Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0558

Дело C-558/07: Решение на Съда (голям състав) от 7 юли 2009 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Обединено кралство) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Химикали — Регистрация, оценка, разрешаване на тези химикали и приложими по отношение на тях ограничения (REACH) — Понятие за мономерни вещества — Валидност — Пропорционалност — Равно третиране)

OJ C 205, 29.8.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 205/6


Решение на Съда (голям състав) от 7 юли 2009 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Обединено кралство) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Дело C-558/07) (1)

(Регламент (ЕО) № 1907/2006 - Химикали - Регистрация, оценка, разрешаване на тези химикали и приложими по отношение на тях ограничения (REACH) - Понятие за „мономерни вещества“ - Валидност - Пропорционалност - Равно третиране)

2009/C 205/08

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Страни в главното производство

Ищци: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Ответник: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Предмет

Преюдициално запитване — High Court of Justice, Queen's Bench Division — Тълкуване и действителност на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, стp. 1) — Понятие за „мономерни вещества“

Диспозитив

1.

Понятието „мономерно вещество“, съдържащо се в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, се отнася само до съдържащите се в състава на полимерите мономери в реагирала форма.

2.

При разглеждането на втория въпрос не са установени никакви обстоятелства, засягащи валидността на член 6, параграф 3 от Регламент № 1907/2006.


(1)  ОВ C 51, 23.02.2008 г.


Top