EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XG0223(01)

Нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз

OJ C 69I , 23.2.2016, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 69/1


НОВА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Извадка от заключенията на Европейския съвет от 18 — 19 февруари 2016 г.  (1)

(2016/C 69 I/01)

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

1.

На декемврийското си заседание членовете на Европейския съвет се споразумяха да работят съвместно за намирането на взаимно удовлетворителни решения и в четирите области, посочени в писмото на британския министър-председател от 10 ноември 2015 г.

2.

Днес Европейският съвет прие, че следните договорености, които са напълно съвместими с Договорите и ще породят действие от датата, на която правителството на Обединеното кралство информира генералния секретар на Съвета, че Обединеното кралство е взело решение да остане член на Европейския съюз, представляват подходящ отговор на опасенията на Обединеното кралство:

а)

решение на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз (приложение I);

б)

изявление, съдържащо проект за решение на Съвета относно специални разпоредби, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последствията от по-нататъшната интеграция на еврозоната, което ще бъде прието на датата, от която посоченото в буква а) решение поражда действие (приложение II);

в)

декларация на Европейския съвет относно конкурентоспособността (приложение III);

г)

декларация на Комисията относно механизъм за прилагане на субсидиарността и механизъм за прилагане на намаляването на тежестта (приложение IV);

д)

декларация на Европейската комисия относно индексирането на детските надбавки, прехвърлени в държава членка, различна от държавата на пребиваване на работника (приложение V);

е)

декларация на Комисията относно предпазния механизъм, посочен в раздел Г, параграф 2, буква б) от решението на държавните и правителствените ръководители (приложение VI);

ж)

декларация на Комисията по въпроси, свързани със злоупотребата с правото на свободно движение на хората (приложение VII).

3.

По отношение на поместеното в приложение I решение държавните и правителствените ръководители заявяват, че:

i)

посоченото решение дава правна гаранция, че проблемните за Обединеното кралство въпроси, изложени в писмото от 10 ноември 2015 г., са взети предвид;

ii)

съдържанието на решението е напълно съвместимо с Договорите;

iii)

решението е правно обвързващо и може да бъде изменено или отменено само с общото съгласие на държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на Европейския съюз;

iv)

решението поражда действие на датата, на която правителството на Обединеното кралство информира генералния секретар на Съвета, че Обединеното кралство е решило да остане член на Европейския съюз.

4.

Приема се, че ако резултатът от референдума в Обединеното кралство е за напускане на Европейския съюз, съвкупността от договореностите, посочени в точка 2 по-горе, ще отпадне.


(1)  Документ ST 1/16, страници 1, 2 и от 8 до 36, достъпен на адрес: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/bg/pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, ОТНОСНО НОВА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Държавните и правителствените ръководители на 28-те държави — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Европейския съвет, чиито правителства са подписали Договорите, с които е учреден Съюзът,

КАТО ЖЕЛАЯТ да уредят в съответствие с Договорите някои въпроси, повдигнати от Обединеното кралство в писмото му от 10 ноември 2015 г.,

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ да пояснят с настоящото решение някои въпроси от особено значение за държавите членки, така че това пояснение да бъде разглеждано като инструмент за тълкуване на Договорите; като възнамеряват освен това да постигнат споразумение по въпроси като ролята на националните парламенти в Съюза, както и ефективното управление на банковия съюз и последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната,

КАТО ПРИПОМНЯТ целта на Съюза за установяване, в съответствие с Договорите, на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото, значението на правилното функциониране на еврозоната за целия Европейски съюз. Въпреки че деветнадесет държави членки вече са приели единната валута, други държави членки са с дерогация, приложима до вземането на решение от Съвета, че са спазени условията за нейната отмяна, а две държави членки съгласно протоколи № 15 и № 16, приложени към Договорите, съответно нямат задължение да приемат еврото или се ползват от изключение във връзка с това. Следователно докато посочените дерогации не бъдат отменени или посочените протоколи не спрат да се прилагат след нотификация или искане от съответната държава членка, еврото няма да бъде парична единица на всички държави членки. Като припомнят, че държавите членки, чиято парична единица не е еврото, също могат да участват в процеса на създаване на банков съюз и по-интегрирано управление на еврозоната,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Договорите, наред с позоваванията на процеса на европейска интеграция и на процеса на изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа, съдържат и конкретни разпоредби, съгласно които някои държави членки имат право да не участват или са освободени от прилагането на някои разпоредби или глави от Договорите и правото на Съюза, които засягат въпроси като приемането на еврото, решения в областта на отбраната, упражняването на граничен контрол спрямо лица, както и от мерките, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Договорните разпоредби допускат и неучастие на една или повече държави членки в действия, които благоприятстват осъществяването на целите на Съюза, по-специално чрез установяването на засилено сътрудничество. Следователно тези процеси дават възможност различните държави членки да следват различни пътища на интеграция, което позволява на желаещите да задълбочават интеграцията да продължат напред, като същевременно се зачитат правата на онези, които не желаят да поемат в тази посока,

КАТО ПРИПОМНЯТ по-специално, че съгласно Договорите Обединеното кралство се ползва от правото:

да не приеме еврото и съответно да запази като парична единица британската лира (Протокол № 15),

