Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0518

Дело T-518/09: Жалба, подадена на 23 декември 2009 г. — Ecoceane/ЕАМБ

OJ C 80, 27.3.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 80/29


Жалба, подадена на 23 декември 2009 г. — Ecoceane/ЕАМБ

(Дело T-518/09)

2010/C 80/50

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ecoceane (Париж, Франция) (представител: S. Spalter, avocat)

Ответник: Европейска агенция за морска безопасност (ЕАМБ)

Искания на жалбоподателя

да се обяви за допустима жалбата на Ecoceane,

да се отмени обжалваното решение на ЕАМБ от 28 октомври 2009 г., с което се отхвърля офертата на Ecoceane,

да се отмени решението за възлагане на обществената поръчка (2009/S 42-060271) от ЕАМБ и подписването му,

да се осъди ЕАМБ да заплати на жалбоподателя, Ecoceane, обезщетение за вреди в размер на 224 744 EUR,

да се осъди ЕАМБ да заплати на жалбоподателя, Ecoceane, невъзстановими разноски в размер на 25 000 EUR,

да се осъди ЕАМБ да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В настоящото дело жалбоподателят иска отмяна на решението от 28 октомври 2009 г., с което ЕАМБ отхвърля офертата му след приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги, свързани с участието на спасителни кораби в борбата срещу замърсяването с нефт, и на решението за възлагане на обществената поръчка от ЕАМБ и подписването му. Жалбоподателят иска също обезщетение за вредите, претърпени в резултат на обжалваното решение.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят представя четири правни основания.

На първо място той твърди, че, като не съобщила поисканата от жалбоподателя информация, тоест протокола за разглеждането на офертите, съдържащ информация относно провеждането на процедурата, мотивите за отхвърляне на офертата му, оценката на офертите чрез прилагане на процентите по спецификацията, както и характеристиките и предимствата на офертата на определения за изпълнител оферент, ЕАМБ нарушила разпоредбите на член 100, параграф 2 от Финансовия регламент № 1605/2002/ЕО (1) и разпоредбите на член 149, параграф 3 от Регламент № 2342/2002/ЕО (2) поради липса на мотиви в съответствие с тези разпоредби в решението за отхвърляне.

На второ място жалбоподателят поддържа, че допълнителните критерии, наложени от ЕАМБ в спецификацията във връзка с разглеждането и оценяването на офертите, не били обективни и не могли да бъдат обосновани с оглед на предмета на обществената поръчка; следователно изборът на допълнителните критерии, отговарящи на предварително определена технология, не позволявал да се гарантира равният достъп на представилите новаторски метод кандидати и представлявал нарушение на общностните принципи на равенство, прозрачност и недопускане на дискриминация, посочени в член 89, параграф 1 от Финансовия регламент № 1605/2002/ЕО.

На трето място жалбоподателят твърди, че ответникът нарушил принципите на равенство, прозрачност и недопускане на дискриминация при третирането на кандидатите, като за разлика от корабите на останалите кандидати отказал да посети представения от Ecoceane кораб за пречистване. Освен това ответникът нарушил тези принципи и като не гарантирал, че Ecoceane ще бъде изслушано от комисия за оценка на офертите, състояща се най-малко от трима членове, които присъстват по време на цялата среща, съгласно член 146 от Регламент № 2342/2002/ЕО.

На последно място жалбоподателят поддържа, че ЕАМБ допуснала явни грешки в преценката.


(1)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 198).

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на

Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 4, стр. 3), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1261/2005 на Комисията от 20 юли 2005 г. (ОВ L 201, стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 6, стр. 3).


Top