Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(03)

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

OJ C 165, 19.7.2007, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/6


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

(2007/C 165/04)

Номер ХА: XA 23/07

Държава-членка: Словения

Регион: —

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Правно основание: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Разходите, предвидени за 2007 г., възлизат на 5 633 450 EUR.

Максимален интензитет на помощта: Съфинансирането покрива 40 % от разходите за застрахователни премии за застраховане на земеделските култури срещу риск от градушка, пожар, мълния, пролетна слана, буря или наводнение. По отношение на застраховането срещу преждевременна смърт, клане по разпореждане на ветеринарен лекар и клане от икономически съображения заради заболяване, решено бе съфинансирането на застрахователните премии да се определя в абсолютен размер според вида и категорията на животното, като това съфинансиране не може да превишава 50 % от обоснованите разходи за застрахователни премии.

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Помощта може да се отпусне до 31.12.2007 г.

Цел на помощта: Помощта е в съответствие с член 12 от Регламент (EO) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (1) — Помощ за изплащането на застрахователни премии.

Частичното изплащане на разходите за застрахователни премии има за цел да поощри селскостопанските производители сами да се застраховат срещу потенциални загуби, дължащи се на природни явления или неблагоприятни климатични условия, а също и срещу загуби, причинени от заболявания по животните, като същевременно поемат отговорността за ограничаване на риска в района на растениевъдните и животновъдните стопанства.

Засегнат(и) сектор(и): Селско стопанство — растениевъдно и животновъдно производство

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Интернет адрес: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Други данни: —

Номер ХА: XA 24/07

Държава-членка: Финландия

Регион: Региони, засегнати от неблагоприятни климатични условия през 2006 г.

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Tuki epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien menetysten korvaamiseksi maatalousyrityksille vuonna 2006

Правно основание: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на предприятието: През 2006 г. годишните разходи, предвидени за компенсации за загуба на реколтата, възлизат на 4,75 милиона EUR.

Максимален интензитет на помощта: Компенсацията се изплаща, в съответствие с член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, единствено ако е унищожена най-малко една трета от реколтата от всяка отговаряща на условията култура на даден земеделски стопанин. Размерът на компенсацията достига 90 % от стойността на понесените щети, надхвърляща участието на земеделския стопанин, което се равнява на 30 % от стойността на стандартната реколта. Участието на земеделския стопанин възлиза на най-малко 30 % от общата стойност на понесените щети за всяка отделна култура, която отговаря на условията за компенсация. Годишната продукция в годината на понасяне на щетите се изчислява на базата на стандартната реколта, която се равнява на средната реколта в региона за последните пет години, без да се отчитат най-ниската и най-високата стойност. След това размерът на щетите се изчислява индивидуално за всеки земеделски стопанин въз основа на въпросната информация. Методът на изчисляване е в съответствие с член 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Стойността на реколтата, която трябва да бъде компенсирана, се изчислява на базата на пазарните цени за предходните години и пазарните цени за годината на понесените щети, които се определят от консултативния комитет за щетите, нанесени на реколтата, на базата на наличната информация за пазарните цени.

Всички суми, получени по линия на застрахователни схеми, както и всички други разходи и загуби, които не са резултат от неблагоприятни климатични условия, се приспадат от общия размер на щетите, отговарящи на условията за помощ.

Дата на привеждане в действие: Схемата за помощ влиза в сила най-рано на 28 март 2007 г. Първата възможна дата на изплащане на помощта е 5 април 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Помощта се изплаща за щети, понесени през 2006 г.

Цел на помощта: Помощ за земеделски и градинарски стопанства, засегнати от неблагоприятни климатични условия (член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията).

Засегнат(и) сектор(и): Общата площ, обхваната от схемата за помощ, е 63 000 ha. Щети са нанесени на общо 32 различни култури. Участието на земеделския стопанин по отношение на нанесените на реколтата щети и тяхната стойност възлиза на най-малко 30 процента.

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Интернет адрес: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Други данни: —

Номер ХА: XA 25/07

Държава-членка: Франция

Регион: Регионални и местни структури

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ: Програма за създаване и развитие на местни инициативи (ПСРМИ), Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Правно основание:

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (2),

Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (3),

Регламент (ЕО) № 1857/2006, член 15,

Членове R 343-34 и следващи от Code rural

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: 7 000 000 EUR

Максимален интензитет на помощта:

Техническа и икономическа помощ, предоставена на млади земеделски стопани, до 80 % от направените разходи в рамките на 1 500 EUR за една година от един производител, всички видове финансиране взети заедно (държавно, регионално или местно), помощ, която може да бъде предоставяна през първите пет години от започване на дейността.

Заплащане на разходи за проучване до 80 % от направените разходи, но не повече от 1 500 EUR, всички видове финансиране взети заедно (държавно, регионално или местно).

Помощ за обучение, възлизаща на 60 EUR на ден, може да бъде предоставена от държавата за 100 дни и може да бъде допълнена със същата сума от регионален или местен орган, до сумата на направените разходи.

