Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AG0001(02)

Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 1/2016 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004

OJ C 56, 12.2.2016, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 56/48


Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 1/2016 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004

(2016/C 56/02)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

На 31 януари 2013 г. Комисията представи на Съвета предложението си за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004.

На 26 февруари 2014 г. Европейският парламент прие становището си на първо четене.

На 5 юни 2014 г. Съветът постигна политическо съгласие по проекта за регламент. След редакция от страна на юрист-лингвистите, на 10 декември 2015 г. Съветът прие позицията си на първо четене в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

След гласуването в Европейския парламент и приемането на двустранното споразумение на Съвета се проведоха преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията с оглед постигането на споразумение по предложението. На 17 юни 2015 г. беше постигнат окончателен компромис, който Комитетът на постоянните представители на свой ред одобри на 30 юни 2015 г. На 10 ноември 2015 г. комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент потвърди споразумението и във връзка с това изпрати писмо до председателя на Комитета на постоянните представители.

В хода на работата си Съветът взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

II.   АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

1.   Общи положения

Горепосоченото предложение е част от четвъртия пакет за железопътния транспорт, който се състои от шест законодателни предложения, целящи да се премахнат оставащите пречки пред окончателното изграждане на единното европейско железопътно пространство.

Общата цел на този нов законодателен пакет е да се подобрят качеството и ефикасността на железопътните услуги, като се премахнат оставащите пазарни пречки и се засилят хармонизацията на оперативната съвместимост и изискванията за безопасност, така че да се осигури по-високо ниво на хармонизация на железопътната мрежа на ЕС.

В този контекст целта на предложения от Комисията нов регламент относно Европейската железопътна агенция (наричана по-нататък „Агенцията“) е да се измени съществуващата регулаторна рамка, за да бъдат определени новите задачи в областта на оперативната съвместимост и безопасността, които ще се извършват от Агенцията. Тези нови задачи произтичат от издаването на сертификати за безопасност и разрешения за пускане на возила, както предлага Комисията в директивите относно оперативната съвместимост и безопасността.

Освен това се предлага да бъдат пояснени действащите разпоредби, както и да се актуализират и подсилят разпоредбите, свързани с управителните аспекти на Агенцията, в съответствие с принципите, съдържащи се в договорения на 12 юни 2012 г.„Общ подход на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции“.

Подходът на Съвета се състоеше във въвеждане на някои изменения в първоначалното предложение. Основните разпоредби на регламента претърпяха значителни промени. Следователно позицията на Съвета на първо четене изменя първоначалното предложение на Комисията, като го преработва и добавя и заличава няколко разпоредби в текста. Това означава, че Съветът не може да приеме свързаните с тези разпоредби изменения, въведени със становището на Европейския парламент на първо четене.

2.   Основни въпроси на политиката

i)   Издаване на сертификати за безопасност и разрешения за пускане на возила: ролята съответно на Агенцията и на националните органи по безопасността (членове 12, 14, 20 и 21)

С цел да се подобри ефикасността на издаването на сертификати за безопасност и разрешения за пускане на возила, в първоначалното си предложение Комисията предвиждаше съществено прехвърляне на правомощия от националните органи към Агенцията във връзка с издаването на сертификати за безопасност и на разрешения за пускане на возила.

Съветът изразява съгласие с цялостния подход на Комисията, но счита, че е необходимо предложението на Комисията да бъде изменено, така че да се въведе по-голяма гъвкавост за съответните отговорности на националните органи по безопасността и на Агенцията при издаването на сертификати за безопасност и на разрешения за пускане на возила.

Ето защо Съветът променя първоначално предложения от Комисията баланс в разпределението на компетенциите между Агенцията и националните органи по безопасността, като на националните органи по безопасността се предоставят допълнителни гаранции при специфични обстоятелства.

Съгласно позицията на Съвета се въвежда двойна система за издаване на разрешения за пускане на возила и на сертификати за безопасност, като Агенцията действа като „едно гише“ за разрешаването на возила, предназначени за трансгранични операции, и за издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия, участващи в трансграничен транспорт, а националните органи по безопасността продължават да играят важна роля в извършването на необходимите оценки. За возилата и железопътните предприятия, участващи единствено в национален транспорт, остава възможността да се подаде искане за разрешение или сертифициране до Агенцията или до националния орган по безопасността. И в двата случая обаче процедурата и критериите за вземане на решението остават същите.

Освен това в позицията на Съвета се предвижда създаването и управлението от страна на Агенцията на информационна и комуникационна система с функции за „обслужване на едно гише“ (член 12).

