Help Print this page 

Document C2014/382/01

Title and reference
Покана за представяне на предложения — EACEA/31/2014 — Програма „Еразъм+“ , Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката — Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта

OJ C 382, 28.10.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

28.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/1


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/31/2014

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката

Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта

(2014/C 382/01)

ВЪВЕДЕНИЕ

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. То е важно за повишаване на осведомеността относно стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението (ET 2020), конкретни политически програми, като процеса от Болоня във висшето образование или процеса от Брюж/Копенхаген в професионалното образование и обучение (ПОО) както и „Стратегията на ЕС за младежа“. То е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните страни, за насърчаване на участието им в програмата „Еразъм+“ и други европейски програми и за разпространяване на резултатите от политиките и програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи на членове.

В тази рамка настоящата покана за представяне на предложения ще предостави финансиране по следните две партиди:

1.

Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1)

2.

Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2)

Следва да се има предвид, че една организация може да подаде само едно заявление по настоящата покана за представяне на предложения за партида 1 или за партида 2, но не и за двете.

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРИЛОЖИМИ И КЪМ ДВЕТЕ ПАРТИДИ

1.   Общи цели

Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели:

повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, конкретни политически програми, като процеса от Болоня или процеса от Брюж/Копенхаген, както и „Стратегията на ЕС за младежта“;

повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, като препоръките за отделни държави, отправени в рамката на европейския семестър;

насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта;

насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове.

Тези цели следва да бъдат недвусмислено включени в работните планове, дейностите и продуктите на кандидатстващите организации.

2.   Допустимост

2.1.   Допустими кандидати

Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти:

—   Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта;

—   Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.

Една организация може да подаде само едно заявление за категория 1 или за категория 2.

За да бъдат допустими, кандидатите трябва:

да са неправителствени;

да са с нестопанска цел;

Вижте подробните определения на двете категории допустими кандидати, дадени към всяка партида.

Националните агенции „Еразъм+“, както и организациите, по-голямата част от чиито членове (2/3 или повече) са национални агенции „Еразъм+“, не са допустими организации по настоящата покана за представяне на предложения.

2.2.   Допустими държави

Допустими са заявленията от юридически лица, установени в една от следните държави:

държавите членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство;

държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват от предприсъединителната стратегия в съответствие с общите принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на ЕС: бившата югославска република Македония и Турция.

3.   Условия за финансиране

Настоящата покана за представяне на предложения предлага възможността да се кандидатства за

рамкови споразумения за партньорство (за партиди 1 и 2) и за

годишна оперативна субсидия (партида 2 — само в областта на младежта). В този случай една организация може да подаде само едно заявление или зарамково споразумение за партньорство, или за годишна оперативна субсидия.

3.1.   Рамково споразумение за партньорство

Рамковото споразумение за партньорство включва в обхвата си дългосрочно сътрудничество на европейско равнище. Този вид споразумение формализира партньорството за три години.

Заявленията за рамково споразумение за партньорство трябва да включват:

подробна 12-месечна работна програма (годишна работна програма) за 2015 г. заедно с информация, необходима за изчисляване на безвъзмездната помощ (вж. Насоките за кандидатстване, раздел 11.2);

тригодишен план за действие, обхващащ периода 2015—2017 г.

В тригодишния план за действие следва да се изложи стратегия, включваща цели, очаквани резултати и продукти за периода 2015—2017 г., както общо, така и за всяка от трите години, а също и мерките, подлежащи на изпълнение, за осигуряване на тяхното постигане.

Годишната работна програма трябва да се основава на плана за действие, изготвен за периода 2015—2017 г., и на тази база ще се отпуска конкретна годишна оперативна субсидия за всяка от съответните три бюджетни години. Последователността и взаимното допълване между многогодишните и годишните елементи на програмата следва да бъдат ясно изтъкнати.

3.2.   Годишна оперативна субсидия (приложима само за партида 2 — „Младеж“).

Годишната оперативна субсидия е предназначена главно за краткосрочно сътрудничество на европейско равнище.

Заявленията за годишната оперативна субсидия трябва да съдържат подробна 12-месечна работна програма (годишна работна програма) за 2015 г. заедно с информацията, необходима за изчисляване на субсидията.

4.   Критерии за възлагане

Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии (1):

приложимост (максимум 30 точки);

качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки);

профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки);

въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки).

За да бъдат разглеждани за финансиране, заявленията трябва да получат

не по-малко от 60 точки общо и

не по-малко от половината максимални точки по всеки от критериите за възлагане, посочени по-горе (15 точки за критериите „приложимост“ и „въздействие, разпространяване и устойчивост“, 10 точки за критериите „качество на съдържанието и прилагането на плана за работа“ и „профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите“).