да не участва в прилагането на достиженията на правото от Шенген (Протокол № 19),

да упражнява граничен контрол спрямо лица и следователно да не участва в Шенгенското пространство, що се отнася до вътрешните и външните граници (Протокол № 20),

да реши дали да участва в прилагането на мерки, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие (Протокол № 21),

да спре да прилага, считано от 1 декември 2014 г., голяма част от актовете и разпоредбите на Съюза в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, и да продължи да участва по свое желание в 35 от тях (член 10, параграфи 4 и 5 от Протокол № 36),

КАТО ПРИПОМНЯТ също така, че Хартата на основните права на Европейския съюз не разширява възможността Съдът на Европейския съюз или правораздавателен орган на Обединеното кралство да се произнася относно съответствието на законите и практиките на Обединеното кралство с основните права, които се потвърждават в нея (Протокол № 30),

РЕШЕНИ да използват максимално потенциала на вътрешния пазар във всичките му измерения, да повишат привлекателността на Съюза в световен мащаб като място за производство и инвестиции и да насърчават международната търговия и достъп до пазара, inter alia, чрез преговори и сключване на търговски споразумения в дух на взаимна и реципрочна полза и прозрачност,

РЕШЕНИ също така да улесняват и подпомагат правилното функциониране на еврозоната и бъдещето ѝ в дългосрочен план в полза на всички държави членки,

КАТО ЗАЧИТАТ правомощията на институциите на Съюза, включително в рамките на законодателните и бюджетните процеси, и без да засягат отношенията между институциите и органите на Съюза с националните компетентни органи,

КАТО ЗАЧИТАТ правомощията на централните банки при изпълнението на техните задачи, включително за осигурявана на ликвидност като централни банки в рамките на съответната им компетентност,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД изявлението, съдържащо проекта за решение на Съвета относно специални разпоредби, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД заключенията на Европейския съвет от 26 — 27 юни 2014 г. и от 18 — 19 февруари 2016 г.,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ Декларацията на Европейския съвет относно конкурентоспособността,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ Декларацията на Комисията относно механизъм за прилагане на субсидиарността и механизъм за прилагане на намаляването на тежестта,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ Декларацията на Комисията относно предпазния механизъм, посочен в раздел Г, параграф 2, буква б) от настоящото решение,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ Декларацията на Комисията по въпроси, свързани със злоупотребата с правото на свободно движение на хора,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД мненията, изразени от председателя и членове на Европейския парламент,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

РАЗДЕЛ А

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

За да бъде осъществена целта на Договорите за установяване на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото, е необходимо по-нататъшно задълбочаване. Мерките, целящи по-нататъшното задълбочаване на икономическия и паричен съюз, ще бъдат доброволни за държавите членки, чиято парична единица не е еврото, и ще бъдат отворени за участие, когато това е възможно. Това не засяга факта, че държавите членки, чиято парична единица не еврото, различни от държавите, които нямат задължение да приемат еврото или се ползват от освобождаване, имат ангажимент съгласно Договорите да отбележат напредък в изпълнението на условията, необходими за приемането на единната валута.

Отбелязва се, че държавите членки, които не участват в по-нататъшното задълбочаване на икономическия и паричен съюз, няма да създават пречки, а ще улесняват това по-нататъшно задълбочаване, като по същия начин процесът на задълбочаване ще зачита правата и компетентността на неучастващите държави членки. Институциите на Съюза, заедно с държавите членки, ще улесняват съвместяването на различни перспективи в единната институционална рамка, като гарантират последователност, ефективното функциониране на механизмите на Съюза и равенството на държавите членки пред Договорите, както и условията за равнопоставеност и целостта на вътрешния пазар.

Взаимното зачитане и лоялното сътрудничество между държавите членки, които участват или не участват във функционирането на еврозоната, ще бъде осигурено чрез принципите, припомнени в настоящия раздел, които са гарантирани по-специално с решението на Съвета (1), което се отнася до него.

1.

Дискриминацията между физически и юридически лица въз основа на официалната парична единица на държавата членка или, в зависимост от случая, паричната единица, която е законно платежно средство в държавата членка, в която са установени, се забранява. Различното третиране трябва да се основава на обективни причини.

Правните актове, включително междуправителствените споразумения между държави членки, пряко свързани с функционирането на еврозоната, зачитат вътрешния пазар, както и икономическото и социалното и териториалното сближаване, и не представляват пречка, нито дискриминация в търговията между държавите членки. Тези актове зачитат компетентността, правата и задълженията на държавите членки, чиято парична единица не е еврото.

Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, не възпрепятстват прилагането на правните актове, пряко свързани с функционирането на еврозоната, и се въздържат от мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на икономическия и паричен съюз.

2.

Правото на Съюза относно банковия съюз, което предоставя на Европейската централна банка, Единния съвет за преструктуриране и органи на Съюза със сходни функции правомощия по отношение на кредитните институции, е приложимо единствено за кредитни институции, които се намират в държави членки, чиято парична единица е еврото, или в държави членки, сключили с Европейската централна банка споразумение за тясно сътрудничество в областта на пруденциалния надзор, в съответствие с приложимите правила на ЕС и при спазване на изискванията на груповия и консолидирания надзор и преструктуриране.

