Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/366/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 366, 14.12.2013, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 366/37


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2013/C 366/11)

1.

На 9 декември 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Hellman & Friedman Corporate Investors VII, LP, един от фондовете за частни капиталови инвестиции, управлявани от Hellman & Friedman LLC (тези фондове заедно с Hellman & Friedman LLC колективно са наречени „H&F“, САЩ), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над предприятие Scout24 Holding GmbH („Scout24“, Германия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие H&F: фонд за частни капиталови инвестиции, насочен към дългосрочните инвестиции на капитал в предприятия на пазари с потенциал за растеж,

за предприятие Scout24: уеб платформи и онлайн продажби.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top