5.   Бюджет

Настоящата покана за представяне на предложения си поставя за цел да бъдат подбрани организации за сключването на годишните оперативни споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ в рамките на бюджета за 2015 г.

Общият бюджет, заделен за финансовата 2015 г. за настоящата покана за представяне на предложения (партиди 1 и 2), е 6 300 000 ЕUR.

Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.

6.   Подаване на заявления

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm).

Електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm) може да бъде изтеглен на английски, френски и немски език в интернет на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en

и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 17.12.2014 г., включително съответните приложения (2):

Клетвена декларация

Задължителните допълнителни приложения (3) трябва да бъдат изпратени по електронна поща до Изпълнителната агенция в същия срок.

7.   Допълнителна информация

Заявленията трябва да съответстват на разпоредбите, съдържащи се в Насоките за кандидатстване — Покана за представяне на предложения EACEA/31/2014, които могат да се намерят в интернет на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en

СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПАРТИДА 1

Сътрудничество с гражданското общество: Образование и обучение

1.   Специфични цели

От организациите, действащи в образованието и обучението, се очаква да разработват и прилагат новаторски, целенасочени и творчески стратегии и действия в подкрепа на ефективното изпълнение на реформите и мерките в следните области

Насърчаване на високите постижения и иновациите чрез подходи за формално, неформално и самостоятелно учене и ориентирано към учащия предоставяне на основни и универсални компетентности, в това число езикови, цифрови и предприемачески умения; повишаване на осведомеността относно новаторските образователни подходи, като образователните ресурси със свободен достъп (ОРСД) и масовите отворени онлайн курсове (МООК); създаване на отворена учебна среда и междусекторни партньорства на участниците;

Преодоляване на изоставането в квалификацията чрез насърчаване на ефикасни и устойчиви инвестиции в образованието и обучението; насърчаване на анализи и дебати на европейско, национално и регионално равнище за изследване или разработване на новаторски подходи на финансиране; повишаване на успеваемостта и намаляване до минимум на процента на отпадналите от училище; повишаване на атрактивността на учебната среда; улесняване на прехода и гъвкави или алтернативни учебни пътеки; развиване на качествено професионално образование и обучение (ПОО), включващи обучение на работното място, стажове или чиракуване, привеждане на политиките в съответствие със стратегиите за икономическото развитие; нови модели за обучение в областите на потенциален растеж или в областите с недостиг на квалифицирани кадри; насърчаване на равния достъп до висококачествено образование и обучение, в това число за учащи в неравностойно положение; насърчаване на новаторски подходи за ориентиране и консултиране;

Подкрепа за ново поколение преподаватели чрез повишаване на професионалния профил на учителите, инструкторите, преподавателите на учители и училищните ръководители чрез подобряване на подбора, набирането и оставането на работа на персонала, ефективно първоначално образование, ранна подкрепа за професионално развитие, професионално обучение и развитие през цялата кариера, стимулиране на педагозите и обратна връзка с тях; насърчаване на партньорското обучение и учебните общности; повишено събиране на данни и анализи за образованието и обучението;

Признаване и оценяване на компетентностите чрез европейски инструменти за прозрачност и признаване на предходно учене — включително на резултатите от неформално и самостоятелно учене — и на придобит опит; осигуряване на по-добри и по-подходящи умения на хората от всички възрастови групи чрез учене през целия живот, включително актуализиране и подобряване на уменията на нискоквалифицираните хора на зряла възраст; проектиране, реализиране и оценка на курсовете с оглед на уменията и прогнозния растеж, както и на данните за заетостта; разработване на интердисциплинарни модели на обучение.

Работният план следва ясно да покаже потенциала и капацитета на организацията да генерира конкретни резултати в поне две от тези области.

2.   Кандидатстващи субекти

Само субекти, отговарящи на следните определения, ще се разглеждат като допустими по партида 1:

Категория 1: Европейска неправителствена организация (ЕНПО)

За да отговаря на изискванията по партида 1, европейската НПО трябва:

да действа за изпълнението на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕТ2020“) в минимум един от следните сектори — образование и грижи в ранна детска възраст, училищно образование, висше образование, професионално образование и обучение, обучение на възрастни, или поне в една ключова междусекторна област, като ИКТ, езици, обучение по предприемачество и пр.;

да представлява минимум една голяма група участници, като учащи се, учители/инструктори/училищни ръководители, предоставящи обучение, родители и пр.;

да функционира чрез официално призната структура, състояща се от а) европейски орган/секретариат (кандидатът), законно установен от минимум две години в допустима държава към датата на подаване на заявлението, и б) национални организации/филиали (4) в минимум дванадесет допустими държави, намиращи се в законоустановена връзка с европейския орган/секретариата;

да бъде независима от публичните органи, както и от политическите партии и търговските организации;

да има поне един платен член на персонала (при режим на работа, равностоен на пълно работно време).

