Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016G1129(01)

Резолюция на Съвета относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“)

OJ C 444, 29.11.2016, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 444/1


Резолюция на Съвета относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“)

(2016/C 444/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

(1)

Една от целите на Европейския съюз е inter alia да осигури на гражданите високо равнище на безопасност в пространство на свобода, сигурност и правосъдие чрез разработване на общи действия между държавите членки в областта на полицейското сътрудничество, както е посочено в дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2)

На 21 юни 1999 г. Съветът прие резолюция относно наръчник за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение (1).

(3)

Тази резолюция беше заменена от Резолюция на Съвета от 6 декември 2001 г. (2) и впоследствие от резолюциите на Съвета от 4 декември 2006 г. (3) и 3 юни 2010 г. (4) относно наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка (наричан по-нататък „Наръчник на ЕС за футбола“).

(4)

В последната резолюция се предвижда наръчникът да бъде изменян с оглед на натрупания опит.

(5)

Предвид натрупания през последните години опит във връзка с европейските първенства през 2012 г. и Световното първенство по футбол през 2014 г., развитието на установените добри практики в рамките на тези първенства, мащабното полицейско сътрудничество по време на международни и клубни мачове в Европа като цяло и становищата на над 300 полицейски служители (командващи полицейски операции при футболни срещи, служители на националните футболни информационни звена и други специалисти в областта на полицейските операции при футболни срещи) от 25-те европейски държави (5), участвали в Общоевропейския проект за обучение относно полицейските операции при футболни срещи между 2011 и 2014 г., наръчникът на ЕС за футбола беше преработен и актуализиран.

(6)

Измененията, внесени в приложения актуализиран наръчник, не засягат действащите национални разпоредби, по-специално разпределението на отговорностите между отделните органи и служби в съответните държави членки, нито упражняването на правомощията на Комисията съгласно Договорите,

С НАСТОЯЩОТО

(1)

ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към държавите членки да продължат да укрепват полицейското сътрудничество във връзка с футболни срещи (и по целесъобразност други спортни прояви) с международно значение.

(2)

за тази цел НАСТОЯВА приложеният към настоящия документ актуализиран наръчник, съдържащ примери за настоятелно препоръчвани работни методи, да стане достъпен и да бъде възприет от правоприлагащите органи, участващи в полицейски операции при футболни срещи с международно значение.

(3)

ЗАЯВЯВА, че когато е целесъобразно, препоръчаните работни методи може да се прилагат при други големи международни спортни прояви.

(4)

С настоящата резолюция се заменя Резолюцията на Съвета от 3 юни 2010 г.

 


(1)  ОВ C 196, 13.7.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 22, 24.1.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 322, 29.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 165, 24.6.2010 г., стр. 1.

(5)  Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция, както и Сърбия, Турция, Украйна и Швейцария.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“)

Съдържание на наръчника

Глава

Предмет

Цел, обхват и предназначение на наръчника 4

1

Управление и обмен на информацията от полицията 5

1.1

Въведение 5

1.2

Задачи от международно значение 5

1.3

Обмен на полицейска информация 6

1.3a

Определения 6

1.3б

Видове информация 6

1.3в

Хронологична последователност на обмена на информация 6

1.3г

Обмен на информация с държави извън ЕС 7

1.4

Борба с тероризма и тежката и организираната престъпност 7

2

Общи насоки за ролята и задачите на НФИЗ на национално равнище 8

3

Сътрудничество между полицията на страната домакин и командированите полицейски делегации 8

3.1

Основни принципи 8

3.2

Подкрепа за полицейските операции на страната домакин 8

3.3

Споразумения за сътрудничество 9

3.4

Образци на протоколи за единични футболни срещи 9

3.5

Разходи и финансови договорености 10

3.6

Предварителни посещения 10

3.7

Придружаване на командированите полицейски делегации (придружители) 11

3.8

Състав на командированите полицейски делегации 11

3.9

Основни задачи на командированата полицейска делегация 12

3.10

Език 13

3.11

Сътрудничество между полицейските служители от страната домакин и командированите полицейски служители по време на проявата 13

3.12

Използване на идентификационни жилетки 13

3.13

Акредитация 13

3.14

Футболни прояви в страни, в които няма НФИЗ 13

3.14a

Двустранни споразумения 13

3.14б

Сътрудничество между НФИЗ 14

3.15

Роля на Интерпол и Европол 14

4

Сътрудничество между полицията и организаторите 14

5

Сътрудничество между полицията, съдебните органи и прокуратурата 15

6

Сътрудничество между полицията и поддръжниците 16

7

Комуникационна и медийна стратегия 16

7.1

Комуникационна стратегия 16

7.2

Медийна стратегия 17

8

Срещи на експерти от ЕС по въпросите на безопасността и сигурността във футбола 17

9

Списък с документите, свързани с безопасността и сигурността по време на футболни прояви 18

9.1

Основни документи, приети до този момент от Съвета на Европейския съюз 18

9.2

Основни документи, приети до този момент от Съвета на Европа 18

Допълнение 1

Протокол за разполагането на командировани полицейски делегации (в рамките на Договора от Прюм) 19

Допълнение 2

Протокол за разполагането на командировани полицейски делегации (извън Договора от Прюм) 25

Допълнение 3

Спецификации и модел на идентификационните полицейски жилетки 30

Допълнение 4

Динамична оценка на риска и управление на тълпи от хора 32

Допълнение 5

Категоризация на футболните поддръжници 35

Цел, обхват и предназначение на наръчника

Целта на настоящия документ е повишаване на безопасността и сигурността по време на футболни мачове с международно значение, и по-конкретно постигането на максимална ефективност на международното полицейско сътрудничество.

Съдържанието му, което съответства на установената практика за възприемане на цялостен интегриран многоведомствен подход към свързаните с футбола безопасност, сигурност и обслужване, може по целесъобразност да бъде прилагано към други спортни прояви с международно значение, ако дадена държава членка вземе такова решение.

Настоящият документ не засяга действащите национални разпоредби, по-специално компетенциите и отговорностите на различните органи в държавите членки.

Въпреки че в наръчника акцентът се поставя предимно върху международното полицейско сътрудничество, многоведомственият характер на управлението на футболните срещи (и други спортни прояви) намира отражение, когато се споменава взаимодействието между полицията и другите ключови участници като организаторите на проявата и заинтересованите страни, най-вече поддръжниците.

Международното полицейско сътрудничество и полицейските операции при футболни срещи трябва да се ръководят от принципите за законност, пропорционалност и адекватност. В допълнение 4 подробно са изложени примери за добри практики във връзка с динамичната оценка на риска и управлението на тълпи от хора.

Въпреки че компетентният орган в държавата членка организатор е отговорен за гарантирането на безопасността и сигурността при провеждането на проявата, органите в участващите и съседните държави, а също и в държавите на транзитно преминаване, носят отговорност за предоставянето на съдействие, когато е целесъобразно.

Настоящият документ следва да се разпространи широко и да се прилага във всички държави членки и други европейски страни, а и отвъд границите на Европа, за да се минимизират рисковете за безопасността и сигурността и да се гарантира ефективността на международното полицейско сътрудничество.

ГЛАВА 1

1.   Управление и обмен на информацията от полицията

1.1.   Въведение

Навременният обмен на точна информация е от първостепенно значение за подобряването на безопасността и сигурността и за предотвратяването на насилието и безредиците, свързани с футбола.

В съответствие с Решение 2002/348/ПВР на Съвета, изменено с Решение 2007/412/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г., всяка държава членка трябва да създаде национално футболно информационно звено (НФИЗ), което е централно национално звено за контакт за обмен на съответната информация за футболните срещи с международно значение и за улесняване на международното полицейско сътрудничество във връзка с футболни мачове.

При преки контакти между полицейските служители от държавата организатор и командированите полицейски служители цялата обменяна информация следва да се представя едновременно и на съответните НФИЗ. Тези контакти не следва засягат ключовата роля, която НФИЗ играят за осигуряването на качество на информацията и за широкото ѝ разпространение сред другите заинтересовани партньори и органи.

Отношенията между НФИЗ и компетентните национални органи следва да се уреждат от приложимото национално законодателство.

В съответствие с 1, параграф 4 от Решение 2002/348/ПВР на Съвета всяка държава членка гарантира, че националното ѝ футболно информационно звено е в състояние да изпълнява ефикасно и своевременно задачите, които му се възлагат.

