Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/075/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) Текст от значение за ЕИП

OJ C 75, 31.3.2009, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 75/36


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 75/13)

1.

На 23 март 2009 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие General Motors Corporation („GM“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента на Съвета контрол над дейността, свързана със системи за управление на моторни превозни средства, в глобален мащаб („Delphi Steering Business“) на предприятие Delphi Corporation (САЩ) посредством покупка на акции и активи.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие GM: производство и продажба на моторни превозни средства,

за предприятие Delphi Steering Business: производство и продажба на продукти за управление на моторни превозни средства и компоненти за полуоси за автомобили.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Top