Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0076

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото COM(2007) 498 окончателен

OJ C 151, 17.6.2008, p. 45–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 151/45


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“

COM(2007) 498 окончателен

(2008/C 151/14)

На 5 септември 2007 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“.

Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие становището си на 19 декември 2007 г. (докладчик: г-н TRANTINA).

На 441-вата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 януари 2008 г. (заседание от 17 януари 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 137 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“.

1.   Кратко изложение на препоръките

1.1

ЕИСК изразява съгласие с Комисията относно необходимостта да се изготви една наистина европейска хоризонтална стратегия за младежта и е готов да участва в този процес със средствата, които има на разположение (като например пряк контакт с организациите на най-ниско ниво и повишаване на разбирането сред институциите на ЕС за проблемите и решенията на по места).

1.2

ЕИСК смята, че процесът на изграждане на успешна и устойчива хоризонтална стратегия за децата и младежите следва да бъде улеснен посредством създаване на постоянна структура в рамките на Комисията (която да координира работата на различните генерални дирекции, ангажирани в процеса) или на междуинституционална група и следва да се основава върху създаването на механизъм за наблюдение с ясни цели и срокове.

1.3

ЕИСК смята, че повишаването на заетостта в Съюза трябва да започне още преди да се пристъпи към мобилизиране на възрастните работници, чрез полагане на всички възможни усилия за масово осигуряване на работни места за младите хора, тъй като това би дало далеч по-силно отражение както в дългосрочен социологически план (самостоятелност, социална сфера, раждаемост, семейство и др.), така и в икономически, изразено в икономически растеж, социално финансиране, потребление, спестявания, инвестиции (строителство и др.). Комитетът призовава държавите-членки и европейските институции да вземат необходимите мерки за намаляване на младежката безработица в Европа, главно чрез по-бързо и ефективно прилагане на Европейския пакт за младежта и националните програми за реформи в рамките на Лисабонската стратегия.

1.4

ЕИСК настоява да се отделя повече внимание на положението на младите хора в селските райони и бедните градски райони. ЕИСК призовава държавите-членки да отговорят на предизвикателството за ликвидиране на детската бедност и настоява за допълнителни мерки, които да подобрят участието на младежите с увреждания в обществото на равни начала.

1.5

ЕИСК препоръчва на Комисията да продължи да работи по признаването на доброволческите дейности на младите хора посредством контакти с организации на работодателите, работниците, представители на формалната образователна система и съответните НПО.

1.6

ЕИСК припомня основните тези по въпроса за доброволческите дейности на младите хора, както следва:

Комисията следва да обяви Година на доброволците и да публикува Бяла книга относно доброволните дейности и активното гражданство в Европа;

Комисията и държавите-членки следва да повишават информираността относно приноса на младежката заетост за развитието на младите хора и техните умения, ценности и нагласи, придобити чрез активно участие в младежки организации и младежка трудова дейност.

1.7

Комитетът не препоръчва решения за интегриране на работното място чрез нестабилни и безперспективни начини: не би следвало вече да се залага на временна заетост, все по-несигурни работно време и договори, защото се доказа какъв е ефектът им върху все повече и повече млади хора от различни социални слоеве. Временната заетост, предлагана като междинно решение за периода между завършване на първоначалното образование и навлизането в активния живот, забавя професионалното израстване и поемането на трайна отговорност в социалния и семейния живот, както за съжаление е видно от проучванията и наблюденията на Дъблинската фондация, МОТ или на Европейската обсерватория по заетостта.

1.8

ЕИСК подкрепя развитието на структурирания диалог между лицата, отговорни за вземането на решения и младежите. Подобен диалог би допринесъл за развитието на хоризонтална европейска стратегия за младежта в съответствие с предложението на Комисията в нейното съобщение. ЕИСК приветства предложението на Комисията да представя доклад на ЕС относно младежта на всеки три години и препоръчва в процеса на изготвяне на доклада да се осигури участието на младежките организации на гражданското общество, по-специално на националните съвети на младежта.

