EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0331(01)

Съобщение на Комисията — Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО

OJ C 99, 31.3.2011, p. 9–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/9


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Указателен документ относно възможността за прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО

2011/C 99/03

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Член 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1) дава възможност на тези държави-членки, чиито електроенергийни системи отговарят на определени критерии, да прибягват до безплатно предоставяне на квоти за емисии на електрогенериращи инсталации през определен преходен период. Критериите са свързани с необходимостта от модернизация на енергийната система, при което държавите-членки, които решат да прибягнат до тази възможност, трябва успоредно с това да предприемат действия за осигуряване на инвестиции в енергийната система, например за подобряване на инфраструктурата, за използване на чисти технологии и др., възлизащи на сума, съответстваща на стойността на безплатно предоставените квоти.

(2)

Следва да се изтъкне, че отговарящите на критериите държави-членки не са длъжни да използват тази възможност и биха могли да предпочетат да не я прилагат, като се имат предвид и тръжните приходи от продажба на квоти за емисии, които биха получили в такъв случай. От друга страна, държавите-членки, които изберат да използват тази възможност, трябва да спазват разпоредите в член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

(3)

Наложително е да съществува хармонизирана система за търговия с емисии, за да могат най-добре да се използват предимствата от търгуването с емисии и да се избегнат евентуални изкривявания на конкуренцията на вътрешноевропейския пазар. Във връзка с това, в Директива 2003/87/ЕО като основен принцип на разпределяне на квоти за емисии е определено прилагането на тръжна продажба, тъй като това е най-простата и всеобщо считана за най-ефикасна от икономическа гледна точка система. Също така, тръжната продажба осигурява равноправни условия за конкуренция на вътрешноевропейския електроенергиен пазар, във връзка с неговото по-нататъшно развитие.

(4)

Освен това, в Директива 2003/87/ЕО изрично е посочено, че от 2013 г. нататък следва да се премине изцяло към тръжна продажба на квотите за емисии в електроенергийния отрасъл, като се имат предвид възможностите на този отрасъл да прехвърля разходите заради емисиите на CO2 на потребителите посредством цените на електроенергията и по този начин да генерира допълнителни приходи (така наречените „извънредни приходи“ — „windfall profits“). Прилагането на тръжна продажба на квотите за емисии ще елиминира подобни извънредни приходи.

(5)

Член 10в от Директива 2003/87/ЕО съдържа разпоредби, които са в дерогация от редица съществени принципи на Директива 2003/87/ЕО, и по-специално от напълно хармонизирания общ за целия ЕС подход за разпределянето на квоти за емисии, въвеждането на тръжната продажба като обичаен метод за разпределянето им и изричната забрана за предоставяне на безплатни квоти за емисии при производството на електроенергия. Тези принципи и разпоредби имат за цел да осигурят възможно най-висока степен на икономическа ефективност на Схемата за търговия с емисии. Следователно, прилагането на член 10в не трябва да накърнява действието на тези общи разпоредби и цели на Директива 2003/87/ЕО.

(6)

В тази ситуация и имайки предвид загрижеността на много държави-членки по отношение на възможните изкривявания на конкуренцията, дължащи се на прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО, Комисията счете за необходимо да предостави указания за прилагането на член 10в, по следните причини:

в Директивата има изискване към Комисията да оценява индивидуално заявките на държави-членки, желаещи да прилагат член 10в от Директива 2003/87/ЕО. С приемането на настоящия указателен документ, Комисията определя прозрачна основа за извършването на тази оценка,

член 10в от Директива 2003/87/ЕО представлява възможност за освобождаване от прилагането на ключови принципи на Директива 2003/87/ЕО. Необходимо е да се осигури такова тълкуване и прилагане на това освобождаване, което да не подкопава постигането на генералните цели, формулирани в директивата,

в член 10в, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО се изисква от Комисията да даде посредством процедура за комитология указания, с които „да се гарантира, че методиката за разпределяне изключва неоправдано нарушаване на конкуренцията и намалява до минимум отрицателното въздействие върху стимулите за намаляване на емисиите“, а освен това съществуват и други елементи във връзка с методиката за предоставяне на квоти, за които е необходимо общоприето тълкуване — като например дефинираното в член 10в, параграф 2 максимално количество безплатни квоти за емисии,

приложното поле на член 10в от Директива 2003/87/ЕО е определено само като обхващащо отрасъла на електропроизводството. По тази причина, необходимо е също да се постигне общоприето тълкуване по въпроса кои инсталации отговарят на условията за получаване на безплатни квоти за емисии през преходния период съгласно разглежданата разпоредба,

редица технически термини, използвани в член 10в от Директива 2003/87/ЕО (например брутно крайно национално електропотребление, пазарна стойност на безплатните квоти за емисии) не са дефинирани в цитираната директива. Необходими са ясни указания, за да се осигури последователно прилагане на съответните разпоредби във всички държави-членки, които предпочетат да прилагат член 10в,

някои разпоредби в член 10в от Директива 2003/87/ЕО са свързани с известна степен на преценка от страна на държавите-членки как тези разпоредби да бъдат прилагани. Това се отнася, по-специално, за националния план на всяка държава-членка и свързаните с него инвестиции. Други разпоредби въвеждат нови елементи в Директива 2003/87/ЕО, които трябва да бъдат съчетани с пазарния подход на Схемата за търговия с емисии. Необходимо е прилагането на член 10в да не е в противоречие с целите на Директива 2003/87/ЕО и да не излага на риск равноправните условия за участие във вътрешноевропейския пазар.

2.   МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА КВОТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

2.1.   Определяне на максималния брой

(7)

В член 10в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО е определен максималният брой безплатни квоти за емисии, които могат да бъдат предоставени на отговарящи на условията инсталации в отговарящи на условията държави-членки за 2013 г. Съгласно тази разпоредба, този брой трябва да намалява през следващите години, за да се стигне до спиране на разпределянето на безплатни квоти в 2020 г.

(8)

При оценяването на заявка съгласно член 10в, параграф 6, Комисията ще анализира дали максималният брой безплатни квоти за емисии, заделени за предоставяне за 2013 г. в дадена държава-членка по член 10в от Директива 2003/87/ЕО надвишава броя, получен чрез описаното в приложение I изчисление, което се базира на разпоредбите в член 10в, параграф 2.

2.2.   Постепенно намаляване на безплатно предоставяните квоти

(9)

В член 10в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО ясно е посочено, че „общият размер на разпределяните безплатно на преходен принцип квоти … намалява постепенно, като през 2020 г. не се разпределят безплатно квоти.“ По тази причина, задължително е да бъде изготвена една надеждна и убедителна графика на постепенно изменение (gradual trajectory), свързваща началната точка на количеството безплатни квоти за емисии в 2013 г., със съответната крайна точка в 2020 г.

(10)

Като се има предвид правно формулираният мандат за цялостно спиране на предоставянето на безплатни квоти за емисии, като се почне от максимално количество в размер на 70 % и се стигне до 0 % в рамките на седем години, надеждната и убедителна графика на постепенно изменение към точката на спиране на безплатното предоставяне на квоти в 2020 г. следва да изразява ясна тенденция за намаление при междинните стъпки между количествата, съответстващи на 70 % и на 0 %.

(11)

При оценяването на дадена заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще извършва анализ дали съответната държава-членка провежда надежден и убедителен постепенен преход към тръжна продажба на всички квоти. Прекаленото отлагане на намалението за края на периода (excessive back-loading) би довело съответно до по-голямо общо количество на безплатните квоти за емисии в рамките на целия период от 2013 г. до 2020 г. и, следователно, би предизвикало ненужни изкривявания на конкуренцията в пазара в Европейския Съюз. Това би било в противоречие с посоченото в член 10в, параграф 5 от директивата. Комисията смята, че държавите-членки разполагат с известна самостоятелност при определянето на подходяща графика на намаление на количеството на безплатните квоти. Комисията е на мнение, че условието за постепенно намаляване на безплатните квоти би било изпълнено и че конкуренцията няма да бъде неоправдано изкривена, ако съответната държава-членка избере или линейна графика на намаление, или такава нелинейна графика, при която намалението на количеството на безплатните квоти за емисии между които и да са две последователни години в периода от 2013 г. до 2020 г. се различава най-много с 50 % от средното годишно намаление, необходимо за достигане през оставащите години от периода до 0 % безплатни квоти за емисии в 2020 г.

3.   ИНСТАЛАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА

3.1.   Гранична дата

(12)

За да отговарят на условията за безплатно разпределение на квоти за емисии при електропроизводството, инсталациите следва да са влезли в експлоатация към 31 декември 2008 г. В своите заявки по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки следва да покажат, че инсталациите в техните съответни територии, за които се смята, че отговарят на условията за безплатно предоставяне през преходния период на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО съответстват на това изискване, като посочат верифицираните емисии на тези инсталации през периода 2008—2010 г., включително номера на разрешителното и титуляря на сметката за квотите на съответната инсталация, както е регистриран в Независимия регистър на транзакциите на Общността (CITL). Тази информация също така ще служи и за доказателство, че инсталацията продължава да работи и нейната експлоатация не е спряла междувременно.