Единният наръчник трябва да се прилага от всички кредитни и други финансови институции с цел да се осигурят условия на равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар. Може да се наложи възприемането на по-еднообразен подход по отношение на разработването на материалните разпоредби на правото на Съюза, прилагани от Европейската централна банка при упражняване на функциите ѝ на консолидиращ надзорник или от Единния съвет за преструктуриране или органи на Съюза със сходни функции, включително единния наръчник, във връзка с пруденциалните изисквания за кредитните институции или други законодателни мерки, приемани с цел запазване на финансовата стабилност, за разлика от съответните правила,прилагани от националните органи на държави членки, които не участват в банковия съюз. За тази цел може да се наложи в единния наръчник и други приложими инструменти да бъдат предвидени специални разпоредби, като същевременно се запазват условията на равнопоставеност и се допринася за финансовата стабилност.

3.

Извънредните и кризисните мерки, предназначени за запазването на финансовата стабилност на еврозоната, няма да водят до бюджетна отговорност за държавите членки, чиято парична единица не е еврото, или в зависимост от случая, за държавите членки, които не участват в банковия съюз.

Ще бъдат установени подходящи механизми, които да гарантират пълно възстановяване на средствата, когато от общия бюджет на Съюза се финансират разходи, различни от административни разходи, произтичащи от посочените в първа алинея спешни и кризисни мерки.

4.

Прилагането на мерките, включително надзора и преструктурирането на финансови институции и пазари, и макропруденциалните отговорности, поети с цел запазването на финансовата стабилност на държавите членки, чиято парична единица не е еврото, са, при спазване на изискванията за груповия и консолидирания надзор и преструктуриране, от компетентността на техните национални органи и собствена бюджетна отговорност, освен ако тези държави членки не решат да се присъединят към общите механизми, отворени за тяхното участие.

Това не засяга разработването на единен наръчник, нито механизмите на Съюза за макропруденциален надзор, насочени към предотвратяването и смекчаването на системния финансов риск в Съюза, нито съществуващите правомощия на Съюза за предприемане на необходимите действия в отговор на заплахи за финансовата стабилност.

5.

Неофициалните срещи на министрите на държавите членки, чиято парична единица е еврото, посочени в Протокол № 14 относно Еврогрупата, зачитат правомощията на Съвета като институция, на която Договорите са възложили законодателни функции и в чиито рамки държавите членки координират икономическите си политики.

В съответствие с Договорите всички членове на Съвета участват в неговите обсъждания, дори когато не всички членове имат право да гласуват. Неформалните обсъждания на група държави членки зачитат правомощията на Съвета, както и прерогативите на другите институции на ЕС.

6.

Когато въпрос, свързан с прилагането на настоящия раздел, ще се обсъжда в Европейския съвет, както е предвидено в раздел Д, параграф 1, евентуалният неотложен характер на въпроса ще бъде надлежно взет предвид.

7.

Същността на настоящия раздел ще бъде отразена в Договорите по време на следващото им преразглеждане съгласно приложимите разпоредби на Договорите и съответните конституционни изисквания на държавите членки.

РАЗДЕЛ Б

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Установяването на вътрешен пазар, в чиито рамки е гарантирано свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал, е основна цел на Съюза. За реализирането на тази цел и създаването на растеж и работни места ЕС трябва да повиши конкурентоспособността в духа на Декларацията на Европейския съвет относно конкурентоспособността.

За целта съответните институции на ЕС и държавите членки ще положат всички усилия за пълното осъществяване и укрепване на вътрешния пазар, както и неговото адаптиране, така че да се съобрази променящата се среда. Същевременно съответните институции на ЕС и държавите членки ще предприемат конкретни мерки за по-добро регулиране, което е основен двигател за реализирането на посочените по-горе цели. Това предполага намаляване на административната тежест и разходите за привеждане в съответствие за икономическите оператори, особено за малките и средните предприятия, и отмяна на ненужното законодателство, както е предвидено в Декларацията на Комисията относно механизъм за прилагане на субсидиарността и механизъм за прилагане на намаляването на тежестта, като в същото време се гарантират високи стандарти за защита на потребителите, трудещите се и здравето, както и за опазване на околната среда. Европейският съюз ще продължава също така да води активна и амбициозна търговска политика.

Напредъкът по всички посочени елементи на съгласуваната политика за конкурентоспособност ще се следи отблизо и при необходимост ще подлежи на преглед.

РАЗДЕЛ В

СУВЕРЕНИТЕТ

1.

Отчита се, че Обединеното кралство, предвид особеното му положение съгласно Договорите, не се ангажира с по-нататъшна политическа интеграция в Европейския съюз. Същността на посоченото ще бъде включена в Договорите по време на следващото им преразглеждане в съответствие с приложимите разпоредби на Договорите и съответните конституционни изисквания на държавите членки, така че да се поясни, че позоваванията на „все по-тесен съюз“ не се отнасят до Обединеното кралство.

Позоваванията в Договорите и техните преамбюли на „процеса на изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа“ не съставляват правно основание за разширяване на обхвата на която и да е разпоредба на Договорите или на вторичното законодателство на ЕС. Те не следва да се използват и в подкрепа на разширително тълкуване на областите на компетентност на Съюза или на правомощията на неговите институции, установени в Договорите.

