Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(03)

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

OJ C 176, 29.7.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/10


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2009/C 176/04

Помощ №: XA 436/08

Държава-членка: Испания

Регион: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009

Правно основание: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: годишните разходи, предвидени по схемата за 2009 г,. са 20 500 EUR (двадесет хиляди и петстотин евро), в които се включват заем в размер на 12 000 EUR (дванадесет хиляди евро) за кооперативите и заем в размер на 8 500 EUR (осем хиляди и петстотин евро) за асоциациите.

Максимален интензитет на помощта: максималната сума на помощта не може да превишава 50 % от приемливите разходи или сумата 12 000 EUR за кооперативи заявители и 8 500 EUR за асоциации заявители.

Дата на въвеждане: от датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31.12.2009 г.

Цел на помощта: Целта на настоящата безвъзмездна помощ е запазване и подобряване на генетичното качество на добитъка в Саламанка чрез контрол, осъществяван от животновъдните асоциации и кооперативи в провинция Саламанка, на качеството на млякото и на генетичното качество на млекодайните породи едър и дребен рогат добитък.

Настоящата схема за помощ попада в обхвата на член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти.

За приемливи разходи за животновъдните асоциации и кооперативи се смятат текущите разходи, конкретно и пряко свързани със субсидираните дейности (прилагане на програмите за установяване на генетичното качество или продуктивността на добитъка) във връзка с:

извършвани от трети страни тестове за установяване на генетичното качество или продуктивността на добитъка.

Непреките данъци не са приемливи разходи.

Обхванат сектор (обхванати сектори): животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/ControlLechero.pdf

Друга информация: Помощта е съвместима с всякакви други помощи, субсидии, ресурси или приходи, предоставени за субсидираната дейност от друг национален орган или орган от Европейския съюз, от обществена или частна организация или от международна организация, при условие че не се надвишават количествените ограничения за помощ, определени в член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията (до 70 % от разходите за извършваните тестове).

Ако на заявителя е предоставена друга помощ за същата цел, която е несъвместима с отпуснатата от Diputación, се прилага член 33 от Кралски декрет 887/2006 от 21 юли 2006 г. относно приемането на правилник за прилагане на Общия закон за субсидиите.

В никакъв случай обаче размерът на предоставената от Diputación помощ — сам по себе си или заедно с други помощи, субсидии, ресурси или приходи — не може да надхвърля разноските за субсидираната дейност.

Освен това помощта е несъвместима с всякакви други помощи, субсидии, ресурси или приходи за дейността, за която е предоставена помощ от Diputación de Salamanca — посредством процедура за пряко възлагане или чрез състезателна процедура — покриващи едни и същи приемливи разходи.

Бенефициерите на помощта трябва да отговарят на всички условия, определени в член 16, параграф 1, буква б) от регламента, което означава, че се изключва обичайния контрол на качеството на млякото.

Помощ №: XA 167/09

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: Северна Ирландия

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: BSE testing of cattle over 48 Months of age slaughtered for human consumption (Northern Ireland)

Правно основание: SR 2008 No 508 — Transmissible Spongiform Encephalopathies Regulations (Northern Ireland) 2008; Регламент (ЕО) № 999/2001; Решение на Комисията 2008/908/ЕО

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 4,6 милиона GBP, изплащани в продължение на 6 години

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на въвеждане:

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Дo 31.12.2014 г.

Цел на помощта: Животновъден сектор (член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): А—1 Растениевъдство и животновъдство, лов и спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department of Agriculture and Rural development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Интернет адрес: http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/bse/active-surveillance.htm

Друга информация: Помощта се отпуска за услуги, които да дадат възможност на Северна Ирландия да изпълнява задължителното изискване на ЕС за СЕГ тестуване на говеда на възраст над 48 месеца, предназначени за консумация от човека. Това е непряка помощ — селскостопанският производител не кандидатства за нея и не получава плащания. Подробна информация за наблюдението и контрола на СЕГ (спонгиформна енцефалопатия по говедата) от министерството може да се намери на неговата интернет страница и адрес.

Тази схема е предназначена за прозрачни помощи, предоставяни на малки и средни селски стопанства (ферми) първични производители на селскостопански продукти в Северна Ирландия.

Приемливи са разходите СЕГ тестове (всички разходи, включително тези за комплекти за анализи, вземане, транспортиране, анализиране, съхраняване и унищожаване на проби, необходими за изследванията, предприети в съответствие с приложение Х, глава В към Регламент (ЕО) № 999/2001. Схемата ще финансира до 100 % от допустимите разходи, но те ще бъдат ограничени до максимално 40 EUR за тест в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.


Top