1.9

ЕИСК подкрепя развитието на солидно партньорство между ЕС и младите хора под формата на декларация, която да бъде подписана между европейските институции и техния партньор от страна на младежките организации — Европейския младежки форум.

2.   Увод

2.1

ЕИСК се занимава с проблемите на младежта вече над десет години. Последните становища на Комитета са все така актуални и поне частично могат да бъдат повторени тук (1).

2.2

На 5 септември 2007 г. Европейската комисия прие Съобщение относно „Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“, подготвено съвместно от ГД „Образование и култура“ и ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности“. В изготвянето му взеха участие и други генерални дирекции. Съобщението разглежда въпроси като образованието за младежта, заетостта, здравето и гражданството, като се опитва да приложи междусекторен подход. В допълнение към него съществуват два работни документа на службите на Комисията — единият относно доброволческите дейности, а другият — относно младежката заетост.

2.3

Съобщението е в отговор на някои интересни изводи, съдържащи се в доклада „Инвестиране в младежта: стратегия за предоставяне на права“, публикувана през м. април 2007 г. от Бюрото на съветниците по европейска политика.

2.4

Като цяло, ЕИСК приветства подхода, възприет от Европейската комисия по отношение както на процеса, така и на съдържанието на това съобщение. Комитетът със задоволство отбелязва, че в изготвянето на документа са участвали няколко генерални дирекции.

2.5

Въпреки това, ЕИСК изразява загриженост за приложението на плановете за разработване на такава хоризонтална стратегия за младежта. Комисията не препоръчва конкретни процеси, които да осигурят постигането на целта. Първоначалната реакция на Съвета не свидетелства която и да е от държавите-членки да има някакви планове в тази посока за момента.

3.   По-добро и повече образование за всички млади хора

3.1

Тази част от съобщението се занимава предимно с формалното образование, при все това неформалното образование също помага за придобиването на необходимите умения и компетентност, като допълва дейността на училищните системи и така осигурява успеха на ученето през целия живот. Ето защо е необходимо то да бъде взето под внимание.

3.2

Като цяло, ЕИСК изразява съгласие с предложенията относно повишаване на качеството на образованието, тъй като съответстват на актуалните стратегии и документи.

3.3

ЕИСК е съгласен също, че следва да бъде разработен специфичен елемент за младежта в рамките на единната рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас), който да допълва Youthpass, тъй като Youthpass е съсредоточен единствено в областите, очертани от рамката на програмата „Младежта в действие“. Обхватът на младежките дейности, които е необходимо да бъдат признати, е далеч по-широк.

3.4

ЕИСК препоръчва на Комисията да продължи да работи по признаването на доброволческите дейности на младите хора посредством контакти с организации на работодателите, на работниците, представители на формалната образователна система и съответните НПО.

3.5

Младите хора, прекъснали образованието си преди края на пълния курс, следва да имат възможност да участват в програми за неформално обучение, които да изградят у тях зрелостни умения и умения за успешна реализация на пазара на труда, независимо дали като работници или предприемачи.

4.   Младежта и заетостта: предизвикателство пред Европа

4.1

ЕИСК подчертава, че младежката безработица в Европа е заплаха за бъдещето на континента и призовава държавите-членки и европейските институции да предприемат необходимите стъпки за подобряване на положението. Тези стъпки следва да се основават преди всичко върху по-бързото и ефективно приложение на Европейския пакт за младежта — в тази област много от държавите-членки съществено изостават. Понастоящем Европейският пакт за младежта си остава повече декларация, отколкото реален план за дейност.

