Help Print this page 

Document C2017/273A/01

Title and reference
Обявление за свободна длъжност № 22/17 за една позиция — НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ (M/Ж) — в департамент „Комуникация“ — отдел D.1 — Пресслужба (Обявата се публикува на основание член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

OJ C 273A , 18.8.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 273/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ № 22/17

за една позиция

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ (M/Ж)

в департамент „Комуникация“

отдел D.1 — Пресслужба

(Обявата се публикува на основание член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

(2017/C 273 A/01)

Краен срок за подаване на кандидатури: 18 септември 2017 г., 12 ч. на обед (брюкселско време)

1.

Свободна длъжност: AD 12

2.   Задължения:

Началникът на отдела е подчинен на началника на департамент „Комуникация“ и отговаря за управлението на Пресслужбата. Задълженията на началника на отдела, наред с другото, включват:

разработване и прилагане на всеобхватна/проактивна стратегия за пресата и медиите,

популяризиране на работата на членовете на ЕИСК, като се използват всички налични инструменти, включително лични контакти и социални медии,

управление, мотивиране и координиране на екипа на Пресслужбата и активно участие в срещите на управленския екип на департамент „Комуникация“,

допринасяне за разработването на политиката в областта на пресата на кабинета на председателя на ЕИСК и на службите на ЕИСК като цяло,

осигуряване на координацията с пресата и медиите за важни прояви на ЕИСК,

развиване на връзки и поддържане на добри отношения с медиите (поддържане на редовни и тесни лични контакти с журналисти, организиране на конференции и присъствие на срещи с представители на пресата и др.), за да се осигури и насърчи медийното отразяване на дейностите на ЕИСК,

упражняване на надзор и допринасяне за създаването на новинарско съдържание за интернет и социалните медии, съобщения за пресата, бюлетин, аудио-визуални продукти и фотографски услуги,

проследяване на медийното отразяване на дейностите на Комитета и разработване на услуги за пресата в интернет и в социалните медийни платформи,

изготвяне и осигуряване на изпълнението на годишната работна програма на отдела,

осигуряване на участието на отдела в Групата за комуникация на ЕИСК,

управляване на бюджета на Пресслужбата, включително рамковите договори, за да се гарантира оптималното му използване,

представляване и предприемане на последващи действия във връзка с дейностите на ЕИСК на различни междуинституционални срещи в областта на комуникацията.

Кои сме ние?

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Като участник в европейската интеграция ЕИСК допринася за засилването на демократичната легитимност и на ефикасността на Европейския съюз (ЕС), като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Пресслужбата работи в тясно сътрудничество с дирекциите „Законодателна дейност“ и съсредоточава усилията си върху повишаване на видимостта на дейностите на членовете на ЕИСК посредством изготвяне и публикуване на съобщения за пресата, статии, материали и изграждане на стабилни взаимоотношения с пресата и медиите. Това включва както журналистите, които работят в Брюксел, така и медиите в държавите членки. Приблизително 5 000 абонати получават бюлетина на ЕИСК и съобщенията на ЕИСК за пресата; организират се и пресконференции и други прояви за пресата, например срещи с представители на пресата. Журналистите се канят да присъстват на конкретни събития или да придружават председателя и заместник-председателя по време на техни дейности.

Медийното отразяване на пленарните заседания и на други значими заседания и събития също е част от отговорностите на отдела. Пресслужбата осъществява аудио-визуалната политика на ЕИСК, включително цялостната организация на фотографските услуги.

За повече информация, моля, посетете уебсайта на ЕИСК: http://www.eesc.europa.eu

Какво предлагаме?

приветлива и динамична работна среда, в която се ценят високо ефективното управление, инициативността, колективният дух и гъвкавостта,

работа в департамент „Комуникация“, където творчеството се насърчава,

възможности за развиване на умения чрез обучение и поемане на отговорности.

3.   Допустимост

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните условия:

а)

Общи условия

да са граждани (1) на една от държавите — членки на Европейския съюз (ЕС), и да се ползват от пълния обем на гражданските си права (2),

да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба,

да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на съответните служебни задължения. Обръща се внимание на кандидатите за ограниченията, наложени от Правилника за длъжностните лица на ЕС, относно упражняването на външни дейности, изборни длъжности и конфликти на интереси (членове 11, 11а, 12б, 13 и 15 от Правилника за длъжностните лица),

да са физически годни да изпълняват служебните си задължения (3),

да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който длъжностното лице навършва 66 години.

