Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE0768

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване“ COM(2009) 611 окончателен — 2009/0170 (COD)

OJ C 21, 21.1.2011, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 21/62


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване“

COM(2009) 611 окончателен — 2009/0170 (COD)

2011/C 21/11

Главен докладчик: г-н KRAWCZYK

На 20 ноември 2009 г. Съветът реши, в съответствие с член 80, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване

COM(2009) 611 окончателен – 2009/0170 (COD).

На 15 декември 2009 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ да подготви работата на Комитета по този въпрос.

Предвид неотложното естество на работата (член 59, параграф 1 от Правилника за дейността), на 463-тата си пленарна сесия на 26 и 27 май 2010 г. (заседание от 27 май 2010 г.) Европейският икономически и социален комитет реши да определи г-н Krawczyk за главен докладчик и прие настоящото становище със 157 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1   Съществуващата понастоящем система на Общността за разследване на произшествия в гражданското въздухоплаване и докладване на събития не работи с оптимална ефективност. Тя не отчита значителния напредък, насочен към създаване на единен авиационен пазар, постигнат по-специално чрез основаването на Европейската агенция за авиационна безопасност.

1.2   ЕИСК приветства предложението на Европейската комисия като стъпка в правилната насока за преодоляване на недостатъците, свързани със сегашното фрагментирано разследване на произшествията в ЕС.

1.3   Предложението на Комисията предвижда насърчаване на доброволно сътрудничество чрез създаването на Европейска мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване. ЕИСК изразява съгласие с оценката на Комисията, че създаването на Европейска агенция за разследване на произшествия в гражданското въздухоплаване би било прибързано.

1.4   ЕИСК би искал да подчертае, че единствената цел на разследването на произшествия и инциденти трябва да бъде предотвратяването на произшествия и инциденти, а не отправянето на обвинения. Ето защо ЕИСК смята, че е от съществено значение да се подобри още повече формулировката на член 15, с цел да се гарантира, че той е напълно в съответствие с разпоредбите на Приложение 13 към Чикагската конвенция на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

1.5   ЕИСК подчертава голямото значение за авиационната безопасност на един наистина независим процес на разследване на произшествията, в който не се намесват засегнатите страни, както и обществеността, политиците, медиите и съдебните власти.

1.6   ЕИСК би желал да подчертае важността на „културата на безопасност“ и гарантираното прилагане на „култура на справедливост“ в националните наказателноправни системи на всички държави-членки. Изискват се повече действия на равнище ЕС, за да се гарантира, че всички държави-членки ще променят своите национални наказателноправни системи, за да гарантират културата на справедливост.

1.7   По-специално ЕИСК подчертава значението на изготвянето на Харта на ЕС за култура на справедливост съвместно с другите заинтересовани участници.

1.8   ЕИСК подчертава значението на гарантирането на пълна независимост на процеса на разследване на произшествия от всички засегнати страни, включително Европейската агенция за авиационна безопасност. Ето защо е важно да се включат повече предпазни клаузи в законодателството, за да се гарантира, че органите за разследване на произшествия ще запазят своята водеща роля.

1.9   ЕИСК подчертава, че навременното предоставяне на списъка на пътниците е от особена важност за семействата на жертвите. Въпреки това ЕИСК смята, че е също толкова важно да бъде предоставен правилният списък.

2.   Въведение

2.1   Авиацията е един от най-сигурните видове транспорт. Статистиката сочи, че независимо от огромния ръст на въздушното движение, отбелязан след създаването на единния авиационен пазар през 1992 г., Европейският съюз успя да повиши равнището на авиационна безопасност, в резултат на което авиокомпаниите на ЕС са сред най-безопасните в света.

2.2   Въпреки това безопасността не може никога да се приема за даденост – необходими са постоянни усилия за подобряване на равнището на авиационна безопасност. Независимо колко безопасен е европейският въздухоплавателен сектор, никога не може да се изключи възможността за настъпване на произшествия или сериозни инциденти. Поради това независимите разследвания на тези произшествия са от решаващо значение. Анализът на обстоятелствата на произшествията води до препоръки, целящи предотвратяването им в бъдеще.