Европейският парламент подкрепя като цяло възприетия от Съвета подход. Той обаче го прилага по различен начин чрез въвеждането на дерогация за „изолираните железопътни мрежи“, което включва железопътните мрежи на държавите членки или част от тях, с междурелсие от 1 520 mm.

Позицията на Съвета на първо четене отчита и опасенията, изразени от Европейския парламент, като понятието за „изолирани мрежи“ се включва в разпоредбите относно споразуменията за сътрудничество.

В този контекст Съветът би могъл да вземе под внимание изменения 4, 49 и 62 частично или по принцип.

ii)   Роля на Агенцията при разрешаването на въвеждането в експлоатация на европейската система за сигнализация ERTMS (член 22)

В първоначалното предложение на Комисията беше предвидено да се прехвърли на Агенцията отговорността за разрешаване на въвеждането на подсистеми за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, включително европейската система за сигнализация ERTMS.

Съветът не споделя подхода на Комисията по този въпрос и счита, че националните органи по безопасността следва да продължат да издават разрешения за въвеждането в експлоатация на системи ERTMS.

Въпреки това, за да се улесни постигането на споразумение с Европейския парламент, който настоява на Агенцията да се възложи отговорността за разрешаване на въвеждането в експлоатация на системи ERTMS, в текста на Съвета е въведена задължителна проверка преди даването на разрешение. По-конкретно Съветът има за цел установяването на ясни правила за сътрудничество между участващите страни в случай на два различни сценария по отношение на системата ERTMS — когато са необходими промени преди издаването на разрешение от национален орган по безопасността или когато Агенцията установи, след издаването на разрешение от национален орган по безопасността, че е налице липса на техническа и оперативна съвместимост между мрежите и возилата, екипирани с оборудване ERTMS.

Поради това Съветът беше в състояние да подкрепи само частично изменения 3, 11, 29 и 65.

iii)   Такси за сертификатите за безопасност и разрешенията за пускане на возила (член 80)

Докато Комисията предлага за определянето на таксите за сертификатите за безопасност и разрешенията за пускане на возила да се използват делегирани актове, позицията на Съвета има за цел в регламента да се установят принципите, уреждащи изчисляването на таксите, които Агенцията ще прилага спрямо заявителите за издаването на разрешения и сертификати.

Съгласно позицията на Съвета в законодателния акт следва да се предвижда, че тези такси отчитат реалните разходи, направени от националните органи по безопасността при изпълнението на задачите им по издаване на сертификати за безопасност и разрешения за пускане на возила. За тази цел в основния текст на регламента са включени подробни разпоредби относно реда и условията за въвеждането на такси, така че да се поясни, че те се определят по прозрачен, справедлив и единен начин в сътрудничество с държавите членки, че не застрашават конкурентоспособността на европейския железопътен сектор и че не пораждат излишна финансова тежест за заявителите. Освен това, за да се отговори на някои опасения на Европейския парламент, текстът на Съвета уточнява, че таксите следва да се събират и при издаването на решения за одобряване на ERTMS.

На последно място, в позицията на Съвета се предвижда, че мерките за изчисляване на таксите се определят посредством актове за изпълнение.

Европейският парламент иска да се приемат делегирани актове във връзка с определянето на таксите за сертификатите за безопасност и разрешенията за пускане на возила.

В този контекст Съветът не беше в състояние да вземе под внимание изменения 14 и 135.

iv)   Отговорност на Агенцията и сътрудничество с националните съдебни органи (членове 72 и 73)

Съветът смята, че са необходими допълнителни разяснения във връзка с отчетността на Агенцията в контекста на издаването на разрешения за пускане на возила и на сертификати за безопасност. Поради това в текста на позицията на Съвета са добавени нови разпоредби в този смисъл, по-специално чрез въвеждането на нов член относно сътрудничеството с националните съдебни органи. По-конкретно с подхода на Съвета се пояснява, че имунитетът на изпълнителния директор (и на служителите на Агенцията) може да бъде свален, ако това е необходимо.

v)   Сътрудничество на Агенцията с националните органи по безопасността (член 76)

Позицията на Съвета предвижда, че Агенцията и националните органи по безопасността сключват споразумения за сътрудничество в контекста на издаването на разрешения за пускане на возила и на сертификати за безопасност, така че да бъде улеснено практическото въвеждане на новата система за сертифициране и разрешаване. Съгласно този подход Агенцията ще може да възлага някои задачи по сертифициране и разрешаване на националните органи по безопасността.

