Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/156A/01

Обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/372/19 Администратори в областта на одита (AD 5/AD 7)

OJ C 156A , 7.5.2019, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 156/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AD/372/19

АДМИНИСТРАТОРИ В ОБЛАСТТА НА ОДИТА (AD 5/AD 7)

(2019/C 156 A/01)

Краен срок за регистрация: 12 юни 2019 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове с цел да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз — основно Европейската комисия в Брюксел и Европейската сметна палата в Люксембург, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „ администратори “(функционална група AD).

Това обявление за конкурс и приложенията към него съставляват правнообвързващата рамка за настоящата процедура за подбор.

За общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Изискван брой на издържалите конкурса кандидати:

Степен AD 5: 84

Степен AD 7: 37

Настоящото обявление се отнася за две степени. Можете да кандидатствате само за една от тях . Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Въпреки това при определени условия , описани в точка 3 „ Проверки за допустимост “, кандидатурата Ви за степен AD 7 може да бъде прехвърлена от конкурсната комисия към степен AD 5.

КАКВИ ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМ?

Този конкурс се провежда с цел наемане на работа на администратори в областта на одита.

В институциите на Европейския съюз (ЕС) основната функция на администраторите е да подпомагат лицата, които вземат решения.

Одиторите в институциите на ЕС извършват разнообразни по своя характер одити в зависимост от институцията и службата, в които работят. Одитите могат да бъдат външни, вътрешни и последващи проверки. Те могат да включват одит на финансите, одит на изпълнението и одит на съответствието или съчетание от трите.

По-специално одиторите осигуряват увереност на ръководството на организацията, като извършват одити в широк спектър от области на политиката на ЕС, при които проверяват за спазването на законовите и подзаконовите актове и съотношението качество/разходи.

Те разглеждат качеството на управление на рисковете, на ръководене на организацията и на функциониране на вътрешните процеси. Обхватът и естеството на одитите могат да варират значително и да включват различни административни и оперативни процеси.

Одиторите предоставят също така уверения и съвети във всички области на дейност на ЕС и за тази цел може да се наложи да работят в различни държави — членки на ЕС, и трети държави.

Одиторите предоставят и консултантски услуги, съветвайки ръководството за начина, по който системите и процесите за управление и контрол могат да бъдат подобрени.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на ВСИЧКИ общи и специални условия, посочени по-долу:

1)    Общи условия

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

2)    Специални условия — езици

Трябва да владеете най-малко 2 официални езика на ЕС — единия поне на ниво C1 (задълбочено владеене), а другия поне на ниво B2 (задоволително владеене).

Обърнете внимание, че посочените по-горе минимални изисквани нива се отнасят за всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане), които се изискват във формуляра за кандидатстване. Тези умения отразяват посочените в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr).

В настоящото обявление за конкурс езиците ще се наричат:

Език 1: езикът, използван за тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Език 2: езикът, използван за подбора по квалификации (Talent Screener), за тестовете в рамките на центъра за оценяване и за комуникацията между EPSO и кандидатите, подали валидна кандидатура.

Език 1 трябва да бъде различен от език 2.

Език 2 трябва да бъде английски или френски.

Кандидатите се уведомяват, че възможностите за език 2, посочени за целите на настоящия конкурс, са определени съобразно интереса на службите, който изисква новопостъпилите служители незабавно да бъдат оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа. В противен случай е възможно ефективното функциониране на институциите да бъде сериозно нарушено.

Що се отнася до Комисията, въпреки че владеенето на други езици може да се счита за предимство, повечето отдели за одит използват английски или френски език поради посочените по-долу причини:

извършваните от одиторите задачи са свързани с чести контакти с различни служби в Комисията, включително анализиране на съставени от тези служби документи и устна или писмена комуникация с членове на персонала. Данните показват, че писмените документи, на които одиторите трябва да разчитат за изпълнението на задълженията си, са съставени основно на английски или френски език,

задачите, които попадат в сферата на настоящия конкурс, са свързани с чести контакти с публични органи или юридически или физически лица в много държави членки, а именно тези, които получават финансиране от ЕС, или в трети държави. Английският и френският език са най-често използваните езици за комуникация с тези държави и за изпълнението на задачите на одиторите. Също така контактите с външните заинтересовани страни се осъществяват основно на английски и френски език,

комуникацията със Сметната палата и в общ план с представители на международната одиторска общност и на европейски мрежи, която е от основно значение за сътрудничеството между институциите, продължаващото обучение и професионалното развитие, също се осъществява основно на английски или френски език.

