Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0485

Дело C-485/07: Преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия) на 5 ноември 2007 г. — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas и др.

OJ C 22, 26.1.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/24


Преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия) на 5 ноември 2007 г. — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas и др.

(Дело C-485/07)

(2008/C 22/46)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Centrale Raad van Beroep

Страни в главното производство

Ищец: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Ответник: H. Akdas и др.

Преюдициални въпроси

1.

Съдържа ли член 6, параграф 1 от Решение № 3/80 (1) с оглед на редакцията си и с оглед на смисъла и целта на Решение № 3/80 и на Споразумението за асоцииране (2) ясно и еднозначно задължение, чието изпълнение или действие не зависи от издаването на по-нататъшни актове, така че тази разпоредба да може да породи непосредствено действие?

2.

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2.1.

Следва ли при прилагането на член 6, параграф 1 от Решение № 3/80 да се вземат по някакъв начин предвид измененията на Регламент № 1408/71 (3), приети след 19 септември 1980 г. по отношение на специалните обезщетения, независещи от плащането на вноски?

2.2.

В тази връзка от значение ли е член 59 от Допълнителния протокол (4) към Споразумението за асоцииране?

3.

Следва ли член 9 от Споразумението за асоцииране да се тълкува в смисъл, че той не допуска прилагането на законодателство на държава-членка, като член 4а от нидерландския TW, което води до непряко различно третиране въз основа на гражданството

първо, тъй като поради това по-малко лица с нидерландско и повече лица с гражданство, различно от нидерландското, сред които голяма група турски граждани, вече нямат право на допълнителни обезщетения, тъй като вече не живеят в Нидерландия,

второ, тъй като поради това турските граждани, които живеят в Турция, се лишават от допълнителни обезщетения считано от 1 юли 2003 г., докато гражданите на държава-членка на ЕС или на трети страни, доколкото тези лица пребивават на територията на ЕС, се лишават (поетапно) от допълнителните обезщетения считано едва от 1 януари 2007 г.?


(1)  Решение № 3/80 на Съвета по асоцииране от 19 септември 1980 година за прилагането на схемите за социално осигуряване на държавите-членки на Европейските общности към турските работници и членовете на техните семейства (ОВ С 110, 1983 г., стр. 60).

(2)  Споразумение за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, подписано на 12 септември 1963 г. в Анкара, сключено, одобрено и утвърдено от името на Общността с Решение 64/732/ЕИО на Съвета от 23 декември 1963 година (ОВ 217, 1964 г., стр. 3685).

(3)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стр. 2).

(4)  Допълнителен протокол, сключен, одобрен и утвърден от името на Общността с Регламент (ЕИО) № 2760/72 на Съвета от 19 декември 1972 година (ОВ L 293, стр. 1).


Top