Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0991

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейните конференции COM(2006) 869 окончателен — 2006/0308 (COD)

OJ C 256, 27.10.2007, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 256/62


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейните конференции“

COM(2006) 869 окончателен — 2006/0308 (COD)

(2007/C 256/12)

На 20 март 2007 г., Съветът реши, в съответствие с член 80 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно предложение горе-поставено.

На 14 февруари 2007 г. Бюрото на Комитета възложи на специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура, информационно общество“ да подготви работата на Комитета по този въпрос.

Предвид неотложния характер на работата, на 437-ата си пленарна сесия на 11 и 12 юли 2007 г. (заседание на 11 юли), Европейският икономически и социален комитет определи за главен докладчик д-р Bredima-Savopoulou и прие настоящото становище с 86 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения

1.1

ЕИСК одобрява предложената отмяна на Регламент № 954/79, тъй като това представлява неизбежно последствие от отмяната на Регламент № 4056/86, който предвижда пакетно освобождаване на линейните конференции. ЕИСК отбелязва, че тези два регламента представляваха пакет от законови актове.

1.2

Регламент № 954/79 се отнася до присъединяването или ратифицирането от държавите-членки на Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейните конференции, наричан по-нататък Професионален кодекс UNCTAD или Кодекс. В това отношение следва да се отбележи, че Професионалният кодекс UNCTAD е ратифициран от 81 държави, включително и новите движещи сили на световната търговия (т.е. Китай, Индия, Русия и Бразилия), както и от Австралия, Индонезия, Канада, Мексико, Нигерия, Саудитска Арабия, Сингапур и Япония. Кодексът е ратифициран и от шестнадесет държави-членки на ЕС. Освен това линейните превози представляват 60 % от общата стойност на международния търговски обмен, предимно контейнерен. Поради това отмяната на Регламент № 954/79 (както и на Регламент № 4056/86) несъмнено ще има последствия, които не трябва да бъдат подценявани.

1.3

ЕИСК приканва Комисията по-специално да изясни правния статут на линейните превозвачи на ЕС в международен план вследствие на отмяната на Регламент № 954/79. И наистина, с оглед на значението на една интегрирана европейска морска политика за ролята на ЕС в световната икономика и като се има предвид значението на морския превоз, включително и този на ЕС, за търговията в ЕС и световната търговия, ЕИСК е на мнение, че към тази отмяна следва да се подходи извънредно внимателно и да се обмислят грижливо последствията й, както на европейско, така и на международно ниво. Що се отнася до основното предложение на Комисията за отмяна на Регламент № 954/79, ЕИСК е на мнение, че то не отчита следните два параметъра: а) дискриминацията между европейските линейни превозвачи, която може да се породи вследствие на такава отмяна и която следва да бъде избягната (в съответствие с член 12 от ДЕО) и б) конкурентоспособността на европейските линейни превозвачи (включително и операторите на морски превози на къси разстояния), която следва да бъде запазена (в съответствие с преразгледаната Лисабонска стратегия).

1.4

В духа на предходните си становища, както и на тези на Европейския парламент, ЕИСК настоятелно призовава Комисията да обърне внимание на последствията (политически, правни и практически) от отмяната на Регламент № 4056/86, както и на Регламент № 954/79, за да се избегнат отрицателни последици за интересите на морските превозвачи в ЕС в международен план.

1.5

Ясно е, че насоките, които следва да изяснят прилагането на общностните правила относно конкуренцията в областта на морския транспорт, прилагани по отношение на свързаните с линейния превоз услуги след забраната на линейните конференции до и от ЕС, считано от 18 октомври 2008 г., разрешават преди всичко на линейните превозвачи да оценяват сами своите споразумения с оглед на общностното законодателство в областта на конкуренцията. Ето защо ЕИСК смята, че е малко вероятно в насоките да се разглеждат международните (политически, правни и практически) последствия от отмяната на Регламент № 4056/86 и Регламент № 954/79. Въпреки това в предходните си становища ЕИСК, както и Европейският парламент неколкократно отправиха искане към Комисията да анализира тези последствия и да ги вземе под внимание при определянето на бъдещия нов режим. Ето защо ЕИСК изразява желание да бъде своевременно консултиран относно проекта за насоки за прилагане на общностните правила относно конкуренцията в областта на морския транспорт и да му бъде предоставена възможност да изрази становището си по този въпрос.