В съответствие с Решение № 22/2004 на Сметната палата относно правилата за превод на документи за заседанията на Сметната палата, одитните групи и административните комисии, използваните в рамките на Сметната палата езици за съставяне на документи/работни езици са английски и френски. Така администраторите, на които са възложени одитни задачи, винаги ще са в състояние да съставят проекти на документи или писма, да прилагат или да правят справка с вътрешни документи, както и в контекста на одитните си задачи да осъществяват комуникация с колеги от службата, с одитираните страни и с външни експерти, без да се налага използването на трета страна посредник или на преводачески услуги. Това отговаря на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност.

Следователно изборът на езици е в интерес на службите и съответно, ако успешно издържал конкурса кандидат не владее задоволително един от тези два езика, той няма да бъде незабавно оперативен.

Ето защо като се съпоставят интересът и нуждите на службите и способностите на кандидатите и като се има предвид конкретната област на настоящия конкурс, е основателно да се организират тестове на тези два езика, за да се гарантира, че независимо от своя език 1 всички кандидати владеят поне един от тези два официални езика на нивото на работен език. С цел равно третиране, всеки кандидат — дори неговият език 1 да е един от тези два езика — е длъжен да държи някои тестове на своя език 2, който трябва да избере измежду въпросните два езика. По този начин оценяването на специфичните компетенции дава възможност на институциите на Съюза да оценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, като бъдат поставени в среда, сходна с тази, в която ще работят.

3)    Специални условия — квалификации и професионален опит

—   За степен AD 5:

1.

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома, в областта на одита, икономиката, счетоводството, финансите, бизнес администрацията и/или информатиката.

или

2.

Професионална квалификация на равнище, еквивалентно на горепосоченото образование, в областта на одита, икономиката, счетоводството, финансите, правото, бизнес администрацията и/или информатиката.

—   За степен AD 7:

1.

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 6 години , от които поне 3 години в областта на одита (вътрешен или външен, включително одит в сферата на ИТ).

или

2.

Професионална квалификация на равнище, еквивалентно на образованието в точка 1 по-горе, последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 6 години , от които поне 3 години в областта на одита (вътрешен или външен, включително одит в сферата на ИТ).

или

3.

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 7 години , от които поне 4 години в областта на одита (вътрешен или външен, включително одит в сферата на ИТ).

или

4.

Професионална квалификация на равнище, еквивалентно на образованието в точка 3 по-горе, последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 7 години , от които поне 4 години в областта на одита (вътрешен или външен, включително одит в сферата на ИТ).

За примери за минимални квалификации вж. ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?

1)    Процедура за кандидатстване

Когато попълвате формуляра за кандидатстване, трябва да посочите своя език 1 и език 2. Език 1 трябва да бъде избран измежду 24-те официални езика на ЕС, а език 2 — измежду английски и френски език. Също така от Вас ще бъде поискано да потвърдите, че отговаряте на условията за участие в конкурса, и да предоставите допълнителна информация, която е от значение за конкурса (например: дипломи, професионален опит и отговори на свързани с областта въпроси (Talent Screener).

При попълване на формуляра за кандидатстване можете да изберете всеки от 24-те официални езика на ЕС, като изключение прави графата Talent Screener , която трябва да бъде попълнена на посочения от Вас език 2 поради следните причини: графата Talent Screener подлежи на сравнителна оценка от страна на конкурсната комисия, тя се използва като референтен документ от комисията по време на свързаното с областта интервю в рамките на центъра за оценяване, както и за целите на наемане на работа, ако кандидатът издържи конкурса. Следователно в интерес на службата и на кандидатите е графата Talent Screener да бъде попълнена на език 2.

Имайте предвид, че достъп до целия формуляр за кандидатстване ще имат конкурсната комисия (по време на конкурса) и службите за човешки ресурси на европейските институции (за целите на наемане на работа, ако издържите конкурса), които работят на ограничен брой езици. Ако издържите конкурса и името Ви бъде вписано в списъка на издържалите конкурса, от Вас ще бъде поискано да предоставите превод на формуляра за кандидатстване на език 2 (английски или френски) на службите за наемане на работа, ако сте попълнили формуляра за кандидатстване на друг език.

С валидирането на формуляра за кандидатстване Вие декларирате, че отговаряте на всички условия, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидирате формуляра си за кандидатстване, в него няма да могат да бъдат правени повече промени. Ваше задължение е да попълните и валидирате кандидатурата си до крайния срок .

2)    Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Ако броят на кандидатите за съответната степен надхвърля даден праг , определен от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването, всички кандидати, които са валидирали формуляра си за кандидатстване до крайния срок, ще бъдат поканени да се явят на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които ще се проведат на компютър в един от акредитираните центрове на EPSO.

Освен ако не са Ви дадени други указания, трябва да запазите дата за явяване на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, като следвате инструкциите, които сте получили от EPSO. По принцип ще Ви бъдат предложени няколко дати и места, на които можете да се явите на тестовете. Периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете са ограничени.

