Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/384/06

Покана за представяне на предложения — EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ — „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

OJ C 384, 18.10.2016, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 384/11


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA 40/2016

в рамките на програма „Еразъм+“

„КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

(2016/C 384/06)

1.   Цели и описание

В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на образованието и бизнеса, да се увеличи ползата от образованието и обучението за посрещане на нуждите на пазара на труда и да се повиши равнището.

В този контекст целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в областта на ПОО за развиване на обучението на работното място и по този начин да се съдейства за постигане на целта от Рига за насърчаване на обучението на работното място във всичките му форми, със специален акцент върху стажовете.

Тези партньорства се очаква да допринесат за включването на бизнес партньорите и социалните партньори в разработването и предоставянето на ПОО и да осигурят силен компонент в ПОО на обучението на работното място.

Настоящата покана има също за цел да се подобри качеството на обученията на работното място и стажовете чрез насърчаване на партньорства, включващи предприятия, доставчици на услуги в областта на ПОО, други заинтересовани страни и посреднически организации, които да разработят по-приложими, систематични и устойчиви подходи чрез трансфер на знания и поуки от опита с добре изградени модели и практики.

Ударението е поставено върху регионалното и местното измерение, с оглед да се получат конкретни и устойчиви резултати на място.

2.   Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде една от следните организации:

доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното или във висшето образование);

малко, средно или голямо предприятие (публично или частно);

търговска камара, промишлено и занаятчийско сдружение или подобна организация в съответните сектори/професии;

орган на местните или регионалните власти.

Партньорството трябва да се състои от поне трима пълноправни партньори от поне две отделни държави по програмата „Еразъм+“.

Тези 3 субекта трябва да включват:

1 доставчик на услуги в областта на ПОО,

1 орган на местните или регионалните власти,

1 малко, средно или голямо предприятие (публично или частно) или 1 търговска камара, или 1 промишлена/професионална организация.

Освен това партньорството следва да включва поне 1 организация на работодатели и 1 на работници (социални партньори) като асоциирани партньори.

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде представителна организация на европейско равнище с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:

публични местни и регионални власти;

социални партньори (организации на работодатели и на работници);

малки, средни или големи предприятия (публични или частни);

търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;

обществени служби по заетостта;

училища за ПОО и доставчици на услуги, агенции, центрове в областта на ПОО (включително висши учебни заведения за ПОО);

младежки организации;

родителски сдружения;

други съответни органи.

Допустими държави са:

За партида 1 и партида 2:

държавите по програмата „Еразъм+“:

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

държавите — кандидатки за членство в ЕС: Албания, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Предложения от кандидати в държави от ЕАСТ/ЕИП или от държави кандидатки или асоциирани държави могат да бъдат избрани, при условие че на датата на възлагане са налице подписани споразумения, с които се уреждат условията за участие на тези държави в програмата.

3.   Допустими дейности

В поканата за представяне на предложения се прави разлика между два различни вида партньорства. Поради това предложенията следва да се представят по една от следните две партиди:

1.   Местно и регионално партньорство (партида 1)

С поканата се подкрепят партньорства между i) доставчик на услуги в областта на ПОО; ii) малко, средно или голямо предприятие (публично или частно) или търговска камара, или промишлена/професионална организация; iii) орган на местната или регионалната власт.

Тези проекти имат за цел да подсилят бизнес партньорствата в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове в местен или регионален контекст.

Партньорството трябва да включва организация на работодатели и организация на работници (социални партньори) като асоциирани партньори.

2.   Партньорства между представителна организация на европейско равнище и нейните национални пълни или асоциирани членове (партида 2)

В поканата се подкрепят също така ограничен брой проекти, извършвани от представителни организации на европейско равнище. Тези проекти имат за цел да подкрепят целенасочени и стратегически дейности между тези представителни организации на европейско равнище и техните национални пълни или асоциирани членове, насочени към подсилване на бизнес партньорствата в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове в местен или регионален контекст.

Бенефициерите трябва да извършат следните дейности:

И по двете партиди бенефициерите трябва да изграждат и използват нови структури за сътрудничество с бизнес партньорства в областта на ПОО въз основа на оценка за необходимите умения и евентуално отчитане на секторното измерение.

Дейностите трябва да са свързани със стратегии за трансгранично или междурегионално сътрудничество, стратегии за местно или регионално икономическо развитие или макрорегионални стратегии.

Те следва да допринасят за изграждане на капацитет, трансфер на знания и обмен на опит или да направят съществуващите ангажименти по-систематични, целенасочени и устойчиви за по-добро в качествено и количествено отношение предоставяне на стажове и обучения на работното място.

В допълнение бенефициерите трябва да извършват две от следните три дейности и за двете партиди:

разработване и изпълнение на учебни програми, курсове и модули, учебни материали за обучения на работното място и стажове в зависимост от необходимите умения и в съответствие с европейските инструменти за прозрачност (напр. ЕКР, ЕQAVET, ЕСVЕТ), като се използват цифрови и иновативни технологии, когато е уместно;

изграждане на ефективни структури за сътрудничество между учителите в областта на ПОО и инструкторите в предприятията за предоставяне на обучения на работното място и стажове;

въвеждане и укрепване на обучения на работното място и стажове в ПОО на ниво висше образование (1) чрез улесняване на сътрудничеството между доставчиците на услуги в областта на ПОО на ниво средно и висше образование, включително насърчаване на връзките между научните изследвания и висшите училища или университетите по приложните науки в отговор на недостига на квалифициран персонал и поощряване на програмите за високи постижения (2).

4.   Критерии за отпускане на средства

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

1.

Значение на проекта (максимум 30 точки — минимален праг 16 точки)

2.

Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 25 точки — минимален праг 13 точки)

3.

Качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 25 точки — минимален праг 13 точки)

4.

Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки — минимален праг 11 точки)

Прагът за представяне на предложенията пред комисията за оценка е минимум 60 точки (от общо 100 точки).

5.   Бюджет

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 млн. евро (4,5 млн. евро за партида 1 и 1,5 млн. евро за партида 2).

Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 250 000 до 350 000 ЕUR. Агенцията очаква да финансира приблизително 20 предложения (до 15 проекта по партида 1 и до 5 проекта по партида 2).

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични финансови средства.

6.   Краен срок за подаване на кандидатури

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

трябва да бъдат подадени само онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване;

могат да бъдат изготвени на всеки един от официалните езици на ЕС.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

7.   Пълна информация

Основните насоки и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в насоките.


(1)  Обхватът на ПОО надхвърля нивото на горната степен на средното образование и обхваща също така професионалното обучение след завършено средно образование, но не висше, включвайки обаче и висшето образование, при условие че учебната програма има силен компонент на обучение на работното място.

(2)  Относно високите постижения в областта на ПОО вж. съобщението на ЕК „Преосмисляне на образованието“ (2012 г.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389778594543&uri=CELEX:52012DC0669


Top