4.2

В свое предишно становище (2) ЕИСК настоя в националните програми за реформи на държавите-членки в рамките на Лисабонската стратегия да бъдат включени следните цели:

да се определи цел за намаляване най-малко с 50 % на броя на безработните младежи за всяка държава-членка за периода 2006-2010 г. (в настоящия момент 17,4 % от младежите под 25 г. в ЕС са без работа); в повечето страни процентът на младежка безработица е по-висок от средния процент на безработица за страната, а в държавите-членки на ЕС процентът на младежка безработица е поне два пъти по-висок от процента на общата безработица;

да се подобри съществуващата система, за да се намали от шест на четири месеца средният срок, през който даден младеж намира работа или място за обучение;

да се разработят системи за социална защита, които да позволят на младите хора да избират, когато става дума за определяне на собственото им бъдеще;

да се намали показателят за ранно напускане на училище с 50 % през периода 2006-2010 г. и да се насърчават стажовете в предприятия.

4.3

Приетото неотдавна становище на ЕИСК относно гъвкавостта и сигурността (3) би могло да стане добра основа за бъдеща работа в тази сфера. В него, наред с другото, се казва следното: „младите хора в много държави-членки са изправени пред несигурен пазар на труда с висока безработица, срочни договори, недостатъчно покритие на социалното осигуряване и работа под тяхното ниво на квалификация“.

4.4

Социалната нестабилност, която до този момент се счита за присъща и типична за определена възрастова категория, наричана младеж, обхваща все повече млади хора както в Европа, така и по света. Те се сблъскват с несигурността на работните си места, с материални затруднения — достатъчно е да направим справка с последните доклади на МОТ, за да се убедим в това. По-възрастните поколения също трябва да си зададат въпроса, какво бъдеще оставят на по-младите от тях.

4.5

ЕИСК вече е призовавал за насърчаване на предприемаческата дейност сред младежта посредством предоставяне на финансова и техническа помощ и намаляване на бюрокрацията в процеса на поглъщане, прехвърляне и създаване на фирми. Следователно, ЕИСК е заинтересован от предложения пилотен проект за поощряване на мобилността на младите предприемачи.

4.6

Що се отнася до инициативата на Комисията относно стажовете, ЕИСК е съгласен, че е необходимо да бъде въведена европейска рамка за качествени стажове, а на предприятията следва да се предложи да се ангажират с принципа за ясни договори с младите хора. В настоящия момент в много случаи с младите стажанти се злоупотребява — те биват третирани като евтина работна ръка, вместо да бъдат обучавани и подготвяни за бъдеща работа.

4.7

В синхрон с предложението на Комисията, което поощрява държавите-членки да използват национална политика и финансиране на ЕС за подпомагане на прехода на младежта от образование към заетост, ЕИСК призовава държавите-членки да намалят административното бреме, свързано с процеса на кандидатстване за финансиране от ЕС — съществуващото положение намалява възможностите на младежки НПО, които функционират на доброволни начала, да получат подобно финансиране. Предварителното финансиране на проекти на НПО също би помогнало за подобряване шансовете на техните проекти.

5.   Пълноценно използване на потенциала на всички

5.1

ЕИСК призовава да се отделя повече внимание на положението на младите хора в селските райони и бедните градски райони. В много селски и в бедни градски райони младите хора нямат достъп до висококачествено образование, обучение, мобилност или здравеопазване, не разполагат с варианти за прекарване на свободното време или избор на работа, нито пък имат възможност да участват в проекти или организации на гражданското общество.

5.2

ЕИСК призовава държавите-членки да отговорят на предизвикателството за ликвидиране на бедността, от която страдат децата и младите хора, и която има сериозни последствия за тях в много аспекти като здравеопазване, образование и дори за шансовете им някога в бъдеще да излязат от порочния кръг на бедността.

5.3

Съобщението не разглежда основната връзка, която съществува между броя и нивото на дневните центрове за деца, от една страна, и последващите постижения в училище и успеха в професионалния живот, от друга страна. ЕИСК препоръчва, съгласно набелязаните в Лисабонската стратегия цели, да бъде подчертана важността на дневните центрове за деца за подготовката за училище и за независим живот, както и фактът, че те представляват важно средство за насърчаване на социалната интеграция и за преодоляване на изоставането.