Ако броят на кандидатите е под този праг , тези тестове ще се проведат по време на центъра за оценяване (точка 5).

Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще бъдат организирани, както е посочено по-долу:

Тестове

Език

Въпроси

Времетраене

Изискван минимум

Словесно-логическо мислене

Език 1

20 въпроса

35 мин

10 от 20 точки

Математико-логическо мислене

Език 1

10 въпроса

20 мин

Математико-логическо и абстрактно мислене общо: 10 от 20 точки

Абстрактно мислене

Език 1

10 въпроса

10 мин

Тези тестове са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване.

3)    Проверки на допустимостта

Изпълнението на условията за допустимост, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“по-горе, ще бъде проверено въз основа на данните, предоставени в електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите. EPSO ще провери дали отговаряте на общите условия за допустимост, а конкурсната комисия — дали отговаряте на специалните условия за допустимост в частите „Образование и обучение“, „Професионален опит“и „Езикови умения“в електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите.

Възможни са два варианта:

Ако преди това са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, проверката за допустимост на досиетата на кандидатите се извършва по низходящ ред на получените точки на тези тестове, докато броят на кандидатите, които отговарят на условията за допустимост, достигне даден праг, определен за всяка степен преди тестовете от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването. Досиетата на останалите кандидати няма да бъдат проверени.

Ако преди това не са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, досиетата на всички кандидати, които са валидирали своите формуляри за кандидатстване в определения срок, ще бъдат проверени спрямо условията за допустимост.

Кандидати за степен AD 7: по време на проверката за допустимост конкурсната комисия може да прехвърли кандидатурата Ви към степен AD 5, ако отговаряте на следните условия:

ако предварително са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, сте получили един от най-високите общи резултати за степен AD 7, и

според данните във формуляра Ви за кандидатстване не изпълнявате изискванията за допустимост за степен AD 7, но изпълнявате тези за степен AD 5, и

когато сте кандидатствали, сте дали съгласието си за прехвърляне към степен AD 5, и

ако предварително са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, сте получили един от най-високите общи резултати също за степен AD 5.

В този случай през останалата част от процедурата ще бъдете считан за кандидат за степен AD 5.

Такова прехвърляне се прави преди извършването на подбора по квалификации и въз основа на информацията, която сте предоставили във формуляра за кандидатстване по електронен път. Кандидатите, чиито оценки са под прага, определен за степен AD 7, няма да бъдат взети под внимание при прехвърлянето към степен AD 5.

4)    Подбор по квалификации (Talent Screener)

За да може конкурсната комисия да извърши структурирана и обективна оценка за сравнение на качествата на всички кандидати, всички кандидати в една и съща степен трябва да отговорят на едни и същи въпроси в графата Talent Screener на формуляра за кандидатстване на език 2. Подборът по квалификации се извършва само измежду кандидатите, за които се счита, че отговарят на условията за допустимост , както е посочено в точка 3 по-горе, като ще се използва единствено информацията, предоставена в графата Talent Screener. Ето защо в отговорите си на въпросите в графата Talent Screener трябва да включите цялата уместна информация дори ако тя вече е посочена в други графи на формуляра за кандидатстване. Въпросите са изготвени въз основа на критериите за подбор, посочени в настоящото обявление.

За списъка с критериите вж. ПРИЛОЖЕНИЕ II.

За извършването на подбора по квалификации конкурсната комисия най-напред ще определи за всеки критерий за подбор коефициент на тежест (от 1 до 3), отразяващ относителната му важност, и след това ще присъжда от 0 до 4 точки за всеки от отговорите на кандидатите. Тези точки се умножават по коефициента на тежест за всеки критерий и се събират, за да се определят кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на служебните задължения, които трябва да се изпълняват.

Само кандидатите с най-високите общи резултати при подбора по квалификации ще бъдат допуснати до следващия етап.

5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап, ще бъде най-много 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка степен. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на центъра за оценяване на език 2 , които ще се проведат в продължение на един или два дни най-вероятно в Брюксел .

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, при явяването си на центъра за оценяване трябва да носите USB устройство, съдържащо сканирани копия на удостоверителните Ви документи. EPSO ще свали Вашите файлове, докато държите тестовете в рамките на центъра за оценяване, и ще Ви върне USB устройството същия ден.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за този конкурс, като за целта се използват четири теста (интервю относно общите компетенции, свързано с областта интервю, упражнение в група и работа по казус), както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Упражнение в група

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Упражнение в група

Работа по казус

6.