За да бъдат ефективни, служителите на НФИЗ следва да имат подготовката и оборудването за предоставяне на експертен опит на национално равнище в областта на полицейските операции при футболни срещи и по въпросите, свързани с безопасността и сигурността.

1.2.   Задачи от международно значение

НФИЗ оказва подкрепа на компетентните национални органи. Въз основа на анализираната и оценена информация необходимите предложения или препоръки се изпращат на компетентните национални органи, за да се подпомогне разработването на многоведомствена политика по свързани с футбола въпроси.

НФИЗ работи в тясно сътрудничество с местната полиция във връзка с национални или международни футболни срещи. За да бъде наистина ефективна тази подкрепа, информацията относно важната роля на НФИЗ следва да се разпространява широко и да съществува разбиране по този въпрос сред полицейските ведомства във всяка държава членка.

Всяка държава членка следва да предприеме стъпки за създаване на национална мрежа от специални местни полицейски служители, на които е възложено да събират и предоставят на НФИЗ цялата информация и сведения във връзка с футболните прояви на тяхна територия.

В помощ на НФИЗ на други държави от всяко НФИЗ се изисква да поддържа актуализиран анализ на риска (1) във връзка с националните футболни клубове и националния отбор. Анализът на риска обикновено се обменя с останалите НФИЗ чрез формулярите, поместени на уебсайта на НФИЗ (www.nfip.eu) (2). Подчертава се обаче, че рискът е променлив и зависим от широк спектър от фактори. Поради това е необходимо да се извършва динамична оценка на риска по време на цялата проява.

Всяко НФИЗ следва да има достъп до съответните бази данни на националната полиция. Обменът на лични данни се урежда от приложимото национално и международно право, по-конкретно решението „Прюм“ (3), както и от сключените двустранни или многостранни споразумения.

НФИЗ трябва да гарантира, че съдържанието на информацията подлежи на контрол на качеството.

Обменът на информация следва да се извършва чрез съответните формуляри, поместени на уебсайта на НФИЗ.

1.3.   Обмен на полицейска информация

1.3a    Определения

Понятието „проява“ в настоящия наръчник включва всички аспекти на конкретна футболна среща или първенство. Понятието „полиция на страната домакин“ означава полицията в страната, в която се провежда футболната среща или първенството. Понятието „командировани полицейски служители“ означава полицията във или от страна, от която е участващият отбор или отбори.

1.3б    Видове информация

Може да се направи разграничение между информацията от общ характер и информацията, съдържаща лични данни.

а)   Обща информация

Общата информация включва стратегическа и тактическа информация, предназначена за използване при подготовката и провеждането на прояви по отношение на идентифицирането и предотвратяването или намаляването на рисковете, свързани с безопасността и сигурността, извършването на динамични анализи на риска преди и по време на проявите и изработването на подходяща и пропорционална реакция на рискове, свързани с безопасността и сигурността, възникващи по време на проявата.

б)   Информация, съдържаща лични данни

В този контекст информация, съдържаща лични данни, се отнася до информация относно лица, за които полицията смята, че представляват потенциална опасност за обществената сигурност във връзка с конкретната проява. Това може да включва данни на лица, които в миналото доказано са предизвиквали или са участвали в насилие или безредици във връзка с футболни срещи.

1.3в    Хронологична последователност на обмена на информация

Може да се разграничат три фази: преди, по време и след проявата. Не е необходимо трите фази винаги да бъдат стриктно разграничени.

Преди проявата

Изискванията за предоставяне на информация се предават от НФИЗ на страната домакин на НФИЗ на командироващата държава/държави. Тези изисквания включват:

анализ на риска за поддръжниците на гостуващия отбор;

друга информация от значение за безопасността и сигурността на проявата, напр. данни за пътуването на конкретни поддръжници и други заплахи за обществения ред.

НФИЗ на командироващата държава/държави отговаря на изискването за предоставяне на информация на НФИЗ на страната домакин и по собствена инициатива предоставя цялата необходима информация на всички други заинтересовани НФИЗ.

НФИЗ на страната домакин предоставя информация относно приложимото законодателство и политика на органите (напр. политиката относно алкохола), организацията на проявата и основния персонал, натоварен с безопасността и сигурността.

Цялата необходима информация се предоставя на разположение на другите заинтересовани НФИЗ и се помества на техния уебсайт чрез съответните формуляри.

От НФИЗ на командироващата държава/държави се изисква да предостави навременна и точна информация относно движението на рисковите и нерисковите поддръжници, участващия отбор (когато съществува заплаха) и продадените билети, както и всякаква друга значима информация.

НФИЗ на страната домакин предоставя информация на НФИЗ на командироващата държава/държави, по-конкретно във връзка с участието на командированата полицейска делегация в полицейска операция на страната домакин, както и информация за гостуващите поддръжници и др.

По време на проявата

НФИЗ на страната домакин може да поиска потвърждение на предоставена по-рано информация, както и актуализиран анализ на риска. Искането и отговорът се изпращат чрез системата на служителите за връзка, ако е създадена такава система.

НФИЗ на страната домакин следва да предоставя информация на НФИЗ на командироващата държава/държави за евентуални инциденти по време на проявата.

НФИЗ на командироващата държава/държави следи движението и местонахождението на гостуващите поддръжници и, когато е уместно, предоставя актуализирана информация на НФИЗ на страната домакин. На страната домакин и на всички други заинтересовани НФИЗ се предоставя и полезна информация относно инциденти при срещи или първенства в собствената им държава.

На НФИЗ на държавата по произход и на съответните държави на транзитно преминаване се предоставя също обща информация относно завръщането на поддръжниците, включително случаите на принудително напускане и/или отказан вход.

След проявата

В рамките на пет работни дни от проявата НФИЗ на страната домакин предоставя на НФИЗ на командироващата държава (чрез съответните формуляри на уебсайта на НФИЗ) информация:

относно поведението на поддръжниците с оглед на актуализирането на анализа на риска от НФИЗ на държавата/клуба, който те подкрепят, и/или на тяхното място на пребиваване;

относно оперативната полза от предоставената информация и от подкрепата на командированата полицейска делегация(ии);

описание на евентуални инциденти: информация относно случаите на задържане или наложени санкции се обменя в съответствие с националното и международното право. По възможност тази информация следва да включва:

лични данни на арестуваните/осъдените правонарушители;

името на компетентния правоприлагащ орган;

протокол относно събитията (ако има такъв);

съдебното решение (ако има такова);

наличните доказателства (по-специално фото/видео материал за гостуващи правонарушители, чиято самоличност още не е установена).

Въз основа на информацията, предоставена от НФИЗ на страната домакин и командированата полицейска делегация, НФИЗ на командироващата държава актуализира общия анализ на риска.

НФИЗ на страната домакин и на командироващата държава си сътрудничат при оценката на ефективността на мерките за обмен на информация и на работата на командированата полицейска делегация.

1.3г    Обмен на информация с държави извън ЕС

НФИЗ са подходящият канал за обмен на информация с НФИЗ от държави извън ЕС. Ако в дадена държава няма НФИЗ, следва да се поиска от държавния орган, отговарящ за полицейските операции, да определи централно полицейско звено за контакт. Данните за контакт следва да се изпратят на останалите НФИЗ и да се поместят на уебсайта на НФИЗ.

1.4.   Борба с тероризма и тежката и организираната престъпност

За обмена на информация по въпроси като борбата с тероризма и тежката и организираната престъпност компетентната полицейска служба на страната домакин може да поддържа връзка чрез съществуващите мрежи или специално назначените за целта служители за връзка.

ГЛАВА 2

2.   Общи насоки за ролята и задачите на НФИЗ на национално равнище

На национално равнище НФИЗ следва да е източник на експертен опит в областта на полицейските операции при футболни срещи. За да изпълнява тази роля, НФИЗ следва да поеме редица основни задачи, свързани с футбола, включително:

да координира обмена на информация за футболните срещи, играни на държавни първенства;

да събира и анализира данни за инциденти, свързани с футбола (на стадионите и извън тях), заедно с произтичащите арести и задържания и резултатите от евентуални съдебни или административни производства;

да събира и анализира информация относно налагането на мерки за отказ за влизане и където е уместно — да следи за спазването на мерките за отказ за влизане;

по целесъобразност да координира и организира обучението и работата на служителите от разузнаването и/или съгледвачите.