(13)

Като алтернативен вариант, инсталациите могат също да отговарят на условията за безплатно предоставяне през преходния период на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, ако съответният инвестиционен процес е „физически започнал“ („physically initiated“) към 31 декември 2008 г.

(14)

Това предполага да са взети съответните решения за изграждане на нова електроцентрала, без върху тях да е повлияла перспективата за получаване на безплатни квоти за емисии от новата електроцентрала.

(15)

В светлината на горните съображения, даден инвестиционен процес ще се счита за физически започнал не по-късно от 31 декември 2008 г. ако може да бъде доказано, че инвестиционното решение не е било повлияно от получаването на безплатни квоти за емисии. За тази цел, държавите-членки биха могли да предоставят документирани данни, че:

строителните работи са започнали физически на обекта и тяхното провеждане е било видимо към 31 декември 2008 г., или че

преди 31 декември 2008 г. е бил подписан договор за изграждането на въпросната електроцентрала между инвеститор (който често е операторът на централата) и фирма, натоварена със строителните работи.

Съгласно разбирането на Комисията, физическото започване на строителните работи в дадения контекст би могло също да представлява извършването на подготвителни работи за изграждането на въпросната електроцентрала, но във всички случаи тези подготвителни работи следва да са предприети въз основа на изрично одобрение, издадено от съответния национален орган (ако такова одобрение е необходимо). Държавите-членки следва да представят съответния разрешителен документ, който трябва да има материалноправен статут (substantive legal status) и да е издаден в съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС. Ако не съществува изискване за изрично одобрение на подготвителните работи, би било необходимо да се представи друго доказателство, показващо че строителните работи физически са започнали.

Горепосоченият списък от възможни видове документирани данни не следва да се счита за изчерпателен, тъй като държавите-членки могат да имат и други начини за предоставяне на документирани данни, че дадено инвестиционно решение не е било повлияно от възможността за получаване на безплатни квоти за емисии.

(16)

При провеждането на оценката по член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще изисква ясни и подкрепени с доказателства данни, че тези условия са спазени. В своите заявки по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО държавите-членки следва да подават цялата съответна информация по този въпрос. В противен случай Комисията ще отхвърли списъка на инсталациите, включени в съответната заявка.

3.2.   Инсталации за производство на електроенергия

(17)

Съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки могат през преходния период да предоставят безплатно квоти на инсталации за електропроизводство. Понятието „инсталации за електропроизводство“ не е определено в Директива 2003/87/ЕО. Тъй като е свързано с изключение от общото правило на Директива 2003/87/ЕО — че не трябва да се предоставят безплатни квоти за емисии при производството на електроенергия, понятието трябва да се тълкува по начин, който да не накърнява целите на директивата.

(18)

Такъв подход се основава на необходимостта да се предотвратят евентуални отрицателни въздействия от прилагането на член 10в от Директива 2003/87/ЕО върху промишления отрасъл на съответната държава-членка и на пазара в целия ЕС.

(19)

С оглед да се дефинира обхватът на понятието „инсталации за електропроизводство“ се прави позоваване на термина „производител на електроенергия“ („electricity generator“), дефиниран в член 3, буква ф) от Директива 2003/87/ЕО и споменат също в член 10в, параграф 2 от цитираната директива. Съгласно тази концепция се обхващат всички горивни инсталации, произвеждащи само електроенергия, както и горивните инсталации, произвеждащи електроенергия и топлинна енергия (2). Тази дефиниция не включва, обаче, инсталациите, които извършват друга дейност, включена в списъка по приложение I от Директива 2003/87/ЕО в допълнение към изгарянето на горива за производство на електроенергия и/или топлинна енергия.

(20)

Във връзка с горепосочените съображения, Комисията счита за отговарящи на условията за предоставяне на безплатни квоти за емисии съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО следните видове инсталации:

а)

инсталациите, отговарящи на дефиницията за производител на електроенергия съгласно член 3, буква ф) от Директива 2003/87/ЕО, и

б)

в случая на инсталации, произвеждащи електроенергия и топлинна енергия — такива инсталации, при които са взети под внимание само емисиите, дължащи се на производството на електроенергия.

(21)

При своята оценка съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще проверява дали са предоставени необходимите доказателства за съответствие с горепосочените критерии.

(22)

За определяне на емисиите, дължащи се само на електропроизводството в инсталации, произвеждащи електроенергия и топлинна енергия, държавите-членки следва да осигурят съгласуваност с мерките по прилагането съгласно член 10а, и по-специално параграф 4 на член 10а от Директива 2003/87/ЕО и следва да се съобразяват с методиката за разпределяне на квоти по член 10в, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

4.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН

4.1.   Принципи за националния план

(23)

Съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, съответните държавите-членки трябва да представят на Комисията национален план за инвестиции. Комисията препоръчва националните планове да се базират на няколко общи принципа, формулирани с цел да се осигури по най-добър начин справедливо и последователно изпълнение на целите, произтичащи от Директива 2003/87/ЕО като цяло и в частност от член 10в.

Принцип № 1: в националния план следва да бъдат включени инвестиции, които пряко или непряко (в случая например на инвестиции в мрежи или спомагателни дейности) допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

Принцип № 2: включените в националния план инвестиции следва да бъдат замислени по начин да елиминират в бъдеще, доколкото това е възможно, обстоятелствата споменати в Директива 2003/87/ЕО, член 10в, параграф 1, буква а) (3) и буква б) (4), както и в първото условие в буква в) (5).

Принцип № 3: инвестициите следва да са съвместими помежду си и със съответното законодателство на ЕС. Те не трябва нито да засилват доминиращи позиции, нито неоправдано да изкривяват конкуренцията и търговията във вътрешноевропейския пазар и, където е възможно, следва да засилват конкуренцията на вътрешноевропейския пазар за електроенергия.

Принцип № 4: включените в националния план инвестиции трябва да бъдат допълнителни спрямо инвестициите, които държавите-членки трябва да предприемат за да спазят други цели или правни изисквания, произтичащи от законодателството на ЕС. Също така, те не трябва да представляват инвестиции, необходими във връзка с нарастващото електропроизводство и електропотребление.

Принцип № 5: включените в националния план инвестиции следва да допринасят за разнообразяване и за намаляване на въглеродната интензивност на електроенергийния микс и на използваните в електропроизводството енергийни източници.

Принцип № 6: инвестициите следва да са икономически жизнеспособни в условията на липса на безплатно предоставяне на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, след като приключи преходният период за предоставяне на такива квоти, с изключение за случаите на специфични новопоявяващи се технологии, които са все още на демонстрационен стадий на разработване и са посочени в списъка в приложение III.

(24)

Включените в националния план инвестиции следва, доколкото е възможно, да съответстват на тези принципи. В случаите, при които за дадена инвестиция не е възможно да се осигури съответствие с всички принципи, съответната държава-членка следва да предостави подробно обяснение на причините за това. При всички положения, тези инвестиции не трябва да са в противоречие с тези принципи или да подкопават обуславящите тези принципи цели. Също така, инвестициите не трябва да подкопават целите, формулирани в Договорите за ЕС или в друго законодателство на ЕС.

(25)

При оценяването на заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще провежда анализ до каква степен включените инвестиции са в съответствие с тези принципи. Ако предоставената от държавите-членки информация в техните съответни заявки по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО не е достатъчно подробна, за да може Комисията да извърши цялостна оценка, даваща възможност за формулиране на обосновано заключение, Комисията може да поиска допълнителна информация. Ако тази допълнителна информация не може да бъде предоставена своевременно, Комисията ще отхвърли съответните части от националния план. Комисията може, също така, при оценяването на заявката да разгледа информация и мнения от други източници.

(26)

Въз основа на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (6), държавите-членки следва да проверят дали е необходима екологична оценка на съответния им национален план.