Тези позовавания не променят границите на компетентността на Съюза, определени от принципа на предоставената компетентност, или упражняването на компетентността на Съюза, определено от принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Те не изискват на Европейския съюз да бъдат предоставяни допълнителни области на компетентност или Европейският съюз да бъде задължен да упражнява своята съществуваща компетентност, или областите на компетентност, предоставени на Съюза, да не могат да бъдат намалявани и по този начин връщани на държавите членки.

Областите на компетентност, предоставяни от държавите членки на Съюза, могат да бъдат изменяни, независимо дали за да бъдат увеличени или намалени, единствено чрез преразглеждане на Договорите със съгласието на всички държави членки. Договорите вече съдържат конкретни разпоредби, съгласно които някои държави членки имат право да не участват или са освободени от прилагането на определени разпоредби на правото на Съюза. Поради това позоваванията на „все по-тесен съюз между народите“ са съвместими с различните пътища на интеграция, които са на разположение на различните държави членки, и не задължават всички държави членки да се стремят да следват общо направление.

Договорите дават възможност за преминаване към по-задълбочена степен на интеграция между държавите членки, които споделят такова виждане за общото си бъдеще, без това да се прилага за всички държави членки.

2.

Целта на принципа на субсидиарност е да гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите. Поради това изборът на правилното равнище на действие зависи, наред с другото, от това дали разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат да бъдат регулирани удовлетворително чрез действия на държавите членки, и от това дали действието на равнището на Съюза би довело до безспорни ползи поради своя обхват или последици в сравнение с действията на равнището на държавите членки.

Мотивираните становища, давани от националните парламенти в съответствие с член 7, параграф 1 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, трябва надлежно да бъдат вземани предвид от всички институции, участващи в процеса на вземане на решения на Съюза. За да се гарантира това, ще бъдат предприети подходящи мерки.

3.

Когато мотивираните становища относно незачитането на принципа на субсидиарност в проект за законодателен акт на Съюза, които са изпратени в рамките на 12 седмици от предаването на проекта, представляват повече от 55 % от разпределените на националните парламенти гласове, председателството на Съвета ще включи точката в дневния ред на Съвета с цел задълбочено обсъждане на тези становища и на последиците от тях.

След такова обсъждане и при зачитане на процедурните изисквания на Договорите, представителите на държавите членки, действащи в качеството си на членове на Съвета, ще прекратят разглеждането на въпросния проект за законодателен акт, освен ако проектът не бъде изменен с цел да се отговори на опасенията, изразени в мотивираните становища.

За целите на настоящия параграф разпределените на националните парламенти гласове се изчисляват в съответствие с член 7, параграф 1 от Протокол № 2. Не се включват гласовете от националните парламенти на държави членки, които не участват в приемането на законодателния акт.

4.

Правата и задълженията на държавите членки, предвидени съгласно протоколите, приложени към Договорите, трябва да бъдат признати в пълна степен и да им им бъде даден не по-маловажен статус, отколкото на другите разпоредби на Договорите, от които тези протоколи съставляват неразделна част.

По-специално, дадена мярка, приета съгласно трета част, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие, не обвързва държавите членки, обхванати от протоколи № 21 и № 22, освен ако в случаите, когато това е допустимо по съответния протокол, заинтересованата държава членка е уведомила за желанието си да бъда обвързана от мярката.

Представителите на държавите членки, действащи в качеството си на членове на Съвета, ще гарантират, че когато дадена мярка на Съюза, предвид нейната цел и съдържание, попада в обхвата на трета част, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, за нея ще се прилагат протоколи № 21 и № 22, включително когато това води до разделяне на мярката в два акта.

5.

В член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз се потвърждава, че националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността на всяка държава членка. Това не представлява дерогация от правото на Съюза и поради това не следва да се тълкува ограничително. При упражняване на своите правомощия институциите на Съюза ще зачитат в пълна степен отговорността на държавите членки за националната сигурност.

Отчитат се ползите от колективни действия по отношение на въпроси, които засягат сигурността на държави членки.

РАЗДЕЛ Г

СОЦИАЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Свободното движение на работниците в рамките на Съюза е неразделна част от вътрешния пазар, което включва, наред с другото, правото на работниците на държавите членки да приемат предложения за работа в целия Съюз. Поради различните нива на възнагражденията в държавите членки някои предложения за работа са по-привлекателни от други, като породените от това движения са пряка последица от свободния пазар. Системите за социална сигурност на държавите членки, които правото на Съюза координира, но не хармонизира, обаче са структурирани по различен начин, като това само по себе си може да привлече работници към определени държави членки. Обосновано е това положение да се вземе предвид както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, като без да се поражда неоправдана пряка и непряка дискриминация се предвидят мерки за ограничаване на потоци от работници, които са в такъв мащаб, че имат отрицателни последици както за държавите членки на произход, така и за държавите членки по местоназначение.

Опасенията в това отношение, изразени от Обединеното кралство, са надлежно отбелязани с оглед на по-нататъшните промени в законодателството на Съюза и в съответното национално право.

Тълкуване на действащите правила на ЕС

1.

