Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/455/08

Покана за представяне на предложения EACEA/30/2014 — Програма „Еразъм+“ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна политика — Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование

OJ C 455, 18.12.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/10


Покана за представяне на предложения EACEA/30/2014

Програма „Еразъм+“

Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна политика

Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование

(2014/C 455/08)

1.   Описание, цели и приоритетни теми

Основната цел на тази покана е да окуражи съответните публични органи да представят предложения за изпробването на иновативни политически идеи и реформи, свързани с набирането, избирането и въвеждането в длъжност на неопитни учители, станали част от тази професионална общност по алтернативни начини. Такива нови кадри могат да бъдат висшисти, професионалисти с друг опит или безработни хора без педагогическо образование, които обаче имат желание да станат учители. Има много начини да се осигури гъвкав достъп до учителската професия, включително, но не само, чрез сертифициране на професионалисти с опит в други сфери и краткосрочно интензивно въвеждане в професията, последвано от обучение в реална работна среда с помощта на ментори.

Приоритетната тема на тази покана е:

Подсилване на процесите на набирането, избирането и въвеждането в длъжност на най-добрите и подходящи кандидати за учителската професия чрез създаването на алтернативни пътеки.

2.   Допустими държави

Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, участващи в програмата:

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

страните — кандидатки за членство в ЕС: Турция, бившата югославска република Македония.

3.   Допустими кандидати

Понятието „кандидати“ се отнася до всички организации и институции, участващи в предложението, независимо от тяхната роля в проекта.

Кандидатите, които се считат за допустими да отговорят на настоящата покана, са:

а)

публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст. Публични органи на най-високо равнище, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат експериментите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и законоустановени мрежи или сдружения от публични органи, да ги представляват, при условие че делегирането е извършено писмено и в него е посочено изрично представеното предложение. В такъв случай делегиращите публични органи трябва да бъдат партньори в предложението.

б)

публични или частни организации или институции, активни в областите на образованието и обучението.

в)

публични или частни организации или институции, извършващи дейности, свързани с образование и обучение в други социално-икономически сектори (напр. търговски камари, културни организации, организации за оценяване, изследователски организации и др.)

4.   Минимален състав на партньорствата

По настоящата покана изискването за минимално партньорство е 4 субекта, представляващи 3 допустими държави, по-специално:

а)

Най-малко един публичен орган (министерство или равностойна институция) или делегиран орган, както е описано в точка 3, буква а), от 3 различни допустими държави или законоустановени мрежи/сдружения на публични органи, представляващи най-малко три различни допустими страни.

Мрежата или сдружението трябва да са с мандат от най-малко 3 публични органа – както е описано в точка 3, буква а) — за да действат от тяхно име по конкретното предложение.

Предложенията трябва да включват най-малко един публичен орган, както е посочено в точка 3, буква а), от държава членка.

Публичните органи, които участват или са представлявани в предложението, са отговорни за стратегическото ръководство на проекта и за управлението на експеримента в рамките на тяхната собствена юрисдикция.

б)

Най-малко една публична или частна организация с опит в оценката на въздействието на политики. Тази организация е отговорна за методологическите аспекти и протоколите от оценяването. Предложението може да включва повече от една организация за оценяване, при условие че дейността е координирана и последователна.

5.   Координация

Предложението може да се координира и внесе – от името на всички кандидати – от един от следните субекти:

а)

публичен орган, съгласно описаното в точка 3, буква а);

б)

законоустановена мрежа или сдружение на публични органи, посочени в точка 3, буква а);

в)

публична или частна организация, на която публичните органи, посочени в точка 3, буква а), са възложили да отговори на поканата. Делегираните организации трябва да имат изрично писмено разрешение от публичния орган, описан в точка 3, буква а), да внесат и координират предложението от тяхно име.

Предложенията трябва да се внесат от законен представител на органа координатор от името на всички кандидати. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

6.   Допустими дейности

Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2015 г. и 1 март 2016 г. Продължителността на проекта трябва да е между 24 и 36 месеца.

