Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0397

Дело C-397/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Косвени данъци върху набирането на капитал — Капиталови дружества — Директива 69/335/ЕИО — Член 2, параграфи 1 и 3, член 4, параграф 1 и член 7 — Данък върху вноските в капитала — Освобождаване — Условия — Прехвърляне от една държава-членка в друга държава-членка на ефективния център на управление или на регистрирания офис — Данък върху вноските в капитала, с който се облага капиталът, предназначен за търговска дейност, упражнявана в държава-членка от филиалите или постоянните формирования на дружества, установени в друга държава-членка)

OJ C 205, 29.8.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 205/4


Решение на Съда (четвърти състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

(Дело C-397/07) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Косвени данъци върху набирането на капитал - Капиталови дружества - Директива 69/335/ЕИО - Член 2, параграфи 1 и 3, член 4, параграф 1 и член 7 - Данък върху вноските в капитала - Освобождаване - Условия - Прехвърляне от една държава-членка в друга държава-членка на ефективния център на управление или на регистрирания офис - Данък върху вноските в капитала, с който се облага капиталът, предназначен за търговска дейност, упражнявана в държава-членка от филиалите или постоянните формирования на дружества, установени в друга държава-членка)

2009/C 205/06

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E. Gippini Fournier и M. Afonso)

Ответник: Кралство Испания (представители: B. Plaza Cruz и M. Muñoz Pérez)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юни 1969 г. относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 249, стр. 25) — Прехвърляне на седалището на дружество — Национална правна уредба, която предвижда облагане на прехвърлянето на седалище, доколкото въпросното дружество не се облага с данък върху вноската в държавата по произхода — Условия за прилагането на задължителното освобождаване от данък

Диспозитив

1)

Кралство Испания:

като подчинява на условията, предвидени в член 96 от втората допълнителна разпоредба към консолидираната редакция на Закона относно корпоративния данък (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), одобрен с Кралски декрет-закон № 4/2004 от 5 март 2004 година, освобождаването от данък върху вноските в капитала на транзакциите, визирани в член 7, параграф 1, буква б) от Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал, изменена с Директива 73/79/ЕИО на Съвета от 9 април 1973 г., с Директива 73/80/ЕИО на Съвета от 9 април 1973 г. и с Директива 85/303/ЕИО на Съвета от 10 юни 1985 г.;

като облага с данък върху вноските в капитала прехвърлянето от държава-членка в Испания на ефективния център на управление или на регистрирания офис на капиталови дружества, които не са били облагани с подобен данък в държавата-членка по произход, и

като облага с данък върху вноските капитала, предназначен за търговска дейност, упражнявана на испанска територия от филиалите или постоянните формирования на дружества, установени в държава-членка, която не прилага подобен данък,

е нарушило задълженията си съгласно Директива 69/335, изменена с Директиви 73/79, 73/80 и 85/303.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 269, 10.11.2007 г.


Top