б)

Специални условия

i)

Изисквания за квалификации и умения

Кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с официално призната в държава — членка на ЕС, диплома (4) в област, свързана с естеството на служебните задължения, посочени в точка 2:

с продължителност поне четири години, когато нормалната продължителност на обучението за въпросната степен е четири или повече години,

или

с продължителност от поне три години, последвани от една година професионален опит в област, свързана с длъжностната характеристика, когато нормалната продължителност на обучението за въпросната степен е три или повече години. Тази година професионален опит няма да бъде взета предвид при оценката на необходимия професионален опит съгласно точка 3, буква б), подточка ii).

ii)

Изисквания за професионален опит

След придобиването на образователните степени, предвидени в точка 3, буква б), подточка i), кандидатите трябва да са придобили поне 15 години професионален опит, свързан с длъжностната характеристика, от които поне три години — на ръководна длъжност.

iii)

Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз (ЕС) и задоволителни познания на друг официален език на ЕС. По оперативни причини (5) се изисква добро (6) владеене на английски и френски език (както писмено, така и говоримо).

4.   Критерии за подбор:

Ако критериите за допустимост, посочени в точка 3 („Допустимост“), букви а) и б), са изпълнени, заявленията за кандидатстване, включващи автобиография и мотивационно писмо, ще бъдат оценявани въз основа на критериите за подбор, изброени по-долу:

доказан журналистически опит от най-малко 5 години,

опит в организирането на пресконференции, изготвянето на съобщения за пресата и новини за интернет и социалните медии,

добри познания за различните сфери на дейност и за функционирането на институциите на ЕС, и по-специално познаване на ролята на ЕИСК в институционалната структура на Европейския съюз,

добро познаване на пресата и медийния свят, които имат отношение към Европейския съюз; наличието на солидна мрежа от установени контакти в медийния свят е предимство,

професионален опит във или с европейските институции,

много добри умения за междуличностно общуване и установяване на контакти с широк кръг заинтересовани лица в ЕИСК, други институции и/или извън европейските институции,

отлични умения за комуникация и за съставяне на текстове,

доказана способност за справяне по дискретен начин с чувствителни въпроси; отлични дипломатически умения,

способност да ръководи и мотивира екип,

творчество, инициативност, динамизъм и гъвкавост,

добри аналитични умения, способности за планиране и за оценка на въздействието,

способност за справяне с множество задачи и отлични умения за управление на стреса,

владеене на други езици освен английски и френски език.

5.   Процедура за подбор:

5.1.    Допускане до процедурата за подбор

Ще бъде съставен списък на кандидатите, които са подали пълния набор от документите за кандидатстване преди крайния срок и които отговарят на общите условия, посочени в точка 3, буква а). Този списък заедно със заявленията за кандидатстване ще бъде предаден на председателя на комисията за подбор.

Комисията за подбор ще разгледа заявленията за кандидатстване и ще състави списък с кандидатите, които отговарят на специфичните условия, посочени в точка 3, буква б). В своето решение тя ще се основава изключително на информацията, предоставена от кандидатите във формуляра за кандидатстване и подкрепена от приложените удостоверяващи документи.

Кандидатите, чиито заявления не отговарят на условията, посочени в точка 3, букви а) и б), се считат за неотговарящи на критериите за допустимост. Те ще бъдат съответно уведомени.

5.2.    Оценяване на квалификациите

Въз основа на предварително определените критерии комисията за подбор ще пристъпи към оценка на квалификациите на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, с оглед на изготвяне на списък от кандидати, чиито профили отговарят в най-голяма степен на естеството на служебните задължения, посочени в точка 2. За тази цел комисията за подбор първо ще определи коефициент на тежест за всеки критерий за подбор, отразяващ относителната му важност. Точките ще бъдат сумирани, за да се определят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на естеството на служебните задължения, които трябва да бъдат изпълнявани.

Комисията за подбор ще основе решението си на информацията, предоставена от кандидата във формуляра за кандидатстване (квалификации и професионален опит), автобиографията (CV) и мотивационното писмо.

Критериите за допустимост (общите и специалните условия) и за подбор трябва да бъдат изпълнени към крайния срок за подаване на кандидатурите. За да улеснят разглеждането на кандидатурите, в мотивационното писмо кандидатите следва да акцентират върху своята мотивация и аспектите от автобиографията си, които считат за най-тясно свързани с естеството на служебните задължения.

Комисията за подбор може да ограничи броя на първоначално подбраните кандидати, които ще преминат във втория етап, до 12-те кандидати, които са получили най-висок общ брой точки при оценяването на квалификациите им.

Кандидатите, които не са включени в списъка с подбрани кандидати, ще бъдат уведомени за това.

5.3.    Събеседване и изпит

Кандидатите, които преминат успешно предходния етап, ще бъдат поканени на събеседване, за да бъдат оценени и сравнени с другите кандидати въз основа на техните квалификации, професионален опит, умения и познания, както е посочено по-горе. Тези кандидати ще положат и писмен изпит, за да бъдат оценени уменията им за съставяне на текст.

Събеседването и изпитът ще се проведат на английски и френски език, като останалите декларирани езици също могат да бъдат оценявани.