2.3   Задължението да се разследват произшествията в гражданското въздухоплаване е заложено в Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, по която всички държави-членки са страни. Подробни стандарти и препоръчителни практики са определени в Приложение 13 към Чикагската конвенция на ИКАО.

2.4   Тъй като Европейската общност признава значението на разследването на произшествия и инциденти, още през 1980 г. тя прие Директива 80/1266/ЕИО относно сътрудничеството и взаимопомощта между държавите-членки в областта на разследването на въздушни произшествия (1). По-късно директивата от 1980 г. бе заменена с Директива 94/56/ЕО (2). Освен това през 2003 г. беше приета Директива 2003/42/ЕО (3) за докладване на събития в гражданското въздухоплаване.

2.5   Поради своята фрагментация съществуващата понастоящем система на Общността за разследване на произшествия в гражданското въздухоплаване и докладване на събития не работи с оптимална ефективност. Тя не отчита в достатъчна степен значителния напредък, насочен към създаване на единен авиационен пазар, който увеличи правомощията на ЕС в областта на авиационната безопасност, по-специално чрез основаването на Европейска агенция за авиационна безопасност. Поради това на 29 октомври 2009 г. Комисията прие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, което би заменило съществуващото законодателство в тези области.

3.   Предложение на Комисията

3.1   Предложението на Комисията предвижда насърчаване на доброволно сътрудничество, т.е. съгласно предложения регламент съществуващото неформално сътрудничество ще се преобразува в Европейска мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване („мрежата“). Мрежата няма да е юридическо лице, а мандатът ѝ ще бъде ограничен до консултативни и координационни задачи.

3.2   Наред с това предложението допълва доброволното сътрудничество с редица законно установени задължения, като например:

включване в общностното право на международните стандарти и препоръчителни практики, свързани със защитата на доказателства и чувствителна информация за безопасността, в съответствие с Приложение 13 към Чикагската конвенция на ИКАО;

установяване на общи изисквания по отношение на организацията на националните органи за разследване на авиационни събития и укрепване на независимия статут на разследванията на авиационни събития;

по-добро съгласуване на отделните разследвания относно причините за произшествията и инцидентите;

изясняване на взаимните права и задължения на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и на националните органи за разследване на авиационни събития, без да се поставя под съмнение независимостта на разследванията на авиационни събития;

определяне на критериите, въз основа на които органите за разследване на авиационни събития ще назначават акредитирани представители за „държавата на проектиране“;

насърчаване на „култура на справедливост“ посредством очертаване на насоките за създаване на система за докладване на събития, която няма наказателен характер;

установяване на общи изисквания за авиокомпаниите на Общността по отношение на списъците на пътниците и защитата на съдържащата се в тях информация (т.е. член 23 от предложения регламент);

засилване на правата на жертвите на въздушни произшествия и семействата им;

по-добра защита на анонимността на участниците в произшествия;

създаване на общ регистър на препоръките за безопасност и процеса на тяхното проследяване.

4.   Специфични бележки

4.1   ЕИСК приветства предложението на Европейската комисия като стъпка в правилната посока за преодоляване на недостатъците, свързани със сегашното фрагментирано разследване на произшествията в ЕС. Въпреки това ЕИСК подчертава значението на наблюдението на ефективността на предложението, като се има предвид фактът, че някои по-малки държави-членки не разполагат с експертен опит и/или ресурси в сферата на разследването на произшествията. Ето защо ЕИСК насърчава Комисията да определи критерии за изискваното минимално равнище на техническа компетентност на органите за разследване на произшествия, както и на следователите, и да поощрява държавите-членки да се ангажират в тази насока.