Този подход е насочен към запазването на достатъчно гъвкавост, за да се вземат предвид особеностите на железопътния сектор, в който задачите не могат да бъдат изцяло разделени, а по-скоро са споделени между Агенцията и националните органи по безопасността. По-конкретно за мрежите, които са изолирани от останалата част от железопътната система на Съюза, могат да се въведат специфични договорености за сътрудничество, които да включват възможност за възлагане на задачи на съответните национални органи по безопасността, когато това е необходимо за осигуряване на ефикасно и пропорционално разпределение на сертифицирането и разрешаването.

vi)   Процедури за обжалване и арбитраж/правила за конфликтите на интереси (членове 55—63, член 51)

Позицията на Съвета има за цел в регламента да се подсилят разпоредбите относно процедурите за обжалване и арбитраж. Ето защо текстът на Съвета отразява възможността, предоставена на заявителя, да сезира националния съд в случай на несъгласие с мярката, предприета от националния орган по безопасността. Освен това Съветът въвежда нови разпоредби относно арбитражните процедури, за да се гарантира възможността даден национален орган по безопасността в случай на несъгласие да обжалва взето от Агенцията решение.

Европейският парламент настоява за въвеждането на допълнителни изисквания за назначаването на членовете на апелативния съвет, за исканията за изключване и отвод и за разглеждането и произнасянето по жалби.

В този контекст, за да се улесни постигането на споразумение с Европейския парламент, текстът на Съвета определя подробни правила относно функционирането на апелативния съвет, включително правила относно независимостта на неговите членове спрямо страните, участващи в производство по обжалване или арбитраж, относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси на служители на Агенцията на всички равнища и относно включването на 3-месечен срок за обжалване, за да се гарантира, че случаите на обжалване не създават пречки или закъснения.

В този контекст Съветът може да приеме отчасти или по принцип изменения 114 — 117, 122 — 133, 138 — 140 и 146.

vii)   Нови правила за управлението (членове 47 и 68)

Текстът на Съвета включва значителни изменения в правилата за управление, предвидени за Агенцията в предложението на Комисията. Това важи по-специално за състава на управителния съвет и условията за освобождаване на изпълнителния директор.

По-конкретно, за разлика от предложението на Комисията, Съветът реши да се назначават двама представители на Комисията в управителния съвет (спрямо четирима в предложението на Комисията) в съответствие със съществуващите договорености, които се съдържат в Общия подход относно децентрализираните агенции.

Съветът също така включи ново задължение за Комисията да предложи списък с най-малко трима кандидати за назначаването на изпълнителния директор.

На последно място, в позицията на Съвета се предвижда, че правомощието да предлага освобождаването на изпълнителния директор е предоставено на една трета от членовете на управителния съвет.

viii)   Езици (член 74)

Съветът счита, че е от решаващо значение в текста да се включат допълнителни гаранции по отношение на езиците. Двойната система, създадена за издаването на сертификати за безопасност и на разрешения за пускане на возила, ще функционира добре само ако и заявителите, и съответните национални органи по безопасността могат да продължат да използват своя собствен език при необходимост. Този двоен механизъм предполага също, че между Агенцията и националните органи по безопасността е установено тясно сътрудничество с работещ езиков режим, като се отчита действителността по места, и по-специално фактът, че националните органи по безопасността ще продължат да играят важна роля в извършването на оценките, които са необходими за издаването на посочените по-горе разрешения и сертификати. Ето защо в позицията на Съвета се предвижда, че по искане на член на управителния съвет решението относно езика се взема с единодушие в съответствие с текущите практики, произтичащи от прилагането на действащия Регламент (ЕО) № 881/2004.

ix)   Европейски стандарти относно резервните части (членове 19 и 45)

Позицията на Съвета предвижда, че Агенцията издава подробни насоки относно стандартите за съответните европейски органи по стандартизация, с цел допълване на възложения им от Комисията мандат. Освен това Агенцията допринася за идентифицирането на потенциални взаимозаменяеми резервни части, които да се стандартизират, в това число основни интерфейси за такива резервни части, и представя на Комисията подходящи препоръки.

Поради това Съветът прие само частично или по принцип изменения 52, 53, 110 и 156.

III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат при преговорите между Съвета и Европейския парламент със съдействието на Комисията. Компромисът е потвърден с писмо от 24 ноември 2015 г. на председателя на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент до председателя на Комитета на постоянните представители.

В писмото председателят на комисията по транспорт и туризъм посочва, че ще препоръча на членовете на тази комисия, а впоследствие и на пленарното заседание, да одобрят позицията на Съвета на първо четене без изменения и да приключат обикновената законодателна процедура на етап второ четене в Европейския парламент в съответствие с член 294 от ДФЕС.


Top