на петия доклад на Германия по член 10 от Директивата за периода 2008—2011 г., тоест към 4 юли 2012 г., е било ясно, че мерките по германската програма за действие не са достатъчни за постигането на целите на Директивата.

Освен това Федерална република Германия е допуснала нарушение на член 5, параграф 7 от Директивата, тъй като не е актуализирала германската програма за действие, макар че това е било необходимо с оглед на констатациите от упоменатия доклад от 4 юли 2012 г. В това отношение Федерална република Германия при всички случаи е трябвало да вземе мерките, които биха отговаряли напълно и надлежно на материалноправните изисквания по член 5, параграфи 3 и 4 от Директивата във връзка с приложения II и III към нея.

Действащите германски правила не отговарят на тези изисквания, тъй като:

що се отнася до принципа на балансирано обогатяване на почвата, установяват механизъм за определяне на нуждата от наторяване, който не е съобразен с нуждите на отделните култури от хранителни вещества, с изискванията в различните почвено-климатични зони и с надзора върху последиците от наторяването за опазването на водите и който допуска работни равнища на излишък от хранителни вещества до 60 килограма азот на хектар годишно (вж. параграф 1, точка 3 от приложение III към Директивата),

предвиждат изключение от забраната за наторяване през определени периоди по отношение на „твърдите естествени торове без птичи тор“, без диференциация в зависимост от почвено-климатичната зона, видовете подобряващи почвата вещества, начина на използване на съответните вещества и други екологични фактори, и предвиждат такава забрана само за периоди с продължителност от два и половина до три месеца (вж. параграф 1, точка 1 от приложение III и раздел А, точка 1 от приложение II към Директивата),

що се отнася до изискванията за капацитета на местата, предназначени за събиране на отпадните води от животновъдството, предвиждат изисквания за капацитет, които се основават на твърде кратките периоди на забрана и които — освен в нормативната уредба на Берлин, Саксония и Тюрингия — важат само за събирането на течните животински отпадъци (вж. раздел А, точка 5 от приложение II към Директивата),

при определени условия допускат върху постоянните култури и пасищата да се разпръсква максимално количество животински отпадъци, съответстващо на 230 kg азот на хектар годишно (вж. параграф 2, първа алинея от приложение III към Директивата),

що се отнася до разпръскването на подобряващи почвата вещества по земи с остър наклон, предвиждат изключения по отношение на твърдите естествени торове освен птичи тор, налагат ограничения за разпръскването на подобряващи почвата вещества с високо съдържание на азот само по отношение на земите с наклон над 10 % и предвиждат забрани в тези случаи само по отношение на земите, отстоящи на три метра от горния край на брега на водния басейн, като по този начин се отклоняват многократно от релевантните научни изследвания (вж. раздел А, точка 2 от приложение II и параграф 1, точка 3, буква а) от приложение III към Директивата),

забраняват разпръскването на подобряващи почвата вещества само при снежна покривка над пет сантиметра и за „земи, които са изцяло замръзнали и не се наблюдава повърхностно топене през деня“ (вж. раздел А, точка 3 от приложение II и параграф 1, точка 3, букви а) и б) от приложение III към Директивата).

Редовните съобщения на германското правителство за планираното изменение на Düngeverordnung (Наредбата за торовете) не оборват констатацията за нарушение на член 5, параграфи 5 и 7 от Директивата. Всъщност въпросните правила не са влезли в сила нито преди изтичането на срока, определен в мотивираното становище, тоест до 11 септември 2014 г., нито след това.


(1)  ОВ L 375, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 81.


Top