4.2   ЕИСК приветства в частност прагматичния подход на Комисията, основаващ се на субсидиарност и пропорционалност. ЕИСК изразява съгласие с оценката на Комисията, че създаването на Европейска агенция за разследване на произшествия в гражданското въздухоплаване би било прибързано, въпреки че това не трябва да се изключва в дългосрочен план. ЕИСК подчертава също значението на това да се гарантира, че мрежата е отворена за онези страни извън ЕС, които имат обща граница с ЕС и тясно си сътрудничат с него, по-специално за държавите, които членуват в Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА).

4.3   ЕИСК подчертава голямото значение за авиационната безопасност на един наистина независим процес на разследване на произшествията, в който не се намесват засегнатите страни, както и обществеността, политиците, медиите и съдебните власти.

4.4   ЕИСК би искал да подчертае факта, че единствената цел на разследването на произшествия и инциденти трябва да бъде предотвратяването на произшествия и инциденти, а не отправянето на обвинения. Ето защо ЕИСК смята, че е от съществено значение да се подобри още повече формулировката на член 15, с цел да се гарантира, че той е напълно в съответствие с разпоредбите на Приложение 13 към Чикагската конвенция на ИКАО. По-специално предложението да се дадат повече права на съдебните власти и обществото за цели, различни от разследването, би било противопоказно и би попречило на доброволното докладване за събития или инциденти. ЕИСК смята, че е важно процесът на разследване на произшествия да остане напълно отделен от каквато и да е съдебна процедура. В противен случай той може да има потенциално неблагоприятно въздействие върху събирането на информация за безопасността и следователно би могъл евентуално да доведе до влошаване на авиационната безопасност в ЕС. ЕИСК подчертава, че това няма да засегне правото на жертвите да получат компенсация чрез независими процедури, отделени от процесите на разследване на произшествия. ЕИСК подчертава значението на защитата на чувствителни данни за безопасността, както и защитата на служителите, които докладват за събития, свързани с безопасността.

4.4.1   ЕИСК оценява значението на Декларацията на организациите във въздухоплавателния сектор относно Регламента на ЕС за разследване на произшествията в авиацията от 26 април 2010 г., в която се изразява сериозна тревога относно предложението на Комисията (подкрепено от Съвета по транспорт на 11 март 2010 г.) по отношение на това, което се определя като върховенство на съдебното следствие спрямо разследването на безопасността. Според подписалите декларацията организации това би застрашило сериозно способността на разследващите произшествията за поверително получаване на информацията, необходима им за откриване на факторите, които допринасят за произшествията, и следователно ще им попречи да отправят добре обосновани препоръки за безопасността, необходими за подобряване на авиационната безопасност и за избягване на бъдещи произшествия – нещо, което няма да бъде в интерес на пътниците в европейското въздухоплаване.

4.5   ЕИСК би искал да подчертае значението на „култура на безопасност“ и гарантираното прилагане на „култура на справедливост“ в националните наказателноправни системи на всички държави-членки. В интерес на авиационната безопасност е важно резултатите от разследванията на произшествията да се използват за предотвратяване на бъдещи произшествия, а не за наказване на неволни грешки, което би попречило на правилното разследване на произшествията. ЕИСК смята, че регламентът би трябвало да осигури рамка, в която всички страни, имащи отношение към дадено произшествие, могат да споделят информация и да говорят открито при запазване на поверителността. За да се гарантира открито общуване при запазване на поверителността, е необходима правна сигурност, т.е. солиден набор от законови правила, които еднозначно да определят кога информацията за безопасността може да се използва извън разследванията на произшествия и кога не може. Без такава сигурност заинтересованите лица биха се страхували да допринесат за разследването. ЕИСК подчертава, че се изискват повече действия на равнище ЕС, за да се гарантира, че всички държави-членки ще променят своите национални наказателноправни системи, за да гарантират културата на справедливост. По-специално ЕИСК подчертава значението на изготвянето на Харта на ЕС за култура на справедливост. ЕИСК приветства Хартата за култура на справедливост, по която социалните партньори от европейското гражданско въздухоплаване постигнаха споразумение на 31 март 2009 г.

