Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0215(02)

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти Текст от значение за ЕИП

OJ C 47, 15.2.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/4


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 47/03

Помощ №: XF 18/10

Държава-членка: Ирландия

Регион/орган, който предоставя помощта: An Bord Iascaigh Mhara

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Aquaculture Innovation and Technology Scheme (Схема за новаторство и технологии в областта на аквакултурата)

Правно основание: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 700 000 EUR годишно за периода 2010—2014 г.

Максимален интензитет на помощта: 40 % от отговарящите на условията разходи за инвестиционни проекти, осъществени от частния сектор

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата (не по-късно от 30 юни 2014 г.); посочете:

по схемата: помощ ще се отпуска: до 30 юни 2014 г.,

в случай на ad hoc помощ: предвидена дата за изплащане на последната част: не се прилага.

Цел на помощта: Целта на Схемата за новаторство и технологии в областта на аквакултурата е да се насърчат инвестициите в новаторски технологии и да се изпробват тези технологии в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, да се установи дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, да се подпомогнат мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, да се инвестира в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, да се подобрят санитарните условия и безопасността при работа в сектора на аквакултурите, да се увеличат уменията и базата знания на промишлеността и да се интегрира и хармонизира аквакултурата в крайбрежните общности и селските райони.

Посочете кой от членове 8—24 се прилага: Членове 11, 21.

Засегната дейност: Инвестициите в новаторски технологии и изпробването им в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, установяването на това дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, подпомагането на мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, инвестирането в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, подобряването на санитарните условия и на безопасността при работа в сектора на аквакултурите, увеличаването на уменията и базата знания на промишлеността и интегрирането и хармонизирането на аквакултурата с крайбрежните общности и селските райони.

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Интернет адрес, където може да се намери целият текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad-hoc помощ извън схема за помощ: http://www.bim.ie

Основание: посочете основанието да се създаде държавна схема за помощ вместо да се използва подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Финансирането за Ирландия от страна на Европейския фонд за рибарство е предназначено приоритетно за извеждане от експлоатация на риболовния флот. Развитието на аквакултурата ще бъде финансирано от ирландското правителство от средствата, които се предоставят годишно на An Bord Iascaigh Mhara, включени в дотацията за Министерството на земеделието, рибарството и храните.

Помощ №: XF 23/10

Държава-членка: Ирландия

Регион/орган, който предоставя помощта: An Bord Iascaigh Mhara

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Aquaculture Innovation and Technology Scheme (Схема за новаторство и технологии в областта на аквакултурата)

Правно основание: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 700 000 EUR годишно за периода 2010—2014 г.

Максимален интензитет на помощта: 40 % от отговарящите на условията разходи за инвестиционни проекти, осъществени от частния сектор

Дата на влизане в сила:

Срок на схемата (не по-късно от 30 юни 2014 г.); посочете:

по схемата: помощ ще се отпуска: до 30 юни 2014 г.,

в случай на ad hoc помощ: предвидена дата за изплащане на последната част: не се прилага.

Цел на помощта: Целта на Схемата за новаторство и технологии в областта на аквакултурата е да се насърчат инвестициите в новаторски технологии и да се изпробват тези технологии в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, да се установи дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, да се подпомогнат мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, да се инвестира в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, да се подобрят санитарните условия и безопасността при работа в сектора на аквакултурите, да се увеличат уменията и базата знания на промишлеността и да се интегрира и хармонизира аквакултурата в крайбрежните общности и селските райони

Посочете кой от членове 8—24 се прилага: Членове 11, 21.

Засегната дейност: Инвестициите в новаторски технологии и изпробването им в пазарни условия за подобряване на производителността и на конкурентоспособността, установяването на това дали е възможна икономически и технически експлоатацията на нови обекти и видове, подпомагането на мерките за подобряване на дългосрочната екологична устойчивост, инвестирането в мерки за подобряване на качеството на продуктите, на здравето на рибите и на хуманното отношение към тях, подобряването на санитарните условия и на безопасността при работа в сектора на аквакултурите, увеличаването на уменията и базата знания на промишлеността и интегрирането и хармонизирането на аквакултурата с крайбрежните общности и селските райони.

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Интернет адрес, където може да се намери целият текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad-hoc помощ извън схема за помощ: http://www.bim.ie

Основание: посочете основанието да се създаде държавна схема за помощ вместо да се използва подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Финансирането за Ирландия от страна на Европейския фонд за рибарство е предназначено приоритетно за извеждане от експлоатация на риболовния флот. Развитието на аквакултурата ще бъде финансирано от ирландското правителство от средствата, които се предоставят годишно на An Bord Iascaigh Mhara, включени в дотацията за Министерството на земеделието, рибарството и храните.

Помощ №: XF 36/10

Държава-членка: Ирландия

Регион/орган, който предоставя помощта: An Bord Iascaigh Mhara

Наименование на схемата за помощ/име на дружеството, което получава ad hoc помощ: Seafood Graduate Development Scheme

Правно основание: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Планирани годишни разходи по схемата или размер на отпуснатата ad hoc помощ: 250 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: До 40 % от отговарящите на условията проекти в частния сектор и до 100 % от публичните проекти, извършвани в общ интерес от публични организации и/или изследователски институции.

Дата на влизане в сила: Начална дата 1 ноември 2010 г.

Срок на схемата или на отпуснатата индивидуална помощ (не по-късно от 30 юни 2014 г.); посочете:

по схемата: помощ ще се отпуска до 30 юни 2014 г.,

в случай на ad hoc помощ: предвидената дата за изплащане на последната част: не се прилага.

Цел на помощта: Целта на схемата е да се подпомогне развитието на сектора чрез осигуряване на дипломирани специалисти с умения за бизнес развитие/маркетинг и разработване на нови морски хранителни продукти.

Плащанията по тази схема се извършват съгласно членове 17, 21 и 23 от Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията от 22 юли 2008 г.

Посочете кой от членове 8—24 се прилага: Членове 17, 21 и 23.

Засегната дейност: Секторите за производство, преработка и търговия с морски хранителни продукти.

Име и адрес на органа, който отпуска помощта:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Интернет адрес, където може да се намери пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се отпуска ad hoc помощ извън схема за помощ: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Основание: посочете основанието да се създаде държавна схема за помощ вместо да се използва подпомагане в рамките на Европейския фонд за рибарство: Финансирането за Ирландия от страна на Европейския фонд за рибарство е предназначено приоритетно за други мерки, по-специално — извеждане от експлоатация на риболовния флот, екологични системи за риболов, управление на риболова от брега и Ос 4 (Развитие на крайбрежните общности).


Top