EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX0730(02)

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)

OJ C 216, 30.7.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 216, 30.7.2013, p. 19–19 (HR)

30.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/20


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Контекст

(1)

На 24 юли 2012 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламента за сливанията (2), чрез която Ryanair Holdings plc придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото дружество Aer Lingus Group plc посредством публична оферта за изкупуване, обявена на 19 юни 2012 г.

Изложение на възраженията

(2)

Комисията образува производство съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за сливанията на 29 август 2012 г. и прие изложение на възраженията (ИВ) на 13 ноември 2012 г. Приблизително един месец преди издаването на ИВ, на 17 октомври 2012 г., Ryanair представи пакет от официални ангажименти в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламента за сливанията, за които Комисията взе решение да не провежда допитване до участниците на пазара.

(3)

Aer Lingus, обектът на публичната оферта за изкупуване и следователно другата заинтересована страна по смисъла на член 11, буква б) от Регламента за прилагане (3), получи неповерителна версия на ИВ на 21 ноември 2012 г. От негова страна незабавно бяха изразени опасения относно редакцията на целия раздел, посветен на ангажиментите на Ryanair и на тяхната оценка от Комисията. Aer Lingus пожела да получи копие на раздела след отхвърлянето му от ГД „Конкуренция“. След като разгледах обоснованата молба, поисках от ГД „Конкуренция“ да предостави на Aer Lingus неповерителна версия на раздела на ИВ относно ангажиментите на Ryanair, както е предвидено в член 13, параграф 2 от Регламента за прилагане. След това ГД „Конкуренция“ поиска от Ryanair да предостави по-малко редактирана версия на раздела относно ангажиментите, която впоследствие беше предадена на Aer Lingus.

(4)

Ryanair представи своя отговор на ИВ на 28 ноември 2012 г., а Aer Lingus представи своите коментари на 30 ноември 2012 г. Никоя от двете компании не поиска официално устно изслушване.

(5)

На 14 декември 2012 г. Комисията изпрати на Ryanair писмо с изложение на фактите, на което Ryanair отговори на 20 декември 2012 г.

Достъп до преписката

(6)

По свое искане уведомяващата страна получи многократно пълен достъп до преписката чрез CD-ROM от ноември 2012 г. до февруари 2013 г., докато Aer Lingus получи достъп при поискване, доколкото това беше необходимо за изготвяне на коментарите на това предприятие, също на няколко пъти по време на процеса.

(7)

В допълнение към това в настоящия случай бяха организирани две информационни зали за количествени данни — от 21 до 23 и на 27 ноември 2012 г. Външните икономически съветници както на Ryanair, така и на Aer Lingus имаха отделен достъп до данните, т.е. до анализа на Комисията за съотношението между средните брутни тарифи на Ryanair и Aer Lingus.

Трети страни

(8)

Трима конкуренти на сливащите се компании — International Airlines Group SA, Flybe Group plc и Aer Arran, едно летище — Dublin Airport Authority, и Министерството на транспорта, туризма и спорта на Ирландия демонстрираха достатъчен интерес по смисъла на член 18, параграф 4 от Регламента за сливанията и поради това получиха възможност да бъдат изслушани писмено като трети страни.

Ангажименти

(9)

С цел да се разсеят опасенията относно конкуренцията, посочени в ИВ, Ryanair представи преработен набор от ангажименти на 7 декември 2012 г., 15 януари 2013 г. и 1 февруари 2013 г., като за всички беше проведено допитване до участниците на пазара. Резултатите от допитването до участниците на пазара и основанията на Комисията да отхвърли предложените ангажименти всеки път бяха представяни по време на срещи относно хода на производството, последната от които се състоя на 12 февруари 2013 г. Освен това Ryanair редовно получаваше достъп до преписката, което му позволи да проверява информацията, на която се основава позицията на Комисията.

Процесуалните права на придобиваното предприятие

(10)

Aer Lingus, целевата компания на враждебното поглъщане, изрази недоволство от ограничената роля, която можеше да изпълнява в проучване от основно значение за нейната независимост. Компанията счита, че определено не са ѝ предоставени равни процесуални възможности. Например тя не е участвала в процеса преди подаването на уведомлението, в повечето случаи е получила прекомерно редактирани документи, представени от уведомяващата страна, не са ѝ предоставени ключови документи в началото на фаза II, получила е ограничен достъп до преписката и е изключена от диалога с Комисията относно корективните действия.

(11)

Вярно е, че целевите компании не се ползват със същия процесуален статут като придобиващите компании. Както Aer Lingus признава, приложимите регламенти определят ограничена роля на останалите заинтересовани страни. Поради това не мога да констатирам, че в настоящото производство Aer Lingus не е имала възможност да упражни ефективно правата си, предоставени ѝ от приложимите регламенти и най-добри практики. В единствения случай, в който тя се обърна към мен с искане за преразглеждане на неблагоприятно процедурно решение, решението ми беше в полза на Aer Lingus (вж. точка 3 по-горе).

Проектът на решение на Комисията

(12)

Според мен проектът на решение се отнася само до възраженията, по отношение на които на страните е предоставена възможност да изразят свето мнение. Поради силно чувствителния характер на определени данни, предоставени от другата засегната страна и една трета страна, Комисията поиска и получи пълномощно от уведомяващата страна, което позволява на външните ѝ консултанти: i) да получат от нейно име решението на Комисията единствено с цел консултация; и ii) да предоставят на Ryanair редактирано копие на решението, от което е заличена поверителната информация. И двете предоставящи страни са наясно с ограниченото разкриване на информация и са дали писменото си съгласие за това.

Заключителни бележки

(13)

Като цяло заключението ми е, че в настоящия случай всички участници в производството са имали възможност да упражнят ефективно процесуалните си права.

Брюксел, 19 февруари 2013 година.

Michael ALBERS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решението на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция, (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29) (Решение 2011/695/ЕС).

(2)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия, (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стp. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1).


Top