(27)

Също така, Комисията отбелязва, че предоставянето на безплатни квоти за емисии на производители на електроенергия и финансирането на съответните инвестиции, изисквани съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО по принцип би могло да включва държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС, държавите-членки са длъжни да уведомяват Комисията за мерките за държавна помощ. След уведомяването държавите-членки не могат да прилагат предложените от тях мерки, докато в резултат на тази процедура няма произнесено окончателно решение на Комисията. Комисията възнамерява в близко бъдеще да приеме критерии за съответствие, които да бъдат използвани при оценяването на този вид помощ. Подаването на заявка съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО и всякакво евентуално съответно решение на Комисията изобщо не засяга задълженията на съответните държави-членки за уведомяване за държавна помощ съгласно член 108 от ДФЕС, като държавите-членки следва съответно да планират подаването на уведомления за държавна помощ. При оценяване на предоставянето на безплатни квоти за емисии и на националните планове в съответствие с член 107, параграф 3 от ДФЕС, Комисията трябва да осигури, че последните не водят до неоправдани изкривявания на конкуренцията, като вземе предвид целта от общ интерес, преследвана посредством посоченото в член 10в от Директива 2003/87/ЕО. По-специално, в случаите при които държавната помощ по националните планове се съсредоточава към ограничен кръг бенефициери, или ако е вероятно помощта да засили пазарната позиция на съответните бенефициери, държавите-членки следва да покажат, че помощта няма да изкриви неоправдано конкуренцията в степен, надхвърляща абсолютно необходимото във връзка с общите цели на настоящата директива.

4.2.   Отговарящи на условията инвестиции

(28)

С оглед на наименованието и общия контекст на член 10в от Директива 2003/87/ЕО, отговарящите на условията инвестиции съгласно посочената разпоредба следва да са в областта на електроенергийния сектор и да са предприети след 25 юни 2009 г. По принцип, обаче, не се изключват инвестиции и в други сектори на енергетиката, при условие, че са сериозно обосновани въз основа на член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

(29)

Държавите-членки са в състояние да решат кои инвестиции биха допринесли най-добре за модернизация на техния електрогенериращ сектор, и имат отговорността да идентифицират инвестиции, съответстващи на изискванията в настоящата директива. Също така, те трябва да координират докладването за изпълнението на инвестициите, предприети на национално равнище съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО (7).

(30)

В своите национални планове държавите-членки следва да определят списък на инсталации, които да предприемат включените в националния план инвестиции и да уточнят списък с график на инвестициите, произтичащи от предоставянето на безплатни квоти за емисии. Също така, държавите-членки трябва да уточнят до каква степен тези инвестиции ще се финансират от приходи, произтичащи от предоставянето на безплатни квоти за емисии и в коя година от инвестиционния цикъл ще се случи това.

(31)

Инвестициите, финансирани от приходи, произтичащи от предоставянето на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, могат да допълват инвестиции, частично финансирани от източници от Европейския съюз (например от фондове, предоставяни от резерва за нови участници съгласно член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, от регионални фондове, по политиката за трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E), по Европейската програма за икономическо възстановяване (European Economic Recovery Programme), по Европейската енергийна програма за възстановяване (European Energy Programme for Recovery), по Стратегическия план за енергийни технологии (SET Plan) и др.), ако са в съответствие с формулираните в настоящия документ изисквания и ако са съвместими с тези финансови инструменти или източници на финансиране. В такива случаи, обаче, само тази част от инвестицията, която се финансира от средства, придобити в резултат от предоставянето на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, може да бъде отчитана за целите на член 10в от цитираната директива, и то при условие, че са спазени правилата на ЕС за общите лимити на финансирането.

(32)

Допълнително изясняване по отношение на смисъла, който Комисията влага в термините „инфраструктура“, „чисти технологии“ и „разнообразяване на използваните видове енергия и на източниците на енергийни доставки“ при използването на тези термини в член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, е направено в приложение IV.

(33)

В приложение V е даден неизчерпателен списък на отговарящите на условията видове инвестиции съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО.

4.3.   Пазарна стойност

(34)

Съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, общият размер на инвестициите, включени в националния план, трябва да бъде доколкото е възможно еквивалентен на пазарната стойност на безплатните квоти за емисии. Пазарната стойност на квотите за емисии трябва да бъде използвана като референтна стойност, по която отговарящите на условията държави-членки да определят в своите национални планове размера на съответните инвестиции на национално равнище.

(35)

Тъй като държавите-членки следва да могат да дадат в своите национални планове точна стойност на сумата, която те планират да бъде инвестирана във връзка с член 10в от Директива 2003/87/ЕО, пазарната стойност на всички безплатни квоти за емисии, предоставяни по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, следва да бъде предварително определена и да не се уточнява допълнително (8).

(36)

Комисията препоръчва пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии да бъде изведена от базиращите се на модели прогнози за европейските цени за права на емисии на парникови газове, посочени в Работния документ за службите на Комисията от 2010 г., придружаващ Съобщението на Комисията с номер (2010)265 окончателен (9). В този Работен документ са дадени актуализирани прогнози, отчитащи някои нови обстоятелства в ЕС.

(37)

Следователно, при определянето на годишната пазарна стойност на безплатно разпределяните квоти за емисии, която да използват в своите национални планове, държавите-членки следва да ползват като референтни данни посочените в приложение VI годишни стойности, като вземат също предвид и текущото законодателство, както и целите за намаление на емисиите. Във връзка с действащите разпоредби за държавната помощ, държавите-членки могат да решат да използват по-високи стойности за определяне на сумата за инвестиране — дадените в приложение VI цифри представляват само минималното равнище, което може да се използва.

(38)

Стойността на предприетите инвестиции във връзка с член 10в от директивата в дадена държава-членка трябва да съответства на пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии по цитирания член, освен ако съответната държава-членка може да докаже, че това е обективно невъзможно. В заявките съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки трябва да представят данните, необходими за да може Комисията да направи своята оценка съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО.

4.4.   Механизъм за осигуряване на баланс между количеството на инвестициите и безплатните квоти за емисии

(39)

В Директива 2003/87/ЕО имплицитно се признава фактът, че предоставянето на безплатни квоти за емисии може да доведе до извънредни приходи, особено ако операторите успеят да прехвърлят върху своите клиенти финансовата стойност на квотите за емисии. Такъв е случаят с производителите на електроенергия и това е една от причините в Директива 2003/87/ЕО да се предвижда тръжната продажба на квоти да е обичайният метод на разпределение, с оглед да се „елиминират извънредните приходи“ („eliminate windfall profits“) (10).

(40)

Чрез дерогация от принципа, че тръжната продажба трябва да е обичайният метод на разпределение, в член 10в от Директива 2003/87/ЕО се предвижда възможност за безплатно предоставяне на квоти за емисии на производители на електроенергия, като по този начин имплицитно се приема появата на извънредни приходи. От друга страна, обаче, разпоредбите в член 10в от цитираната директива ясно целят тези приходи да бъдат използвани за модернизация на електропроизводството в съответната държава-членка.

(41)

Дадена мярка от законодателството на ЕС трябва да бъде интерпретирана в светлината на нейните цели. Въз основа на разпоредбите в член 10в от Директива 2003/87/ЕО и с оглед на свързаната с тях цел може да се заключи, че извънредните приходи, дължащи се на обстоятелството, че дружествата извличат полза от безплатното предоставяне на квоти за емисии, трябва да бъдат използвани за модернизация на електропроизводството в съответната държава-членка. Поради същата причина, едно оптимално използване на стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии би означавало съответните дружества да не използват това предоставяне на квоти за финансирането на инвестиции, които тези дружества биха направили за да бъдат в съответствие с други цели и правни изисквания, произтичащи от законодателството на ЕС. В противен случай тези безплатни квоти за емисии биха представлявали допълнителни приходи, каквито Директива 2003/87/ЕО се стреми да елиминира и следователно биха били в противоречие с целите на директивата. Нещо повече, това би предизвикало неоправдани изкривявания на конкуренцията, несъвместими с член 10в, параграф 5 от Директивата.

(42)

По тези причини е необходимо реципиентът на безплатни квоти за емисии, предоставени по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, да използва стойността на тези безплатно предоставени квоти за предприемането на инвестиция, включена в националния план съгласно член 10в, параграф 1. В случаите, при които дружества получават безплатни квоти за емисии без да предприемат такава инвестиция, или ако получават повече безплатни квоти за емисии отколкото е необходимо за предприемането на съответната инвестиция, включена (респективно съответните инвестиции, включени) в националния план, от тях трябва да се изисква да предоставят стойността на тези допълнителни квоти на съответната организация, предприемаща съответната инвестиция.

(43)

Тъй като националният план, насочен към модернизация на електропроизводството в съответната държава-членка, може да включва и инвестиции, които биха били предприети от дружества извън обхвата на Европейската схема за търговия с емисии (11), не всички дружества, за които в националния план е посочено, че следва да предприемат инвестиции, могат да получат безплатни квоти. В светлината на разпоредбите в член 10в, параграф 1 и параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, операторите на преносни или разпределителни системи по смисъла на член 2, параграф 4 и параграф 6 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (12) представляват мрежови оператори по смисъла на член 10в, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Обикновено тези дружества може да не участват в производството или доставката на електроенергия. По тази причина, те не биха могли да получават квоти, но въпреки това биха могли да са обект на изисквания за предприемане на включени в националния план инвестиции.