Издръжливост

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

Изискван минимум: 3 от 10 точки за всяка компетенция, като изискваният общ минимум е 40 от общо 80 точки

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

50 от 100 точки

6)    Списък на издържалите конкурса

След като провери удостоверителните документи на кандидатите и техните квалификации (Talent Screener), конкурсната комисия ще изготви списък на издържалите конкурса за всяка степен — докато се достигне изискваният брой на издържалите конкурса кандидати — включващ отговарящите на условията кандидати, които са получили изисквания минимум точки на всички тестове и най-високите общи резултати след тестовете в рамките на центъра за оценяване. Имената в списъка ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъците на издържалите конкурса кандидати и техните паспорти на компетенциите, чрез които конкурсната комисия дава обратна информация за качеството на представянето, ще бъдат предоставени на институциите на ЕС за целите на процедурата за наемане на работа и бъдещо професионално развитие. Включването в списък на издържалите конкурса не предоставя право на наемане на работа, нито гаранция за наемане на работа .

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ

EPSO се стреми да прилага политика на равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати.

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да се отрази на способността Ви да се явите на тестовете, моля, посочете това във формуляра за кандидатстване и ни информирайте за вида специални мерки, от които се нуждаете.

Повече информация за политиката ни на равни възможности и за процедурата за искане на специални мерки можете да намерите на нашия уебсайт (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_bg) и в Общите правила, приложени към настоящото обявление (точка 1.3. „Равни възможности и специални мерки“).

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities_bg преди:

12 юни 2019 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Този конкурс на общо основание се провежда с цел наемане на работа на администратори (AD 5/AD 7) в областта на одита.

Основните задължения могат да включват, но не само:

добро разбиране и познаване на бизнес процесите на одитираните субекти,

извършване на одитни оценки на риска като част от процеса на планиране,

извършване на одити на изпълнението, съответствието и съотношението качество/разходи в широк спектър от области на политиката на ЕС и бизнес процесите,

извършване на предварителен анализ за определяне на целите и обхвата на одитните ангажименти,

извършване на проверки, основани на системите, и проверки по същество с цел оценяване на ефективността на управлението на риска, управлението и процесите за вътрешен контрол на одитирания субект,

валидиране на одитните констатации съвместно с одитирания субект,

съобщаване на одитните констатации, рисковете и препоръките чрез ясни и кратки проектодоклади и окончателни доклади,

предоставяне на съвети и консултантски услуги по искане на ръководството,

провеждане на последващи одити, за да се гарантира, че препоръките са успешно приложени на практика.

В допълнение към горепосоченото от успешно издържалите конкурса кандидати за степен AD 7 може да се изисква:

планиране на подходящи одитни процедури, чрез които да бъдат постигнати целите на одитните ангажименти,

управление на разпределянето на свързаните с одита задачи в рамките на одиторския екип,

упражняване на надзор върху работата на членовете на одиторския екип.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ I, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

За степен AD 5:

1.

Признато вътрешно или външно сертифициране в областта на одита (включително одита в областта на ИТ)/счетоводството или призната вътрешна или външна професионална квалификация в тези области.

2.

Професионален опит в областта на вътрешния или външния одит с продължителност най-малко една година.

3.

Професионален опит с продължителност най-малко една година в одита на ИТ.

4.

Опит в разработването на методология за одит (с изключение на одитни ангажименти) или във воденето на курсове за обучение по одит.

5.

Професионален опит с продължителност най-малко една година в областта на одита на разходи/програми, финансирани от ЕС.

6.

Професионален опит в предоставянето на консултантски услуги (с изключение на ангажименти за одит).

7.

Професионален опит в една или няколко от изброените области: счетоводство, вътрешен контрол, финансово управление, банково дело и финанси, информатика и/или управление на проекти.

8.

Използване в практиката на компютърни техники за одит (Computer Assisted Audit Techniques — CAATs).

За степен AD 7:

1.

Признато вътрешно или външно сертифициране в областта на одита (включително одита в областта на ИТ)/счетоводството или призната вътрешна или външна професионална квалификация в тези области.

2.

Професионален опит в областта на вътрешния или външния одит с продължителност най-малко една година в допълнение към опита, изискван в точка 3 „ Специални условия — квалификации и професионален опит “ от обявлението за конкурса).

3.

Професионален опит с продължителност най-малко една година в одита на ИТ.

4.

Опит в разработването на методология за одит (с изключение на одитни ангажименти) или във воденето на курсове за обучение по одит.

5.

Професионален опит с продължителност най-малко една година в областта на одита на разходи/програми, финансирани от ЕС.

6.

Професионален опит в предоставянето на консултантски услуги (с изключение на ангажименти за одит).

7.

Професионален опит в една или няколко от изброените области: счетоводство, вътрешен контрол, финансово управление, банково дело и финанси, информатика и/или управление на проекти.

8.

Използване в практиката на компютърни техники за одит (Computer Assisted Audit Techniques — CAATs).

9.

