Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0230

Дело T-230/09: Жалба, подадена на 10 юни 2009 г. — BT Pension Scheme Trustees/Комисия

OJ C 193, 15.8.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/25


Жалба, подадена на 10 юни 2009 г. — BT Pension Scheme Trustees/Комисия

(Дело T-230/09)

2009/C 193/41

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представители: J. Derenne и A. Müller-Rappard, lawyers)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението,

при условията на евентуалност, да се отмени член 1 от решението, доколкото с него се установява, че държавната помощ е била неправомерно въведена в действие, както и член 2, член 3, първо тире и член 4 от решението, доколкото с тях се предвижда възстановяване на помощта,

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбата е подадена от управителя на British Telecommunications Pension Scheme (наричана по-нататък „BTPS“) — пенсионно-осигурителна схема, финансирана от British Telecommunications plc (наричано по-нататък „BT“). Управителят на BTPS отговаря за управлението на схемата, а именно за събирането и инвестирането на вноските и за изплащането на пенсиите на пенсионираните служители на BT и лицата на тяхна издръжка в съответствие с договорите за управление на BTPS и приложимото право.

С жалбата жалбоподателят иска отмяна на Решение C(2009) 685 окончателен на Комисията от 11 февруари 2009 година (държавна помощ № C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)), доколкото с него разглежданата мярка — „освобождаването“ на BTPS от задължението за плащане на вноски към Pension Protection Fund (Фонд за защита на пенсиите, наричан по-нататък „PPF“), „що се отнася до гарантираните от държавата пенсионно-осигурителни задължения на получателя“ — се квалифицира като неправомерна и несъвместима държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 ЕО и доколкото в него се предвижда задължение на получателя да възстанови помощта заедно с лихвите от датата, на която помощта е била предоставена, до датата на възстановяването ѝ.

С първото си правно основание жалбоподателят поддържа, че решението нарушава член 87, параграф 1 ЕО в четири аспекта:

Първо, според жалбоподателя е нарушено условието за селективност, тъй като в решението не се определя ясно точната референтна система и нейната цел, поради което Комисията неправилно приема, че BTPS е ползвала т.нар. „освобождаване“.

Второ, той твърди, че е нарушено условието за наличие на икономическо предимство, тъй като Комисията не е можела да установи, че BT получава икономическо предимство по смисъла на член 87, параграф 1 ЕО в резултат от плащането на по-малки вноски към PPF, без да сравни цялостното положение на BT с това на неговите конкуренти, които нямат същите структурни недостатъци във връзка с пенсионните разходи като BT.

Трето, жалбоподателят поддържа, че е нарушено условието за наличие на нарушение на конкуренцията и засягане на търговията, тъй като при посочената във втория довод липса на всякакво предимство е невъзможно да е налице нарушение на конкуренцията и/или засягане на търговията.

Четвърто, жалбоподателят изтъква, че е нарушено условието за прехвърляне на държавни ресурси, тъй като не е можело свързаното с държавната гаранция прехвърляне на държавни ресурси да се квалифицира в решението като относимото прехвърляне на държавни ресурси за целите на квалифицирането като държавна помощ на липсата на задължение за BTPS да участва в PPF.

С второто си правно основание жалбоподателят твърди, че решението нарушава член 253 ЕО, тъй като мотивите му са непълни поради следните съображения:

мотивите за оценката на общата референтна система при анализа на наличието на селективно предимство са противоречиви,

мотивите са непълни по отношение на анализа на условието за селективност, по-специално доколкото не е следван подробно триетапният анализ, предвиден в приложимата съдебна практика,

твърди се, че Комисията не обосновава достатъчно причините, поради които смята, че допълнителните задължения, поети от BT при приватизацията, са неотносими за целите на оценката на цялостното положение на BT на пазара в сравнение с неговите конкуренти,

твърди се, че Комисията не обяснява поради какви причини свързаното с държавната гаранция прехвърляне на държавни ресурси е относимото прехвърляне на държавни ресурси за няколко случая на освобождаване (съгласно разпоредбите на Pensions Act 2004 (Закона за пенсиите от 2004 г.)), които произтичат от наличието на държавна гаранция.

С третото си правно основание жалбоподателят изтъква, че решението не е съобразено с понятието за неправомерна помощ съгласно член 88, параграф 3 ЕО във връзка с член 1, буква е) и член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 (1), доколкото изобщо не е налице помощ, която да трябва да се възстановява от BT или от BTPS и нейния управител, тъй като твърдяната помощ не е била въведена в действие поради блокирането на средствата в специална гаранционна сметка.


(1)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).


Top