Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0053

Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно инициатива на Чешката република с оглед приемане на решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/68


Четвъртък, 22 октомври 2009 г.
Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол *

P7_TA(2009)0053

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно инициатива на Чешката република с оглед приемане на решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

2010/C 265 E/31

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

като взе предвид инициативата на Чешката република (10985/2009),

като взе предвид Акта на Съвета от 3 декември 1998 г. за установяване на Правилник за персонала, който се прилага за заетите в Европол лица (1), и по-специално член 44 от него,

като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0099/2009),

като взе предвид членове 100 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0040/2009),

1.

Одобрява инициативата на Чешката република;

2.

Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.

Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в инициативата на Чешката република;

4.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството на Чешката република.


(1)  ОВ C 26, 30.1.1999г., стр. 23.


Top