5.4

ЕИСК настоява за допълнителни мерки, за да може децата и младежите със специфични нужди, в неравностойно положение или с увреждания, да участват по-пълноценно в обществения живот на равни начала, а именно: равнопоставено участие в дейността на програмата „Младежта в действие“; еднакъв достъп до информация относно политиката за младежта и младежките проекти, както и мерки за повишаване на информираността.

5.5

ЕИСК се присъединява към анализа на Европейската комисия на въпросите за равенството между мъжете и жените. Все пак ЕИСК изразява съжаление, че в съобщението не са представени нови предложения по въпроса за преодоляване на стереотипите по отношение на половете.

5.6

ЕИСК вече настоя пред Комисията за действия, съсредоточени върху здравето на децата и младежите, най-вече за популяризиране на здравословен и уравновесен начин на живот, по-конкретно:

ЕИСК призова за колективно участие на младите хора в Платформата за действие на ЕС относно храненето, физическата активност и здравето;

ЕИСК е обезпокоен от покачването на вредната и рисковата консумация на алкохол сред младежите и децата в много държави-членки през последните десет години, в частност епизодичната консумация на големи количества алкохол наведнъж, позната като „алкохолна ексцесия“;

ЕИСК настоява за действия, насочени срещу търговските практики, при които с цел насърчаване на редовната употреба на алкохол от младите хора се произвеждат напитки в метални опаковки, в които са смесени алкохол и газирани напитки;

ЕИСК призовава за засилване на борбата срещу различните форми на насилие срещу децата и младежите, както и за подобряване на информацията и обучението в областта на превенцията и конкретните действия.

5.7

В духа на неотдавнашните становища на Комитета (4) относно „връзките между поколенията“ следва да се отбележи, че е необходимо връзките с младежта да бъдат включени в хоризонталните и трансверсални политики, но в духа на сътрудничество и солидарност с другите възрастови групи на гражданското общество: ранна детска възраст, зряла възраст, напреднала възраст.

5.8

Следователно, ЕИСК приветства приемането от Комисията на нова Здравна стратегия.

6.   Активни млади граждани

6.1

ЕИСК винаги е подкрепял активното участие на младите хора в становищата си, а също и чрез предоставяне на инфраструктурната си база за целите на Европейската седмица на младежта 2007 г.

6.2

В свое предишно становище ЕИСК подчертава значението на активното участие и самостоятелност на младите хора в обществото като цяло. Във връзка с това, ЕИСК препоръчва:

да се поставят младите хора в центъра на програмите, да бъдат насърчавани да участват активно в изготвянето на политиките, като им се предоставя възможност да изразяват мнението си чрез всички средства, с които разполагат;

държавите-членки и институциите са длъжни да предоставят необходимите ресурси, подкрепа и механизми за улесняване участието на младите хора във вземането на решения и в дейностите, които оказват влияние върху техния живот, на всички равнища; единствено реално въздействие ще доведе до реална отговорност;

Комисията и държавите-членки следва да разработват и прилагат политиките си в партньорство с младите хора и младежките организации и да ги ангажират и в следващите етапи на процеса;

младите хора и младежките организации, както и социалните партньори трябва да бъдат консултирани относно разработването на мерки за тази инициатива, както и за националните програми за реформи в рамките на Лисабонската стратегия и последващото им приложение.

6.3

ЕИСК би желал частта от съобщението, която е посветена на доброволческите дейности на младежта, да изразява по-категорична позиция и да не бъде толкова обща; ЕИСК изразява съжаление, че нито една от препоръките на Комитета, съдържащи се в проучвателното му становище (5), не е включена в съобщението.