Дейностите, които се финансират от тази покана, включват най-малко:

Разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки. Трябва да се отдели подходящо внимание на разработването на стабилна доказателствена основа и на включването на надеждни процедури за наблюдение, оценка и докладване, основани на признати методологически подходи, разработени от компетентен и признат оценител на въздействието на политиките, след консултация със съответните партньори по проекта. Тук трябва да се включат (списъкът не е изчерпателен): определяне и подбор на мярката/мерките, която/които трябва да бъде/ат изпитана/и, на извадките и на предвидения набор от действия; определяне на очакваното въздействие на мерките в измерими величини и оценяване на неговото значение по отношение на очакваните резултати, включително чрез задълбочено търсене на примери за подобни намеси на политики, провеждани в държавите и извън тях; определяне на солидна методология и показатели за измерване на въздействието на изпитваната мярка на национално и на европейско равнище.

Паралелното изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в проекта, под ръководството на съответните органи (министерство или равностойна институция). Следва да бъде включен достатъчно представителен брой участващи организации/субекти, за да се достигне разумна и представителна критична маса и да се осигури значителна доказателствена основа.

Анализ и оценка: ефективност, ефикасност и въздействие на изпитваните мерки, както и на методология на експериментиране, на условията за мащабируемост и международен трансфер на поуки и добри практики (партньорско обучение).

Повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско ниво, не само по време на изпълнението на проекта, но и в дългосрочен план, и насърчаване възможностите за трансфер между различни сектори, системи и политики.

Препоръчва се изготвянето на план за използване на резултатите чрез отворени методи на координация в областта на образованието, обучението и младежта във връзка с целите на стратегията „Европа 2020“.

7.   Критерии за възлагане

Критериите за възлагане, за да бъде финансирано дадено предложение, са:

1.

Значимост на проекта (20 %)

2.

Качество на замисъла и изпълнението на проекта (30 %)

3.

Качество на екипа на проекта (20 %)

4.

Въздействие, разпространение и използване на резултатите (30 %)

Настоящата покана е разделена на два етапа на подаване/оценка: 1) етап на представяне на предварителни предложения и 2) етап на представяне на пълни предложения. Целта на този подход е да се опрости процесът на кандидатстване, като на първия етап се изисква само основна информация за предложението. Само предварителните предложения, които отговарят на критериите за допустимост и достигнат минималния праг от 60 % от оценката по критерия за възлагане „значимост“, ще достигнат до втория етап, когато кандидатите ще бъдат поканени да представят пълен пакет за кандидатстване.

Допустимите предварителни предложения ще се оценяват въз основа на критерия за възлагане „значимост“. Пълните предложения ще се оценяват въз основа на критерии за изключване и подбор, както и на останалите три критерия за възлагане: „качество на замисъла и изпълнението на проекта“; „качество на екипа на проекта“; и „въздействие, разпространение и използване на резултатите“.

Окончателната оценка на предложението представлява общата оценка, получена в етапа на представяне на предварителните предложения и в етапа на представяне на пълните предложения (като се прилага посоченото съотношение).

8.   Бюджет

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 5 000 000 евро.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 2 500 000 евро.

Агенцията запазва правото си да не отпусне всички налични средства.

9.   Процедури за подаване на заявления и крайни срокове

Преди подаването на заявление кандидатите ще трябва да регистрират своята организация в системата за регистрация „на едно гише“ (URF) и да получат идентификационен код за участие (PIC). PIC-кодът ще бъде изискан във формуляра за кандидатстване.

Системата за регистрация „на едно гише“ е инструментът, през който ще се управлява цялата правна и финансова информация, свързана с организациите участници. Тя е достъпна в портала за участници в проекти в областта на образованието, аудиовизията, културата и доброволчеството. Информация за това как да се регистрирате можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Заявленията за безвъзмездно финансиране трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС и да използват официалния пакет за кандидатстване. Уверете се, че използвате правилния формуляр за кандидатстване, съответно за етапа на представяне на предварителни предложения и етапа на представяне на пълни предложения.

Пакетът за кандидатстване е наличен на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Заявленията трябва да бъдат изпратени преди следните крайни срокове:

Предварителни предложения (електронен формуляр): 20 март 2015 г., 12:00 часа (на обяд, брюкселско време)

Пълни предложения (книжен формуляр): 1 октомври 2015 г. (според пощенското клеймо)


Top