Професионален опит с продължителност най-малко две години в ръководенето на одиторски екип.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ II, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПРАВИЛА, УРЕЖДАЩИ КОНКУРСИТЕ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко посочване на лице от конкретен пол в контекста на организираните от EPSO процедури за подбор трябва да се счита като отнасящо се и за лице от друг пол.

Когато за последното място на всеки етап от конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап на конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване, също ще бъде поканен да участва на следващия етап.

Когато за последното място в списъка на издържалите конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат включени в списъка на издържалите конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване на този етап от процедурата, също ще бъде включен в списъка на издържалите конкурса.

1.   КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1.1.    Общи и специални условия

Общите и специалните условия (включително владеенето на езици) за всяка област или профил са посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“.

Специалните условия по отношение на квалификациите, професионалния опит и владеенето на езици се различават в зависимост от търсения профил. В кандидатурата си следва да включите възможно най-обстойна информация за своите квалификации и професионален опит (когато се изисква такъв), както е описано в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“ от настоящото обявление, като тази информация трябва да има отношение към служебните задължения .

а)

Дипломи и/или удостоверения: Дипломите, независимо от това дали са издадени в държави от ЕС, или в държави извън ЕС, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например от Министерството на образованието на държава — членка на ЕС. В това отношение конкурсната комисия ще отчита разликите между образователните системи.

За образование след завършено средно образование и за техническо, професионално или специализирано обучение посочете изучаваните дисциплини, продължителността на обучението и дали става въпрос за редовно, задочно или вечерно обучение.

б)

Професионалният опит (ако се изисква такъв) ще бъде зачетен само ако има отношение към служебните задължения и:

съставлява действително положен труд,

възнаграден е,

включва йерархична подчиненост или предоставяне на услуга, и

при следните условия:

доброволен труд: ако е възнаграден и включва седмично работно време и продължителност, сравними с тези при нормална трудова заетост,

стажове: ако са възнаградени,

задължителна военна служба: ако е отбита преди или след получаването на изискваната диплома, за период с продължителност, не по-дълга от законоустановената продължителност във Вашата държава членка,

отпуск по майчинство/по бащинство/при осиновяване: ако е ползван по трудов договор,

докторантура: за период с максимална продължителност от три години, при условие че докторската степен действително е била присъдена, независимо дали за работата е получено възнаграждение, или не, и

работа на непълно работно време: изчислена пропорционално въз основа на броя изработени часове, например шест месеца на половин работно време се зачитат като три месеца.

1.2.    Удостоверителни документи

На различните етапи на процедурата за подбор ще е необходимо да представите официален документ, доказващ гражданството (например паспорт или карта за самоличност), който трябва да бъде валиден към крайната дата за подаване на Вашата кандидатура (крайната дата за подаване на първата част на Вашата кандидатура, когато кандидатурата се състои от две части).

За всички периоди на професионална дейност трябва да бъдат представени оригинали или заверени копия на:

документи от бивши и настоящи работодатели, в които се посочват естеството и равнището на изпълняваните задачи и тяхната начална и крайна дата, на официална бланка, с официалния печат на дружеството и името и подписа на отговорното лице, или

договори за работа и първият и последният фиш за заплата, придружени от подробно описание на изпълняваните задачи,

(за професионални дейности, при които не се работи на трудов договор, например самостоятелно заети лица или свободни професии) фактури или формуляри за поръчка, в които подробно се описват изпълнените задачи, или друг подходящ официален удостоверителен документ,

(за конферентни преводачи, когато се изисква професионален опит) документи, доказващи броя дни и езиците, от и на които е извършван устен превод, във връзка конкретно с конферентния превод.

По принцип за доказване на владеенето на езици не се изисква никакъв удостоверителен документ, като се прави изключение за някои профили за лингвисти или специалисти.

На всеки етап от процедурата могат да Ви бъдат поискани допълнителна информация или документи. EPSO ще Ви уведоми какви удостоверителни документи трябва да представите и кога.

1.3.    Равни възможности и специални мерки

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да Ви попречи да се явите на тестовете, моля да посочите това във формуляра за кандидатстване и да ни информирате за вида специални мерки, от които се нуждаете. Ако увреждането или отклонението в здравословното състояние настъпи, след като сте валидирали своята кандидатура, трябва да уведомите EPSO за това в най-кратки срокове, като използвате информацията, посочена по-долу.

Отбележете, че за да бъде взето предвид Вашето искане, е необходимо да изпратите на EPSO удостоверение от национален орган във Вашата държава членка или медицинско удостоверение. Удостоверителните документи ще бъдат разгледани, за да могат при необходимост да бъдат предприети специални мерки в рамките на разумното.