(44)

Съгласно третия от принципите за националния план и в съответствие с параграф 27 от настоящия указателен документ, в случаите, при които инвестициите в производство или доставка на електроенергия, включени в националния план съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, биха могли да доведат до неоправдани изкривявания на конкуренцията или биха засилили доминираща позиция, държавите-членки следва да разгледат възможността да поискат от бенефициерите на безплатните квоти за емисии да предоставят средства за инвестиции в преносната и разпределителната системи, или за такова производство или доставка на електроенергия, които не водят до подобно изкривяване.

(45)

Не се изключва и възможността на някои дружества да бъдат безплатно предоставени квоти за емисии със стойност, по-малка от сумата, необходима за инвестициите по националния план. В такъв случай би било уместно да се осигурят възможности на такива дружества да извършат съответната инвестиция, включена в националния план.

(46)

По тези причини държавите-членки могат да създадат, в случаите при които това е необходимо и уместно, механизъм, отчитащ съответното прехвърляне на финансови средства в гореописаните случаи.

(47)

При всички случаи, в един такъв механизъм трябва да бъдат отчетени следните изисквания:

а)

стойността на квотите за емисии, безплатно предоставяни по член 10в от Директива 2003/87/ЕО трябва да се съпоставя с инвестициите, които са включени в националния план и следва да бъдат извършени, с оглед да се осигури съответствие между размера на инвестициите и стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии;

б)

включените в националния план и финансирани посредством механизма инвестиции трябва да са в съответствие с принципите за държавна помощ (13);

в)

разрешават се годишни уточнявания на финансовите средства и инвестициите, включително годишни прехвърляния на финансови средства или инвестиции за следваща година, при условие че сумата за инвестиране съгласно националния план е равна или по-голяма от общата пазарна стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии за целия период, за който съответната държава-членка е направила заявка за дерогация съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО (вж. също раздел 2.2).

(48)

Използването на приходи на държавите-членки от тръжна продажба (14) (или на други държавни приходи) за финансиране на включени в националния план инвестиции ще доведе до извънредни приходи за производителите на електроенергия, получаващи безплатни квоти по член 10в от Директива 2003/87/ЕО. Във връзка с посоченото в съображения 15 и 19 от изменящата Директива 2009/29/ЕО, както и във връзка с член 10в, параграф 5, буква е) и в светлината на общите принципи и цели на директивата, в която като обичаен метод за разпределение на квоти се определя тръжната продажба, Комисията ще отхвърли всяка заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5, в която е застъпен подобен водещ до извънредни приходи подход.

5.   НЕПРЕХВЪРЛЯЕМИ КВОТИ

(49)

Държавите-членки, използващи възможността да предоставят безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, биха могли да вземат решение тези квоти да могат да бъдат използвани само за предаване при отчитане на емисии в съответната година и от съответната инсталация, на която са предоставени. Ако дадено дружество получи квоти под такова условие, то няма да може да продава такива квоти на пазара, да ги банкира за отчитане на емисии в следваща година или да ги предава за отчитане на емисии от друга инсталация (дори и тя да принадлежи на същото дружество).

(50)

Ако дадена държава-членка въведе такова условие, тя поема риск нейното прилагане на член 10в да е в противоречие с целите и архитектурата на Европейската схема за търговия с емисии, която е структурирана по начин да постига общи намаления на емисиите по икономически най-ефективен начин. Едно такова прилагане на Директива 2003/87/ЕО по начин, противоречащ на нейните цели, не би било правно обосновано.

(51)

Предоставянето на непрехвърляеми квоти би довело до елиминиране на стимулите за притежателя на такива квоти да предприема такива мерки за намаление на емисиите, които могат да се реализират при разходи под преобладаващата цена на квотите за емисии. От гледна точка на притежателя на непрехвърляеми квоти, изпълнението на такива мерки за намаление на емисии винаги ще изглежда по-скъпо в сравнение с отчитането на емисиите чрез непрехвърляеми квоти.

(52)

С оглед на тези съображения, Комисията настоятелно препоръчва на държавите-членки да не използват опцията за предоставяне на непрехвърляеми квоти за емисии. Но ако все пак държавите-членки сметнат прилагането на тази опция за необходимо, те трябва да покажат, че тя се прилага само в степента, необходима за постигането на основната цел, отразена в член 10в и че тази цел не би могла да бъде постигната по-ефикасно по друг начин. В основанията на държавите-членки следва да бъдат надлежно отчетени стимулите, предоставяни за намаление на емисиите, както и потенциалното нарастване на разходите за спазване на изискванията на Европейската схема за търговия с емисии, дължащо се на избора за непрехвърляемост на някои квоти.

(53)

В светлината на горепосоченото и без то да бъде накърнено, Комисията застъпва становището, че болшинството от квотите за безплатните квоти за емисии по член 10в от директивата следва да са прехвърляеми. Тя препоръчва да се ограничи броят на непрехвърляемите квоти по такъв начин, че той да не надхвърля общите емисии, произтичащи от доставките на електроенергия за сектори, които не пораждат рискове от въвеждане на изкривявания на конкуренцията в промишления отрасъл на съответната държава-членка или на ЕС (например, такъв би могъл да бъде случаят с битовия сектор). В съответствие с член 10в, параграф 5, буква д) и член 10в, параграф 6, Комисията би отхвърлила заявка, която би създала неоправдани изкривявания на конкуренцията.

(54)

При оценяване на заявка, подадена съгласно член 10в, параграф 5, Комисията ще разглежда въпроса дали броят на безплатните непрехвърляеми квоти за емисии е обоснован в светлината на генералните цели на Директива 2003/87/ЕО, както и на специфичната цел на член 10в от Директива 2003/87/ЕО, т.е. дали този брой е необходим и пропорционален, както и дали той няма да предизвика ненужни изкривявания на конкуренцията. Ако установи, че тези условия не са спазени, Комисията ще отхвърли съответната заявка по член 10в, параграф 5.

6.   МОНИТОРИНГ И ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1.   Оценяване на заявките

(55)

Съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията трябва да оценява подадената заявка като отчита всички съответни елементи, включително посочените в член 10в, параграф 5. Също така, тя трябва да има предвид задълженията, произтичащи от договорите за ЕС и общите принципи на законодателството на ЕС. С оглед да се осигури ефективен процес на оценяване, заявката следва да се базира на образеца, даден в приложение VII към настоящия документ. Комисията започва оценяването на заявката само след като бъде подадена цялата необходима информация, включително доказателствата, обосноваващи тази информация.

(56)

Предназначението на член 10в от Директива 2003/87/ЕО е да се даде възможност за модернизация на електропроизводството в отговарящи на условията държави-членки. По тази причина разпоредбите в този член предвиждат изключение от съществен принцип на директивата. В съответствие с преобладаващите заключения в съдебна практика, това изключение следва да се тълкува и прилага по начин, ограничен само до необходимото за постигане на формулираната в член 10в цел, без да се застрашават общите цели на Директива 2003/87/ЕО.

(57)

По отношение на стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии и нейното съотношение с размера на инвестициите, изисквани съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, важно е да се отбележи, че безплатното предоставяне на квоти за емисии би могло да доведе до извънредни приходи за дружествата, възползващи се от такива безплатни квоти за емисии, ако стойността на тези квоти не се използва за инвестиции, или ако стойността на тези квоти се използва за инвестиции, които и без това са щели да бъдат направени заради постигането на съответствие с други цели или изисквания, произтичащи от законодателството на ЕС. В такъв случай това не би представлявало съответен принос за постигане на целта, заради която е допуснато безплатното разпределение на квоти за емисии по член 10в.

(58)

Освен това заслужава да се отбележи, че изгодите, произтичащи от безплатното предоставяне на квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО могат да предизвикат ненужни изкривявания на конкуренцията, несъвместими с посоченото в член 10в, параграф 5, буква д), ако не се използват за целта, за която следва да се предоставят.

(59)

По тези причини, в оценките на Комисията ще се обръща особено внимание на въпроса доколко стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО се използва за предприети от тези инсталации инвестиции, или (ако случаят не е такъв) Комисията ще проверява дали стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии се поставя на разположение на инсталации/оператори или дружества, които или не са получили квоти, или са получили такова количество квоти за емисии, което е недостатъчно да покрие съответните им инвестиции, включени в националния план.

(60)

С оглед осигуряване на прозрачност и за да се даде възможност за добре обоснована оценка на заявката от страна на Комисията, държавите-членки следва да публикуват съответната заявка преди нейното подаване в Комисията, за да може Комисията да разгледа информация и становища от други източници. Всяка заявка, подадена от държава-членка, следва да се разглежда като информация за околната среда и да бъде обект на изискванията, формулирани в Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (15), както и в Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в институциите и органите на Общността (16). Също така, необходимо е държавите-членки да проверят дали е необходима екологична оценка на техния национален план, въз основа на разпоредбите в Директива 2001/42/ЕО.