Мерките, посочени в уводния параграф, следва да са съобразени с факта, че държавите членки имат право да определят основните принципи на системите си за социална сигурност и да разполагат с широко право на преценка при определянето и прилагането на своите социални политики и политики на заетост, включително да установяват условията за достъп до социални обезщетения.

а)

Въпреки че свободата на движение на работниците съгласно член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз налага премахването на всякаква дискриминация, основаваща се на гражданство, що се отнася до заетост, възнаграждение и други условия на труд и заетост, това право може да бъде предмет на ограничения на основания, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. Освен това, ако е необходимо поради императивни съображения от обществен интерес, свободното движение на работниците може да бъде ограничено чрез мерки, които са пропорционални на преследваната законна цел. Анализът на конкретни дела показва, че в практиката на Съда на Европейския съюз за тази цел като съображения от обществен интерес са признати насърчаването на наемането на работа, намаляването на безработицата, защитата на уязвимите работници и предотвратяването на риска от сериозно нарушаване на устойчивостта на системите за социална сигурност.

Въз основа на обективни съображения, които не зависят от гражданството на съответните лица и са пропорционални на преследваната законна цел, могат да бъдат наложени условия във връзка с определени обезщетения, за да се гарантира, че е налице реална и ефективна степен на свързаност между съответното лице и пазара на труда на приемащата държава членка.

б)

Свободното движение на гражданите на ЕС съгласно член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз трябва да бъде упражнявано при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното въвеждане в действие.

Съгласно правото на ЕС правото на икономически неактивните лица да пребивават в приемащата държава членка зависи от това дали тези лица разполагат с достатъчно средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава членка и от това дали тези лица са напълно здравно осигурени.

Държавите членки имат възможност да отказват социални обезщетения на граждани, които упражняват свободата си на движение само с цел да получават социално подпомагане от друга държава членка, при условие че не разполагат с достатъчно средства, за да получат право на пребиваване.

Държавите членки могат да отхвърлят молби за социално подпомагане на граждани на ЕС от други държави членки, които нямат право на пребиваване или имат право да пребивават на тяхна територия единствено поради това, че търсят работа. Това включва молби на граждани на ЕС от други държави членки за обезщетения, чиято основна функция е да осигури минималните средства за издръжка дори ако тези обезщетения имат за цел да улеснят и достъпа до пазара на труда в приемащите държави членки.

в)

Лицата, които се ползват от правото на свободно движение, трябва да спазват законите на приемащата държава членка.

В съответствие с правото на Съюза държавите членки могат да предприемат действия, за да предотвратят злоупотреби с права или измами, като например представяне на подправени документи, и да се справят със случаи на сключване или поддържане на фиктивни бракове с граждани на трети държави с цел възползване от свободата на движение като начин за узаконяване на незаконен престой в държава членка или за да се справят със случаи, в които свободното движение се използва като път за заобикаляне на националните правила в областта на имиграцията, приложими по отношение на граждани на трети държави.

Приемащите държави членки могат също така да предприемат необходимите ограничителни мерки, за да се защитят от лица, чието лично поведение може да представлява реална и сериозна заплаха за обществения ред и сигурност. Когато определят дали поведението на дадено лице представлява настояща заплаха за обществения ред или сигурност, държавите членки могат да вземат предвид поведението на съответното лице в миналото, като може невинаги да е необходимо заплахата да е непосредствена. Дори при липса на предходна осъдителна присъда държавите членки могат да предприемат превантивни действия, доколкото те са ограничени до съответното лице.

Съвместно с Комисията ще бъдат развити допълнителен обмен на информация и административно сътрудничество между държавите членки с цел по-ефективна борба с такива злоупотреби с права и измами.

Изменения на вторичното законодателство на ЕС

2.

Отбелязва се, че след влизането в сила на настоящото решение Комисията ще представи предложения за изменение на действащи законодателни актове на ЕС, както следва:

а)

предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) за координация на системите за социална сигурност, така че във връзка с прехвърлянето на детски надбавки в държава членка, различна от държавата на пребиваване на работника, да се даде възможност на държавите членки за индексиране на такива надбавки спрямо условията на държавата членка, в която пребивава детето. Това следва да се прилага само за нови молби, подадени от работници от ЕС в приемащата държава членка. Въпреки това, от 1 януари 2020 г. всички държави членки могат да разширят прилагането на индексирането към съществуващи детски надбавки, които вече са прехвърлени от работници от ЕС. Комисията не възнамерява да предложи бъдещата система на незадължително индексиране на детските надбавки да се прилага и за други видове прехвърляеми обезщетения, като например пенсии за старост;

б)