Заплащане на стаж за придобиване на професионален опит, отговарящо на определената почасова ставка за професионално обучение (определената от Трудовия кодекс минимална месечна сума е 652,02 EUR към 1 декември 2006 г.).

Действия за насърчаване и информиране: интензитет 100 %.

Дата на привеждане в действие: През 2007 г., след публикуване на настоящия документ за освобождаване в Официален вестник на Европейския съюз

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ: декември 2013 г.

Цел на помощта:

I.   Помощи за съветване

Младите земеделски стопани, започващи дейност имат различен произход. Тези от тях, които не произхождат от земеделски среди, тези, които започват дейност извън семейните земеделски стопанства и децата на земеделци, разполагащи със стопанства, които не предоставят задоволителни икономически условия за започване на дейност, срещат повече трудности при осъществяването на работните проекти. Ето защо е необходимо е да се предприемат действия за поощряване на тази определена група.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, става дума за частично покриване на разходите за техническа помощ, предоставена от селскостопанска организация или група производители (заплащане на експерти или консултанти).

Тези помощи следва да бъдат предоставени на младите земеделски стопани през първите пет години от започване на дейността и могат да бъдат финансирани от държавата и регионалните или местни органи.

Техническа и икономическа помощ за млади земеделски стопани: С цел успешното реализиране на започнатата дейност, е необходимо да се подпомогнат професионалните усилия на младия земеделски стопанин в осъществяването на работния му проект. Възможно е това да се направи под формата на техническо и икономическо наблюдение в полза на младия стопанин. Тези разпоредби са специално предназначени за новаторски проекти, за създаване на нови стопанства, за проекти, допринасящи за разнообразието или предполагащи значителни разходи за модернизация.

Когато започването на дейност се осъществява чрез създаването на фирма, наблюдението може да включва модул за организация на работата и отношения на работното място.

Заплащане на разходи за проучване: помощта може да се предостави за проучване на стопанство за отдаване или за поемане, или за проучване на пазара относно определени производства или производства за директна продажба (например био продукти).

Помощта по член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 се предоставя на предоставящия услугата след регистриране на дейността от компетентния административен орган или, когато след започване на дейността, младият земеделски стопанин пренасочи производството си.

Проучване е необходимо и за улесняване процеса на установяване и започване на дейност; резултатът от проучването придружава, ако е необходимо, вписването на прехвърлителя в регистъра преустановяване/започване на дейност, когато проучването е изискано от прехвърлителя. В този случай помощта получава прехвърлителя.

II.   Помощи за обучение

Помощите за обучение могат да бъдат финансирани от държавата и от регионалните или местните органи и могат да бъдат предназначени или за подготовка за започване на дейност или, след започване на дейността, за продължаване на първоначално полученото обучение от младия земеделски стопанин. Става въпрос за подпомагане за участие на младия стопанин в стаж за обучение.

Помощ за обучение се предоставя на младите стопани, които започват дейност и които имат нужда от допълнително обучение, съобразено с техния проект, или които се задължават да придобият постепенно диплома за ниво IV (в съответствие с разпоредбите, предвидени в ПРЧР, Проект за развитие на човешките ресурси). Тя има за цел да направи възможно заместването на получателя на помощта по време на отсъствието му от стопанството, за периода на допълнително обучение от 5 или 3 години, ако обучението има за цел придобиване на професионална квалификация, необходима за получаване на помощи за започване на дейност.

Заплащане на стаж за придобиване на професионален опит на млад земеделски стопанин е помощта, предвидена за време, през което той се обучава при земеделски стопанин, който възнамерява да прекрати дейността си в рамките на определено спомоществувателство.

Млад земеделски стопанин се счита за работоспособно лице в неравностойно положение по смисъла на член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 2204/2002 (4) ако, при отсъствие на спомоществувател, за същия млад стопанин, и особено ако не е със земеделски произход, „влизането на пазара на труда без оказана помощ е трудно“ (виж член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 2204/2002).

Тази помощ има за цел да предостави на младия стопанин, работоспособно лице в неравностойно положение, по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 2204/2002, от една страна технически и икономически съвети и, от друга страна, обучение от общ характер за управление на стопанство, с цел устойчиво поддържане на заетостта във функциониращо предприятие, което при липса на лице, на което да бъде прехвърлено, може да бъде разделено на части. Всъщност по този начин „спомоществувателят“ е приканен да прехвърли своето стопанство на младия земеделски стопанин.

Помощта се предоставя от държавата или от регионални или местни органи на младия обучаващ се стопанин за период от 3 до 12 месеца. Този срок може да бъде продължен с нов равен на първия период ако това е целесъобразно за завършване обучението на младия стопанин. В този период на придобиване на професионален опит, младият стопанин се ползва със статут на стажант на професионално обучение.

Тази подход може да се приложи и в полза на млад стопанин, който иска да бъде обучаван от стопанин участващ в сдружение, с цел да се присъедини към вече съществуващо сдружение.