6.2.   Разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО

(61)

Държавите-членки трябва да формулират ясни и ефективни разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение по отношение на включените в националния план инвестиции, за да се осигури надлежно провеждане на тези инвестиции. Съгласно член 10в, параграф 5, буква г) от Директива 2003/87/ЕО, тези разпоредби трябва да бъдат формулирани ясно и подробно в съответната заявка за безплатно предоставяне на квоти за емисии.

(62)

Държавите-членки носят отговорност да извършват мониторинг и да осигуряват привеждане в изпълнение на провеждането на инвестициите, включени в техните национални планове. При оценка на дадена заявка на държава-членка за безплатно предоставяне на квоти за емисии съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще отдава особено важно значение на въпроса дали държавата-членка осигурява ясни и ефективни разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение по отношение на прилагането на националния план, включително механизъм за непосредствен мониторинг и ефективно привеждане в изпълнение на провеждането на инвестициите, включени в нейния национален план. За тази цел държавите-членки следва да осигурят наличие на влезли в действие закони, наредби и административни разпоредби, които са необходими за упражняването на надзор върху инвестициите от страна на компетентни национални органи, които следва да са ясно посочени в заявката.

(63)

Важни в това отношение са следните елементи:

в разпоредбите следва да бъдат определени серии от показатели за изпълнение на изискванията, примери за които са дадени в приложение VIII, които да бъдат използвани от компетентните национални органи за оценяване на напредъка и съответствието на инвестициите с изискванията, формулирани в Директива 2003/87/ЕО и в настоящия указателен документ,

следва да бъде предвиден полеви надзор, необходим за проверяване в съответните обекти на изпълнението на инвестициите. Това може да включва проверки на място и годишна независима верификация на всяка инвестиция от страна на външни одитори. Одиторите следва да издават официален документ, удостоверяващ природата на всяка инвестиция и точната изразходвана сума във всяка една година. В тези документи следва също да се удостоверява истинността на заявените разходи,

с разпоредбите следва да се въведе провеждане от трета страна на качествена и количествена оценка на инвестициите, с което да се осигури обосновано и независимо свидетелство, че инвестициите са в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, с настоящия указателен документ и с националния план,

по отношение на евентуално неизпълнение от страна на компаниите на техните задължения за инвестиране (или ако те не допринасят за съответни инвестиции чрез прехвърляне на неинвестираната стойност на безплатно предоставените квоти за емисии в механизъм, осигуряващ баланс между количеството на инвестициите и безплатните квоти за емисии), държавите-членки следва да въведат санкции и мерки с оглед на възстановяване на баланса между стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО и количеството на инвестициите, включени в националния план. Тези мерки следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, и следва да включват:

задължение за заплащане на безплатно предоставените квоти за емисии (оценени на стойност в съответствие с пазарната им стойност към момента на заплащането) до достигане на размера на съответната ненаправена инвестиция,

автоматична конфискация на квотите от компании, които не са изпълнили своите задължения, произтичащи от съответния национален план и от настоящия указателен документ, включително преобразуване на безплатните квоти за емисии в квоти, подлежащи на тръжна продажба,

възпиращи финансови санкции с наказателен характер.

следва да е възможно прехвърляне на част от предвидените за дадена инсталация инвестиции от дадена година за следващата година при положение, че за дадената година е установен съответен недостиг на инвестиции. Държавата-членка носи отговорност да гарантира, че определените суми ще бъдат инвестирани през съответния период на прилагане (period of application).

(64)

Резултатите от процеса на мониторинг и привеждане в изпълнение, придружени от обосновани с доказателства данни, следва да бъдат докладвани ежегодно в годишните доклади, които държавите-членки трябва да подават в Комисията съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. По-специално, към докладите следва да бъдат приложени копия от изготвените от външен одитор удостоверителни документи (подписани и официално подпечатани), придружени със съответни официални преводи на английски език (ако удостоверителните документи не са оригинално написани на английски). По избор на държавите-членки, те биха могли да решат да предоставят публичен достъп до годишните доклади на съответните оператори.

6.3.   Годишни доклади съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО

(65)

Годишните доклади на държавите-членки за направените инвестиции за модернизация на електропроизводството съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО следва да бъдат подавани в Комисията до 31 януари от всяка съответна година, започвайки от 2014 г. В тях следва да са изяснени характерът и размерът на направените инвестиции през предходната година (17).

(66)

Годишните доклади следва да потвърждават с обосновани с доказателства данни, че инвестициите в съответните обекти са реализирани и са в съответствие с изискванията, формулирани в Директива 2003/87/ЕО и в настоящия указателен документ, и по-специално — че те допринасят за намаление на емисиите на парникови газове.

(67)

Също така, необходимо е в докладите да се демонстрира, че годишната инвестирана сума е съвместима с размера на инвестициите, предвиден за целия период на прилагане, определен в националния план на държавата-членка във връзка с пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии, дефинирана в настоящия указателен документ. Не е необходимо инвестициите да съответстват на годишна основа на определената пазарна стойност на безплатно предоставяните квоти за емисии. От друга страна, всяко разминаване между стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии и размера на инвестициите следва да бъде преодоляно в следващата година след неговата поява, за да се поддържа надеждна крива на инвестициите в периода прилагане, като се взема предвид намаляващият брой на квотите за емисии, които могат да бъдат предоставяни безплатно.

(68)

Съгласно член 10в, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, годишните доклади следва да се базират на доклади, подавани на всеки 12 месеца от операторите до държавите-членки, отнасящи се за изпълнението на инвестициите, включени в националния план. В годишните доклади следва да се използват също и други източници на информация, по-специално официални данни и независимо верифицирани данни. В докладите следва да бъдат посочени източниците на информация и да се направят позовавания на доказателствените документи.

(69)

Годишните доклади на държавите-членки до Комисията следва да бъдат достъпни по един прозрачен начин. Съгласно член 10в, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки са длъжни да осигуряват публичност на своите годишни доклади до Комисията. При всички случаи, необходимо е да бъде взета предвид и поверителността на информацията, която има чувствителен в търговско отношение характер.

(70)

При своята оценка съгласно член 10в, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО, Комисията ще проверява верността на годишните доклади въз основа на представените данни. Ако не са представени всички необходими данни, тя може да поиска допълнителна информация.

(71)

В случай, че дадена държава-членка не предостави в своите годишни доклади достатъчно данни, че включените в националния план инвестиции се изпълняват в съответствие с графика и стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии, посочени в националния план, и освен ако:

съответната държава-членка може да представи в своите годишни доклади разумно оправдание за липсата на инвестиции в дадена година, или

съответната държава-членка може да представи данни, че са приложени корективни мерки, формулирани в нейната заявка съгласно член 10в, параграф 5, буква е), или

в годишния доклад за следващата година бъдат включени данни, че установеният недостиг на инвестиции в предходната година е бил коригиран,

Комисията е на мнение, че това би представлявало нарушение на вътрешно присъщата зависимост, установена в член 10в от Директива 2003/87/ЕО, между предоставянето на безплатни квоти за емисии и инвестициите, изисквани съгласно член 10в, параграф 1. Тъй като тази зависимост е от съществено значение за постигане на основната цел на член 10в, липсата на инвестиции води до допълнителна печалба на съответното дружество и не допринася за постигането на основните цели на Директива 2003/87/ЕО като цяло и на член 10в в частност. Следователно, това може да доведе до неизрядно от правна гледна точка прилагане на Директива 2003/87/ЕО, в противоречие със самите ѝ цели. Също така, то може да породи загриженост на Комисията във връзка с правилата за държавна помощ. Ако е необходимо, Комисията може да инициира разследване по член 108, параграф 2 от ДФЕС и/или процедури за нарушение. Евентуална процедура по член 108, параграф 2 от ДФЕС може да доведе до отмяна на безплатното предоставяне по член 10в от Директива 2003/87/ЕО на такъв брой квоти за емисии, който съответства на размера на недостига на инвестиции. Ако ситуацията не бъде коригирана, в крайна сметка съответната държава-членка ще трябва да продаде на търг съответния брой квоти, в съответствие с регламента, приет съгласно с член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО.


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Важно е също да се изтъкне, че някои инсталации, които от чисто правна гледна точка биха могли да бъдат считани за производители на електроенергия съгласно член 3, буква ф) от Директива 2003/87/ЕО, не следва да бъдат считани за отговарящи на условията за предоставяне на безплатни емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО ако извършват друга промишлена дейност, дори и ако тази друга промишлена дейност не попада в обхвата на приложение I към Директива 2003/87/ЕО, тъй като не е включена в списъка в това приложение или не надхвърля праговата стойност за съответната промишлена дейност, посочена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

(3)  Липса в 2007 г. на пряка или непряка връзка с мрежата на бившия Съюз за координиране на преноса на електрическа енергия (UCTE).

