Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0721(03)

Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Латвия за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Латвия за периода 2011—2014 г.

OJ C 215, 21.7.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 215/8


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 юли 2011 година

относно Националната програма за реформи на Латвия за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Латвия за периода 2011—2014 г.

2011/C 215/03

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 9, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

след консултация с Икономическия и финансов комитет,

като има предвид, че:

(1)

На 20 януари 2009 г. Съветът прие Решение 2009/290/ЕО (2), за да направи достъпна за Латвия средносрочна финансова помощ за период от три години въз основа на разпоредбите на член 143 от Договора. В придружаващия го Меморандум за разбирателство, подписан на 28 януари 2009 г., и в последващите допълнения на меморандума се определят условията на икономическата политика, с оглед на които се изплаща финансовата помощ. Решение 2009/290/ЕО бе изменено на 13 юли 2009 г. с Решение 2009/592/ЕО на Съвета (3). Последното допълнение към Меморандума за разбирателство бе подписано през юни 2011 г.

(2)

На 26 март 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие по предложението на Комисията да се започне изпълнението на нова стратегия за работни места и растеж — стратегията „Европа 2020“ — въз основа на засилена координация на икономическата политика, която ще бъде съсредоточена върху ключовите области, в които е необходимо да се предприемат действия за повишаване на потенциала на Европа за устойчив растеж и конкурентоспособност.

(3)

На 13 юли 2010 г. Съветът прие препоръка относно общите насоки за икономическата политика на държавите-членки и на Съюза (за периода 2010—2014 г.), а на 21 октомври 2010 г. прие решение относно насоките за политиката на държавите-членки по заетостта (4), като заедно двата акта представляват „интегрирани насоки“. Държавите-членки бяха приканени да се съобразят с интегрираните насоки при провеждането на националните си икономически политики и политики по заетостта.

(4)

На 12 януари 2011 г. Комисията прие първия годишен обзор на растежа, с което постави началото на нов цикъл на икономическото управление в ЕС и на първия европейски семестър за предварителна интегрирана координация на политиката съгласно стратегията „Европа 2020“.

(5)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет утвърди приоритетите за фискалната консолидация и структурната реформа (в съответствие със заключенията на Съвета от 15 февруари и 7 март 2011 г. и въз основа на годишния обзор на растежа, изготвен от Комисията). Той подчерта необходимостта да се даде приоритет на възстановяването на стабилността на бюджетите и фискалната устойчивост, намаляването на безработицата чрез реформи на пазара на труда и полагането на нови усилия за повишаване на растежа. Съветът поиска от държавите-членки да отразят тези приоритети в конкретни мерки, които да бъдат включени в техните програми за стабилност или в програми за конвергенция и в националните програми за реформи.

(6)

На 25 март 2011 г. Европейският съвет също така прикани държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, да представят своите ангажименти, за да бъдат включени в програмите им за стабилност или програмите им за конвергенция и в националните програми за реформи. В програмата за конвергенция и в националната програма за реформи на Латвия се съдържа общо препращане към пакта „Евро плюс“. В писмо, изпратено до Съвета на 17 май 2011, се очертават конкретните ангажименти и действия за 2011 г., които са включени в програмите и които са в съответствие с целите на пакта „Евро плюс“.

(7)

На 29 април 2011 г. Латвия представи актуализираната си Програма за конвергенция от 2011 г. за периода 2011—2014 г. и Националната си програма за реформи за 2011 г. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях.

(8)

В периода 2000—2007 г. икономиката на Латвия нарасна по-бързо, отколкото тази на коя да е друга държава-членка, в резултат на перспективите за сближаване, чуждестранните финансови вливания на капитал и много високото потребителско търсене. При все това, поне отчасти в резултат на експанзионистична макроикономическа политика, икономиката прегря. Натрупаните значителни дисбаланси, които личат от настоящия дефицит по сметката в размер на 22,3 % от БВП през 2007 г. и 13,1 % през 2008 г., и впоследствие в периода 2008—2009 г. икономиката претърпя най-значителното свиване в ЕС. През този период реалният БВП намаля с 25 % — стремителен срив, като последиците от срива във вътрешното търсене бяха утежнени от спада в световната търговия. Нивото на заетост, преди това сред най-високите в ЕС (75,8 % през 2008 г.), спадна с повече от 10 процентни пункта, а нивото на безработица, което е над 18 %, в момента е едно от най-високите в ЕС. Общият бюджетен дефицит беше 9.7 % през 2009 г., но в резултат на мерките за фискална консолидация намаля до 7,7 % през 2010 г. Този резултат включва значителни мерки за стабилизация във финансовия сектор в размер на 1,1 % от БВП през 2009 г. и 2,3 % от БВП през 2010 г.

(9)

Въз основа на оценката на актуализираната програма за конвергенция в съответствие с Регламент (ЕО) № 1466/97 Съветът е на мнение, че макроикономическият сценарий в основата на бюджетните прогнози на програмата за конвергенция изглежда реалистичен, въпреки че прогнозата за инфлацията за 2011 г. е може би занижена. Средносрочната бюджетна стратегия на програмата за конвергенция е да намали номиналния общ бюджетен дефицит до ниво под референтната стойност от 3 % до датата, предвидена в Препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. Като се вземат предвид мерките, приложени след приемането на препоръката за корекция на прекомерния дефицит и допълнителната консолидация, заложена в актуализираната програма за конвергенция, планираното фискално усилие за периода 2011—2012 г. е в съответствие с изискваната корекция. Предвид отправната точка в програмата за конвергенция не се предвижда постигането на средносрочната цел до края на програмния период, докато планираното фискално усилие за постигане на средносрочната цел след коригирането на прекомерния дефицит, би могло да бъде ускорено, по-специално през 2013 г. Фискалната консолидация, предвидена в програмата за конвергенция, е основана преди всичко върху съкращаването на разходите. Постигането на бюджетните цели е изложено на неблагоприятни рискове, тъй като програмата за конвергенция не предоставя пълна информация относно мерки, които да подпомогнат постигането на определените цели. Очаква се тези мерки да бъдат предвидени в следващите бюджети. Намаляването на първичния дефицит в средносрочен план, предвидено в програмата за конвергенция, би допринесло за намаляване на рисковете за устойчивостта на публичните финанси.

(10)

Комисията направи оценка на програмата за конвергенция и на националната програма за реформи. Тя взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в Латвия, но и тяхното съответствие с правилата и насоките на ЕС с оглед необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на ЕС чрез принос на равнището на ЕС, насочен към бъдещите решения на държавите-членки. В този контекст Комисията подчертава неотложността на изпълнението на планираните мерки, за да бъде спазено Решение 2009/290/ЕО,

ПРЕПОРЪЧВА на Латвия да:

изпълнява мерките, предвидени в Решение 2009/290/ЕО, изменено с Решение 2009/592/ЕО, и допълинетлно конкретизирани в Меморандума за разбирателство от 20 януари 2009 г. и неговите последващи допълнения, по-специално последното допълнение от 7 юни 2011 г.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 52.

(4)  Продължават да се прилагат през 2011 г. съгласно Решение 2011/308/ЕС на Съвета от 19 май 2011 г. относно насоките за политиките за заетост на държавите-членки.


Top