за да се вземе предвид притегателният фактор, произтичащ от режима на дадена държава членка за обезщетения за работещи лица с ниски доходи, предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3) относно свободното движение на работници в Съюза, с което ще се предвиди предупредителен и предпазен механизъм за реагиране в ситуации, свързани с приток на работници от други държави членки в изключителен мащаб за продължителен период от време, включително в резултат от политиката в миналото при предходни разширявания на ЕС. Държава членка, която желае да се възползва от механизма, ще уведоми Комисията и Съвета за съществуването на такава изключителна ситуация в мащаб, който засяга основни аспекти на нейната система за социална сигурност, включително основната цел на системата ѝ за обезщетения за работещи лица с ниски доходи, или който води до сериозни затруднения, които е вероятно да се запазят на нейния трудов пазар или да породят изключителна тежест за правилното функциониране на нейните публични служби. По предложение на Комисията, направено след разглеждане на нотификацията и посочените в нея съображения, Съветът би могъл да разреши на съответната държава членка да ограничи в необходимата степен достъпа до независещи от вноски обезщетения за работещи лица с ниски доходи. Съветът би могъл да разреши на държавата членка да ограничи достъпа на новопристигнали работници от ЕС до независещи от вноски обезщетения за работещи лица с ниски доходи за общ срок до 4 години, считано от началото на трудовата заетост. Ограничението следва да бъде степенувано — от първоначално пълно изключване с постепенно увеличаване на достъпа до такива обезщетения, за да се вземе предвид засилващата се връзка на работника с пазара на труда на приемащата държава членка. Разрешението ще бъде за ограничен срок и ще се прилага за новопристигнали работници от ЕС през период от 7 години.

Представителите на държавите членки, действащи в качеството си на членове на Съвета, ще продължат да работят приоритетно по тези законодателни предложения и ще положат всички усилия, за да осигурят бързото им приемане.

Посочените в настоящия параграф бъдещи мерки не следва да водят до по-неблагоприятно третиране на работниците от ЕС в сравнение с гражданите на трети държави, които се намират в съпоставимо положение.

Промени в първичното законодателство на ЕС

3.

По отношение на бъдещите разширявания на Европейския съюз се отбелязва, че подходящи преходни мерки относно свободното движение на лицата ще бъдат предвидени в съответните актове за присъединяване, по които трябва да бъде постигнато съгласие от всички държави членки в съответствие с Договорите. В този контекст се отбелязва позицията, изразена от Обединеното кралство в полза на такива преходни мерки.

РАЗДЕЛ Д

ПРИЛАГАНЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.

Всяка държава членка може да отправи искане към председателя на Европейския съвет за обсъждане в рамките на Европейския съвет на даден въпрос, свързан с прилагането на настоящото решение.

2.

Настоящото решение поражда действие на датата, на която правителството на Обединеното кралство информира генералния секретар на Съвета, че Обединеното кралство е решило да остане член на Европейския съюз.


(1)  Решение на Съвета относно специалните разпоредби, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната.

(2)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗДЕЛ А ОТ РЕШЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, ОТНОСНО НОВА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Държавните и правителствените ръководители заявяват, че Решението на Съвета относно специалните разпоредби, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната, ще бъде прието от Съвета на датата, на която породи действие Решението на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз, и ще влезе в сила в същия ден.

Проектът за решение е изложен по-долу:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно специалните разпоредби, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

(1)

Следва да се приемат разпоредби за допълване на Решение 2009/857/ЕО от 13 декември 2007 г. (1), за да се осигури възможност за ефективно управление на банковия съюз и на последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната.

(2)

Механизмът в настоящото решение допринася за зачитането на принципите, предвидени в раздел А от Решението на държавните и правителствените ръководители по отношение на законодателни актове, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последиците от по-нататъшната интеграция на еврозоната, чието приемане подлежи на гласуване от всички членове на Съвета.

(3)

В съответствие с раздел Д, параграф 1 от Решението на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Съвета, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз (2) всяка държава членка може да отправи до председателя на Европейския съвет искане за обсъждане в рамките на Европейския съвет на въпрос, свързан с прилагането на посоченото решение.

(4)

Настоящото решение не засяга специалните договорености за гласуване, приети от представителите на 28-те държави членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 18 декември 2013 г. (3) във връзка с приемането на решения от Съвета въз основа на член 18 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

При прилагането на настоящото решение, и по-специално във връзка с изискването Съветът да обсъди съответния въпрос в разумен срок, следва надлежно да се вземе предвид евентуалният неотложен характер на ситуацията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Ако във връзка със законодателните актове, спрямо които се прилага раздел А от Решението на държавните и правителствените ръководители и приемането на които подлежи на гласуване от всички членове на Съвета, най-малко един член на Съвета, който не участва в банковия съюз, изрази мотивираното си несъгласие с приемането на такъв акт от Съвета с квалифицирано мнозинство, Съветът обсъжда въпроса. Съответната държава членка обосновава несъгласието си, като посочва по какъв начин проектът на акта не е съобразен с принципите, предвидени в раздел А от посоченото решение.

2.   В процеса на тези обсъждания Съветът прави всичко възможно, за да достигне, в разумен срок и без да се засягат предвидените в правото на Съюза задължителни срокове, до задоволително решение с цел да отговори на опасенията, изразени от члена или членовете на Съвета по параграф 1.

3.   За тази цел председателят на Съвета, със съдействието на Комисията и в съответствие с процедурния правилник на Съвета (5), предприема всяка необходима инициатива, която допринася за постигане на съгласие на по-широка основа в рамките на Съвета. Членовете на Съвета му оказват съдействие.

При надлежно отчитане на евентуалния неотложен характер на въпроса и предвид основанията за несъгласие по параграф 1, такава инициатива може да представлява отправянето на искане за обсъждане на въпроса в рамките на Европейския съвет преди връщането му на Съвета за вземане на решение. Подобно отнасяне на въпрос не засяга нормалния ход на законодателната процедура на Съюза и не може да води до ситуация, която би била равнозначна на това да се допусне държава членка да има вето.

