Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE3028

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти“ COM(2013) 106 final — 2013/0063 (COD)

OJ C 327, 12.11.2013, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 327/90


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти“

COM(2013) 106 final — 2013/0063 (COD)

2013/C 327/15

Докладчик: г-н Mindaugas MACIULEVIČIUS

На 12 март 2013 г. Европейският парламент и на 15 март 2013 г. Европейската комисия решиха, в съответствие с член 43, параграф 2 и член 207, параграф 2 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно:

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти

COM(2013) 106 final — 2013/0063 (COD).

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 12 юни 2013 г.

На 491-ата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г. (заседание от 10 юли), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 149 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1

Комитетът приветства настоящото предложение за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон, както вече направи в становище 357/2011 на ЕИСК (1), а също и в последващите си становища.

1.2

ЕИСК призовава правилата за търговия да бъдат повсеместно модернизирани, да станат по-прозрачни като цяло с участието на всички заинтересовани страни и същевременно да съответстват на целите на общата селскостопанска политика, така че ценностите на ЕС да бъдат популяризирани в световен план.

1.3

ЕИСК призовава да бъдат създадени ефективни инструменти за защита срещу евентуални злоупотреби в случай че споразуменията за свободна търговия ССТ служат за навлизане на пазара на ЕС на хранителни продукти, отговарящи на занижени стандарти, които са по-евтини и лесни за производство.

1.4

ЕИСК препоръчва настоятелно всеки бъдещ търговски режим да предотвратява нарушенията на конкуренцията на пазара на ЕС, произтичащи от по-ниски стандарти, прилагани от трети страни в областта на опазването на околната среда, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и социалната сфера. Това би могло да се гарантира посредством допълнителни компенсаторни компоненти във вносните мита.

1.5

ЕИСК призовава за преразглеждане на системата за издаване на лицензи за внос, удостоверения за възстановяване, сертификати за освобождаване за вътрешна обработка и най-вече за определяне на квотите, за да се предостави достатъчно поле за действие на малките и средните производители.

1.6

Комитетът призовава за въвеждането на инструменти за електронно възлагане на обществени поръчки, които да бъдат интегрирани в митническата система за управление на лицензите, квотите и сертификатите. Подобен вид система следва да може да проследява конкретната ситуация на пазара в реално време и да реагира незабавно, в случай че бъдат достигнати праговите обеми или цени.

1.7

Комитетът призовава системата на възстановявания при износ да се поддържа в готовност, като се има предвид, че в момента не може да се предвиди кога отново ще има нужда от тази предпазна мрежа.

1.8

Комитетът призовава Комисията да укрепи ролята на Консултативната група за международните аспекти на селското стопанство, така че да получава непосредствено информация от селскостопанските производители, преработвателите, потребителите, търговците и др (2).

2.   Мотиви за изготвяне на становището

2.1

Целта на предложения регламент е сегашният търговски режим за преработени селскостопански продукти/стоки, които не са включени в приложение I, понастоящем установен в Регламент (ЕО) № 1216/2009 и общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин, понастоящем установена с Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета, да се приведат в съответствие с Договора от Лисабон и да се обединят с оглед на рационализацията, хармонизацията и опростяването, с цел:

да се определят делегираните и изпълнителните правомощия на Комисията и да се установят съответните процедури за приемане на тези актове;

да се приведат в съответствие с новия Общ регламент за ООП [COM(2011) 626 final] в контекста на адаптирането на ООП към Договора от Лисабон и към ОСП след 2013 година, понастоящем предмет на дълги и обстойни дискусии на равнището на Съвета и Европейския парламент;

да се актуализират регламентите и да се установи по-ясно и по-стабилно правно основание на правилата за прилагане;

да се създаде здрава правна рамка за управлението на намалените вносни мита и квотите за внос, предвидени в ССТ, и за управлението на системата на възстановявания при износ и действащият регламент да се адаптира към настоящата практика в областта на ССТ и възстановяванията при износ.

