Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0331(02)

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

OJ C 75, 31.3.2009, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 75/28


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

(2009/C 75/07)

Помощ №: XA 271/08

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: Freistaat Sachsen

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“

Правно основание: Beihilfen werden nach Maßgabe

des gemeinsamen Programmdokuments (Operationelles Programm CCI-Code: 2007CB163PO017),

des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes und

der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001,

in der jeweils geltenden Fassung, gewährt.

Die Förderung wird darüber hinaus nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, in der jeweils geltenden Fassung, mit den im Umsetzungsdokument normierten abweichenden bzw. besonderen Regelungen gewährt

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 1 милион EUR годишно

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Дата на въвеждане: След публикуването на обобщената информация от Комисията

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Програма има следните специфични цели:

формиране и изпълнение на трансгранични икономически и екологични и дейности в подпомагания чешко-саксонски регион посредством разработването на общи стратегии за устойчиво териториално развитие,

устойчиво подобряване на конкурентоспособността на региона в рамките на Европа,

насочено реализиране на потенциала за развитие на подпомагания регион посредством ефикасно трансгранично сътрудничество.

За целта ще бъдат приложени следните разпоредби от Регламент (ЕО) № 1857/2006:

член 5 „Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради“, конкретно по отношение на мерки в областта на туристическата инфраструктура (№ 2.2.2.1 от документа за изпълнение) и на опазването на климата, горските масиви, околната среда и ландшафта (№ 2.3.1.1 от документа за изпълнение), с изключение на мерките за прилагане на НАТУРА 2000,

член 15 „Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор“, конкретно по отношение на мерки за насърчаване на мрежите за икономическо и научно сътрудничество (№ 2.2.1.1, букви а)-в) от документа за изпълнение) и за популяризиране на осведомеността, обучението и управлението в областта на околната среда (№ 2.3.1.3, букви б)-в) от документа за изпълнение).

Разпоредбите на членове 5 и 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 се прилагат и по отношение на допустимостта на разходите

Обхванат сектор: Селскостопанство (отглеждане на едногодишни култури, отглеждане на многогодишни култури, експлоатация на разсадници, животновъдство, смесено селскостопанство, предоставяне на селскостопански услуги)

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Интернет адрес: http://www.ziel3-cil3.eu/servlet/PB/show/1042655_l1/Umsetzungsdok_DE.pdf

Друга информация:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 36, Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“

Wilhelm Buck Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Thomas TREPMANN

Referatsleiter

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Помощ №: XA 373/08

Държава-членка: Федерална република Германия

Регион: Цялата държавна територия

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in der Landwirtschaft

Правно основание: Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in Landwirtschaft, Binnenfischerei und Aquakultur

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 10 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта: 80 % или съответно 90 % в райони в по-неблагоприятно положение

Дата на въвеждане: Най-рано от момента на интернет публикацията на обобщената информация за схемата за помощ

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:: До 30 юни 2014 г.

Цел на помощта: Член 11: помощ за загуби в селското стопанство, причинени от неблагоприятни климатични събития;

Помощите за загуби а) в селското стопанство поради природни бедствия и б) в областта на риболова във вътрешни водоеми и на аквакултурите са предмет на други механизми за уведомяване:

Обхванат сектор: Всички подсектори на селското стопанство.

Помощ се предоставя на предприятия, независимо от избраната от тях правна форма, които са микропредприятия, малки или средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията и чиято търговска дейност включва първичното производство на селскостопански продукти, включително пчеларството и преместването на животни от едно пасище на друго

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Bayerischen Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz

Brückenstr. 6

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 50

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Senator für Wirtschaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Hessen

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Postfach

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung des Landes Niedersachsen

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Postfach

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 3269

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Minister für Umwelt des Saarlandes

Postfach 10 24 61

66024 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 5009

24062 Kiel

DEUTSCHLAND

Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt des Freistaates Thüringen

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Интернет адрес: http://www.bmelv.de/SharedDocs/downloads/04-Landwirtschaft/Foerderung/Beihilfen/Beihilfe__Naturereignisse.html

Друга информация: Държавни субсидии, които следва да стигнат до бенефициерите колкото може по-бързо, подкрепят управлението на предприятията в кризисни ситуации. В миналото при установяването на схеми за помощ и издаването на разрешение за тях от страна на Европейската комисия имаше забавяния. Настоящите принципи за национални схеми за помощ се предлагат с цел осигуряване на незабавно предоставяне на помощ в случай на сериозни проблеми.

Такъв подход е в съответствие с Насоките на Общността относно държавните помощи за селскостопанския и горския сектор за периода 2007-2013 г. В тях се препоръчва на държавите-членки навреме да определят схеми за помощ в случай на загуби, причинени от извънредни природни явления, т.е. преди да настъпи едно възможно събитие, така че в спешни случаи процедурите на Общността за издаване на разрешения за държавни помощи да не забавят действителното предоставяне на помощта.

Следователно трябва да се отбележи, че става въпрос за профилактична схема, предвидена за събитие, което би могло да настъпи в бъдеще. При преценяване на общите годишни разходи за схемата е взет предвид опитът от наводненията през 2002 г. (реки Елба и Дунав) и през 2005 г. (река Дунав и притоците й, по-специално в баварските алпийски предпланини и областта на Алпите), както и от сушата през 2003 г.


Top