Категория 2: Общоевропейска мрежа (официална мрежа)

В контекста на партида 1 общоевропейската мрежа е централна организация на европейските неправителствени организации (ЕНПО съгласно определението в категория 1). Спецификата на подобна общоевропейска мрежа се състои в това, че самите нейни членове са НПО на европейско равнище. Европейската представителна организация следователно представлява много голям брой европейски участници и покрива широк обхват от политически области. Тя трябва:

да е съставена от правно автономни ЕНПО съгласно определението в категория 1 и да действа за изпълнението на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 2020“);

да отговаря на следните три изисквания:

а)

да представлява повече от една представителна група участници — като напр.: учащи се (на всички нива на образованието и обучението), преподавателската професия (включително учители, инструктори и училищни ръководители), родители и пр.

и

б)

да действа във всички от следните сектори:

образование и грижи в ранна детска възраст

училищно образование

висше образование:

професионално образование и обучение

образование за възрастни хора

и

в)

да действа в повече от една голяма междусекторна област (като образование в областта на ИКТ, езиково обучение, обучение по предприемачество и пр.), включваща една или повече представителни групи на участниците, както е описано по-горе;

да е била официално създадена, т.е. да има юридическа правосубектност и да е била законно регистрирана от минимум две години в допустима държава към датата на подаване на заявлението (кандидатите трябва да представят копие от устава на организацията на кандидата и официално удостоверение за регистрация);

да има минимум 20 организации членки (ЕНПО съгласно определението в категория 1);

да бъде независима от публичните органи, както и от политическите партии и търговските организации;

да има поне един платен член на персонала (при режим на работа, равностоен на пълно работно време).

3.   Дейности

Допустимите дейности трябва да бъдат непосредствено свързани с общите и специфичните цели на настоящата програма за представяне на предложения и трябва да бъдат подробно изложени в годишна работна програма.

Ето един примерен, неизчерпателен списък:

дейности, улесняващи достъпа и включването на участниците в осъществяването на политическите приоритети на ЕС в областта на образованието и обучението;

обмен на опит и добра практика; работа в мрежа и партньорства с други участници;

изграждане на капацитет за членуващите организации, включително дейности за партньорско обучение, професионално обучение, консултации, насоки и инструкции за повишаване на ефективността на политическите мерки;

инициативи и прояви за разрастване на членството в мрежата на ЕНПО/общоевропейската мрежа;

тематични проучвания и изследвания на отделни държави, анализи, обзори и доклади относно приоритетите на ЕС в образованието и обучението, по-специално в рамката на стратегията „Европа 2020“ (европейски семестър, препоръки за отделни държави) и на стратегическата рамка „ЕТ2020“;

дейности за повишаване на осведомеността, информация, разпространяване и насърчаване (семинари, работни групи, кампании, срещи, публични дискусии, консултации и др.) относно политическите приоритети на ЕС в областта на образованието и обучението и инструментите за финансиране на ЕС (европейските програми — по-специално „Еразъм+“, европейските структурни и инвестиционни фондове) в подкрепа на тези приоритети. Насърчават се дейностите за създаване на полезни взаимодействия между „Еразъм+“ и други европейски или национални/регионални източници на финансиране;

проекти за сътрудничество, насочени към увеличаване на политическото въздействие върху целевите трупи и/или системи.

Дейностите могат да се извършват на европейско, трансгранично, национално, регионално или местно равнище.

4.   Бюджет

Общият бюджет на ЕС за 2015 г. за съфинансиране на сътрудничеството с гражданското общество в областта на образованието и обучението е 2 500 000 ЕUR.

Ориентировъчни данни:

на субекти по категория 1 (европейски НПО) се падат около 90 % от отпуснатия бюджет за образование и обучение;

на мрежите на европейските НПО по категория 2 се падат около 10 % от отпуснатия бюджет за образование и обучение.

