Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0247

Дело T-247/09: Жалба, подадена на 16 юни 2009 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

OJ C 205, 29.8.2009, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 205/43


Жалба, подадена на 16 юни 2009 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

(Дело T-247/09)

2009/C 205/79

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители: N. Korogiannakis и M. Dermitzakis, lawyers)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията за отхвърляне на офертата, подадена от жалбоподателя в рамките на открита процедура за възлагане на обществена поръчка AO 10186 за „Изготвяне и разпространение на Приложение на Официален вестник на Европейския съюз: интернет страницата TED, ОВ S на DVD-ROM и свързани офлайн и онлайн медии“ (ОВ 2009/S 2-001445), съобщено на жалбоподателя с писмо от 7 април 2009 г., и всички последващи решения на Комисията, включително решението обществената поръчка да се възложи на определения за изпълнител оферент,

да се осъди Комисията да заплати обезщетение в размер на 1 490 215,58 EUR за вредите, претъпени от жалбоподателя в резултат на въпросната процедура за възлагане на обществена поръчка,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя във връзка с настоящата жалба, дори тя да бъде отхвърлена.

Правни основания и основни доводи

В настоящото производство жалбоподателят иска отмяна на решението на ответника да отхвърли офертата му, подадена в рамките на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги по изготвяне и разпространение на Приложение на Официален вестник на Европейския съюз: интернет страницата TED, ОВ S на DVD-ROM и свързани офлайн и онлайн медии (AO 10186), и да възложи обществената поръчка на определения за изпълнител оферент. Освен това жалбоподателят иска да му се заплати обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял в резултат на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

В подкрепа на исканията си жалбоподателят излага следните правни основания.

На първо място жалбоподателят твърди, че ответникът е допуснал редица явни грешки в преценката и че в нарушение на Финансовия регламент (1) и правилата за прилагането му, както и в нарушение на Директива 2004/18 (2) и член 253 ЕО не се е обосновал, нито е дал обяснения на жалбоподателя. Той посочва, че въпреки отправеното от него писмено искане Комисията не го е уведомила за съответните преимущества на определения за изпълнител оферент, въпреки че е била длъжна да го направи. Според жалбоподателя съображенията на Комисията са неясни, необосновани и лаконични, и не представляват състоятелни мотиви. Жалбоподателят твърди също така, че Комисията поправя впоследствие мотивите на обжалваното решение, след като оценителната комисия преразглежда доклада си и решава да заличи коментар относно определения за изпълнител оферент.

На второ място жалбоподателят твърди, че ответникът е нарушил членове 106 и 107 от Финансовия регламент, както и принципите на прозрачност и недопускане на дискриминация, като не е отстранил оференти, използващи подизпълнители от държави, които не са страни по Споразумението за държавните поръчки на СТО; жалбоподателят твърди, че ако ответникът все пак позволи такова участие, той трябва да действа по прозрачен и недискриминационен начин, като изясни критерия за подбор, който ще използва, за да отстрани някои дружества и да допусне други.

На трето място жалбоподателят твърди, че ответникът е допуснал явни грешки в преценката при сравняването на офертата на жалбоподателя с офертите на други оференти и че е не е изложил мотиви, тъй като неблагоприятното становище на оценителната комисия по офертата на жалбоподателя е неясно и необосновано.


(1)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 198)

(2)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116; Поправка ОВ L 182, 10.7.2008 г., стр. 282)


Top