(4)  Връзка в 2007 г. с мрежата на бившия Съюз за координиране на преноса на електроенергия (UCTE) само чрез една линия с преносен капацитет по-малък от 400 MW.

(5)  Производство в 2006 г. на над 30 % от електроенергията на база на един вид фосилно гориво.

(6)  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

(7)  Вж. също глава 6 и приложение VII.

(8)  Определянето на пазарната стойност на безплатните квоти за целите на настоящото Съобщение е независимо от пазарните стойности, които се определят в рамките на оценките на държавната помощ. Също така, то е независимо и от бъдещите промени на европейските цени на емисиите на парникови газове през третия период на търгуване. Директивата дава възможност за известна гъвкавост в това отношение, тъй като в нея е посочено, че сумата на инвестициите следва да е еквивалентна „доколкото е възможно“ на пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти. Това означава, че определянето на пазарната стойност на безплатно предоставяните квоти съгласно член 10в следва да се базира на достоверна и убедителна предварително направена оценка (ex ante assumption) на бъдещото изменение на цените на емисиите на парникови газове, но не е необходимо точно да отразява моментните стойности на договори за спот продукти, фючърси и форуърди на европейския пазар за права за емисии на парникови газове от 2013 г. до 2020 г.

(9)  SEC(2010) 650, Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Анализ на вариантите за достигане отвъд 20 % намаление на емисиите на парникови газове и рискът от изместване на емисии, Обща информация и анализ, част II.

(10)  Вж. съображение 15 от Директива 2009/29/ЕО.

(11)  В член 10в, параграф 4 изрично са посочени мрежовите оператори, които съгласно законодателството на ЕС относно вътрешноевропейския пазар за електроенергия (Директива 2009/72/ЕО) трябва да бъдат напълно отделени организационно от производството на електроенергия. Операторите на електропроизводство от възобновяеми източници също не могат да получат квоти, но в същото време са обхванати от областта на инвестиране, посочена в член 10в, параграф 1.

(12)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.

(13)  Вж. параграф 27.

(14)  В член 10, параграф 3 има само изискване, че поне 50 % от приходите следва да се използват за цели, свързани с климата, докато останалите (максимум) 50 % се оставят изцяло на усмотрението на държавите-членки.

(15)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(16)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

(17)  Първият годишен доклад, който ще бъде подаден в 2014 г., може да обхваща инвестициите, направени от 25 юни 2009 г. до 31 декември 2013 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определяне на максималния брой безплатни квоти

За да се определи количеството на безплатно предоставяните квоти за емисии съответно за 2013 г. и за следващите години, за които дадена отговаряща на условията държава-членка може да подаде заявка съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО, трябва да бъдат извършени следните действия:

а)

определяне на средния за периода 2005—2007 г. годишен брой на емисиите на всички отговарящи на условията инсталации,

б)

определяне на отношението на средната за периода 2005—2007 г. годишна стойност на брутното крайно национално електропотребление (Gross Final National Consumption — GFNC) спрямо средната годишна стойност за периода 2005—2007 г. на общото брутно електропроизводство (Total Gross Electricity Production — TGEP). Полученото отношение (изразено в проценти) показва дела на емисиите, съответстващи на GFNC05-07,

в)

средните за периода 2005—2007 г. годишни емисии (вж. подточка а) се умножават по дела на емисиите, съответстващи на GFNC05-07 (вж. точка б),

г)

резултатът представлява количеството квоти, покриващи 100 % от емисиите при производството на електроенергия, съответстващо на GFNC. Той трябва да се умножи по променлива, която за 2013 г. не трябва да надхвърля 0,7 (70 %) и после трябва да намалява за всяка следваща година, докато достигне до 0 (0 %) за 2020 г.; резултатът от това умножение е максималното количество безплатно предоставяни през преходния период квоти за емисии, което е разрешено съгласно Директива 2003/87/ЕО за 2013 г. и за следващите няколко години.

Формулата за определяне на максималното количество безплатно предоставяни през преходния период квоти за емисии по член 10в, параграф 2, е както следва:

TQFAx = (GFNC05-07/TGEP05-07) × AAQEEI 05-07 × ax

Съкратени означения

Наименования на величините

TQFAx

Общо количество на безплатните квоти за емисии, които да бъдат предоставени през годината x от периода 2013—2020 г.

x

Означение, което може да изразява всяка една година от периода 2013—2020 г.

GFNC05-07

Средна за периода 2005—2007 г. годишна стойност на брутното крайно национално електропотребление (Gross Final National Consumption)

TGEP05-07

Средна годишна стойност за периода 2005—2007 г. на общото брутно електропроизводство (код по Евростат 107000 при продуктов код 6000„електроенергия“)

AAQEEI 05-07

Средно за през периода 2005—2007 г. годишно количество на емисиите на отговарящите на условията инсталации.

ax

Променлива, изразяваща коефициент за намаление, чрез който се получава резултатът за дела от средните за периода 2005—2007 г. годишни верифицирани емисии, съответстващ на брутното крайно национално електропотребление на съответната държава-членка. Стойността на променливата трябва да не надхвърля 0,7 (70 %) за 2013 г. (a2013), и да намалява във всяка следваща година докато достигне 0 (0 %) за 2020 г.

За да могат държавите-членки да направят това изчисление е необходимо те да идентифицират кои са инсталациите, отговарящи на условията за безплатно предоставяне на квоти за емисии съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО. Що се отнася до инсталациите, които произвеждат не само електроенергия, но също и топлинна енергия, следва да се вземат под внимание само емисиите, които могат да бъдат приписани на електропроизводството.

Допълнително разяснения относно понятието „брутно крайно национално електропотребление“ (Gross Final National Consumption), както и съответната формула за изчисляване на това електропотребление са дадени в приложение II.

Общото количество на квотите, получено по гореописаната формула представлява максималния брой на безплатните квоти на национално равнище в годината x.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Брутното крайно национално електропотребление и формулата за неговото изчисляване

Понятието „брутно крайно национално електропотребление“ (GFNC) има ключово значение при определянето на максималния брой на безплатните квоти за емисии съгласно член 10в, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО. То, обаче, няма съответствие със статистически термин, който да е дефиниран или да се използва от Евростат, и следователно следва да бъде интерпретирано в контекста на член 10в.

В светлината на съответните разпоредби в член 10в от Директивата, брутното крайно национално електропотребление следва да включва количеството електроенергия, доставена до входа на крайните потребители, т.е. общото електропотребление на всички вътрешни потребители в дадена страна, плюс електроенергията, необходима за производството, преноса и разпределението на крайно потребената електроенергия.

Що се отнася до износа и вноса на електроенергия, от значение във връзка с брутното крайно национално електропотребление (GFNC) е само тази част от вноса, която евентуално надхвърля износа (т.е. само нетният внос). Тъй като производителите на електроенергия в дадена държава-членка не следва да получават безплатни квоти за емисии във връзка с такава електроенергия, която се потребява в тази държава-членка, но не е произведена в нея, нетният внос следва да бъде изключен при определянето на брутното крайно национално електропотребление (GFNC).

Брутното крайно национално електропотребление се отнася само за електроенергията, а не и за други видове енергия. За целите прозрачността, то следва да се базира на публично достъпни данни и общопризнати статистически величини, като например предоставяните и използваните от Евростат. Формулата за изчисляване на брутното крайно национално електропотребление е както следва:

GFNC = FEC – MNET + {[(FEC – MNET)/(TGEP + MNET)] × TDL} + {[(FEC – MNET)/TGEP] × CEG}

 

Статистически величини

Код на Евростат при продуктов код 6000„електроенергия“

GFNC

Брутно крайно национално електропотребление

Не съществува

FEC

Крайно потребление на електроенергия

101700

MNET

Нетен внос на електроенергия

100600

TGEP

Общо брутно електропроизводство

107000

TDL

Загуби при преноса и разпределението

101400

CEG

Електропотребление на електроенергийния сектор

101301

Като входни величини във формулата следва да се използват средните за периода 2005—2007 г. годишни стойности на посочените статистически величини. Полученият резултат представлява величината GFNC05-07, която се използва в приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Конкретни предварително посочени новопоявяващи се технологии, намиращи се на демонстрационен етап на развитие

A.   КАТЕГОРИИ ПРОЕКТИ

I.   Категории демонстрационни проекти за улавяне и съхранение на СО2 (демонстрационни проекти за CCS, с посочени долни прагове на мощността или капацитета  (1) ):

електропроизводство: улавяне на СО2 преди горенето, долен праг на мощността: 250 MW,

електропроизводство: улавяне на СО2 след горенето, долен праг на мощността: 250 MW,

електропроизводство: кислородно горене, долен праг на мощността: 250 MW;