Наблюдение на стажа и протичането му се провеждат от ЦПОНЗ (център за професионално обучение и насърчаване на земеделието) (CFPPA, centre de formation professionnelle et de promotion agricole) или ДАПСЗС (департаментна асоциация за подобряване структурата на земеделските стопанства) (ADASEA, association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) на департамента, в който е регистрирано земеделското стопанство и/или одобрен регионален център. Стажът за придобиване на професионален опит може да бъде с продължителност покриваща целия период на професионално обучение, което младият стопанин трябва да премине преди започване на дейност.

III.   Действия за насърчаване и информиране

Професионалните земеделски организации, асоциациите ДАПСЗС или други структури провеждат действия за осведомяване и обучение на учениците (младежи от професионални гимназии или други среди) под формата на проучвания, действия за информиране (брошури, преса, изложения в училищни заведения, пунктове за информация относно започване на дейност или преобразуване и т.н.), събития посветени на работата на земеделския стопанин.

Освен това осъществяват експертна работа по действия за идентифициране на стопанства, които ще се освободят през следващите години, и играят роля на съветващи организации като провеждат в селските общини, събрания за информиране и повишаване на осведомеността на възрастните земеделски стопани, с цел насочване на техния избор при прехвърлянето, към младите стопани търсещи да поемат земеделско стопанство. Един наблюдаващ орган може да обедини на регионално ниво всички елементи на наблюдението на експертните дейности и съветването.

С оглед успешното изпълнение на тези задачи, според разпорежданията на член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, държавата участва в тяхното финансиране. За тази цел определен годишен бюджет се разпределя по региони.

Възможно е финансово участие и от страна на регионалните и местни органи за успешното извършване на определени дейности.

Тези действия се осъществяват в рамките на споразумения между департаментите или регионите под властта на местните управители и се заплащат при представяне на годишен отчет за извършената работа.

Засегнат(и) сектор(и): земеделието като цяло

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Интернет адрес: www.agriculture.gouv.fr (Документ PIDIL ще бъде предоставен на разположение в частта за информация относно започване на дейност в областта на земеделието, след като програмата бъде одобрена)

Други данни: Продължение на одобрените дейности по предходната Програма за създаване и развитие на местни инициативи (ПСРМИ) (схема N 184/03, одобрена от Комисията на 9.7.2003 г.)

Номер ХА: XA 27/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Уелс

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Правно основание: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на предприятието: Планирани годишни разходи (000 GBP)

2007 г.: 422 700 GBP

2008 г.: 50 000 GBP

Общо: 472 700 GBP

Максимален интензитет на помощта: Схемата се състои от два вида мерки:

Дата на привеждане в действие: Схемата ще стартира на 1 април 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Схемата ще стартира на 1 април 2007 г.

Тя ще приключи на 31 декември 2007 г.

Последното плащане ще бъде извършено на 31 март 2008 г.

Цел на помощта: Опазване на околната среда

Изготвяне и реализиране на проект за насърчаване на селското стопанство, щадящо водите с цел опазване на водната среда. Проектът ще бъде реализиран в два района, обхващащи 80 земеделски стопанства.

Той включва консултации с цел установяване на евентуалните рискове от замърсяване и на изискванията за тяхното намаляване. Помощта ще бъде отпускана съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и допустимите разходи ще бъдат за консултантски услуги.

Помощи ще бъдат изплащани и за допустими основни дейности, които са от полза за водната среда. Помощта ще бъде отпускана съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и допустимите разходи ще бъдат за:

изграждане, придобиване или подобряване на недвижимо имущество и

закупуване или закупуване/лизинг на нови машини и оборудване, включително на компютърен софтуер, който надхвърля пазарната стойност на актива; други разходи, свързани с договор за лизинг (такса, марж на лизингодателя, лихвени разходи за рефинансиране, разходи за организация и управление и за застраховка и т.н.) не могат да бъдат допустими.

Те ще могат да бъдат считани за допустими разходи само в случаите, когато значително намаляват рисковете от замърсяване. Разходите за машини втора ръка не са допустими.

Цялостният проект включва също наблюдение на качеството на водата, моделиране на басейни и оценка на поведението на земеделските производители, предприемане на мерки и оценка на ефективността на проекта.

Засегнат(и) сектор(и): Схемата се прилага за производство на селскостопански продукти. Схемата цели да смекчи последствията от селскостопанското производство за водната среда, като помощта ще бъде отпускана на всички жизнеспособни земеделски стопанства в двата района, включени в проекта, независимо от вида на предприятието. Единият район е планинска животновъдна зона (основно говеда и овце) Другият е равнинна зона, където преобладават производството на млечни продукти и животновъдството (говеда и овце)

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта.:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Контакт: M P Samuel (Стая 1-097)

Законов орган, отговарящ за схемата: —

Организация, ръководеща схемата: —

Интернет адрес: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Друга информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони:

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други данни: Допълнителна и по-подробна информация за допустимостта и правилата на схемата може да бъде намерена на посочените по-горе интернет страници.

Подадено бе заявление за финансиране на част от проекта със средства по цел 1, приоритет 5, мярка 7.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3.

(2)  OB L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(3)  OB L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(4)  OB L 337, 13.12.2002 г., стр. 3.


Top