НФИЗ могат да сключват формални двустранни споразумения с трети страни за обмен на определена информация в съответствие със собственото им национално законодателство. Тази информация не може да се обменя по-нататък без съгласието на първоизточника.

НФИЗ може да играе решаваща роля, като съдейства на командващите полицейските операции при футболни срещи да изпълняват стратегическите и оперативните си приоритети във всички срещи с международно значение. Основните приоритети за полицейските операции на страната домакин следва да включват:

осигуряване на безопасна, сигурна и доброжелателна атмосфера за поддръжниците и местните общности;

управление на всички аспекти на проявата, свързани с полицейски действия;

подготовка на полицейски операции и определяне на оперативни стратегии въз основа на полицейските анализи на риска;

наблюдение на възникващите рискове и пропорционална реакция чрез ранна целенасочена намеса с цел предотвратяване на ескалацията на риска;

максимално използване на информацията и съветите, предоставени от командированите полицейски делегации във връзка с динамиката на гостуващите поддръжници; и

съдействие за постигането на съгласие относно най-добрия начин за интегриране на потенциално различните култури, стилове и тактики на полицейската работа на командированите полицейски делегации в полицейските операции на страната домакин.

ГЛАВА 3

3.   Сътрудничество между полицията на страната домакин и командированите полицейски делегации

3.1.   Основни принципи

Държавите, които имат правна възможност да не позволят на рисковите поддръжници да пътуват в чужбина, следва да предприемат всички необходими мерки за ефективното изпълнение на тази цел и съответно да информират държавата организатор. Всяка държава следва да предприеме всички възможни мерки да предотврати участието и/или организирането на прояви в нарушение на обществения ред в друга държава от собствените ѝ граждани.

Опитът от последното десетилетие в цяла Европа показа решаващата роля на командированите полицейски делегации в подкрепа на полицейските операции на страната домакин.

3.2.   Подкрепа за полицейските операции на страната домакин

В допълнение към цялостния обмен на информация, и в съответствие с принципите, изложени в глава 1 от настоящия наръчник, при големи първенства НФИЗ на държавата организатор, след тесни консултации с компетентните оперативни полицейски служби, следва да покани командирована полицейска делегация от командироващата държава или държави.

С цел осигуряване на добавена стойност за полицейските операции на държавата организатор, от решаващо значение е командированите полицейски делегации да имат персонал, притежаващ познания и опит в областта на динамиката и поведението на гостуващите поддръжници.

По време на проявата командированата полицейска делегация следва да се разглежда като основен източник на информация за гостуващите поддръжници, тяхното поведение и потенциалните рискове. Добавената стойност за полицейския командващ от страната домакин може да се отнася до:

подходящото управление на тълпи от хора по отношение на обикновените фенове;

получаването и споделянето на разузнавателни данни преди и в деня на срещата;

внимателното проследяване на проявите с цел предоставяне на навременна и точна информация на полицията на държавата организатор;

наблюдението и тълкуването на поведението на гостуващите поддръжници и идентифицирането и наблюдението на рисковите фенове и потенциалните рискове, което да бъде отразено в текущата динамична оценка на риска (вж. допълнение 5);

проактивната намеса за предотвратяване на ескалацията на непозволено поведение от страна на гостуващите поддръжници след договаряне с ръководителя на командированата полицейска делегация и след полицейска оценка на риска;

комуникацията с гостуващите поддръжници и поемането на свързваща роля между поддръжниците и полицията на страната домакин за съдействие при отстраняването на потенциални или възникващи проблеми;

събирането на доказателства за евентуална вина, непозволено поведение и престъпления и идентифициране на гостуващите правонарушители.

3.3.   Споразумения за сътрудничество

В съответствие с Решение 2002/348/ПВР на Съвета при провеждането на единични футболни срещи с международно значение, официалната покана за участие на командирована полицейска делегация следва да се изпрати чрез НФИЗ на страната домакин. Като се имат предвид специфичните цели на сътрудничеството, в поканата следва да се посочи съставът на делегацията и да се изяснят нейната роля и отговорности. Следва също да се уточни евентуалната продължителност на пребиваването на командированата полицейска делегация в страната домакин.

За международни първенства и единични футболни срещи (ако някое от НФИЗ поиска) официалната покана за участието на командирована полицейска делегация следва да се изпрати от компетентния орган в страната домакин, по препоръка на НФИЗ на страната домакин, и може да е обект на междуправителствено споразумение.

Ако командирована полицейска делегация не е поканена за участие от НФИЗ на страната домакин, НФИЗ на командироващата държава може, ако сметне за необходимо, да възприеме проактивен подход и да предложи на НФИЗ на страната домакин да изпрати делегация. Ако НФИЗ на страната домакин не приеме предложението, полицейската делегация, която все пак отиде, действа неофициално и извън обхвата на настоящия наръчник.

Подробната покана за участие следва да се договори между съответните НФИЗ достатъчно рано преди първенството и/или единичната футболна среща, за да се предостави необходимото време за подготовка на командированата полицейска делегация. Като се има предвид това, поканата за участие следва да се представи във възможно най-кратък срок след обявяването на датата на мача.

За единични футболни срещи с международно значение командированата полицейска делегация ще има нужда от най-малко три седмици време за подготовка. Ако предизвестието за футболна среща е дадено по-късно от посочения триседмичен срок (например на по-късните етапи на европейските клубни първенства или поради по-високата степен на риск), поканата се изпраща незабавно. За международни първенства, командированата полицейска делегация ще се нуждае от най-малко 16 седмици време за подготовка.

При провеждане на единични футболни срещи подробните договорености (напр. полицейските правомощия, оборудване, униформи и др.) във връзка с командированата полицейска делегация се уреждат между НФИЗ след консултация с местната полиция.

3.4.   Образци на протоколи за единични футболни срещи

В раздел 3.14 е поместен образец за договаряне на двустранни споразумения относно условията на международното полицейско сътрудничество, приложими при големи футболни първенства.

Силно препоръчително е обаче условията за разполагане на командирована полицейска делегация за единичните футболни срещи с международно значение да бъдат договорени предварително между страната домакин и командироващата държава и записани в протокол. В допълнение 1 е поместен образец за протокол, който да се използва, когато и двете държави са страни по Договора от Прюм, а образецът в допълнение 2 следва да се използва, когато едната или и двете държави не са страни по Договора от Прюм.

Ако няма сключено двустранно правителствено споразумение, тези договорености следва да са в съответствие с член 17 от Решение 2008/616/ПВР (4) на Съвета и приложимото национално право.

Командированата делегация не следва да надхвърля броя участници, одобрен от НФИЗ на страната домакин, и следва да съблюдава договореностите по командването и контрола на полицията на страната домакин. Ако нейните действия не са в съответствие с условията на споразумението, делегацията действа извън обхвата на настоящия наръчник и приложимите решения на Съвета и Договорите на ЕС.

3.5.   Разходи и финансови договорености

Разходите, свързани с приемане и разполагане на командировани полицейски делегации, ще са различни в зависимост от редица фактори, включително размера на делегацията, разстоянието и транспортното средство и др., но като средна стойност разходите са умерени и представляват разумна инвестиция за намаляване на рисковете, свързани с безопасността и сигурността (5). Силно препоръчително е всяка държава членка да предвиди бюджет за приемане и изпращане на командировани полицейски делегации за всички мачове с международно значение.

При всяка проява страната домакин следва да поеме разходите по настаняването, храната (или дневните) и необходимите пътни разходи в страната домакин, а командироващата държава поема международните пътни разходи и възнагражденията на членовете на участващите делегации (освен ако съответните НФИЗ не са сключили по изключение алтернативни договорености). Тези договорености трябва да бъдат пояснени в посочения по-горе Протокол за разполагане на командировани полицейски делегации, поместен на уебсайта на НФИЗ.

3.6.   Предварителни посещения

Полицейските служби в страната домакин следва да предоставят на основните членове на командированата полицейска делегация възможност да се запознаят с организацията на полицейските операции в страната домакин и/или в града(овете) на провеждане на проявата, с местоположението на стадиона, както и с оперативния(ите) командващ(и) в града(овете) на проявата в деня на футболната(ите) среща(и):

за международни първенства това следва да бъде не по-късно от шест седмици преди първенството (напр. чрез организиране на работни срещи или семинари за основните членове на командированите полицейски делегации);

за единични футболни срещи с международно значение това следва да бъде в някой от дните преди футболната среща.