1.6

И въпреки че одобрява отмяната на Регламент № 954/79, ЕИСК не разбира защо трябва се пристъпи неотложно към тази отмяна, преди да е направена точна оценка на последиците в международен план на прилаганите до момента европейски политики, свързани с линейните превози и да се вземат съответните мерки.

2.   Въведение

2.1

Секторът на контейнерния линеен превоз е фактор от жизненоважно значение за европейската икономика. Контейнерният превоз по редовните линии представлява около 40 % от извършвания по море външнотърговски обмен на ЕС-25 в стойностно изражение. Трите най-големи оператори в света са европейски и маршрутите, свързващи Азия и Европа, заедно с маршрутите между Азия и САЩ са несъмнено най-важните търговски пътища (1). Освен това в света съществуват около 150 международни линейни конференции, 28 от които оперират по маршрути до и от ЕС. Сред държавите-членки, които имат превозвачи, извършващи редовни линейни превозни услуги са: Дания, Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство, балтийските страни и Кипър. Според последните налични данни (2) 60 % от цялата стойност на международния морски търговски обмен и 25 % от 5,9-те милиарда тона, транспортирани по море, се превозват в рамките на редовни услуги, включително и линейни конференции.

2.2

Настоящото предложение има за цел отмяната на Регламент (ЕИО) № 954/79 на Съвета от 15 май 1979 г. относно ратификацията от държавите-членки на, или тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейните конференции. Настоящото предложение е следствие от отмяната на Регламент (ЕИО) № 4056/86, който предвиждаше пакетно освобождаване на линейните конференции в съответствие с Регламент (ЕО) № 1419/2006 на Съвета от 25 септември 2006 г. Регламент № 1419/2006 предвижда също и разширяване на обхвата на Регламент (ЕО) № 1/2003, с цел да включи каботажното плаване и международните услуги за случаен морски превоз на стоки.

2.3

Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейните конференции (Женева, 6 април 1974 г.) беше съставена под егидата на Конференцията за търговия и развитие на ООН (UNCTAD), с цел да установи хармонизирана международна рамка за дейността на конференциите по морски превоз. Кодексът UNCTAD беше приет, за да се отговори на основателния стремеж на развиващите се страни за по-голямо участие на техните превозвачи в превоза на линейни товари. Той представляваше резултат от продължителни многостранни преговори между развитите и развиващите се страни (3). Неговото правило за разпределение на товарите между превозвачите от страните на двата края на търговската верига и превозвачите от трети страни беше установено, за да се противостои на протекционистичните тенденции. Целта на Регламент № 954/79 беше да направи механизмите на Кодекса съвместими с принципите на Договора за ЕО.

2.4

Държавите-членки, които са ратифицирали или са се присъединили към Професионалния кодекс UNCTAD, са: Белгия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция. Норвегия, която членува в ЕИП, също се присъедини към Кодекса.