6.4

Във връзка с това ЕИСК припомня основните тези по разглежданата тема:

да се приеме европейска харта, която да очертава ролята на доброволческите организации, включително техните права и задължения;

Комисията следва да обяви Година на доброволците и да публикува Бяла книга относно доброволческите дейности и активното гражданство в Европа;

държавите-членки следва да подготвят законова рамка, която би гарантирала правото да се извършват доброволчески дейности, независимо от правния или обществения статут на дадено лице и да приемат клауза относно застраховките и възстановяването на разходите;

Комисията и държавите-членки следва да повишават информираността относно приноса на младежката заетост за развитието на младите хора и техните умения, ценности и позиции, придобити чрез активно участие в младежки организации и младежка трудова дейност;

ЕС трябва специално да акцентира върху признаването на компетентностите, придобити в процеса на доброволческа дейност.

6.5

ЕИСК подкрепя създаването на солидно партньорство между ЕС и младите хора под формата на декларация, която да бъде подписана по-късно т.г. между европейските институции и техния партньор сред младежките организации — Европейския младежки форум. Комитетът със задоволство отбелязва, че Европейският младежки форум „е готов да обсъди с партньорите си кои са подходящите средства и инструменти, за да се гарантира, че мненията на младите хора — по-специално на тези сред тях с по-малко възможности — също ще бъдат чути и взети предвид в рамките на този процес“ (6).

6.6

ЕИСК подкрепя развитието на структурирания диалог между лицата, отговорни за вземането на решения, и младежите. Подобен диалог би допринесъл за развитието на хоризонтална европейска стратегия за младежта в съответствие с предложението на Комисията в нейното съобщение. За целта ЕИСК предлага да се проведе среща между всички заинтересовани генерални дирекции на Комисията, представители на Съвета, Европейския парламент и младежки организации на гражданското общество. На нея следва съвместно да се начертае пътна карта за начина, по който въпросите, свързани с младежта, ще бъдат разглеждани с прилагане на междусекторния подход. ЕИСК смята, че такава съвместна пътна карта ще бъде конкретна стъпка в отговор на призивите на младежта и младежките организации на гражданското общество, направени на Срещата на високо равнище на младежта, проведена в Рим през м. март 2007 г.

6.7

В структурирания диалог с младежта трябва да се използват добре и съществуващите способи, например младежките прояви в рамките на председателствата на ЕС и Европейските седмици на младежта. Тези събития трябва да бъдат използвани, при обсъждането на напредъка на трансверсалната европейска стратегия за младежта и писмените резултати от това обсъждане би трябвало да се вземат под внимание при развитието на стратегията. Не е необходимо да се пишат нови декларации и непрекъснато да се изобретява наново колелото.

6.8

ЕИСК приветства предложението на Комисията на всеки три години да представя доклад на ЕС за младежта. Подобен доклад трябва да бъде обвързан с хоризонталната стратегия за младежта и нейните цели, като се дефинират добре показателите за успех или провал. При подготвянето на тези доклади следва да се осигури участието на младежките организации на гражданското общество, по-специално на националните съвети на младежта.

Брюксел, 17 януари 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Становище на ЕИСК от 26 октомври 2005 г. по Съобщението на Комисията относно Европейските политики по отношение на младежта — в отговор на тревогите на младите хора в Европа — прилагане на Европейския пакт за младежта и насърчаване на активно гражданство; докладчик: г-жа Van Turnhout (ОВ C 28 от 3 февруари 2006 г.).

Становище на ЕИСК от 13 декември 2006 г.относно „Доброволческите дейности, тяхната роля и въздействие в европейските общества“; докладчик: г-жа Koller (ОВ C 325 от 30 декември 2006 г.).

Становище на ЕИСК от 6 юли 2006 г. по Съобщението на Комисията относно „Приложението на Лисабонската програма на Общността: Насърчаване на предприемаческите нагласи чрез образование и обучение“; докладчик: г-жа Jerneck (CES (ОВ C 309 от 16 декември 2006 г.).