Тези предварителни посещения представляват идеална възможност за полицейските представители от страната домакин и командироващата държава да извлекат максимална полза от международното сътрудничество посредством:

обмен на логистична информация за взетите мерки във връзка с поддръжниците в града на проявата;

посещение на местата, на които се очаква гостуващите поддръжници да се съберат преди и след футболната среща;

обсъждане и одобряване на ролята, която командированата делегация ще изпълнява;

повишаване на осведомеността за подготовката и операциите, извършвани от полицията на страната домакин;

планиране във връзка с включването на командированата делегация в операцията;

набелязване на съответните законодателни разпоредби и нивата на полицейска толерантност;

изграждане на доверие и ефективни канали за връзка между двете полицейски ведомства; и

ако е необходимо, набелязване на мерки за разделяне на групите от поддръжници в града на проявата.

3.7.   Придружаване на командированите полицейски делегации (придружители)

Гарантирането на безопасността на всички членове на командированата полицейска делегация е от първостепенно значение и трябва да бъде отразено във всички полицейски оценки на риска, извършвани от страната домакин и командироващата държава във връзка с разполагането на полицейските сили.

Членовете на командированата полицейска делегация, по-конкретно служителят за връзка, оперативният координатор и оперативните полицейски служители (вж. по-долу), следва да работят заедно с местните полицейски служители (наричани придружители), които следва да са служещи полицаи с опит в полицейските операции при футболни мачове в собствения си град или държава и да познават мястото на проявата и потенциалните рискови зони.

Придружителите:

следва да бъдат включени в националната/местната полицейска операция и да могат да предават информация, позволяваща на командващите полицейските операции да вземат ключови решения;

следва да познават организацията, процесите и командната структура на своята полиция;

следва да нямат за задача да следят националните рискови поддръжници, докато са на разположение да придружават членовете на командирована полицейска делегация;

следва да бъдат подробно информирани за полицейската операцията на страната домакин, за своите отговорности и за задачите, които се очаква да бъдат изпълнени от членовете на командированата полицейска делегация;

следва да носят отговорност за безопасността на командированата полицейска делегация и да осигуряват канал за връзка с полицията на страната домакин;

следва да бъдат разположени заедно с командированата полицейска делегация по време на операцията; това ще подпомогне установяването на ефективни работни взаимоотношения;

следва да работят с командированата полицейска делегация на предварително договорен общ език.

3.8.   Състав на командированите полицейски делегации

Командированата полицейска делегация следва да бъде съставена така, че да може да подкрепи полицейската операция на страната домакин.

В зависимост от естеството на предоставяната подкрепа делегацията би могла да има следния състав:

1.

ръководител на делегацията, който функционално и йерархически отговаря за командированата полицейска делегация;

2.

служител за връзка (или повече от един, ако това е договорено между съответните НФИЗ), който отговаря по-специално за обмена на информация между неговата държава и държавата организатор;

3.

оперативен координатор, който отговаря за координацията на работата на командированите оперативни полицейски служители;

4.

полицейски съгледвачи, занимаващи се с наблюдение, подкрепа на връзките, ескортиране и други задачи;

5.

говорител/пресслужител за връзки с медиите.

По време на международни първенства се очаква служителят за връзка да бъде базиран в национален или съвместен полицейски информационен координационен център, докато оперативният координатор може да бъде базиран в местен информационен център на на територията на града на проявата. За единични футболни срещи те могат да бъдат базирани в НФИЗ на държавата организатор или на друго подходящо място.

При единични футболни срещи служителят за връзка/оперативният координатор следва да работи в тясно сътрудничество с полицията на страната домакин в града на проявата.

Полицията на страната домакин следва да предоставя на служителите за връзка/оперативните координатори достъп до необходимото техническо оборудване, за да могат те ефективно да изпълняват своите функции.

Командированата полицейска делегация може да бъде разположена в цивилно или в униформено облекло.

3.9.   Основни задачи на командированата полицейска делегация

С цел осигуряване на добавена стойност за полицейските операции на държавата организатор, от решаващо значение е командированите полицейски делегации да имат персонал, притежаващ познания и опит в областта на динамиката и поведението на гостуващите поддръжници.

Членовете на командированата полицейска делегация следва да имат следните компетенции:

добро оперативно познаване на настоящия наръчник;

познаване на процесите, необходими за улесняване на международния обмен на информация;

способност да представляват страната си и да изпълняват ефективно функциите си при контактите с полицейските служби на държавата организатор (т.е. да проявяват дипломатичност, увереност, независимост и да могат да комуникират на предварително договорен общ език);

общо познаване на ситуацията в собствената си страна по отношение на проявите на насилие/безредици, свързани с футболните мачове.

Основните задачи на делегацията могат да бъдат обобщени по следния начин:

събиране и предаване на информация/разузнавателни данни в рамките на делегацията и на полицията на страната домакин;

гарантиране на ефективното разполагане на своите оперативни полицейски служители (униформени и/или в цивилно облекло) с оглед на пълноценното им участие в полицейската операция на страната домакин във връзка с проявата;

предоставяне на навременна и точна информация на полицейския командващ от страната домакин.

Основната роля на ръководителя на делегацията е да действа като стратегически и тактически съветник на органите от страната домакин.

Основната роля на служителя за връзка и/или на оперативния координатор (които могат да бъдат и едно и също лице в зависимост от двустранното споразумение за полицейското разполагане) се състои в подпомагането на ефективния обмен на информация между органите на страната домакин и на командироващата държава във връзка с единични футболни срещи или първенства. Ако няма назначен нито служител за връзка, нито оперативен координатор, техните функции следва да бъдат поети от ръководителя на делегацията.

Оперативните полицейски служители, разположени в рамките на дадена делегация, са известни като полицейски съгледвачи.

Полицейските съгледвачи, били те униформени или в цивилно облекло, могат:

да бъдат използвани от полицията на страната домакин като средство за взаимодействие с гостуващите поддръжници с цел оказване на съдействие при управлението на тълпи от хора;

да способстват за намаляване на анонимността на рисковите поддръжници в тълпата и на способността им да предизвикват и/или да участват в прояви на насилие или безредици без по-нататъшни последици.

Съгледвачите следва да имат опит в полицейските операции при футболни срещи в своята собствена държава.

Те следва:

да притежават умения и опит за ефективна комуникация (ако е необходимо) с цел оказване на влияние върху поведението на поддръжниците; и/или

да имат специализиран опит в областта на поведението на поддръжниците от своята държава и потенциалните рискове, които те създават; и

да могат да комуникират ефективно по време на проявата с полицията на страната домакин във връзка с видовете рискове, които гостуващите поддръжници могат евентуално да създадат във всеки един момент и на всяко едно място.

Съгледвачите следва да могат да подават както положителна, така и отрицателна информация за гостуващите поддръжници от своята държава. Това ще позволи на полицейските командващи от страната домакин да вземат балансирани решения за това дали е необходима намеса или да бъде подпомогнато легитимното поведение на поддръжниците.

По споразумение със страната домакин, командированите съгледвачи могат да бъдат натоварени и със задачата с помощта на предварително договорено оборудване да събират разузнавателни данни/доказателства, които да бъдат използвани от полицията на държавата организатор или за целите на съдебното преследване в собствената им страна.

3.10.   Език

Езиковите договорености следва да се уреждат предварително между заинтересованите държави.

Когато е възможно, сред персонала на командированата полицейска делегация следва да има членове с умения по езика на страната домакин с цел улесняване на двустранната комуникация.

3.11.   Сътрудничество между полицейските служители от страната домакин и командированите полицейски служители по време на проявата

Командированата полицейска делегация следва да бъде информирана за оперативния план на полицията на страната домакин (включително за нейните методи на управление на тълпи от хора и нивата на полицейска толерантност по отношение на поведението). Командированите полицейски служители следва да бъдат изцяло интегрирани в полицейската операция на страната домакин (и да им се даде възможност да присъстват и участват в информационните сесии преди и след футболната среща).

Полицията на страната домакин и командированата полицейска делегация следва да информират своите НФИЗ за развоя на събитията по време на операцията и в петдневен срок след футболната среща да им представят доклад.

Командированата полицейска делегация следва през цялото време да прави необходимото действията на нейните членове да не застрашават ненужно безопасността на други лица (6).