2.5

При обсъждането на отмяната на системата на линейните конференции в ЕС, Европейският парламент в две свои становища (2005 г. и 2006 г.) подчерта следното: „Прилагането на регламента (4) (отменящ Регламент № 4056/86) ще създаде колизия на закони, що се отнася до присъединяването на някои държави-членки към Професионалния кодекс UNCTAD на линейните конференции. Препоръчително е държавите-членки да се оттеглят от Кодекса, въпреки че не могат да бъдат задължени да го направят. С оглед на създалата се ситуация е необходимо да се създаде ясна процедура, с цел разрешаване на евентуални подобни колизии в международното право. Комисията следва да представи на Европейския парламент прозрачен преглед на позицията на трети страни (Китай, САЩ, Канада, Япония, Сингапур и Индия) относно новата политика на ЕС в областта на линейните услуги (приемане, корекции, противопоставяне, отрицателни последствия) и тяхната готовност да адаптират собствените си системи. Комисията следва внимателно да проучи последствията от денонсирането на Кодекса UNCTAD в търговски и политически план. Комисията следва да проучи дали е необходимо да се изменят или отменят други законодателни актове на ЕО, като например Регламент (ЕИО) № 4055/86 от 22 декември 1986 г. относно прилагането на принципа на свободното предоставяне на услуги по отношение на морския транспорт между държави-членки и между държави-членки и трети страни (5)“. Освен това Европейският парламент „призовава Комисията (6) да не отменя член 9 от Регламент (EИО) № 4056/86, (който предвижда преговори в случаи на колизия между законодателството на Общността и това на трети страни), особено предвид намерението на Комисията да преразгледа правото в областта на конкуренцията в морския транспорт“. Независимо от това, противно на препоръките на Европейския парламент, член 9 беше отменен, заедно с целия Регламент № 4056/86, докато поисканата щателна оценка на политическите и правни последствия от отмяната на системата на линейните конференции в ЕС като че ли все още не е направена.

2.6

ЕИСК обсъди и отмяната на Регламент № 4056/86 и прие две становища по този въпрос, а именно през 2004 г. и през 2006 г. Освен това през 2006 г. ЕИСК изрази позиция под резерва, с цел да определи дали предложението за отмяна на Регламент № 4056/86 ще има дългосрочни последствия. Според ЕИСК „системата на конференциите все още е предмет на многостранни и двустранни споразумения, по които държавите-членки на ЕС и Общността са договарящи страни“. ЕИСК отбеляза също, че „Комисията признава, че вследствие от тези споразумения, датата на отмяна на следните разпоредби на Регламент № 4056/86 (т.е. член 1, параграф 3, букви б) и в), членове 3 до 8 и член 26) следва да бъде отложена за период от две години, за да се денонсират или преразгледат тези споразумения с трети страни“. ЕИСК смяташе, че „при отмяната на Регламент № 4056/86 Комисията следва да вземе предвид също така и интересите на малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия представляват гръбнака на икономиката на ЕС и играят важна роля в контекста на преразгледаната Лисабонска стратегия. Пазарите следва да останат отворени за сегашната и потенциална конкуренция, включително и за малките и средни морски превозвачи“. И накрая ЕИСК поддържаше становището, че „въпреки че консолидирането може да има положително въздействие върху европейската промишленост (постигане на по-голяма ефективност, икономии от мащаба, икономии на разходи), е необходима предпазливост, за да не доведе консолидирането, което може да настъпи вследствие на отмяната на Регламент № 4056/86, до намаляване на броя на участниците на съответните пазари, т.е. до „по-малко конкуренция““.

3.   Предложение на Европейската комисия

3.1

Предложеният регламент съдържа само два члена, т.е. член 1, който отменя Регламент № 954/79 и член 2, който се отнася до датата на влизане в сила на новия регламент — 18 октомври 2008 г.

4.   Общи бележки

4.1

ЕИСК следи отблизо правилата на конкуренцията в областта на морския транспорт и по-специално въпроса за линейните конференции в продължение на повече от две десетилетия и по този въпрос бяха изразени различни мнения относно целесъобразността от премахването на пакетното освобождаване на линейните конференции. Въпреки това, вследствие на отмяната на Регламент № 4056/86 в съответствие с Регламент № 1419/2006, линейните конференции до и от ЕС ще бъдат забранени, считано от 18 октомври 2008 г.