Становище на ЕИСК от 12 юли 2007 г. относно „Заетост на приоритетни категории“ (Лисабонска стратегия); докладчик: г-н Greif (ОВ C 256 от 27 октомври 2007 г.).

Становище на ЕИСК от 14 септември2006 г. относно „Превръщане на европейското гражданство в осезаемо и ефективно“; докладчик: г-н Vever (ОВ C 318 от 23 декември 2006 г.).

Становище на ЕИСК от 10 март 2005 г. относно „Предложението за решение на Европейския парламент и Съвета, с което се създава програмата „Младежта в действие“ за периода 2007-2013 г.“; докладчик: г-н Rodríguez García-Caro (ОВ C 234 от 22 септември 2005 г.).

Становище на ЕИСК от 30 май 2007 г. по Съобщението на Комисията относно „Стратегия на ЕС за намаляване вредите, свързани с употребата на алкохол“; докладчици: г-жа Van Turnhout и г-н Janson (ОВ C 175 от 27 юли 2007 г.).

Становище на ЕИСК относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към общи принципи на гъвкавата сигурност: повече и по-добри работни места чрез гъвкавост и сигурност“, COM(2007) 359 окончателен; докладчици: г-н Janson и г-н Ardhe — SOC/283, в процес на изготвяне.

(2)  Становище на ЕИСК от 26 октомври 2005 г.по Съобщението на Комисията относно „Европейските политики по отношение на младежта — в отговор на тревогите на младите хора в Европа — прилагане на Европейския пакт за младежта и насърчаване на активно гражданство“; докладчик: г-жа Van Turnhout (ОВ C 28 от 3 февруари 2006 г.).

(3)  Становище на ЕИСК относно Общи принципи на гъвкавата сигурност (колективното договаряне и ролята на социалния диалог) — COM(2007) 359 окончателен;докладчици: г-н Janson и г-н Ardhe — SOC/283, в процес на изготвяне.

(4)  Становище по собствена инициатива от 16 декември 2004 г. относно „Връзките между поколенията“; докладчик: г-н Bloch-Lainé (ОВ C 157 от 28 юни 2005 г.).

Становище на ЕИСК относно „Укрепване на връзките между поколенията“; докладчик г-н JAHIER (CESE 1711/2007 — SOC/277). Прието на пленарната сесия от 12 и 13 декември 2007 г.

(5)  Становище на ЕИСК от 13 декември 2006 г. относно „Доброволческите дейности, тяхната роля и въздействие в европейските общества“ докладчик: г-жа Koller, съдокладчик г-жа Eulenburg (ОВ C 325 от 30 декември 2006 г.).

(6)  Реакция на Европейския младежки форум на съобщението на Европейската комисия от 7 април 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към становището на Европейския икономически и социален комитет

Следните изменения, подкрепени от най-малко една четвърт от подадените гласове, бяха отхвърлени по време на обсъждането (член 54 (3) от Правилника за дейността):

Параграф 6.3

се изменя както следва:

ЕИСК би желал частта от съобщението, която е посветена на доброволческите дейности на младежта (параграф 5.2), да изразява по-категорична позиция и да не бъде толкова обща. Той припомня, че доброволческите дейности не са тъждествени с доброволните и че доброволческите дейности могат да бъдат заплащани  (1) . ЕИСК изразява съжаление, че нито една от препоръките на Комитета, съдържащи се в проучвателното му становище, не е включена в съобщението.

Резултат от гласуването:

За: 17 Против: 30 Въздържал се: 15


(1)  Становище на ЕИСК от 13 декември.2006 г. относно „Доброволческите дейности, тяхната роля и въздействие в европейските общества“; докладчик: г-жа Koller, съдокладчик: г-жа Eulenburg (ОВ C 325 от 30 декември 2006 г.).


Top