3.12.   Използване на идентификационни жилетки

При съвместно решение от тактически съображения, командированите полицейски служители, които не носят униформи, могат да използват стандартните светлоотразителни и сигнални полицейски жилетки за идентификация на командировани полицейски служители, които са описани в допълнение 4. Всеки командирован полицейски служител следва да носи със себе си тази жилетка, когато пътува в чужбина.

3.13.   Акредитация

Полицейските сили на държавата организатор, в консултация с организаторите на футболната среща, следва да гарантират, че при необходимост командированата полицейска делегация има достъп до стадиона и акредитация (не са необходими седящи места), за да може да изпълнява ефективно своите задачи. Разпоредителите и другите служители по безопасността и сигурността следва да бъдат информирани за това по време на информационната(ите) сесия(и) преди срещата.

3.14.   Футболни прояви в страни, в които няма НФИЗ

Както е изтъкнато навсякъде в настоящия наръчник и най-вече в глава 1 по-горе, когато дадена футболна среща или първенство се провежда в страна, в която няма НФИЗ, цялата информация следва да се обменя между определеното полицейско звено за контакт на страната домакин и НФИЗ на командироващата държава.

По време на проявата определеното полицейско звено за контакт на страната домакин следва да комуникира с НФИЗ на командироващата(ите) държава(и) чрез посочения за целта служител за връзка (ако има такъв) от командированата полицейска делегация.

3.14a    Двустранни споразумения

Силно препоръчително е на ранен етап от подготвителната работа, държавите, участващи в проявата, да сключат двустранно споразумение с органите на страната домакин, което да съдържа разпоредби за обмена на информация, за разполагането на командированите полицейски делегации и други въпроси относно полицейското сътрудничество във връзка с проявата. Тези двустранни споразумения могат да обхващат и области на сътрудничество по правителствена и съдебна линия. Образец на двустранно споразумение е поместен в документ 12261/16. Той съдържа списъка с въпросите, които следва да бъдат разгледани и договорени между двете страни. Образецът не е примерно споразумение, а по-скоро помощен документ за воденето на двустранните преговори.

3.14б    Сътрудничество между НФИЗ

При подготовката за обслужване на големи първенства е препоръчително НФИЗ:

да обменят информация за двустранните разговори/преговори с органите на страната домакин;

да започнат на ранен етап и да поддържат диалог с органите на страната домакин посредством международни агенции, по-конкретно Интерпол, за да се изтъкне основната роля на европейската мрежа на НФИЗ; и

да предприемат координирани посещения в съответните градове, в които ще има прояви, и на стадионите в страната домакин с цел изясняване на местните процедури и установяване на ефективен диалог на национално и местно равнище.

3.15.   Роля на Интерпол и Европол

Мрежата на НФИЗ представлява подходящ и навременен канал за обмен на информация за управлението на тълпи от хора, за обществената сигурност и обществения ред, и свързаните с това рискове. Според европейското законодателство е задължително тази информация да се обменя между приемащите и гостуващи полицейски ведомства чрез съответните НФИЗ или чрез определеното полицейско звено за контакт на страната домакин и командированите полицейски служители за връзка, разположени в страната домакин по време на дадена проява.

Въпреки това НФИЗ могат да контактуват с Интерпол или Европол по отношение на евентуални връзки между действията на рискови групи поддръжници и по отношение на връзките с тежката и организираната престъпност или други несвързани с футбола правонарушения.

Освен това Европол, Интерпол и/или други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, като Frontex, могат, в рамките на своя мандат, да играят важна роля в подкрепа на компетентните органи на страните — домакини на големи международни футболни първенства. Това може да включва предоставяне на различни услуги за подкрепа, важна информация и анализ, както и оценки на риска във връзка с тежката и организираната престъпност и/или тероризма.

Например, по време на големи първенства:

екип на Интерпол за подкрепа при мащабни прояви може да бъде разположен за оказване на помощ на страната домакин в областта на правоприлагането по време на голямо първенство;

Европол може да разположи свой персонал в полицейския координационен център на страната домакин за улесняване обмена на информация, за предоставяне на разузнавателни сведения и оказване на аналитична подкрепа във връзка с организираната престъпност, тероризма и други форми на тежка престъпност;

служители на страната домакин и на Frontex могат да установят двустранни процедури за трансграничните операции.

В тези случаи НФИЗ на командироващите държави или ръководителите на командированите полицейски делегации следва да се стремят към установяване на ранен етап на точните функции на въпросните ведомства и да бъдат в контакт, когато е необходимо, по въпроси от взаимен интерес.

ГЛАВА 4

4.   Сътрудничество между полицията и организаторите

Тясното сътрудничество между полицията и органите на стадиона/организаторите на мачовете (и останалите заинтересовани страни, включително частни дружества в областта на сигурността и разпоредителите, работещи на стадионите) е от решаващо значение за осигуряването на ефективни мерки за безопасност и сигурност на стадионите.

Основният вид партньорство на местно равнище е между командващия полицейските операции при футболната среща и лицето, определено от организаторите на мача, като носещо отговорност за безопасността и управлението на тълпите от хора на стадиона (известно още като служител по безопасността на стадиона, макар в някои страни да се използва терминът служител по сигурността).

Полицейският командващ и служителят по безопасността на стадиона следва да работят заедно, в дух на взаимно допълване, без това да засяга съответните им отговорности, компетенции и задачи. Това може да бъде определено в националното законодателство или в правилника на стадиона, или да бъде предвидено в писмено споразумение между организатора и полицията (често наричано декларация за намеренията), в което се определя ролята на полицията (ако има такава) в основните дейности по управлението на тълпи от хора. Тези дейности включват: подкрепа за персонала по безопасността (разпоредителите) в действията за предотвратяване и справяне с всички нарушения на обществения ред и други престъпни деяния; активиране на установените от организаторите процедури при извънредни ситуации; и определяне на обстоятелствата, при които полицията следва да установи контрол над целия стадион или на част от него в случай на извънредна ситуация или мащабен инцидент, както и процедурата за това, както и за връщането накрая на контрола обратно на организатора.

Освен това тясното сътрудничество следва да гарантира, че полицейските становища по редица ключови за безопасността на стадионите въпроси са взети предвид от организатора. По този начин могат да бъдат обхванати редица важни въпроси, включително: използването на вътрешни системи за видео наблюдение за управление на тълпи от хора и за целите на събирането на доказателства; общи или специално определени мерки за комуникация в рамките на стадиона; евентуалното използване на командировани разпоредители в качеството им на лица за връзка в стадиона и по маршрутите към и от стадиона; договорености за междуведомствена контролна зала, включваща при необходимост полицейски команден пост.

Подробни насоки по този въпрос са изложени в Консолидирана препоръка 1/15 на Постоянния комитет на Съвета на Европа относно интегрирания подход към безопасността, сигурността и обслужването.

ГЛАВА 5

5.   Сътрудничество между полицията, съдебните органи и прокуратурата

Съдържанието на настоящата глава следва да се разглежда в контекста на разликите в структурата и компетенциите на съдебните органи и прокуратурата в държавите членки.

Тясното сътрудничество между полицията, съдебните органи и прокуратурата може да бъде от съществена полза както при единичните футболни срещи, така и при първенствата.

Докато страната домакин има суверенитета и юрисдикцията да се занимава с всички предполагаеми правонарушения, извършени на нейна територия във връзка с проявата, полицията и другите органи в държавите членки и компетентните органи на ЕС (напр. Евроюст) следва да подпомагат съдебните и правоприлагащите органи на страната домакин, когато това е възможно и допустимо.

Всички държави членки следва да гарантират възможността правонарушенията, свързани с проявата, да бъдат разгледани бързо и по подходящ начин.

Полицията на страната домакин и другите органи следва да информират командированите полицейски служители и гостуващите поддръжници за съответното национално законодателство и/или наказателните, гражданските или административните процедури, както и за максималните наказания за най-често срещаните правонарушения, свързани с футболни срещи.

Действащите многостранни споразумения за правна взаимопомощ следва да се използват пълноценно, когато е целесъобразно, за всички футболни срещи с международно значение. Освен това, страна домакин може да договори с всяка друга държава двустранно споразумение за засилена правна взаимопомощ преди, по време на и след проявата.