Ако срещнете проблеми, свързани с достъпността, или ако се нуждаете от повече информация, свържете се с EPSO-accessibility team по един от следните начини:

по електронна поща (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

по факс (+ 32 2 299 80 81), или

по пощата на адрес:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   КОЙ ЩЕ МЕ ОЦЕНЯВА?

Назначава се конкурсна комисия, която да сравни кандидатите и да подбере най-добрите сред тях въз основа на техните компетенции, способности и квалификации в зависимост от изискванията, посочени в настоящото обявление за конкурс. Нейните членове определят също степента на трудност на тестовете за конкурса и одобряват съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

За да се гарантира независимостта на конкурсната комисия, е строго забранено на кандидатите или на когото и да било извън конкурсната комисия да се опитват да установят контакт с членовете ѝ, освен в контекста на тестовете, където се изисква пряко взаимодействие между кандидатите и комисията.

Кандидатите, които желаят да изразят становището си или да упражнят правата си, трябва да направят това в писмена форма, като адресират кореспонденцията, предназначена за конкурсната комисия, до EPSO, а EPSO от своя страна ще я предаде на конкурсната комисия. Всякакви преки или непреки контакти на кандидатите, осъществявани извън тези процедури, са забранени и могат да доведат до дисквалифициране от конкурса.

По-специално наличието на семейна или йерархична връзка между кандидат и член на конкурсната комисия поражда конфликт на интереси. От конкурсните комисии се изисква да уведомяват EPSO за всяка подобна ситуация незабавно след като я установят. EPSO ще анализира всеки случай поотделно и ще предприеме съответните мерки. Ако не бъдат спазени посочените по-горе правила, членовете на конкурсната комисия могат да подлежат на дисциплинарни мерки, а кандидатите могат да бъдат дисквалифицирани (вж. точка 4.4).

Имената на членовете на конкурсната комисия се публикуват на уебсайта на EPSO (www.eu-careers.eu) преди началото на Центъра за оценяване/фазата на оценяване.

3.   КОМУНИКАЦИЯ

3.1.    Комуникация с EPSO

Трябва да проверявате EPSO профила си поне два пъти седмично, за да следите хода на Вашето участие в конкурса. Ако поради технически проблем от страна на EPSO не можете да направите това, трябва незабавно да уведомите EPSO, като за тази цел използвате единствено уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

EPSO си запазва правото да не предоставя информация, която вече е ясно изложена в настоящото обявление за конкурс, в приложенията към него или на уебсайта на EPSO, включително в рубриката „Често задавани въпроси“.

Във всяка кореспонденция, свързана с дадена кандидатура, посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

EPSO прилага принципите на Кодекса за добро административно поведение https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_bg (публикуван в Официален вестник). В съответствие с това EPSO си запазва правото да прекрати всяка неуместна кореспонденция (тоест ако се повтаря, обидна е и/или е безпредметна).

3.2.    Достъп до информация

Кандидатите имат специфични права на достъп до определена информация, която ги засяга лично и е предоставена с оглед на задължението за мотивиране, за да се даде възможност за обжалване на решения за отказ.

Това задължение за мотивиране трябва да бъде съвместено с поверителния характер на разискванията на конкурсната комисия, който гарантира независимостта на конкурсната комисия и обективността на подбора. От съображения за поверителност позициите на членовете на конкурсната комисия по отношение на индивидуалното или сравнителното оценяване на кандидатите не могат да бъдат оповестявани.

Тези права на достъп са специфични за кандидатите в конкурс на общо основание и законодателството относно публичния достъп до документи не може да им предоставя права, по-широки от тези, определени в настоящата точка.

3.2.1.   Автоматични съобщения

Чрез своя EPSO профил след всеки етап от процедурата за подбор, организирана за даден конкурс, ще получавате автоматично следните данни:

тестове с въпроси с избор между няколко отговора: Вашите резултати и таблица с Вашите отговори и правилните отговори, дадени с референтен номер/буква. Достъпът до текста на въпросите и отговорите изрично се изключва,

допустимост: дали сте били допуснат; в противен случай — условията за допускане, които не са били изпълнени,

Talent Screener: Вашите резултати и таблица с коефициентите на въпросите, точките, които са били присъдени за Вашите отговори, и Вашия общ резултат,

предварителни тестове: Вашите резултати,

междинни тестове: Вашите резултати, ако не сте сред кандидатите, поканени да се явят на следващия етап,

Център за оценяване/фаза на оценяване: ако не сте дисквалифициран — Вашия паспорт на компетенциите, който съдържа общите Ви резултати за всяка компетенция и коментара на конкурсната комисия, предоставящ количествена и качествена обратна информация за представянето Ви на тестовете в рамките на Центъра на оценяване/фазата за оценяване.

