Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0108(05)

Уведомление от Конфедерация Швейцария съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

OJ C 3, 8.1.2009, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/11


Уведомление от Конфедерация Швейцария съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

(2009/C 3/06)

I.   Член 4, параграф 3 — Санкции за неразрешено преминаване на външните граници извън гранично-пропускателните пунктове и извън определеното работно време

С настоящото Конфедерация Швейцария уведомява съгласно член 37, във връзка с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), че чуждите граждани, които влизат в Швейцария или излизат от Швейцария, без да преминават през регламентиран гранично-пропускателен пункт, подлежат на лишаване от свобода за срок най-много от една година или на глоба (член 115, параграф 1, буква г) от Федералния закон за чужденците — LEtr; RS 142.20). В случай на незабавно отпращане или експулсиране, съдът може да прецени да не започва съдебно преследване срещу въпросния чужденец (член 115, параграф 4, LEtr).

Член 115 LEtr гласи, както следва:

„Влизане, излизане и незаконно пребиваване, упражняването на доходоносна дейност без разрешително

1.   С лишаване от свобода за срок най-много от една година или с глоба се наказват лица, които:

а)

нарушават разпоредбите за влизане в Швейцария (член 5);

б)

пребивават незаконно в Швейцария, и по-специално след изтичане на срока на пребиваване, за който не се изисква разрешително, или изтичане на разрешителното за пребиваване;

в)

упражняват доходоносна дейност без разрешително;

г)

влизат в Швейцария или излизат от Швейцария, без да преминават през регламентиран гранично-пропускателен пункт (член 7).

2.   Чужденците подлежат на същото наказание, ако след излизане от Швейцария или от транзитната зона на швейцарско летище влезнат или се опитат да влязат на територията на друга държава в нарушение на разпоредбите за влизане, приложими в тази държава.

3.   Ако нарушението е допуснато поради небрежност, наказанието се изразява в глоба.

4.   В случай на незабавно отпращане или експулсиране съдът може да прецени да не започва съдебно преследване срещу чужденеца, който е влязъл или излязъл нелегално, да не го изправя пред съд или да не му налага глоба.“.

II.   Член 21, буква в) — Възможността държава-членка да предвиди в законодателството си задължение за притежаване или носене на документи

С настоящото Конфедерация Швейцария уведомява съгласно член 37, във връзка с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), че съгласно швейцарското право няма изискване чужденците да притежават или носят документи.

III.   Член 21, буква г) — Задължение граждани на трети страни да обявят присъствието си на територията на дадена държава-членка

С настоящото Конфедерация Швейцария уведомява съгласно член 37, във връзка с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), че по принцип чужденците са длъжни да обявят присъствието си на швейцарска територия съгласно членове 10-17 от Федералния закон за чужденците от 16 декември 2005 г. (LEtr; RS 142.20). Следните лица са освободени от това задължение:

чужденци, които не упражняват доходоносна дейност и пребивават в Швейцария до 3 месеца. Въпреки това, по силата на член 16 от LEtr лицата, които им дават подслон с доходоносна цел, са длъжни да ги обявят пред компетентния орган на кантона,

чужденците, които предоставят трансгранични услуги или упражняват доходоносна дейност в Швейцария по заявка на работодател чужденец, при условие, че упражняват дейността си в рамките на до осем дена на календарна година (член 14 от LEtr и член 14 от Наредбата за допускането, пребиваването и упражняването на доходоносна дейност на територията на Швейцария — OASA; RS 142.201). При все това чужденците са длъжни да притежават разрешително и да обявят присъствието си, ако са ангажирани в следните сектори: строителство, благоустройство и довършителни дейности, ресторантьорство, хотелиерство и промишлено или домашно чистене, наблюдение и охрана, търговски пътници и сексуални услуги.

До член 21, буква г) от Кодекса на шенгенските граници се отнасят следните национални разпоредби:

Федерален закон за чужденците (LEtr) от 16 декември 2005 г.; RS 142.20

„ГЛАВА 4

Разрешителни и деклариране

Член 10

Разрешително в случай на пребиваване без доходоносна цел

1.   Всеки чужденец може да пребивава в Швейцария без разрешително в рамките на три месеца, освен ако във визата му не е предвиден по-кратък срок.