4.2

Регламент № 4056/86 и Регламент № 954/79 представляват пакет от законови актове, като Регламент № 954/79 беше приет вследствие на ратифицирането на Професионалния кодекс UNCTAD от някои държави-членки на ЕС. Следователно отмяната на Регламент № 4056/86 доведе до необходимостта от отмяна на Регламент № 954/79. Ето защо ЕИСК, който първоначално се противопоставяше на отмяната на Регламент № 4056/86, а впоследствие беше принуден да я приеме, но предупреди за нейните последици, може само да се съгласи с предложената отмяна на Регламент № 954/79 с оглед опростяване на законодателството на ЕС. Независимо от това, както и при отмяната на Регламент № 4056/86, ЕИСК би искал отново да подчертае, че следва да се обмислят внимателно всички възможни правни и/или политически последствия (и потенциални отрицателни ефекти), които би могла да породи предложената отмяна на Регламент № 954/79. ЕИСК отбелязва обаче, че в предложението за отмяна на Регламент № 954/79 изглежда отново не е включена оценка на потенциалните политически, правни и практически проблеми, които биха могли да възникнат от тази отмяна. И въпреки че не поставя под въпрос необходимостта от отмяна, тъй като отмяната на Регламент № 4056/86 я прави неизбежна, ЕИСК остава на мнението, и заявява отново, че следва да бъдат взети съответните мерки от страна на ЕС по отношение на всички възможни последици, произтичащи от тази отмяна — политически, правни и практически.

4.3

Професионалният кодекс UNCTAD и понятието за линейни конференции се споменават в достиженията на правото на Общността и в други правни инструменти, приети от ЕС. Например той представлява основата на Регламент № 4055/86 и Регламент № 4058/86 (7), както и на Регламент № 823/2000 относно линейните консорциуми. Освен това Кодексът се споменава изрично в някои двустранни споразумения, като Споразумението ЕС-Русия (член 39, параграф 1, буква а) и Споразумението Алжир — ЕС от 2005 г. (член 34, параграф 3).

4.4

При отмяната на Регламент № 4055/86, Европейската комисия посочи, че ще публикува насоки, за да обясни как общностните правила на конкуренцията се прилагат в морския транспорт, включително и услугите, свързани с линейния превоз. Що се отнася до тези услуги, след 18 октомври 2008 г. (т.е. датата, на която ще бъдат забранени линейните конференции до и към ЕС), насоките следва да помагат на линейните оператори да направят сами оценка на техните споразумения в съответствие с общностните правила на конкуренцията (например членове 81 и 82 от ДЕО). Въпреки това още не е ясно дали насоките ще включват решения на потенциални правни проблеми, които биха могли да възникнат в международен план поради отмяната на Регламент № 954/79. Понастоящем ЕИСК смята, че проектът за насоки е от твърде общо естество и в него липсва необходимата правна сигурност, от която секторът на морските превози има нужда, за да може да извърши тази самостоятелна оценка. Освен това изглежда, че проектът за насоки не включва последствията от отмяната на Регламент № 4055/86 и Регламент № 954/79 в международен план. Ето защо ЕИСК изразява желание да бъде своевременно консултиран, така че да може да следи внимателно по-нататъшното развитие и при необходимост, да съдейства и/или да допринесе със своя опит в процеса на изготвянето на окончателните насоки.