Член 2

Настоящото решение, което допълва Решение 2009/857/ЕО, влиза в сила на датата, на която поражда действие Решението на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз. Настоящото решение спира да се прилага при спиране на прилагането на посоченото решение.

Съставено в … на [дата]

За Съвета

Председател

[име]


(1)  Решение 2009/857/ЕО на Съвета от 13 декември 2007 г. относно прилагането на член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 238, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна (ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 73).

(2)  Решение на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Съвета, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз (ОВ C 69 I., 23.2.2016 г., стр. 1).

(3)  Декларация от 18 декември 2013 г. на представителите на 28-те държави членки, заседаващи в рамките на Съвета, документ № 18137/13.

(4)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(5)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Европа трябва да стане по-конкурентоспособна, ако искаме да генерираме растеж и работни места. Въпреки че тази цел е в центъра на дейностите на ЕС през последните години, Европейският съвет е убеден, че може да се направи повече, за да се използва напълно потенциалът на всички аспекти на вътрешния пазар, да се насърчава предприемаческият дух и създаването на работни места, да се инвестира в нашите икономики и те да се подготвят за бъдещето, да се улеснява международната търговия и Съюзът да се превърне в един по-привлекателен партньор.

Европейският съвет подчертава огромното значение на вътрешния пазар като пространство без граници, в което стоки, хора, услуги и капитали се движат безпрепятствено. Това представлява едно от най-големите постижения на Съюза. Във времената на икономически и социални предизвикателства трябва да дадем нов тласък на вътрешния пазар и да го адаптираме, за да бъде в крак с променящата се среда. Европа трябва да повиши цялостната си международна конкурентоспособност по отношение на услугите и продуктите, както и в ключови области като енергетиката и цифровия единен пазар.

Европейският съвет настойчиво приканва всички институции на ЕС и държавите членки да се стремят към по-добро регулиране и да отменят ненужното законодателство, така че да се повиши конкурентоспособността на ЕС, като същевременно се вземе надлежно предвид необходимостта от поддържане на високи стандарти за защита на потребителите, работниците, здравето и околната среда. Това е основен двигател за постигането на икономически растеж, насърчаването на конкурентоспособността и създаването на работни места.

За да допринесат за постигането на тази цел, Европейският парламент, Съветът и Комисията договориха Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. В тази рамка е необходимо ефективно сътрудничество с цел да се опрости законодателството на Съюза и да се избегнат свръхрегулирането и административната тежест за гражданите, администрациите и предприятията, включително малките и средните предприятия, като същевременно се гарантира изпълнението на целите на законодателството.

Вниманието трябва да се съсредоточи върху:

поемането на неотклонен ангажимент за опростяване на регулаторната рамка и намаляване на административната тежест, включително чрез оттегляне или отмяна на законодателство, когато това е уместно, както и по-добро използване на оценките на въздействието и последващите оценки през целия законодателен цикъл — на равнището на ЕС и на национално равнище. Тази работа следва да се опира на вече постигнатия напредък във връзка с Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT);

полагането на допълнителни усилия за намаляване на цялостната тежест на нормативната уредба на ЕС, особено за малките и средните предприятия и микропредприятията;

установяването, когато това е възможно, на цели за намаляване на тежестта в ключови сектори, като се поемат ангажименти от страна на институциите на ЕС и държавите членки.

Европейският съвет приветства ангажимента на Комисията да прави ежегоден преглед на напредъка на усилията на Съюза за опростяване на законодателството, избягване на свръхрегулирането и намаляване на тежестта за бизнеса. Този годишен преглед, който се прави в подкрепа на програмата REFIT на Комисията, ще включва годишно изследване относно тежестта и оценка на съществуващото законодателство на ЕС.

Освен това Европейският съвет отправя искане към Съвета да разгледа годишните прегледи, извършвани от Комисията съгласно направената от нея Декларация относно субсидиарността, с цел да се гарантира, че във връзка с тях се предприемат подходящи последващи действия в различните области на дейност на Съюза. Европейският съвет приканва Комисията да предложи отмяна на мерките, които са несъвместими с принципа на субсидиарност или налагат непропорционална регулаторна тежест.

Европейският съвет подчертава значението на една силна и основана на правила многостранна търговска система и необходимостта от сключване на амбициозни двустранни търговски и инвестиционни споразумения с трети държави в дух на реципрочност и взаимна изгода. В този контекст той приветства неотдавнашното споразумение, постигнато от СТО в Найроби. Трябва да се ускори работата по преговорите със САЩ, Япония и ключови партньори в Латинска Америка, по-специално Меркосур, и в азиатско-тихоокеанския регион. Търговията трябва да бъде от полза за всички — потребители, работници и икономически оператори. Новата търговска стратегия („Търговията — за всички: към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“) е решаващ елемент във връзка с това.

