Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/176/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production) Текст от значение за ЕИП

OJ C 176, 29.7.2009, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 176/08

1.

На 22 юли 2009 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Centrica Resources Limited (Обединеното кралство), под контрола на Centrica plc („Centrica“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Venture Production plc („Venture“, Обединено кралство) посредством публичен търг, обявен на 10 юли 2009 година

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Centrica: вертикално интегрирано предприятие в областта на енергетиката, активно главно в производството и доставката на природен газ,

за предприятие Venture: проучвателна дейност и добив на природен газ и суров петрол, основно в Северно море.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Top