2.   Чужденец, който предвижда да пребивава за по-дълго без да упражнява доходоносна дейност, трябва да притежава разрешително. Преди влизането си в Швейцария чужденецът трябва да подаде заявление за разрешително пред компетентния орган на мястото, където възнамерява да пребивава. Прилага се член 17, параграф 2.

Член 11

Разрешително в случай на пребиваване с доходоносна цел

1.   Всеки чужденец, който възнамерява да упражнява доходоносна дейност в Швейцария, трябва да притежава разрешително независимо от продължителността на пребиваването си. Той трябва да подаде заявление за разрешително пред компетентния орган на мястото, където възнамерява да работи.

2.   Под доходоносна дейност се разбира всяка дейност под формата на наемане или самонаемане, която обикновено носи печалба, дори и да се упражнява безвъзмездно.

3.   Ако става въпрос за наемна работа, заявлението за разрешително се подава от работодателя.

Член 12

Задължение за деклариране на пристигането

1.   Всички чужденци, от които се изисква да придобият разрешително за краткосрочно пребиваване или за установяване, трябва да декларират пристигането си пред компетентния швейцарски орган на мястото, където възнамеряват да пребивават или работят, преди изтичането на срока, за който не се изисква разрешение, или преди да започнат да упражняват доходоносна дейност.

2.   Ако се преместят в друг кантон или в друга община, те трябва да декларират пристигането си пред компетентния орган на новото място.

3.   Срокът, в който пристигането трябва да се декларира, се определя от Федералния съвет.

Член 13

Процедури за предоставяне на разрешително и за деклариране на пристигането

1.   При деклариране на пристигането всеки чужденец трябва да представи валидни документи за самоличност. Федералният съвет определя изключенията и признаваните документи за самоличност.

2.   Компетентният орган може да изисква от чужденците да представят свидетелство за съдимост, издадено от държавата по произход или от която пристигат, или други документи, необходими за процедурата.

3.   Чужденците могат да декларират пристигането си само след като разполагат с всички документи, изисквани от компетентния орган за издаване на разрешителното.

Член 14

Дерогации

Федералният съвет може да приеме по-благоприятни разпоредби относно придобиването на разрешително или декларирането на пристигането, по-специално с цел по-лесното предоставяне на временни трансгранични услуги.

Член 15

Задължение за деклариране на отпътуването

Чужденците, притежаващи разрешително, трябва да декларират своето отпътуване от Швейцария или преместване в друг кантон или община пред компетентния орган на мястото, където пребивават.

Член 16

Задължение на предоставящите подслон

Лицата, които предоставят подслон на чужденци с доходоносна цел, трябва да декларират тази дейност пред компетентния орган на кантона.

Член 17

Регламентиране на пребиваването в очакване на решение

1.   Чужденците, влезли легално в Швейцария с цел краткосрочно пребиваване и които в последствие подават заявление за разрешително за дългосрочно пребиваване, трябва да изчакат извън Швейцария излизането на решението.

2.   Компетентният орган на кантона може да разреши на чужденеца да пребивава в Швейцария по време на процедурата, ако условията за допускане са очевидно спазени.“.

Наредба относно допускането, пребиваването и упражняването на доходоносна дейност на територията на Швейцария (OASA) от 24 октомври 2007 г.; RS 142.201

„Член 14

Трансгранична доходоносна дейност в рамките на не повече от осем дена

1.   Чужденците, които предоставят трансгранични услуги (член 3) или упражняват доходоносна дейност в Швейцария по поръчка на работодател чужденец, трябва да притежават разрешително, ако упражняват тази дейност в продължение на над осем дена на календарна година.

2.   Ако дейността продължава по-дълго от предвиденото, трябва да се подаде декларация преди изтичането на срока от осем дена. След подаването на декларацията може да се продължи с упражняването на доходоносната дейност до получаването на разрешително, освен ако компетентният орган не вземе друго решение.

3.   Независимо от продължителността на тяхното пребиваване чужденците трябва да притежават разрешително, ако упражняват доходоносна дейност в някои от следните сектори:

а)

строителство, благоустройство и довършителни дейности;

б)

ресторантьорство, хотелиерство и промишлено или домашно чистене;

в)

наблюдение и охрана;

г)

търговски пътници по смисъла на член 2, параграф 1, букви а) и б) от федералния закон от 23 март 2001 г. относно търговските пътници;

д)

сексуални услуги.“.


Top