Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(04)

Сведения, предоставени от държавите-членки съобщават, във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комсията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

OJ C 165, 19.7.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/11


Сведения, предоставени от държавите-членки съобщават, във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комсията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

(2007/C 165/05)

Номер ХА: XA 125/06

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Provincie Limburg

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуалната помощ: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Преместване на млекодобивно стопанство Houben в южната част на Лимбург)

Правно основание: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Обща еднократна субсидия от страна на провинцията в размер на 100 000 EUR на преместване.

Максимален интензитет на помощта: Максималната помощ за млекодобивното стопанство възлиза на 40 % от разходите по преместването, но не повече от 100 000 EUR. Горепосоченият размер на помощта е равен на разрешената помощ за селскостопански производител, когато преместването от общ интерес доведе до ползването от страна на селскостопанския производител на по-модерни съоръжения и до ръст на производствените капацитети. Когато става дума за нарастване на стойността на съответните съоръжения и ръст на производствените капацитети, участието на селскостопанския производител трябва да е минимум 60 % от нарастването на стойността на съответните съоръжения или от съответстващата пропорционална част от разходите, в съответствие с член 6, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1/2004. Финансовото участие на собственика на млекодобивното стопанство възлиза на най-малкото 60 %. Млекодобивно стопанство Houben: предварителен разчет на разходите: 1 612 776 EUR.

Дата на привеждане в действие: Решението за предоставяне на субсидия ще бъде публикувано след потвърждението от страна на ЕС на получаването на настоящото съобщение.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: От декември 2006 г. до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска за преместване от общ интерес на перспективни млекодобивни стопанства от райони, където има най-вече ограничения от гледна точка на териториалното устройство, но където наличието на млекодобивно стопанство е от ключово значение за опазване на околната среда и ландшафта. Съгласно целите на провинцията преместването на едно млекодобивно стопанство трябва да е насочено към подобряване на качеството на средата и ландшафта в дългосрочен план.

Засегнат/и сектор/и: Помощта е предназначена за интензивни млекодобивни стопанства (малки и средни предприятия) с обем 75 и повече NGE (Nederlandse grootte eenheden) (нидерландски икономически единици), разположени в Южен Лимбург, в райони с наклон над 2 %.

Наименование и адрес на администратора, който предоставя помощта:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Интернет адрес: www.limburg.nl

Номер ХА: XA 126/06

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Правно основание: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата: Общият бюджет на проекта за 4 години е 1,1 млн. GBP, включително всички административни разходи и дейност върху неземеделска земя. Общите разходи за физическа работа, която ще се реализира на земеделска земя, възлизат на 145 500 GBP.

Това може да се разпредели допълнително на годишна база за финансова година:

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ: Схемата приключва на 30 юни 2010 г.

Цел на помощта: Целта на проекта е да съхрани и възстанови важни обекти на културно-историческото наследство в селските райони в границите на области Kerridge Ridge и Ingersley Vale.

Помощта ще бъде изплатена в съответствие с член 5 на Регламент (EO) № 1/2004 и съответните разходи ще бъдат предназначени за основни дейности, планирани за съхраняването на непроизводствени обекти на културно-историческо наследство.

Съответен/ни икономически сектор/и: Селскостопански сектор — всички дейности, свързани с производството.

Интернет адрес: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

В долната част на страницата щракнете върху връзката Defra State Aid от дясната страна:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други сведения: Собствениците на земя, които участват в неселскостопански дейности, ще бъдат обезпечени по схемата на Мемориалния фонд за национално наследство (NN 11/02), която е специално одобрена от Европейската комисия.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


Top