Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/297/34

Дело C-420/07: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Civil Division) (Англия и Уелс) на 13 септември 2007 г. — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elisabeth Orams

OJ C 297, 8.12.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 297/20


Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Civil Division) (Англия и Уелс) на 13 септември 2007 г. — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elisabeth Orams

(Дело C-420/07)

(2007/C 297/34)

Език на производството: английски

Препращаща юрисдикция

Court of Appeal (Civil Division) (Англия и Уелс)

Страни в главното производство

Ищец: Meletis Apostolides.

Ответници: David Charles Orams, Linda Elisabeth Orams.

Преюдициални въпроси

1.

В този въпрос

понятието „контролираната от правителството зона“ се отнася до зоната от Република Кипър, върху която правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол; и

понятието „северната зона“ се отнася до зоната от Република Кипър, върху която правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол.

Дали спирането с член 1, параграф 1 от Протокол № 10 към Акта за присъединяване на Кипър към ЕС от 2003 г. на прилагането на достиженията на правото на Общността в северната зона препятства възможността съд на държава-членка да признае и приведе в изпълнение решение, постановено от съд на Република Кипър с район на действие в контролираната от правителството зона, отнасящо се до собственост в северната зона, когато такова признаване и изпълнение се иска съгласно Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1) („Регламент № 44/2001“), който е част от достиженията на правото на Общността?

2.

Дали член 35, параграф 1 от Регламент № 44/2001 дава право или задължава съд на държава-членка да откаже да признае и да приведе в изпълнение решение, постановено от съдилищата на друга държава-членка, отнасящо се до собственост в зона на последната, върху която правителството на тази държава-членка не упражнява ефективен контрол? По-специално, дали такова решение противоречи на член 22 от Регламент № 44/2001?

3.

Дали решение на съд на държава-членка с район на действие в зона от тази държава, върху която правителството й упражнява ефективен контрол, отнасящо се до собственост в зона от тази държава, върху която нейното правителство не упражнява ефективен контрол, може да не бъде признато или приведено в изпълнение съгласно член 34, параграф 1 от Регламент № 44/2001 на основание на това, че по практически съображения решението не може да бъде приведено в изпълнение по местонахождение на собствеността, въпреки че решението подлежи на изпълнение в контролираната от правителството зона в тази държава?

4.

Когато

срещу ответника е било постановено решение в негово отсъствие;

след това ответникът е започнал производство по оспорване пред съда, постановил решението в негово отсъствие; но

жалбата му е отхвърлена след цялостно и справедливо разглеждане на основание, че не е предоставил убедителни основания (което съгласно националното право е необходимо, за да се отмени решение от такъв характер),

дали този ответник може да се противопостави на изпълнението на първоначалното решение, постановено в негово отсъствие, или на решението за отхвърляне на жалбата за отмяна, на основание на член 34, параграф 2 от Регламент № 44/2001, по съображение, че документът за образуване на производството не му е бил връчен в достатъчен срок, за да има възможност да организира защитата си преди постановяване на първоначалното решение в негово отсъствие? Има ли значение фактът, че при изслушването са разглеждани само основанията, изтъкнати от ответника?

5.

Какви фактори са релевантни за преценката, при осъществяване на предвидената в член 34, параграф 2 от Регламент № 44/2001 проверка, относно това дали на ответника „е връчен документът за образуване на производството или равностоен документ в достатъчен срок, за да има възможност да организира защитата си“? По-специално:

a)

Когато документът е действително връчен на ответника, имат ли някакво значение действията (или бездействията) на ответника или на адвокатите му, осъществени след връчването?

б)

Какво значение може да има особено поведение или изпитани от ответника или от адвокатите му трудности?

в)

Има ли значение обстоятелството, че адвокатът на ответника е могъл да се яви преди постановяване на решението в отсъствие на ответника?


(1)  ОВ L 12, стр. 1.


Top