Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0077

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство СОМ(2007) 439 окончателен — 2007-152 (CNS)

OJ C 151, 17.6.2008, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 151/50


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство“

СОМ(2007) 439 окончателен — 2007-152 (CNS)

(2008/C 151/15)

На 5 октомври 2007 г. Съветът реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаването на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство“.

Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие становището си на 19 декември 2007 г. (докладчик: г-н Rodríguez García-Caro).

На 441-вата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 януари 2008 г. (заседание от 16 януари 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с единодушие.

1.   Заключения

1.1

Комитетът приема положително предложението за регламент, който има за цел да се разшири приложното поле на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент № […] спрямо гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство, тъй като това представлява напредък по отношение на равно третиране на гражданите на Европейския съюз и на гражданите на трети страни, пребиваващи законно на неговата територия.

1.2

В този смисъл Комитетът очаква и се надява да бъдат взети под внимание следните бележки, обобщаващи информацията от съответните параграфи на настоящото становище:

1.2.1

В никакъв случай не трябва да бъдат запазени в сила Регламент (ЕО) № 859/2003, съответно на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и регламента за неговото прилагане.

1.2.2

Текстът, който заменя Регламент (ЕО) № 859/2003 да не съдържа приложение със специални разпоредби, от които да произтичат изключения на прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004.

1.2.3

Европейския икономически и социален комитет, в качеството му на представител на организираното гражданското общество, трябва винаги да се консултира, когато се разглеждат разпоредби от такъв характер.

2.   Въведение

2.1

През м. април 1991 г., в становището си по собствена инициатива относно статута на работниците мигранти от трети страни (1), Европейският икономически и социален комитет изрази подкрепата си за равно третиране в социалната сфера на гражданите на Общността и гражданите на трети страни.

2.2

През м. октомври 1999 г., Европейският съвет от Тампере се обяви за равно третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите-членки, като им се предоставят права и задължения, приравнени към тези на гражданите на Европейския съюз. Тези права съвсем логично включват правото на свободно движение с всички последствия, произтичащи от тази свобода в социалната и трудовата сфера.

2.3

Член 63 (параграф 4) от Договора за създаване на Европейската общност постановява, че Съветът, в срок от пет години след влизането в сила на Договора от Амстердам, приема „мерки, определящи правата и условията, при които гражданите на трети страни, които законосъобразно постоянно пребивават в държава-членка, могат да пребивават постоянно в останалите държави-членки“ (2). Тези мерки засягат правото на пребиваване и правото на свободно движение на тези лица.

2.4

През м. май 2003 г. беше публикуван Регламент (ЕО) № 859/2003 (3), с който приложното поле на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на Регламент № 574/72 се разширява върху гражданите на трети страни, които не са субект на тези разпоредби единствено поради гражданството си (4). С този документ се изпълняват разпоредбите на член 63 от Договора за създаване на Европейската общност и се разширява приложното поле на отнасящите се до социалната сигурност регламенти, като се обхващат гражданите на трети страни, членовете на техните семейства и преживелите съпрузи на граждани на ЕС, които пребивават законно в Европейския съюз като граждани на трети страни.

2.5

През 2004 г., с приемането на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване беше решено да бъде отменен Регламент (ЕИО) № 1408/71 в момента, в който бъде приет и публикуван регламентът за прилагането на гореспоменатия регламент. Ако предлаганият регламент, предмет на настоящото становище, не бъде одобрен, гражданите на трети страни, пребиваващи законно в Европейския съюз, ще останат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и няма да могат да се възползват от опростените и подобрени разпоредби, въведени в Регламент (ЕО) № 883/2004. Освен това ще се стигне до парадокса да има два различни регламента, касаещи социалната сигурност, като единият от тях ще се прилага единствено за граждани на трети страни.

3.   Обобщение на предложението за регламент

3.1

Предложението за регламент съдържа три члена, и може, подобно на предшестващия го регламент, да съдържа приложение, което не е включено в представеното предложение. Текстът на членовете повтаря почти буквално съдържанието на регламента, който заменя.