4.5

ЕИСК смята, че ключовият въпрос, които трябва да бъде решен, е дали предложената отмяна на Регламент № 954/79 ще доведе също така до правно задължение за денонсиране на Професионалния кодекс UNCTAD. ЕИСК отбелязва, че Европейската комисия не разглежда този въпрос в Обяснителния меморандум към предложението за отмяна на Регламент № 954/79. Въпреки това от позицията на Комисията става ясно, че държавите-членки, които са договарящи страни по Кодекса, няма да бъдат правно задължени да го денонсират. В такъв случай след отмяната на Регламент № 954/79, правната ситуация би била следната: държавите-членки на ЕС няма да бъдат задължени да денонсират Кодекса, но няма да могат да го прилагат при търговския обмен до и от ЕС. Въпреки това Кодексът ще продължи да се прилага на други континенти. Същевременно държавите-членки на ЕС, които все още не са ратифицирали Кодекса, няма да бъдат в състояние да го направят след 18 октомври 2008 г., както се пояснява в Обяснителния меморандум и се посочва в петото съображение на предложението за отмяна на Регламент № 954/79. Следователно, ако държава-членка, която не е договаряща страна по Професионалния кодекс UNCTAD, желае да се присъедини към него с цел да запази интересите на своите линейни превозвачи, опериращи в рамките на обмен с държави извън Европейския съюз, тази държава-членка няма да може да го направи.

4.6

В този контекст след 18 октомври 2008 г. би могъл да възникне следният правен парадокс: превозвачи от държави-членки, които са договарящи страни по Професионалния кодекс, но не го денонсират, ще продължат да се ползват от разпоредбите му относно правата на кръстосаните превозвачи и операторите, които не принадлежат към морска конференция, както се посочва в член 2, параграф 4, буква а) и буква б) и Резолюция № 2. От друга страна превозвачите на държавите-членки, които не са договаряща страна по Кодекса и на които няма да бъде разрешено да ратифицират или да се присъединят към кодекса след 18 октомври 2008 г., няма да се възползват от неговите разпоредби. Следователно възникват следните въпроси: възможно ли е да се приеме предложение, в което се съдържа елемент на дискриминация между превозвачите в ЕС, в противоречие с член 12 от ДЕО? Няма ли освен това подобна ситуация да се отрази на конкурентоспособността на дружествата на ЕС в Европа и/или по света, в противоречие с преразгледаната Лисабонска стратегия? Няма ли подобна ситуация да покаже нуждата от хоризонтален подход към политиките на ЕС, по-специално политиките в областта на транспорта и конкуренцията по отношение на морския транспорт, както се предвижда в Зелената книга за бъдеща морска политика на ЕС?

4.7

ЕИСК настоятелно призовава ЕС да не подценява последствията в международен план, които биха могли да възникнат от отмяната на системата на линейните конференции. ЕИСК отбелязва, че в други юрисдикции за момента се запазват системите за дерогация по отношение на антитръстовото законодателство. Някои трети държави изразиха опасения относно отмяната на системата на линейните конференции в ЕС. В тази връзка може да се направи позоваване към неотдавнашното изявление на Форума на азиатските корабособственици (Bussan, Корея 29 май 2007 г.):

„Членовете отбелязаха последните развития в Австралия, Китай, Хонг Конг, Япония и Сингапур, но отбелязаха със загриженост решението на ЕС за премахване на пакетното освобождаване на линейните конференции. Делегатите потвърдиха отдавнашната позиция на Форума на азиатските корабособственици (ФАК), че система за дерогации по отношение на антитръстовото законодателство е необходима за поддържането на здравословен климат в отрасъла на морските превози и неговата способност да насърчава необходимите за подкрепата на нарастващите нужди на международния търговски обмен инвестиции и тази система е от полза за целия търговски сектор. Беше договорено превозвачите да продължат усилията си за постигане на признание от страна на другите заинтересовани страни, като например товародателите и публичните власти, на важната роля на споразуменията в областта на морския превоз за търговския обмен. ФАК отбеляза, че асоциациите, членуващи във ФАК и по-специално KSA, JSA и SSA се обърнаха писмено към Европейската комисия и съответните компетентни институции, обявявайки се против отмяната на системата за дерогации по отношение на антитръстовото законодателство; впоследствие KSA получи отговор от Европейската комисия, която обяви намерението за отмяна на Регламент № 4056/86, но посочи, че предвижда разработването на алтернативно решение, като същевременно ще запази без промяна регламента за консорциумите, които представлява една от двете оси на системата за дерогации по отношение на антитръстовото законодателство“. ЕИСК взема под внимание заявлението на Форума на азиатските корабособственици като пример за необходимостта от оценка или най-малкото от правилно отчитане на международните последствия от отмяната на системата на линейните конференции в ЕС в световен план и в контекста на глобализирана икономика, в съответствие с редица подобни искания, отправени от ЕИСК и Европейския парламент.