НФИЗ на съдействащата(ите) страна(и) следва да информира НФИЗ на държавата организатор:

за съществуващите правни възможности (напр. забрани за посещение на футболни мачове/забрани за излизане), посредством които може да се предотврати посещаването на проявата от рискови поддръжници;

за това какви мерки могат да бъдат взети от командированата полицейска делегация и/или други компетентни органи (напр. командировани прокурори за връзка) за събиране на доказателства за правонарушения във връзка с футболни мачове, извършени от гостуващи поддръжници;

за това какви правонарушения, извършени в страната домакин, подлежат на евентуално наказателно преследване в съдействащата държава (след завръщането на извършителя).

Страната домакин може да покани друга държава да изпрати прокурор/съдия за връзка за периода на проявата.

Препоръчително е органът на страната домакин, в съответствие с националното законодателство в областта на защитата на данните, да предостави на командированата полицейска делегация и/или компетентна служба (напр. командировани прокурори за връзка) информация от съдебните регистри и полицейските или следствените доклади, включително данни за задържане, по отношение на техни граждани.

Същевременно всяка съдействаща държава може да даде съгласието си да осигури прокурор/съдия за връзка, който да има готовност при поискване да замине за страната домакин, или да определи прокурор/съдия за връзка със съответния орган на страната домакин.

В рамките на националното законодателство оказващите подкрепа НФИЗ ще се стремят да отговарят своевременно на всички искания за допълнителна информация относно задържани лица, като данни за предишни присъди, включително за правонарушения, свързани с футболни срещи.

Всички разходи по отношение на прокурора/съдията за връзка, командирован в страната домакин, следва да се уреждат чрез двустранно споразумение.

Държавата организатор следва да предоставя необходимите комуникационни средства и друго оборудване на командированите прокурори/съдии за връзка.

ГЛАВА 6

6.   Сътрудничество между полицията и поддръжниците

Връзката между полицията и групите поддръжници на национално и местно равнище може да има голямо значение за минимизирането на рисковете за безопасността и сигурността по време на футболни срещи с международно значение. Това сътрудничество обаче може да бъде застрашено, ако се появят съмнения, че представители на поддръжниците работят за полицията и например участват в обмен на лични данни.

Командированите полицейски делегации и представителите на поддръжниците могат да способстват за това полицията на страната домакин да се запознае с нравите и поведенческата култура на гостуващите поддръжници. Полицията на страната домакин следва да вземе това предвид в своята динамична оценка на риска.

На поддръжниците от страната домакин, местните общности и гостуващите поддръжници следва да се предоставя потенциално важна информация, както и да им се вдъхва спокойствие във връзка с дадена проява. Някои от основните начини за постигане на това са: ефективната стратегия за взаимодействие с медиите; използването на социалните медии/интернет сайтове; брошурите; както и тясното сътрудничество с определените служители за връзка с поддръжниците, представителите на поддръжниците и инициативите, насочени към поддръжниците (като напр. „посолствата на феновете“).

Непрекъснатото сътрудничество и комуникацията между полицията и групите поддръжници могат да спомогнат за установяването на безопасна, сигурна и доброжелателна атмосфера за всички поддръжници и да осигурят канал за разпространяването на важна информация, като съвети във връзка с пътуването, достъпа до стадионите, приложимото законодателство и нивата на толерантност по отношение на поведението.

Затова полицейските служители от страната домакин и командированата делегация следва да имат установена стратегия за комуникация (наречена „диалог“) с поддръжниците. Диалогът може да бъде поверен на специализирани (и обучени) служители в областта на комуникацията и/или фронтови оперативни звена (за контрол на тълпи от хора/осигуряване на обществения ред), тренирани в сферата на комуникацията и техниките за разрешаване на конфликти.

Този подход е доказал, че спомага за насърчаването на самоконтрола сред поддръжниците и улеснява навременната и подходяща намеса при възникване на проблеми или рискове, свързани със сигурността.

Подробни насоки по този въпрос се съдържат в резолюцията на Съвета относно наръчник с препоръки за предотвратяване и управление на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, в които участва най-малко една държава членка, чрез възприемането на добри практики по отношение на връзката между полицията и поддръжниците (7).

ГЛАВА 7

7.   Комуникационна и медийна стратегия

7.1.   Комуникационна стратегия

Ефективната и прозрачна комуникационна стратегия е неразделна част от успешната концепция за безопасност и сигурност при футболни срещи, първенства и други спортни прояви с международно значение.

Във връзка с това при изготвянето и изпълнението на всеобхватна междуведомствена комуникационна стратегия полицейските служби на страната домакин следва да работят в тясно сътрудничество с правителствените и местните служби, футболните органи/организатори, медиите и групите поддръжници.

Ефективната междуведомствена медийна стратегия е от решаващо значение за всяка комуникационна стратегия, тъй като предоставя на всички страни, особено на гостуващите поддръжници, важна информация, като съвети за пътуване, достъп до стадионите, приложимо законодателство и нива на толерантност по отношение на поведението.

Основната цел следва да бъде проявата да бъде представена в положителна светлина сред националните и гостуващите поддръжници, местните общности, широката общественост и служителите, участващи в операциите по безопасността и сигурността. Това може да способства за установяването на доброжелателна атмосфера за всички участници и да допринесе значително за минимизирането на рисковете, свързани с безопасността и сигурността.

7.2.   Медийна стратегия

Полицейската (и по-широката междуведомствена) медийна стратегия следва да цели най-малко:

предоставяне на информация по проактивен, открит и прозрачен начин;

предоставяне на информация относно подготовката във връзка с безопасността и сигурността по успокояващ и положителен начин;

комуникиране на намерението на полицията да подпомага законните дейности на поддръжниците;

поясняване на типа поведение, който полицията няма да толерира;

предоставяне на достоверна информация за всички инциденти във възможно най-кратки срокове.

Полицията следва да работи в тясно сътрудничество с правителствените и местните служби, футболните органи/организатори и по целесъобразност с групите поддръжници при изготвянето и изпълнението на междуведомствена медийна стратегия, която:

да популяризира по проактивен начин положителния имидж на проявата;

да гарантира ясното разпределение на отговорностите между полицията и партньорските служби по отношение на това кой има водеща роля в комуникацията с медиите във връзка с различните аспекти на безопасността и сигурността (и по други въпроси);

да предоставя обща и конкретна информация на всички говорители на полицейски служби и други участващи служби (конкретната информация следва редовно да се актуализира, за да се отчитат често срещаните теми или въпроси и възникващите рискове или събития);

да гарантира, че пред медиите и/или в интернет редовно се изнася фактическа информация преди, по време на и след проявата;

да предоставя възможност за редовни брифинги за пресата/медиите;

да отчита нуждите/интересите на различните категории журналисти/медии.

ГЛАВА 8

8.   Срещи на експерти от ЕС по въпросите на безопасността и сигурността във футбола

Силно препоръчително е всяко председателство на Съвета на ЕС по време на своя мандат да организира заседание на експертната група за големи спортни събития и да докладва на работна група „Правоприлагане“ за резултатите от това заседание и за текущата работа на експертната група.

Освен това се препоръчва всяко председателство да бъде домакин на среща на експерти от Европейската работна група от експерти по безопасността и сигурността във футбола с цел:

изготвяне на съответната документация за разглеждане от експертната група за големи спортни прояви;

изготвяне и проследяване на изпълнението на работните програми на експертната група за големи спортни събития;

следене на новите тенденции/развития в в областта на поведението на поддръжниците и произтичащите от това рискове;

наблюдение и подпомагане на работата на европейската мрежа на НФИЗ;

обмен на добри практики в областта на международното полицейско сътрудничество и полицейските стратегии и тактики по отношение на футболните прояви;

сътрудничество с партньорски институции за насърчаване изработването на интегриран междуведомствен подход към безопасността, сигурността и обслужването, свързани с футбола; и

всички други интересни и важни въпроси.

ГЛАВА 9

9.   Списък с документите, свързани с безопасността и сигурността по време на футболни прояви

9.1.   Основни документи, приети до този момент от Съвета на Европейския съюз

1.

Препоръка на Съвета от 30 ноември 1993 г. относно отговорността на организаторите на спортни прояви (10550/93).

2.

Препоръка на Съвета от 22 април 1996 г. относно насоки за предотвратяване и ограничаване на безредиците, свързани с футболни срещи, с приложен стандартен формат за обмен на полицейски разузнавателни данни, отнасящи се за футболните хулигани (ОВ C 131, 3.5.1996 г., стр. 1).