По правило EPSO не съобщава на кандидатите изходните текстове или задачите от тестовете, тъй като те са предназначени да бъдат използвани отново в бъдещи конкурси. За някои от тестовете обаче EPSO може по изключение да публикува изходните текстове или задачите на своя уебсайт, при условие че:

тестовете са приключили,

резултатите са били определени и съобщени на кандидатите, и

не е предвидено изходните текстове/задачите да се използват повторно в бъдещи конкурси.

3.2.2.   Информация при поискване

Кандидатите могат да поискат некоригирано копие на своите отговори на писмени тестове, когато не е предвидено съдържанието на тези тестове да се използва повторно в бъдещи конкурси. Това изрично изключва отговорите на теста „организация на текущата работа“ и на работата по казус.

Коригираните отговори и подробностите по оценяването са поверителни, тъй като са част от работата на конкурсната комисия и не се разкриват.

EPSO полага усилия да предоставя на кандидатите възможно най-подробна информация в съответствие със задължението за мотивиране, с поверителния характер на работата на конкурсната комисия и с правилата за защита на личните данни. Всички искания за информация ще бъдат разглеждани в светлината на тези задължения.

Всяко искане за информация трябва да бъде отправено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg) в рамките на 10 календарни дни, считано от деня, в който резултатите Ви са публикувани във Вашия EPSO профил.

4.   ЖАЛБИ И ПРОБЛЕМИ

4.1.    Технически и организационни проблеми

Ако на някой от етапите на процедурата за подбор срещнете сериозен проблем от техническо или организационно естество и за да ни дадете възможност да проучим случая и да вземем корективни мерки, уведомете EPSO за това единствено посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

Във всяка кореспонденция посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

Ако проблемът е възникнал в център за провеждане на тестове:

уведомете квесторите незабавно, за да може случаят да бъде разследван в самия център. Поискайте от квесторите да запишат в писмен вид оплакването Ви, и

свържете се с EPSO не по-късно от три календарни дни след Вашите тестове посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg), като опишете накратко проблема.

За проблеми извън центровете за провеждане на тестовете (например проблеми, свързани основно с процеса на запазване на дата за тестовете) следвайте инструкциите в своя EPSO профил и на уебсайта на EPSO или незабавно се свържете с EPSO чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

За въпроси, свързани с Вашата кандидатура, трябва да се свържете с EPSO незабавно и във всеки случай преди крайния срок за подаване на кандидатурите, като използвате уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg). Запитвания, изпратени по-малко от 5 работни дни преди крайния срок за подаване на кандидатурите, може да не получат отговор преди крайния срок.

4.2.    Процедури за вътрешно преразглеждане

4.2.1.   Грешки във въпросите с избор между няколко отговора в рамките на провежданите на компютър тестове

Базата данни с въпроси с избор между няколко отговора подлежи на постоянен щателен контрол на качеството от страна на EPSO и конкурсните комисии.

Ако смятате, че е допусната грешка в един или повече въпроси, която се отразява на способността Ви да отговорите, можете да поискате тези въпроси да бъдат преразгледани от конкурсната комисия (в рамките на процедурата за „анулиране“).

При тази процедура конкурсната комисия може да реши да анулира въпроса, в който е установена грешката, и да преразпредели точките между останалите въпроси в теста. Само кандидатите, получили този въпрос, ще бъдат засегнати от преизчислението. Оценяването на тестовете, посочено в съответните части на настоящото обявление за конкурс, се запазва непроменено.

Редът и условията за подаване на жалба във връзка с тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на 3 календарни дни от датата, на която сте се явили на тестовете на компютър,

допълнителна информация: опишете съдържанието на въпроса с цел да бъде установен съответният въпрос или въпроси и обяснете възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка.

Исканията, които са получени след крайния срок или в които не се описват ясно оспорваният въпрос или въпроси и предполагаемата грешка, няма да бъдат взети под внимание.

По-специално жалбите, в които просто се посочват предполагаеми проблеми, свързани с превода, и в които не се посочва ясно какъв е проблемът, няма да бъдат взети под внимание.

Същата процедура за преразглеждане се прилага и по отношение на грешки в теста „организация на текущата работа“.

4.2.2.   Искания за преразглеждане

Можете да поискате преразглеждане на всяко решение, взето от конкурсната комисия или EPSO, което определя Вашите резултати и/или дали ще продължите на следващия етап на конкурса, или ще бъдете изключен от него.

Преразглеждане може да бъде поискано на основание:

съществена нередност при провеждането на конкурса, и/или

неспазване от страна на конкурсната комисия или EPSO на Правилника за персонала, обявлението за конкурс, приложенията към него и/или съдебната практика.