3.2

Първият член посочва приложното поле, което логично включва гражданите на трети страни, членовете на техните семейства и преживелите им съпрузи, пребиваващи законно в държава-членка, които вече не са субект на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004.

3.3

Във втория член се споменават същите условия, които са в сила по Регламент (ЕО) № 859/2003, касаещи правата, придобити до 1 юни 2003 г., датата на влизане в сила на сегашния регламент.

3.4

В третия член се определя датата на влизане в сила на регламента и предвижда отмяната на Регламент (ЕО) № 859/2003.

4.   Бележки

4.1

Комитетът приветства предложението за регламент и отново изразява безусловната си подкрепа за разширяването на равното третиране на гражданите на Европейския съюз и гражданите на трети страни в социалната сфера, тъй като е убеден, че равното третиране ще улесни постепенната интеграция на мигрантите от трети страни в държавите, съставляващи Европейския съюз.

4.2

Комитетът приветства факта, че в хода на разглеждането на предложението за регламент, с което се разширява приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на регламента за неговото прилагане по отношение на граждани на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство, Съветът поиска становище на ЕИСК относно въпросното предложение. В този смисъл не разбираме защо в хода на изготвянето на Регламент (ЕО) № 859/2003 не беше подадено такова искане и Европейският икономически и социален комитет нямаше възможността да се произнесе по един толкова важен въпрос.

4.3

Независимо от въпросите, по които Комитетът се произнася, Комитетът смята, че е необходимо становището на ЕИСК да бъде вземано под внимание винаги, когато се обсъждат въпроси от социален характер, особено когато същите са свързани с приложното поле на разпоредбите, касаещи социално-осигурителни обезщетения в рамките на социалната сигурност.

4.4

Едно от съображенията на Регламент (ЕО) № 859/2003 подчертава, в съответствие с член 3 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, желанието на тези две държави-членки да участват в приемането и прилагането на горепосочения регламент.

4.5

В предложението за регламент за замяна на Регламент (ЕО) № 859/2003 не се споменава това обстоятелство в нито едно от съображенията, поради което Комитетът предполага, че двете държави все още не са произнесли по този въпрос. В този смисъл, Комитетът изразява желанието си тези две държави-членки също да приемат новия регламент, за да се избегнат проблемите, посочени в т. 2.5 от настоящото становище, а именно, Регламент (ЕИО) № 1408/71 да остане в сила само в една или две държави-членки и да се прилага единствено по отношение на гражданите на трети страни.

4.6

Действащият Регламент (EO) № 859/2003 включва приложение, в което се изброяват изключенията от прилагането на регламента в две държави-членки по отношение на някои конкретно посочени социално-осигурителни обезщетения. Текстът на предложението, представен за разглеждане от Комитета, не съдържа приложение. Това може би се дължи на факта, че нито една държава-членка не е поискала да се включи разпоредба, предвиждаща изключение, или на това, че все още не е взето решение по този въпрос.

4.7

Каквато и да е причината за липсата на въпросното приложение, Комитетът, в съответствие с позицията си, изразена преди повече от петнадесет години в становището си по собствена инициатива относно статута на работниците мигранти от трети страни (5), отново призовава за равно третиране на гражданите на държавите-членки на ЕС и гражданите на трети страни в социалната сфера. Поради тази причина ЕИСК изразява желанието си в новия регламент да не бъдат включвани никакви приложения.

Брюксел, 16 януари 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  ОВ C 339, 31.12.1991 г., докладчик: г-н Amato.

(2)  Консолидирана версия на Договора за създаване на Европейската общност.

(3)  ОВ L 124, 20.5.2003 г.

(4)  В обхвата на Регламент 883/2004 вече попадат лицата без гражданство, бежанците и членовете на семействата и преживелите съпрузи на граждани на Общността.

(5)  ОВ C 339, 31.12.1991 г., докладчик: г-н Amato.


Top