3.

Съвместно действие от 26 май 1997 г. по отношение на сътрудничеството в областта на обществения ред и сигурност (ОВ L 147, 5.6.1997 г., стр. 1).

4.

Резолюция на Съвета от 9 юни 1997 г. за предотвратяване и ограничаване на футболното хулиганство чрез обмен на опит, отстраняване от стадионите и медийна политика (ОВ C 193, 24.6.1997 г., стр. 1).

5.

Резолюция на Съвета от 21 юни 1999 г. относно наръчник за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение (ОВ C 196, 13.7.1999 г., стр. 1).

6.

Резолюция на Съвета от 6 декември 2001 г. относно наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, в които участва поне една държава членка (ОВ C 22, 24.1.2002 г., стр. 1).

7.

Решение на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 1).

8.

Резолюция на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно използването от страна на държавите членки на забрани за достъп до стадиони, на които се провеждат футболни срещи с международно значение (ОВ C 281, 22.11.2003 г., стр. 1).

9.

Резолюция на Съвета от 4 декември 2006 г. относно наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, в които участва поне една държава членка (ОВ C 322, 29.12.2006 г., стр. 1).

10.

Решение 2007/412/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за изменение на Решение 2002/348/ПВР относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 76).

11.

Резолюция на Съвета от 3 юни 2010 г. относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка (ОВ C 165, 24.6.2010 г., стр. 1).

9.2.   Основни документи, приети до този момент от Съвета на Европа

1.

Конвенция на Съвета на Европа относно интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването при футболни срещи и други спортни прояви, 2016 г.

2.

Препоръка (2015) 1 на Постоянния комитет във връзка с безопасността, сигурността и обслужването при футболни срещу и други спортни прояви (консолидирана препоръка).


(1)  Анализът на риска включва разработване на профил на поддръжниците на националния отбор и отделните клубове, включително рисковите групи, и отношенията им с другите поддръжници на национална територия и в чужбина, в т.ч. групи на местното население и обстоятелствата, които могат да повишат потенциалния риск (включително взаимодействие с полицията или разпоредителите).

(2)  Уебсайтът на НФИЗ е с висока степен на защита, предназначен е за изключително ползване от НФИЗ и съдържа информация, свързана с футболни срещи с международно значение (напр. преглед на клубовете, доклади за положението преди и след футболните срещи).

(3)  Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).

(4)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).

(5)  Проучване, направено през 2014 г., потвърди, че средните разходи са ниски и представляват добра инвестиция на бюджетните средства за полицията:

отчетените средни разходи за приемането на командирована делегация са 282 евро на делегация, което включва настаняване и пътни разходи в страната;

отчетените средни разходи за разполагането на командирована делегация са 850 евро на делегация, което включва международни пътни разходи и дневни разходи на служителите.

(вж. също Резолюция на Съвета относно разходите за приемане и разполагане на командировани полицейски делегации във връзка с футболни срещи (и други спортни прояви) с международно измерение, при които участва най-малко една държава членка, изложена в документ 11908/16).

(6)  Вж. членове 21 и 22 от решението „Прюм“ относно гражданската и наказателната отговорност.

(7)  11907/16.

Appendix 1

PROTOCOL FOR THE DEPLOYMENT OF VISITING POLICE DELEGATIONS FOR FOOTBALL MATCHES WITH AN INTERNATIONAL DIMENSION

(For use when both the host and visiting States are party to the Prüm Treaty)

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

RESPONSE REGARDING VISITING POLICE DELEGATION

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Appendix 2

PROTOCOL FOR THE DEPLOYMENT OF VISITING POLICE DELEGATIONS FOR FOOTBALL MATCHES WITH AN INTERNATIONAL DIMENSION

(Version to be used when either the organising or visiting State is not party to the Prüm Treaty)

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

RESPONSE REGARDING VISITING POLICE DELEGATION

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Допълнение 3

СПЕЦИФИКАЦИИ И МОДЕЛ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ ЖИЛЕТКИ

Това е жилетка без ръкави, която се облича като пуловер (през главата).

Цвят: СИН (тип „НАТО“).

Цветови код: Pantone 279C.

Идентификационни знаци:

Единствена дума: POLICE (само на английски) в правоъгълник, ограден с рамка, в средата на жилетката — отпред и отзад.

Думата POLICE и рамката: син („тип НАТО“) фон.

Буквите и ограждащата правоъгълника рамка са в блестящо сребристо.

Размери на правоъгълника = 25 cm × 9 cm.

Буквите в думата POLICE:

Ширина = 1,3 cm на буква.

 

Височина = 7,5 cm.

Предна част на жилетката:

 

Лява страна (над правоъгълника с надпис POLICE): Националното знаме с размери 10 cm × 7 cm — избродирано/зашито или в пластмасово джобче.

 

Дясна страна (над правоъгълника с надпис POLICE): Символът на ЕС с размери 8 cm × 8 cm.

 

Под правоъгълника с надпис РOLICE следва да има блестяща сребриста ивица с ширина 5 cm през цялата предна част на жилетката.

Задна част на жилетката:

 

Националното знаме над правоъгълника с надпис POLICE: 10 cm × 7 cm.

 

Жилетката следва да се закопчава с велкро или друг вид закопчаване от всяка страна.

Забележка: ако е възможно, спецификациите следва да описват материята, използвана за жилетката, включително дали е водонепромокаема, огнеупорна, дали има защитни свойства или други характеристики.

Image

Допълнение 4

ДИНАМИЧНА ОЦЕНКА НА РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪЛПИ ОТ ХОРА

Като се имат предвид:

моделът за динамична оценка на риска в контекста на международни футболни срещи (док. 8241/05);

предложенията относно тактическата работа на полицията при управлението на обществения ред във връзка с международни футболни срещи (док. 8243/05);

опитът и извлечените поуки от Европейското първенство по футбол през 2004 г. и последвалите го първенства;

оценката на полицейската философия, известна като „подхода 3D“ (от англ. dialogue, de-escalation, determination — диалог, намаляване на напрежението, решимост), използвана по време на Евро 2008 и следващите първенства;

посочените по-долу съображения следва да се прилагат в оценката на риска във връзка с безопасността и сигурността преди, по време на и след дадена проява.

Основни принципи (в съответствие с националното законодателство)

Съвременното разбиране за ефективно управление на тълпи от хора подчертава значението на:

необходимостта сред хората в тълпата да се поддържа усещането за адекватност на полицейските действия;

необходимостта да се избягва използването на сила срещу тълпи от хора като цяло, когато само малка част от тях представляват риск за обществения ред;

„дискретен“ или „поетапен“ тактически подход, ако е възможно, към полицейските операции, който да подсилва капацитета на полицията за комуникация, диалог и динамична оценка на риска.

Улесняване

Стратегическият подход не следва да бъде репресивен, а да има по-скоро превантивно действие чрез интервенции със слаби последствия;

важно е на всеки етап от оперативната полицейска стратегия и тактика да се отчитат и да се улесняват легитимните намерения на поддръжниците, доколкото те имат мирен характер (напр. изразяване на тяхната идентичност и култура, безопасно пътуване до и от спортната проява);

ако е необходимо да се наложат ограничения върху поведението на поддръжниците, е важно те да бъдат информирани за причините за предприемане на полицейски действия и какви алтернативни средства предоставя полицията за постигането на легитимни цели.

Баланс

По време на всяка проява, съпътствана от присъствието на голям брой хора, степента на риска за обществения ред може бързо да се промени;

важно е да се постигне съразмерен баланс между метода на разполагане на полицията и степента, източниците и характера на риска в момента на взаимодействието между полицията и голямата група;

важно е полицейската операция да се извършва поетапно и да може да се променя в пряка зависимост от характера и степента на възникващия или намаляващ риск;

когато е постигнат баланс, повечето от хората в тълпата са склонни да възприемат действията на полицията като адекватни и са по-малко склонни да подкрепят и да се присъединяват към индивиди, търсещи конфронтация;

поради тази причина, за да се намали вероятността и мащабът на инцидентите, е от изключително значение оценките на риска да бъдат точни и да са винаги в основата на полицейската тактика.