Максималната годишна оперативна субсидия през 2015 г. съгласно тригодишно рамково споразумение за партньорство ще бъде:

 

Категория 1: Европейска неправителствена организация (ЕНПО)

125 000 ЕUR

 

Категория 2: Общоевропейски мрежи

200 000 EUR

ПАРТИДА 2

Сътрудничество с гражданското общество: Младеж

1.   Специфични цели

От организациите, действащи в областта на младежта, които ще бъдат подпомогнати съгласно настоящата покана за предложения, се очаква да провеждат дейности, поставящи си за цел:

развитие на необходимите качества на младите хора за наемане на работа, а именно чрез дейности, които насърчават развитието на компетентностите и уменията чрез неформално образование;

увеличаване на правомощията на младите хора в обществото и насърчаване на тяхното участие в процесите на вземане на решение;

принос към личното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора в Европа;

принос към развитието на работата с младите хора на европейско, национално, регионално или местно равнище;

принос към дискусията относно/разработването на политически въпроси, засягащи младите хора и младежките организации на европейско, национално, регионално или местно равнище;

насърчаване на междукултурното обучение, зачитане на многообразието и други ценности на солидарността, равните възможности и правата на човека сред младите хора в Европа;

насърчаване на приобщаването на младите хора с по-малко възможности в обществото.

2.   Кандидатстващи субекти

В контекста на сътрудничеството с гражданското общество в областта на младежта се прилагат следните определения:

 

Категория 1: Европейската неправителствена организация (ЕНПО) трябва:

да функционира чрез официално призната структура, състояща се от а) европейски орган/секретариат (кандидатът), законно установен от минимум една година в допустима държава към датата на подаване на заявлението, и б) национални организации/филиали (4) в минимум дванадесет допустими държави, намиращи се в законоустановена връзка с европейския орган/секретариата;

да действа в областта на младежта и да осъществява дейности, които подпомагат изпълнението в областите на действие на Стратегията на ЕС за младежта;

да привлича младите хора в ръководството и управлението на организацията.

 

Категория 2: Общоевропейската мрежа (неофициална мрежа) трябва:

да е съставена от правно автономни организации с нестопанска цел, действащи в областта на младежта и осъществяващи дейности, които подпомагат изпълнението в областите на действие на Стратегията на ЕС за младежта;

да функционира чрез неофициална управленска структура, състояща се от а) организация, законно установена от минимум една година към датата на подаване на заявлението в допустима държава, която има координиращи и помощни функции за мрежата на европейско равнище (кандидата); и б) други организации, установени в минимум дванадесет допустими държави;

да привлича младите хора в ръководството и управлението на мрежата.

3.   Дейности

Кандидатстващите субекти трябва да представят последователен работен план, включващ дейности с нестопанска цел, насочени към младите хора, които са подходящи за постигане на целите на поканата за предложения.

По-конкретно:

неформално и самостоятелно учене и програми за дейности, насочени към млади хора и млади работници;

дейности за качествено развитие на работата с младите хора;

дейности за развитието и насърчаването на инструменти за признаване и прозрачност в областта на младежта;

семинари, срещи, работни групи, консултации, дискусии на младите хора по политиките за младежта и/или европейски въпроси;

консултации с младите хора като част от структурирания диалог в областта на младежта;

дейности за насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот;

дейности за насърчаване на междукултурното обучение и разбирателство в Европа;

медийни и комуникационни дейности и инструменти относно младежта и европейските въпроси.

4.   Бюджет

Общият бюджет на ЕС за съфинансиране на сътрудничеството с гражданското общество в областта на младежта е 3 800 000 EUR.

Ориентировъчни данни:

на субекти по категория 1 (европейски НПО), действащи изключително в областта на младежта, се падат около 70 % от бюджета, отпуснат по направление „млади хора“;

на субекти по категория 1 (европейски НПО) с по-широк обхват на действие, но включващи отдел, посветен на младежта, се падат около 10 % от бюджета, отпуснат по направление „млади хора“;

на субекти по категория 2 (общоевропейски мрежи), действащи изключително в областта на младежта, се падат около 20 % от бюджета, отпуснат по направление „млади хора“.

Максималната годишна оперативна субсидия ще бъде:

 

Категория 1: Европейска неправителствена организация (ЕНПО)

50 000 ЕUR за заявления по рамкови споразумения за партньорство

35 000 ЕUR за заявления за годишни оперативни субсидии

 

Категория 2: Общоевропейски мрежи

50 000 ЕUR за заявления по рамкови споразумения за партньорство

35 000 ЕUR за заявления за годишни оперативни субсидии


(1)  За допълнителни подробности относно критериите за възлагане вижте раздел 9 от Насоките за кандидатстване.

(2)  Всеки друг административен документ, изискван съгласно Насоките за кандидатстване, трябва да бъде изпратен по електронна поща до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура не по-късно от 17.12.2014 г. (12:00 ч. на обяд, брюкселско време) на следния електронен адрес: Партида 1: EACEA-CIVIL-EDU@ec.europa.eu — Партида 2: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(3)  За допълнителни подробности относно приложенията вижте раздел 14 от Насоките за кандидатстване.

(4)  ЕНПО трябва да представи доказателства, че всички национални организации/филиали се намират в законоустановена връзка с европейския орган/секретариата.


Top