Обърнете внимание, че нямате право да оспорвате валидността на оценката, която конкурсната комисия е поставила на представянето Ви на някой от тестовете или на приложимостта на Вашите квалификации и професионален опит. Тази оценка е ценностна преценка, направена от конкурсната комисия, и Вашето несъгласие с оценката на конкурсната комисия на Вашите тестове, опит и/или квалификации не доказва, че тя е допуснала грешка. Искания за преразглеждане, отправени на тази основа, няма да доведат до положителен резултат.

Редът и условията за подаване на искания за преразглеждане са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на десет календарни дни от датата, на която оспорваното решение е било публикувано във Вашия EPSO профил,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

Ще получите потвърждение за получаване в срок от 15 работни дни. Органът, взел оспорваното решение (EPSO или конкурсната комисия), ще анализира искането Ви и ще вземе решение по него. Ще получите обоснован отговор във възможно най-кратък срок.

Ако резултатът е положителен, ще бъдете допуснат отново до процедурата за подбор от етапа, на който сте били изключен, независимо от това докъде е стигнал конкурсът междувременно.

4.3.    Други начини на оспорване

4.3.1.   Административно обжалване

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да подадете административна жалба до директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването.

Можете да подадете жалба срещу решение, което пряко и непосредствено засяга правния Ви статут като кандидат, или липса на такова решение само ако правилата, уреждащи процедурата за подбор, очевидно са били нарушени. Директорът на EPSO не може да отменя ценностна преценка на конкурсната комисия (вж. точка 4.2.2).

Редът и условията за подаване на административни жалби са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на три месеца от датата на уведомяването за обжалваното решение или от датата, на която решението е трябвало да бъде взето,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

4.3.2.   Обжалване по съдебен път

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да обжалвате по съдебен път пред Общия съд на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица.

Моля, отбележете, че обжалванията срещу решения на EPSO, а не на конкурсната комисия, няма да бъдат допустими пред Общия съд освен ако първо не е подадена административна жалба по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица (вж. точка 4.3.1). По-специално това се отнася за решенията относно общите критерии за допустимост до конкурса, които се вземат от EPSO, а не от конкурсната комисия.

Редът и условията за обжалване по съдебен път са следните:

процедура: посетете уебсайта на Общия съд (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Европейски омбудсман

Всички граждани на ЕС и лица, пребиваващи в ЕС, могат да подадат жалба до Европейския омбудсман.

Преди да подадете жалба до омбудсмана, трябва първо да предприемете необходимите административни постъпки пред съответните институции и органи (вж. точки 4.1 — 4.3).

Подаването на жалба до омбудсмана не удължава сроковете за подаване на административна жалба или обжалване по съдебен ред.

Редът и условията за подаване на жалба до омбудсмана са следните:

процедура: посетете уебсайта на Европейския омбудсман (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Дисквалифициране от процедурата за подбор

Можете да бъдете дисквалифициран на всеки етап от процедурата за подбор, ако EPSO установи:

че сте създали повече от един EPSO профил,

че сте кандидатствали за несъвместими области или профили,

че не отговаряте на всички условия за допустимост,

че сте декларирали невярна информация или информация, която не може да бъде удостоверена с подходящи документи,

че не сте запазили дата за тестове или не сте се явили на един или повече от тях,

че сте си послужили с измама по време на тестовете,

че не сте посочили в своя формуляр за кандидатстване езиците, изисквани в обявлението за конкурса, или не сте посочили минималното изисквано ниво или минималните изисквани нива за тези езици,

че сте се опитали да се свържете с член на конкурсната комисия по неправомерен начин,

че не сте уведомили EPSO за възможен конфликт на интереси с член на конкурсната комисия,

че сте подали кандидатурата си на език, различен от езика или езиците, посочени в настоящото обявление за конкурс (може да бъде допуснато използването на друг език за собствените имена, официалните титли и длъжностите, посочени в удостоверителните документи или маркировките/заглавията на дипломи), и/или

че сте подписали или сте поставили отличителен знак върху анонимни писмени или практически тестове.

Кандидатите за работа в институциите на ЕС трябва да демонстрират най-висока степен на почтеност. Всяка измама или опит за измама подлежи на евентуални санкции и се отразява на допускането до участие в бъдещи конкурси.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ III, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРИ ЗА МИНИМАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА И ЗА ВСЯКА СТЕПЕН, КОИТО ПО ПРИНЦИП ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРСИ

Щракнете тук за лесна за четене версия на тези примери

ДЪРЖАВА

От AST-SC 1 до AST-SC 6

От AST 1 до AST 7

От AST 3 до AST 11

От AD 5 до AD 16

Средно образование (даващо достъп до образование след завършено средно образование)

Образование след завършено средно образование (курс на обучение в учебно заведение, различно от висше учебно заведение, или кратък курс на обучение във висше учебно заведение с продължителност най-малко две години)

Висше образование (с продължителност най-малко три години)

Висше образование (с продължителност четири или повече години)

Belgique — België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate


Top