Диференциация

Безразборното използване на сила може да допринесе до масово ескалиране на обществените безредици посредством съотношението му спрямо динамиката на тълпата от хора;

диференциацията между отделните поддръжници, които действително представляват опасност, и онези, които не представляват такава, следва да се отчита при всяко стратегическо и тактическо решение, свързано с управлението на тълпи хора (напр. при обучение, планиране, брифиране и оперативна практика);

не е подходящо да се предприемат действия срещу цяла тълпа от хора, които присъстват на дадено място, освен ако няма доказателства, че те единодушно се опитват да предизвикат безредици.

Диалог

Важно е с поддръжниците да се общува по проактивен начин. Това постигат най-добре полицейски служители с добри комуникативни умения;

основната цел е да се създаде доброжелателна атмосфера и да се избягват потенциалните конфликти;

този подход може да способства за събирането на висококачествена информация относно намеренията на поддръжниците, техните виждания, опасения и чувствителни за тях въпроси, както и друга информация относно потенциалния риск;

това също дава възможност на полицията да съобщава за опасения, свързани с поведението на поддръжниците, за рисковете, пред които може да се изправи, и решенията на евентуални възникващи трудности.

Модели за добри практики

Преди проявата

Оценката на риска следва да отчита:

базисната култура на групата поддръжници, която ще се следи от полицията (напр. обичайно поведение, мотиви и намерения);

всички фактори, които биха могли да повлияят върху риска, напр. дейността на други групи (като поддръжниците на противниковия отбор и/или местните общности), въпроси, по които се проявява чувствителност, история и всякакви други елементи от съществено значение (дати, места, форми на действие, символи);

всички обстоятелства, които биха могли да повлияят върху поведението или риска, пораждан от поддръжниците или групите, за които се счита, че представляват риск за обществения ред.

Следва да се определи равнището на толерантност по отношение на поведението, като от приоритетно значение е то да бъде съобщавано на организациите на поддръжниците. Следва да се обмислят възможностите за насърчаване на поддръжниците да се събират в безопасна/контролирана среда (напр. зони за фенове).

Въз основа на тази информация и разузнавателните данни във връзка с конкретната спортна проява следва да е възможно да се предвидят и установят разликите между спортните прояви с нормален риск и тези, които представляват повишен риск за обществения ред.

Важно е ясно да се разграничат рисковете, свързани с конкретен тип инциденти, като например обществения ред, обществената безопасност, престъпността във връзка с масови прояви и тероризма.

Първоначален контакт

Тъй като степента на риска за обществения ред не е постоянна, а много динамична величина, тя може бързо да се повишава и намалява в зависимост от обстоятелствата. Поради тази причина степента на риск следва непрекъснато да се наблюдава и оценява точно.

За да се постигне това:

полицията следва да се ангажира активно с положителни лични контакти с поддръжниците (неагресивно поведение, усмихнато изражение, разполагане по двойки или на малки групи в стандартна униформа, разпръснати широко сред хората, откликване на молби за снимки и др.);

когато езикът не представлява пречка, служителите следва да се опитват да общуват с поддръжниците, с цел да събират информация относно тяхното поведение, намерения, опасения, въпросите, по отношение на които проявяват чувствителност, и други въпроси, свързани с тяхното поведение;

частите за интервенция (напр. отрядите за борба с безредиците със защитна екипировка, превозни средства и др.) следва да са разположени дискретно, освен ако ситуацията не наложи прибягване до по-силова интервенция.

Това ще помогне на полицията на страната домакин да събере информация и да вземе командни решения относно тактическото разполагане, като се основава на непрекъсната и постоянна оценка на риска.

Увеличаване на риска

Когато се установи наличието на обстоятелства, пораждащи риск, е важно:

пораждащите риска да се уведомят, че действията им биха могли да предизвикат полицейска интервенция;

когато в инцидент участват гостуващи поддръжници, оценката на полицията на страната домакин следва да бъде потвърдена от командированата полицейска делегация.

Ако посочените по-горе мерки се окажат недостатъчни за справяне със ситуацията, може да се наложи полицията да прибегне до допълнително използване на сила. На въпросния етап целта на разполагането на полицейски служители е да се ограничат допълнителните рискове. Затова от особено значение е действията по никакъв начин да не увеличават напрежението (напр. безразборна употреба на сила). Когато се установи потенциал за увеличаване на риска:

от решаващо значение е отрядите за интервенция, които ще бъдат разположени, да бъдат информирани за лицата, пораждащи риск, и относно естеството на риска, с цел използването на сила да има правилна насоченост;

непредставляващите риск лица следва да имат възможност да напуснат мястото и/или да има бъде дадено време за упражняване на самоконтрол.

Намаляване на напрежението

След справянето с инцидента(ите) полицейското присъствие следва да бъде намалено до съответното равнище.

След проявата

Необходимо е да се проведе обобщаваща информационна среща и цялата важна информация (напр. качеството на информацията, получена преди и по време на проявата, поведението и управлението на поддръжниците, полицейската тактика и прилагането на нивата на толерантност) следва да бъде записана в НФИЗ.

Допълнение 5

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ФУТБОЛНИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ

Забележка: При планирането на много полицейски операции за сигурност, рискът, създаван от отделни лица или групи, обикновено се определя като „нисък“ или „висок“, тъй като за никого не може да се гарантира, че не поражда „никакъв риск“. (Вж. ISO 31000 за по-подробни обяснения.)

Въпреки това от 2010 г. термините, които се използват във връзка с риска, създаван от поддръжници по отношение на футболни срещи с международно значение, са „рисков“ и „нерисков“. Тази терминология се използва и се разбира в цяла Европа. Тази терминология е съобразена с аргументацията, съдържаща се в насоките на ISO, като се приема, че не е възможно с точност да се предвиди степента на възможния риск, който дадено лице може да създаде или да не създаде във връзка с конкретна футболна проява. Това се подкрепя от немалкия европейски опит, който показва, че върху поведението на отделен индивид или група индивиди по време на дадена проява влияние може да окаже широк и променлив спектър от фактори.

Лица, категоризирани от полицията като фенове, пораждащи слаб или никакъв риск, могат — подбудени от отрицателни обстоятелства — да започнат да се държат по агресивен, арогантен и антисоциален начин. Обратно, поведението на лица, определени като рискови фенове, също може да бъде повлияно от положителни обстоятелства.

Затова постоянният динамичен процес на анализ на риска по време на дадена проява е предпоставка за ефективността и пропорционалността на полицейските операции при футболни срещи.

За целите на планирането обаче е необходимо полицията да предприеме серия от оценки на риска. С цел подпомагане на подготовката на полицията и за целите на предхождащите проявата анализи на риска, следва да се прилагат категориите „рисков“ и „нерисков“. Тези категории следва да бъдат придружени от обяснение на обстоятелствата, при които „рискови фенове“ могат да бъдат тласнати към негативни реакции по време на дадена проява (вж. обяснението и списъка по-долу). Тези обяснения са от значителна помощ за ефективността на полицейските операции.

Определение за „рисков“ поддръжник

Лице, известно или не, което при определени обстоятелства би могло да породи риск от обществени безредици или антисоциално поведение, било то умишлено или спонтанно, по време на футболна проява или във връзка с нея (вж. допълнение 4 за динамичната оценка на риска). Списъкът по-долу следва да се използва като индикация за обстоятелствата, които биха могли да окажат отрицателно влияние върху поведението и да породят риск.

Определение за „нерисков“ поддръжник

Лице, известно или не, което може да се счита за човек, който обикновено поражда ниски рискове, или не поражда такива, що се отнася до причиняването или приноса към насилие или безредици, било то умишлено или спонтанно, по време на футболна среща или във връзка с нея.

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РИСКОВИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ

Рискови елементи

Придружаващи бележки

Историческо съперничество между клубове или групи фенове

 

Предварителни данни за потенциално насилие

 

Възможни спонтанни безредици

Възможно расистко или дискриминационно поведение

 

Възможно навлизане на терена

 

Проблеми, свързани с употребата на алкохол

 

Употреба на оръжие

 

Убеденост, че полицейските тактики са неадекватни или непропорционални

 

Възможна терористична заплаха

 

Политически екстремизъм/използване на забранени банери

 

Вероятно използване на пиротехника

 

Поддръжници, пътуващи без билети

 

Заплахи за разделянето на поддръжниците (напр. черен пазар или фалшиви билети)

 

Продажба/употреба на незаконни наркотични вещества

 

Други

 


Top