Европейският съвет ще следи развоя на събитията и отправя искане към Съвета по общи въпроси и Съвета по конкурентоспособност да извършват редовна оценка на напредъка по различните елементи, посочени в настоящата декларация.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

относно механизъм за прилагане на субсидиарността и механизъм за прилагане на намаляването на тежестта

Комисията ще установи механизъм за преглед на основната част от действащото законодателство на ЕС по отношение на съответствието му на принципа на субсидиарност и пропорционалност, като се опира на съществуващите процеси и с оглед пълното прилагане на този принцип.

Комисията ще определи приоритети за този преглед, като вземе предвид становищата на Европейския парламент, Съвета и националните парламенти.

Комисията ще предложи работна програма до края на 2016 г. и впоследствие ще докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета.

Комисията е напълно ангажирана и ще продължи усилията си за опростяване на правото на ЕС и намаляване на регулаторната тежест за стопанските субекти в ЕС, без да се излагат на риск целите на политиките, чрез прилагане на програмата за по-добро регулиране от 2015 г., включително по-конкретно на Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Намаляването на бюрокрацията за предприемачеството, в частност за малките и средните предприятия, продължава да бъде главна цел за всички нас за постигане на растеж и създаване на работни места.

Комисията, в рамките на платформата REFIT, ще работи с държавите членки и заинтересованите страни за определянето на конкретни цели на равнище ЕС и на национално равнище с оглед намаляване на тежестта върху предприятията, по-специално малките и средните предприятия, особено в най-обременяващите предприятията области. След като бъдат определени тези цели, Комисията ще наблюдава напредъка в постигането им и ще докладва ежегодно на Европейския съвет.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

относно индексирането на детските надбавки, прехвърлени в държава членка, различна от държавата на пребиваване на работника

Комисията ще направи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1) за координация на системите за социална сигурност, така че във връзка с прехвърлянето на детски надбавки в държава членка, различна от държавата на пребиваване на работника, да се даде възможност на държавите членки за индексиране на тези надбавки спрямо условията в държавата членка, в която пребивава детето.

Комисията счита, че тези условия включват стандарта на живот и равнището на детските надбавки, приложими във въпросната държава членка.


(1)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

относно предпазния механизъм, посочен в раздел Г, параграф 2, буква б) от Решението на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз

Позовавайки се на раздел Г, параграф 2, буква б) от Решението на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз, Европейската комисия ще представи предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на работници в Съюза, за да се осигури предпазен механизъм с разбирането, че той може и ще бъде използван и следователно ще действа като решение спрямо опасенията на Обединеното кралство относно изключителния приток на работници от другите части на Европейския съюз, наблюдаван през последните години.

Европейската комисия счита, че видът информация, която ѝ е предоставена от Обединеното кралство, по-специално тъй като то не се е възползвало напълно от преходните периоди във връзка със свободното движение на работници, предвидени в последните актове за присъединяване, показва, че към момента в Обединеното кралство е налице извънредна ситуация, каквато предложеният предпазен механизъм е предназначен да предотврати. Съответно Обединеното кралство би имало основание да задейства механизма, като напълно очаква да получи одобрение.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

по въпроси, свързани със злоупотребата с правото на свободно движение на хора

Комисията взема под внимание Решението на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз, и по-специално раздел Г от него.

Комисията планира да приеме предложение за допълване на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение на граждани на Съюза с цел да изключи от обхвата на правото на свободно движение гражданите на трети държави, които не са имали законен престой в държава членка, преди да сключат брак с гражданин на Съюза, или които сключват брак с гражданин на Съюза едва след като гражданинът на Съюза е установил местожителството си в приемащата държава членка. Следователно в такива случаи към гражданите на трети държави ще се прилага правото в областта на имиграцията на приемащата държава членка. Това предложение ще бъде представено, след като посоченото по-горе решение породи действие.

По отношение на ситуации на злоупотреба, свързани с влизане и пребиваване на членове на семейството от държави извън ЕС на „мобилни“ граждани на Съюза, Комисията ще уточни, че:

Държавите членки могат да разглеждат специфични случаи на злоупотреба с правото на свободно движение от граждани на Съюза, които се връщат в държавата членка, чиито граждани са, с член на семейството от държава извън ЕС, когато пребиваването в приемащата държава членка не е било достатъчно ефективно за създаване или укрепване на семеен живот, а е имало за цел да се избегне прилагането на националните имиграционни правила.

Понятието „фиктивен брак“, което не е защитено по силата на правото на Съюза, обхваща и брак, който се поддържа с цел възползване от правото на пребиваване от член на семейството, който не гражданин на държава членка.

Комисията ще поясни също, че държавите членки могат да вземат предвид предишното поведение на физическо лице, когато определят дали поведението на гражданин на Съюза представлява „настояща“ заплаха за обществения ред или сигурност. Те могат да действат от съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, дори при липсата на предишна осъдителна присъда, като превантивна мярка, която обаче е конкретно свързана със засегнатото физическо лице. Комисията ще уточни също понятията „сериозни основания, свързани с обществения ред или обществената сигурност“ и „императивни основания, свързани с обществената сигурност“. Освен това, при бъдещо преразглеждане на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение на граждани на Съюза Комисията ще разгледа до каква степен тези понятия са свързани.

Тези пояснения ще бъдат доразвити в съобщение, в което ще се предоставят насоки за прилагането на правото на Съюза относно свободното движение на граждани на Съюза.


Top