II.   Категории демонстрационни проекти за новаторски технологии за използване на възобновяеми енергийни източници (с посочени долни прагове на мощността или капацитета):

Подкатегории на проекти за енергия от биомаса (bioenergy):

преобразуване чрез пиролиза на лигноцелулоза в междинни твърди, течни или кашести енергоносители от биомаса, долен праг на капацитета: 40 kt/год. краен продукт,

преобразуване чрез нискотемпературна пиролиза на лигноцелулоза в междинни твърди, течни или кашести енергоносители от биомаса, долен праг на капацитета: 40 kt/год. краен продукт,

преобразуване чрез газификация на лигноцелулоза в синтетичен природен газ или в синтетичен газ и/или електроенергия чрез газификация, долен праг на капацитета: 40 милиона нормални кубични метра годишно (M nm3/год.) краен продукт или 100 GWh/год. електроенергия,

преобразуване на лигноцелулоза в транспортни биогорива или други течни горива от биомаса и/или електроенергия, включително чрез газификация с директно частично изгаряне в газгенератора, долен праг на капацитета: 15 милиона литра на година (Ml/год.) краен продукт или 100 GWh/год. електроенергия. Тази подкатегория не включва производството на синтетичен природен газ,

преобразуване чрез газификация в принуден поток (entrained flow gasification) на лигноцелулозни суровини, например черна луга (black liquor) и/или продукти от пиролиза или нискотемпературна пиролиза (torrefaction), във всякакви биогорива, долен праг на капацитета 40 Ml/год. краен продукт,

електропроизводство от лигноцелулоза с к.п.д. 48 % на база на долната топлина на изгаряне (съответстващ на 50 % влажност на лигноцелулозния материал), с електрогенерираща мощност 40 MWe или по-голяма,

преобразуване чрез химични и биологични процеси на лигноцелулоза в етанол и по-висши алкохоли, с долен праг на капацитета 40 Ml/год. краен продукт,

преобразуване чрез химични и биологични процеси на лигноцелулоза и/или битови отпадъци в биогаз, транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, с долен праг на капацитета 6 MNm3/год. метан (милиона нормални кубични метра годишно метан) или 10 Ml/год. (милиона литри годишно) краен продукт,

преобразуване чрез биологични и/или химични процеси на водорасли и/или микроорганизми в транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, с долен праг на капацитета 40 Ml/год. краен продукт,

Забележка: По отношение на транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса, по смисъла на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (2), следва да са спазени критериите за устойчиво развито производство, посочени в цитираната Директива.

Подкатегории на проекти за електропроизводство на база концентрирана слънчева енергия:

системи с параболично-цилиндрични отражатели или Френелови системи, използващи течни соли или други екологосъобразни топлоносители, с долен праг на номиналната мощност 30 MW,

системи с параболично-цилиндрични отражатели или Френелови системи за директно генериране на пара, с долен праг на номиналната мощност 30 MW. Температурата на директно генерираната пара на изхода от колекторната система следва да бъде над 500 °C,

кулова система, използваща цикъл с прегряване на парата (било система с множество кули, или комбинация от линейно разположени колектори и кула), с долен праг на номиналната мощност 50 MW,

кулова система, използваща сгъстен въздух с температура над 750 °C и хибридна слънчево-газова турбина, с долен праг на номиналната мощност 30 MW,

големи електрогенериращи инсталации с използващи слънчева енергия стирлингови двигатели, с к.п.д. на използване на слънчевата енергия за електропроизводство над 20 % и номинална мощност минимум 25 MW,

Забележка: В демонстрационните инсталации могат да бъдат включени решения за въздушно охлаждане (dry cooling), хибридни инсталации (hybridization) и (усъвършенствано) топлинно акумулиране.

Подкатегории на проекти за фотоволтаични електроцентрали:

големи концентраторно-фотоволтаични електроцентрали с долен праг на номиналната мощност 20 MW,

големи електроцентрали, използващи многопреходни тънкослойни силициеви фотоволтаици (multi-junction Si-thin-film photovoltaics), с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

големи електроцентрали, използващи мед-индий-галий-селенидови фотоволтаици (CIGS), с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

Подкатегории на проекти за геотермални електроцентрали:

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от напрегнати на опън полета (tensional stress fields), с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от напрегнати на натиск полета (compressional stress fields), с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от дълбоки компактни седиментни и гранитни скали и други кристаловидни структури, с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от дълбоки варовикови скали, с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe,

Забележка: Централите за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия (CHP applications), при същите долни прагове на електрогенериращата мощност, са избираеми само по отношение на своето електропроизводство.

Подкатегории на проекти за вятърна енергия:

вятърни електроцентрали с морско разположение (off-shore wind), с единична мощност на турбините минимум 6 MW и с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

вятърни електроцентрали с морско разположение (off-shore wind), с единична мощност на турбините минимум 8 MW и с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

вятърни електроцентрали с морско разположение (off-shore wind), с единична мощност на турбините минимум 10 MW и с долен праг на номиналната мощност 40 MW,

плаващи вятърни електроцентрали с морско разположение (floating off-shore wind systems), с долен праг на номиналната мощност 25 MW,

вятърни турбини за наземно разполагане, оптимизирани за комплексни терени (например горски терени, планински области), с долен праг на номиналната мощност на съответната инсталация 25 MW,

вятърни турбини за наземно разполагане, оптимизирани за студени климатични условия (имащи оперативна съвместимост с температури под минус 30 °C и условия на силно обледеняване), с долен праг на номиналната мощност на съответната инсталация 25 MW,

Подкатегории на проекти за енергия от морски източници:

съоръжения за използване на енергия на морските вълни (wave energy devices), с долен праг на номиналната мощност 5 MW,

съоръжения за използване на енергия на морските течения, приливите и отливите (marine/tidal currents energy devices), с долен праг на номиналната мощност 5 MW,

съоръжения за преобразуване на топлинна морска енергия (OTEC), с долен праг на номиналната мощност 10 MW,

Подкатегории на проекти за водноелектрически централи:

електропроизводство с генератори с високотемпературна свръхпроводимост: долен праг на мощността 20 MW,

Подкатегории на проекти за управление на децентрализирани системи (интелигентни мрежи — smart grids), използващи възобновяеми енергийни източници:

управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в селски райони, с преобладаващо участие на слънчеви електрогенериращи инсталации: 20 MW при мрежа за ниско напрежение + 50 MW при мрежа за средно напрежение,

управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в селски райони, с преобладаващо участие на вятърни електрогенериращи инсталации: 20 MW при мрежа за ниско напрежение + 50 MW при мрежа за средно напрежение,

управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в градски райони: 20 MW при мрежа за ниско напрежение + 50 MW при мрежа за средно напрежение.

Забележка: Не се изключва използването на активни товари (електрически нагреватели, топлинни помпи и др.).


(1)  При проектите за CCS долните прагове на мощността са изразени на база на брутното електропроизводство, без да е извадено електропотреблението за улавянето на СО2.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Инфраструктура, чисти технологии, разнообразяване на енергийния микс и на източниците на енергийни доставки

Контекстът на използването на понятието „инфраструктура“ в съответното законодателство на ЕС (1) ясно показва, че в понятието „инфраструктура“ се включват мрежовите съоръжения, необходими за преноса и разпределението на електроенергия. Това е въпреки факта, че понятието „инфраструктура“ по принцип би могло да включва и електроцентралите.

При все че няма приложима конкретна дефиниция на понятието „чисти технологии“, за целите на настоящия указателен документ Комисията използва понятието за означаване на такива технологии за електропроизводство, които са свързани със сравнително по-малки емисии на парникови газове или при по-добро ниво на защита на околната среда, включително с използване на възобновяеми енергийни източници.

Комисията счита, че увеличението на дела на възобновяемите енергийни източници в общото производство на първична енергия и в електропроизводството винаги ще допринася за разнообразяване на енергия микс и на източниците на енергийни доставки, тъй като допринася за по-добра балансираност на общата структура на енергийните източници и за намаляване на зависимостта от вноса на фосилни горива.

В условията на намаляващо местно енергопроизводство се очаква да се засили зависимостта от внос на енергия (2). Например, очаква се до 2020 г. делът на вносния природен газ в ЕС да се увеличи от сегашните 61 % на 73 %. При все че този внос на равнището на ЕС е добре балансиран, няколко държави-членки, които също отговарят и на условията по член 10в, разчитат на единствен доставчик за 100 % от своите потребности от природен газ. В такива случаи инвестициите, предназначени за разнообразяване на доставките на природен газ за тези държави-членки биха могли да допринесат значително за подобряване на сигурността на доставките за тези държави-членки. Такива инвестиции биха били съвместими с целта за намаляване на въглеродната интензивност на енергийните доставки в тези държави-членки, което е също начин за подобряване на сигурността на енергийните доставки, като в същото време се намаляват емисиите на парникови газове.