4.6   Според ЕИСК навременното предоставяне на списъка на пътниците е важно за семействата на жертвите. Въпреки това ЕИСК смята, че е също толкова важно да бъде предоставен правилният списък. Ето защо ЕИСК счита, че би могло да се запази разпореждането относно едночасовия срок за предоставяне на списъка на пътниците, ако се предвидят няколко изключения, при които това не би било технически възможно, по-специално за полети на дълги разстояния, които започват в трети страни. Една авиокомпания лесно може да представи непроверен списък до 1 час, но от съществено значение е списъкът да бъде проверен, по-специално за полети на дълги разстояния, започващи от дестинации извън ЕС. ЕИСК подчертава също значението на поверителността и защитата на данните и затова смята, че списъкът на пътниците, които авиокомпаниите могат да предоставят въз основа на системите за регистрация и резервация, би бил достатъчен за тази цел.

4.7   ЕИСК подчертава значението на гарантирането на пълна независимост на процеса на разследване на произшествия от всички засегнати страни, включително Европейската агенция за авиационна безопасност. Ето защо е важно в законодателството да се включат повече предпазни клаузи, за да се гарантира, че органите за разследване на произшествия ще запазят своята водеща роля. Вместо това ЕААБ би могла да стане страна (съветник) по разследването, заедно с други заинтересовани страни (авиокомпании, производители и т.н.), но не би трябвало да ѝ се позволява да влияе върху протичането на разследването или неговите резултати. По-специално ЕИСК би желал да подчертае факта, че на ЕААБ не би трябвало да се позволява да действа като акредитиран орган за разследване на произшествия, тъй като това ще доведе до конфликт на интереси с ролята на ЕААБ като регулатор на безопасността, а това няма да бъде в съответствие с духа на Приложение 13 към Чикагската конвенция на ИКАО. Въпреки това ЕИСК също би искал да подчертае, че е важно препоръките от разследването да бъдат изпратени на ЕААБ, когато това е подходящо и когато е необходимо ЕААБ да предприеме действия във връзка с някои неотложни проблеми на безопасността.

4.8   ЕИСК приветства предложението за създаване на централна база данни с препоръки от разследвания на произшествия, включително тяхното проследяване. Въпреки това ЕИСК смята, че е от съществено значение Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) внимателно да оценява добавената полза за безопасността и регулаторното въздействие на всички препоръки за безопасност преди да се заеме със съставянето на правила, следвайки примера на американската система, при която Федералната администрация за въздухоплаване (FAA) прави преглед на препоръките, отправени от Националния съвет на САЩ за безопасност на транспорта (NTSB).

4.8.1   ЕИСК насърчава ЕС да предприеме допълнителни действия за гарантиране на подходящ задълбочен анализ на докладите за инциденти и за подобряване на обединяването на ресурсите в цяла Европа в тази сфера.

4.9   ЕИСК подчертава значението от гледна точка на безопасността на това всички държави-членки на ЕС (и всички държави извън ЕС) да разбират ясно съдържанието на доклада за разследването на произшествието (член 19). Често се случва националните органи по разследване на произшествията в гражданското въздухоплаване да изготвят доклади само на националния си език, дори и когато са засегнати чуждестранни участници. ЕИСК препоръчва да се осигурява поне превод на английски език на всеки доклад за разследване на произшествие.

4.10   ЕИСК отбелязва, че безопасността винаги ще има приоритет спрямо други изисквания, като защита на интелектуалната собственост например. От друга страна е важно да се предоставят повече предпазни клаузи за защита на интелектуалната собственост (член 15). Чувствителната търговска информация би трябвало да се споделя единствено с властите, но следва да бъде защитена срещу оповестяване на конкурентите. Производителите на оригинално оборудване (ПОО) не бива да получават цялата информация за допълващи типови сертификати или други промени или подобрения и обратното (тъй като те могат да съдържат търговска интелектуална собственост на проектантската организация, която няма нищо общо с дадено произшествие или даден инцидент).

Брюксел, 27 май 2010 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Mario SEPI


(1)  ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.


Top