3.   Общи бележки

3.1

ЕИСК приветства предложението на Комисията да се опрости, рационализира и хармонизира законодателството относно търговията с преработени селскостопански продукти и особено факта, че и двата регламента (за търговския режим, приложим за преработените селскостопански продукти и за общата организация на селскостопанските пазари) ще бъдат приведени в съответствие с Договора от Лисабон успоредно, тъй като и двата съдържат сходни разпоредби относно режима за внос и износ на селскостопански продукти и относно преработените селскостопански продукти (като например намалени вносни мита, допълнителни вносни мита, квоти за внос, възстановявания при износ, лицензии за износ и удостоверения за възстановяване).

3.2

В същото време Комитетът смята, че това опростяване, рационализиране и хармонизиране на законодателството ще бъде чудесна възможност за модернизиране и придаване на по-голяма прозрачност на правилата за търговия като цяло, с участието на всички заинтересовани страни, така че ценностите на ЕС да бъдат популяризирани в световен план.

3.3

ЕИСК оценява факта, че предложеният регламент привежда сега разпоредби в съответствие с Договора от Лисабон, без значителни изменения, но същевременно призовава за задълбочено преразглеждане на търговските политики, за да бъдат съгласувани с целите на общата селскостопанска политика, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.4

По различни поводи ЕИСК е изказвал своята подкрепа за споразуменията за свободна търговия и преференциалните търговски режими и е изтъквал значението на преговорите в рамките на СТО. Все пак ЕИСК подчертава, че ЕС, който е водещият вносител на хранителни продукти в световен план, трябва да играе основна роля при популяризирането на собствените си най-високи стандарти за безопасност и качество на храните, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и социални ценности.

3.5

ЕИСК отбелязва, че към вносните мита, и по-конкретно към селскостопанския им компонент, следва да бъдат добавени допълнителни компоненти, свързани с околната среда, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и социалната сфера, които могат да бъдат използвани като средство за разпространяване на ценностите на ЕС в областта на производството на храни в трети страни. Прилагането на тези компоненти следва да се ограничава само ако производителят на износни продукти за ЕС зачита споменатите ценности. Този начин на споделяне на ценностите на нашето общество ще подобри в дългосрочен план устойчивостта и стабилността на световната система за производство на храни.

3.6

ЕИСК призовава да бъдат създадени ефективни инструменти за защита срещу евентуални злоупотреби в случай че ССТ служат за навлизане на пазара на ЕС на хранителни продукти, отговарящи на занижени стандарти, които са по-евтини и лесни за производство.

3.7

Призоваваме Комисията да преразгледа своята система за издаване на лицензи за внос, удостоверения за възстановяване, сертификати за освобождаване за вътрешна обработка и най-вече за определяне на квотите, за да се предостави достатъчно поле за действие на малките и средните производители и да се предотврати доминирането на пазара от малка група оператори.

3.8

Комитетът призовава Комисията да въведе инструменти за електронно възлагане на обществени поръчки, които да бъдат интегрирани в митническата система за управление на лицензите, квотите и сертификатите; което би намалило значително разходите по сделките и би ограничило рисковете, свързани с физическото обработване на документите, извършвано от операторите.

3.9

Подобен вид система следва да може да проследява конкретната ситуация на пазара в реално време и да реагира незабавно, в случай че бъдат достигнати праговите обеми или цени.

3.10

Комитетът счита, че възстановяванията при износ, въпреки че понастоящем не се използват, имат много важна функция като предпазна мрежа в случай на дисбаланс на пазара. Същевременно е много важно да се поддържа системата в готовност, като не забравяме, че в момента не можем да предвидим кога отново ще има нужда от тази предпазна мрежа.

3.11

От съществено значение е Комисията да укрепи ролята на Консултативната група за международните аспекти на селското стопанство, така че да получава непосредствено информация от селскостопанските производители, преработвателите, потребителите, търговците и др. и по този начин да се създаде ценен форум за консултация и информация (3).

Брюксел, 10 юли 2013 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Henri MALOSSE


(1)  ОВ C 107 от 6.4.2011 г. стр. 33-36.

(2)  ОВ C 304 от 10.11.1993 г., стр. 8-10.

(3)  ОВ C 304 от 10.11.1993 г., стр. 8-10.


Top