4.8

В светлината на гореизложените съображения ЕИСК заявява твърдото си убеждение, че този въпрос не може да бъде разглеждан единствено от гледна точка на правото в областта на конкуренцията. Свързаните с отмяната на системата на линейните конференции в ЕС, и следователно и с отмяната на Регламент № 954/79 политически измерения и последствията в областта на морския транспорт не трябва да бъдат подценявани. Ето защо ЕИСК не разбира защо Комисията предлага неотложна отмяна на Регламент № 954/79, при положение, че отраженията в международен план на политиката на ЕС относно правилата на конкуренцията в областта на морския транспорт и по-специално във връзка с отмяната на системата на линейните конференции все още не са били обстойно разгледани, въпреки многобройните отправени по този въпрос искания, включително и от страна на ЕИСК.

5.   Конкретни бележки

5.1

Що се касае до сегашното положение във връзка с ратифицирането на Професионалния кодекс UNCTAD, ЕИСК отбелязва, че в Обяснителния меморандум към предложението на Комисията за отмяна на Регламент № 954/79 се посочват тринадесет държави-членки на ЕС като договарящи страни по Професионалния кодекс UNCTAD, докато всъщност броят на държавите-членки на ЕС, страни по Кодекса, нарасна на шестнадесет след ратифицирането му от България, Малта и Румъния.

Регламент № 954/79 съдържа някои уговорки с цел да се защитят интересите, наред с другото, на морски превозвачи от трети страни („кръстосани превозвачи“). Въпреки това предложението за отмяна на регламента не предвижда подобни предпазни мерки. В тази връзка не трябва да се подценяват интересите на морските линейни превозвачи от ЕС, опериращи между други континенти (където Професионалният кодекс UNCTAD е в сила). Следва също да се отбележи, че Професионалният кодекс UNCTAD е ратифициран от 81 държави, включително и новите движещи сили на световната търговия, т.е. Китай, Индия, Русия и Бразилия (BRICS), както и от Австралия, Канада, Япония, Нигерия, Мексико, Индонезия, Саудитска Арабия и Сингапур.

Брюксел, 11 юли 2007 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Окончателен доклад на Global Insight относно прилагането на правилата на конкуренцията в областта на линейните превози, м. октомври 2005 г.

(2)  (UNCTAD — 2003 г., Clarksons — 2003 г.).

(3)  OB C 157, 28.6.2005 г.

(4)  Доклад на Европейския парламент A6-0217/2006 oт 22.6.2006 г.

(5)  ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 1.

(6)  Доклад на Европейския парламент A6-0314/2005 oт 24.10.2005 г.

(7)  Регламент № 4055/86 oт 22.12.1986 г. относно„прилагането на свободното предоставяне на услуги в морския транспорт между държави-членки и между държави-членки и трети страни“, се основава на Професионалния кодекс UNCTAD, член 4, параграф 1, буква а) и буква б) и предвижда постепенното излизане от съществуващите споразумения за разпределение на товарите чрез пряко позоваване на Професионалния кодекс UNCTAD; Регламент № 4055/86 от 22.12.1986 г. относно „координирани действия за запазването на свободния достъп до товари в океанската търговия“ се основава на Професионалния кодекс UNCTAD. Член 1 предвижда действия при търговски операции по Кодекса и извън Кодекса — OВ L 378 oт 31.12.1986 г., стр. 4.


Top