(1)  Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО, Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар за електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, Регламент (ЕО) № 714/2009 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.

(2)  Вж. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите — Втори стратегически енергиен преглед — План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност, COM(2008) 781.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Видове отговарящи на условията инвестиции

Видовете инвестиции, които отговарят на условията във връзка с предоставяне на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО са както следва:

Видове инвестиции

A

Реконструкция и модернизация на инфраструктура

Б

Ъпгрейд на инфраструктура

В

Чисти технологии

Г

Разнообразяване на енергийния микс

Д

Разнообразяване на източниците на енергийни доставки

Следните инвестиции представляват примери за инвестиции, отговарящи на условията съгласно член 10в:

а)

mодернизация на електропроизводството с оглед подобряване на к.п.д. на електропроизводството и намаляване на неговата СО2 интензивност (включително подобряване на съотношението между брутното и нетното електропотребление, т.е. увеличаване на дела на нетното електропотребление в брутното електропотребление и по-малки специфични емисии на СО2 за мегават електропроизводство — MWe);

б)

hамаляване на емисиите на СО2 чрез реконструкция и модернизация на въглищни електроцентрали (в съответствие със съвременното техническо равнище);

в)

електропроизводство от възобновяеми енергийни източници (в допълнение към необходимото за постигане на целта, поставена в Директивата за възобновяемата енергия);

г)

замяна на CO2 интензивни електрогенериращи мощности с по-слабо CO2 интензивни електрогенериращи мощности;

д)

улавяне и съхранение на CO2;

е)

интелигентни мрежи;

ж)

съвместно производство на електроенергия и топлинна енергия, включително съответните мрежови потребности.

Списъкът не е изчерпателен. В случай че в тях присъства държавна помощ, всички отговарящи на условията проекти трябва да бъдат оценени за съвместимост с правилата за държавна помощ.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Базиращи се на модели прогнозни цени на правата за емисии на парникови газове през третия период на търгуване

Прогнозни цени на правата за емисии на парникови газове (средногодишни стойности в евро/тон CO2)

2010 г.—2014 г.

2015 г.—2019 г.

в евро от 2008 г.

14,5

20,0

в евро от 2005 г.

13,6

18,7

Тези стойности са изведени от сценария на базовата линия, определен в Работния документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението от Комисията, озаглавено „Анализ на вариантите за надхвърляне на 20 % намаление на емисиите на парникови газове и рискът от изместване на емисии“, Част II, SEC(2010) 650.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за заявка по член 10в, параграф 5

При подаването на своята заявка за предоставяне на безплатни квоти за емисии през преходния период съгласно член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, съответната държава-членка следва да използва настоящия образец и съответно да попълни следната информация:

А.   Как държавата-членка отговаря на условията

Данни, че е изпълнено поне едно от условията, формулирани в член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО

Б.   Как отговарят на условията инсталациите, на които се предлага да бъдат предоставени през преходния период безплатни квоти за емисии, максимален брой на безплатните квоти за емисии и брой на предоставяните квоти за емисии на тези инсталации, включително непрехвърляеми квоти

1.

Списък на инсталациите, за които се счита, че отговарят на условията за предоставяне през преходния период на безплатни квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО

2.

Максимален брой на безплатните квоти за емисии за 2013 г. и за следващите години

3.

Разпределение по инсталации на предоставянето на безплатни квоти за емисии

3.1.

Брой на безплатните квоти за емисии въз основа на верифицираните емисии през периода 2005 г.—2007 г.

3.2.

Брой на безплатните квоти за емисии, определени въз основа на реперни показатели (benchmarks)

3.3.

Подробна информация за броя на безплатните квоти за емисии, които са обявени за непрехвърляеми и са предоставени на отговарящи на условията инсталации

В.   Национален план и включени в националния план инвестиции, как инвестициите в националния план отговарят на условията, баланс между пазарната стойност на безплатните квоти за емисии и размера на инвестициите

В националния план се формулира стратегията на съответната държава-членка за модернизация на електропроизводството през преходния период на безплатно предоставяне на квоти за емисии. В него трябва да са посочени съответните инвестиции, както и ролята на различните видове инвестиции за постигане на поставената цел. Също така, в националния план се възлага предприемането на всяка инвестиция по националния план за определена година, като се държи сметка за намаляващия брой на безплатните квоти за емисии през целия преходен период на безплатно разпределяне на квоти за емисии.

За всяка инвестиция, включена в националния план, държавите-членки следва да посочат:

дружеството, което ще предприеме инвестицията,

вида на инвестицията, съгласно посоченото в Приложение V,

размера на инвестицията,

броят и пазарната стойност на квотите за емисии, предоставени безплатно на дружеството във връзка със съответната инвестиция, и

принципите, на които съответства инвестицията, включително необходимата информация за оценка на съответствието с инвестиционните принципи.

В случаите, при които държавите-членки използват механизъм, осигуряващ съответствие на стойността на безплатно предоставяните квоти за емисии по член 10в от Директива 2003/87/ЕО с размера на включените в националния план инвестиции, държавите-членки следва да посочат общия подход, правното основание и подробни данни за функционирането на този механизъм. Също така, те трябва да осигурят правни разпоредби, гарантиращи че в подаваните до Комисията доклади съгласно член 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО ще присъства информация за нетните финансови потоци по този механизъм.

Г.   Разпоредби за мониторинг и привеждане в изпълнение по отношение на предвидените съгласно националния план инвестиции

Държавите-членки следва да осигурят и подробно да формулират:

описание на разпоредбите за мониторинг и привеждане в изпълнение, въведени в съответната държава-членка, включително показатели за изпълнение, разпоредби за посещение на място и за независима верификация на инвестициите, и

разпоредби за осигуряване на спазване на задълженията на дружествата за изпълнение на включените в националния план инвестиции, включително и за санкции при неизпълнение.

Д.   Прозрачност и обществени обсъждания

Държавите-членки следва да дадат обобщено описание на процеса на процеса на подготовка на заявката и на плана, като посочат как е било проведено обсъждане с обществеността и какво е било участието на обществеността.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Примери за показатели за изпълнение

Разпоредбите за мониторинг и привеждане в изпълнение следва да съдържат показатели за изпълнение на изискванията, използвани за да се демонстрира, че инвестициите съответстват на формулираните в указанията принципи, по-специално във връзка с изискванията за националните планове.

Примери за показатели за изпълнение са дадени в следния списък (без списъкът да е изчерпателен):

а)

сравнение на емисионния коефициент, съответстващ на технологията, използвана във всяка инсталация след изпълнението на инвестициите по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, със съответния емисионен коефициент на технологията отпреди реконструкцията/модернизацията;

б)

сравнение на емисионния коефициент, съответстващ на технологията, използвана във всяка инсталация след изпълнението на инвестициите по член 10в от Директива 2003/87/ЕО, със съответния емисионен коефициент на най-добрата налична технология в ЕС, като се отчита и видът на използваното гориво;

в)

прогнозно и реално постигнато намаление на емисиите на парникови газове от националното електропроизводство, дължащо се на инвестициите, предприети по член 10в (в съпоставка с емисиите при сценария на обичайната практика — business as usual scenario);

г)

прогнозно и реално постигнато намаление на дела на доминиращото фосилно гориво в националното електропроизводство, дължащо се на инвестициите, предприети по член 10в;

д)

прогнозни и реално постигнати подобрения на ефективността в електропроизводството и в преносните и разпределителните мрежи (изразена чрез спестени MWh) дължащи се на инвестициите, предприети по член 10в и съответни намаления на емисиите на CO2;

е)

прогнозно и реално постигнато увеличение на дела на горивата без емисии на CO2 и с по-малки специфични емисии на CO2 в националния енергиен микс, дължащо се на инвестициите, предприети по член 10в;

ж)

инсталирани мощности (в MW), действали през декември 2008 г., които се заменят с нови мощности с по-малка въглеродна интензивност, в резултат от инвестициите, предприети по член 10в;

з)

дял на инсталираните мощности (в MW), действали през декември 2008 г., които се заменят с нови мощности с по-малка въглеродна интензивност, в резултат от инвестициите, предприети по член 10в, спрямо всички инсталирани мощности, действали през декември 2008 г.;

и)

инсталирани мощности (в MW) на база възобновяеми енергийни източници, за които се очаква, че ще влязат в действие благодарение на инвестиции, предприети по член 10в;

й)

дял на финансовите средства, вложени във връзка с член 10в, спрямо общото финансиране на инвестиционни проекти;

к)

за инвестиции, получаващи финансови средства от други източници към ЕС и/или други публични и частни източници, дял на всеки източник на финансиране към ЕС и на другите публични и частни фондове в общия инвестиционен проект;

л)

очаквани финансови показатели на инвестициите, предприети по член 10в (т.е. финансова възвръщаемост, разходи/приходи и др.).


Top