Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0048

Проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: земетресението в Италия Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, земетресението в Италия, раздел III – Комисия (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/47


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: земетресението в Италия

P7_TA(2009)0048

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, земетресението в Италия, раздел III – Комисия (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Европейският парламент,

като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., приет окончателно на 18 декември 2008 г. (2),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3),

като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г., внесен от Комисията на 28 август 2009 г. (COM(2009)0448),

като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 9/2009, утвърден от Съвета на 9 октомври 2009 г. (14265/2009 – C7-0214/2009),

като взе предвид член 75 от своя правилник и приложение IV към него,

като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0023/2009),

А.

като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 9 към общия бюджет за 2009 г. включва следните елементи:

мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 493 780 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, свързани с последиците от земетресението в Италия през април 2009 г.,

съответно намаление на общите бюджетни кредити за плащания в размер на 493 780 000 EUR по бюджетни редове:

05 04 02 01 Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране“ – региони в обхвата на цел 1 (от 2000 до 2006 г.);

06 02 06 Програма Марко Поло II;

06 04 06 Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност – програма „Интелигентна енергия – Европа“;

06 06 01 02 Научни изследвания, свързани с енергетиката — Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“;

06 06 02 01 Научни изследвания, свързани с транспорта (включително аеронавтика);

06 06 02 03 Съвместно предприятие SESAR;

06 06 05 02 Приключване на Шестата рамкова програма на ЕС (2003–2006 г.);

07 03 07 LIFE+ (Финансов инструмент за околната среда – 2007–2013 г.);

08 02 01 Сътрудничество – здравеопазване;

08 07 02 Сътрудничество – транспорт – Съвместно предприятие „Чисто небе“;

08 10 01 Идеи;

11 06 01 Приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) – цел 1 (2000–2006 г.); и

и 11 06 04 Приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) – области извън цел 1 (2000–2006 г.),

Б.

като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 9/2009 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2009 г.,

1.

Взема предвид Предварителния проект за коригиращ бюджет № 9/2009 г., който е петият коригиращ бюджет, свързан единствено с фонд „Солидарност“ на ЕС, в съответствие с искането на Европейския парламент и Съвета в съвместната декларация, приета по време на заседанието за съгласуване на бюджета на 17 юли 2008 г.;

2.

Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 9/2009;

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 69, 13.3.2009 г.

(3)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Top