Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/366/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 366, 14.12.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 366/36


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2013/C 366/10)

1.

На 6 декември 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) чрез която предприятия Clariant Participations Limited (Швейцария), напълно притежавано дъщерно предприятие на Clariant AG („Clariant“, Швейцария), и Rowad National plastic Co. Ltd („Rowad“, Саудитска Арабия), напълно притежавано дъщерно предприятие на National Industrialisation Company („Tasnee“, Саудитска Арабия), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие Clariant Masterbatches (Саудитска Арабия) Limited („CMBSA“, Саудитска Арабия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Clariant е с дейност в световен мащаб в производството и дистрибуцията на специални химикали,

Tasnee строи, управлява, поддържа и притежава проекти в областта на петрохимическата, химическата, пластмасовата, инженерната и металургичната промишленост и предоставя промишлени услуги в световен мащаб,

CMBSA е активно в производството и дистрибуцията на мастербачи основно за клиенти в Арабския полуостров.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top