Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0529

Дело T-529/13: Жалба, подадена на 27 септември 2013 г. — Izsák и Dabis/Комисия

OJ C 24, 25.1.2014, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/21


Жалба, подадена на 27 септември 2013 г. — Izsák и Dabis/Комисия

(Дело T-529/13)

2014/C 24/38

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподатели: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Румъния) и Attila Dabis (Будапеща, Унгария) (представител: J. Tordáné Petneházy, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Решение на Европейската комисия от 25 юли 2013 г. (C(2013) 4975, окончателен), с който се отхвърля искането за регистриране на предложение за гражданска инициатива, наречена „политика на сближаване за равенство на регионите и за запазване на регионалните култури“,

да задължи Комисията да регистрира посочената инициатива и да вземе всички предвидени в закона мерки,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат следните правни основания.

1.

Първото правно основание, изведено от нарушение на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 211/2011 (1)

В рамките на първото правно основание жалбоподателите посочват, че тяхното предложение отговаря на всички условия, предвидени за регистрацията. Освен това те считат за неоснователно твърдението на Комисията, че предложението за инициатива е очевидно извън правомощията на Комисията, съгласно които последната може да прави предложения за правни актове на Съюза за целите на прилагането на Договорите. Според жалбоподателите предложението за инициатива попада в областите на компетентност, предвидени в член 4, параграф 2, буква в) ДФЕС (икономическо, социално и териториално сближаване).

2.

Второто правно основание, изведено от нарушението на член 174, трета алинея ДФЕС

В рамките на това правно основание жалбоподателите посочват, че обратно на твърдението на Комисията, списъкът на неблагоприятните условия, поради които на даден район трябва задължително да се обръща специално внимание, така както е предвиден в член 174, трета алинея ДФЕС, не е изчерпателен, а има указателен характер.

3.

Третото правно основание, изведено от нарушение на член 174 ДФЕС и на Регламент (ЕО) № 1059/2003 (2)

Жалбоподателите считат също така, че районите с национални, етнически, културни, религиозни или езикови особености във всички случаи принадлежат към категорията на регионите, до които се отнася политиката на сближаване на Съюза, посочени в член 174 ДФЕС, тъй като съгласно вторичното право на Съюза културата е важен елемент от териториалното, социалното и икономическото сближаване. Тази теза се подкрепя от член 3, параграф 5 от Регламент № 1059/2003, както и от съображение 10 от същия регламент.

4.

Четвъртото правно основание, изведено от нарушение на член 4, параграф 1 от Регламент № 211/2011 и на член 167 ДФЕС

Жалбоподателите твърдят, че обратно на посоченото от Комисията, организаторите не трябва да посочват правното основание на предложението за правен акт, а съгласно член 4, параграф 1 от Регламент № 211/2011 разпоредбите от Договорите, които считат за релевантни за предложеното действие. Освен това съгласно член 167 ДФЕС Съюзът допринася за разцвета на културите на държавите членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие.

5.

Петото правно основание, изведено от нарушение на член 19, параграф 1 ДФЕС

Жалбоподателите считат, че в обжалваното решение Комисията неправилно посочва, че макар институциите на Съюза да са длъжни да зачитат културното и езиково многообразие и да не дискриминират малцинствата, никоя от тези разпоредби обаче не представлява правно основание за извършването на каквото и да е действие от страна на тези институции. Според жалбоподателите това твърдение противоречи по-специално на член 19, параграф 1 ДФЕС.

6.

Шестото правно основание, изведено от нарушението на член 174, втора алинея ДФЕС

Според жалбоподателите Комисията разбира погрешно предложението за инициатива, посочвайки, че подобряването на положението на малцинствата не може да допринесе за намаляването на неравенствата между нивата на развитие на различните райони и изостаналостта на някои от тях, както е предвидено в член 174, втора алинея ДФЕС. Жалбоподателите посочват, че организаторите не предлагат подобряване на положението на националните малцинства, а политиката на сближаване на Съюза да не може да се използва за заличаването или намаляването на националните, езиковите и културните особености на районите, както и икономическите средства и цели на Съюза да не могат да се превръщат в инструменти, било то и непреки, на политика срещу малцинствата.


(1)  Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива (ОВ L 65, стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 101).


Top