Събеседванията се очаква да се проведат през септември — октомври 2017 г. в сградата на ЕИСК в Брюксел (7).

Не повече от четирима кандидати, за които след събеседването и писмения изпит се смята, че отговарят в най-голяма степен на изискванията за длъжността, ще бъдат поканени в център за оценяване. Ще бъдат надлежно уведомени за програмата и методологията и ще трябва да посочат предпочитания от тях език (английски или френски). Целта на този етап от процедурата е да се оценят управленските умения на кандидатите (управление на задачи, хора и информация, управление на служители и междуличностни отношения). Резултатът от оценяването не е обвързващ и има за цел да предостави допълнителна информация на комисията за подбор в рамките на процедурата за подбор.

Ако на даден етап от процедурата се установи, че предоставената от кандидата информация не е подкрепена от удостоверяващи документи или че кандидатът не отговаря на всички условия, посочени в настоящото обявление за свободна длъжност, кандидатурата ще бъде обявена за недействителна.

5.4.    Списък на подходящи за позицията кандидати

За да приключи процедурата, комисията за подбор ще изготви списък на подходящи за позицията кандидати, който ще предаде на органа по назначаване за вземане на окончателно решение.

6.   Резюме на условията за назначаване:

Органът по назначаването взе решение да открие процедура по заемане на длъжността началник на Пресслужбата в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Предвижда се изпитателен срок от девет месеца.

Длъжностното лице ще бъде назначено на функционална степен AD 12, като окончателната степен ще бъде определена от ЕИСК въз основа на професионалния опит в съответствие с приложимите правила (8).

Допълнителна информация относно условията на работа може да бъде намерена в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:BG:PDF

Местоработата е в Брюксел.

7.   Подаване на заявленията за кандидатстване:

Кандидатите за тази позиция трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване (http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/hou-press-2017), към който трябва да приложат следните документи на английски или френски език:

мотивационно писмо,

автобиография по образец Europass (9),

копие (10) от лична карта или паспорт,

копия от дипломи за висше образование или за следдипломна квалификация и сертификати,

копия от удостоверения за трудов стаж, в които ясно се посочват естеството и продължителността на съответната дейност,

освен ако не се посочва ясно в университетски дипломи, доказателство за владеене на език под формата на удостоверение или, ако това не е възможно, подробно обяснение за начина, по който са били придобити езиковите умения,

за длъжностните лица на ЕС — официален документ, удостоверяващ кариерното развитие и настоящата степен.

Непълните заявления за кандидатстване ще се считат за невалидни и няма да бъдат разгледани.

Избраният кандидат ще трябва на по-късен етап да представи оригиналите на всички необходими документи.

Копията от удостоверяващите документи на езици, различни от английски или френски език, трябва да бъдат съпроводени от резюме на един от тези езици.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 септември 2017 г., 12,00 ч. на обяд (брюкселско време). ЕИСК няма да вземе предвид заявления за кандидатстване, получени след тези дата и час. На кандидатите се препоръчва настоятелно да не чакат последния ден за подаване на заявленията си, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до затруднения при подаването. ЕИСК не носи отговорност за забавяне поради такива затруднения.

Кандидатите с увреждания или в особена ситуация (напр. заради бременност или кърмене, или поради здравословни проблеми или провеждано медицинско лечение), която би могла да създаде трудности по време на процедурата, трябва да посочат това във формуляра за кандидатстване и да предоставят необходимата информация, която да позволи на администрацията да предприеме, ако е възможно, всички необходими мерки. При необходимост кандидатите се приканват да приложат отделен документ към формуляра си за кандидатстване, в който да посочат подробности за мерки в тяхна помощ, които считат за необходими.

8.   Забележки:

Кандидатите не трябва да се опитват при никакви обстоятелства да установят пряк или непряк контакт с членовете на комисията за подбор. В противен случай органът по назначаването си запазва правото да изключи кандидати, които осъществяват такъв контакт.

ЕИСК зачита многообразието и подкрепя твърдо балансираното представителство на половете, на националностите от всички държави членки и на всички официални езици на Европейския съюз. ЕИСК прилага политика на равни възможности, която изключва всяка форма на дискриминация, основана на пол, увреждане, раса, политически или религиозни възгледи или сексуална ориентация. В съответствие с тези принципи и разпоредбите на Правилника за длъжностните лица силно се насърчава подаването на заявления за кандидатстване от по-слабо представения пол и по-слабо представените националности.

ЕИСК се ангажира с опазването на околната среда.

В съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (11) получателят обработва личните данни само за целите, за които те са подадени.

9.   Искания за преразглеждане — жалби:

Независимо от правото си да подадат жалба на основание член 90, параграф 2 или да подадат жалба пред Общия съд на Европейския съюз на основание член 91 от Правилника за длъжностните лица, кандидатите могат да поискат вътрешно преразглеждане на всяко решение на комисията за подбор, което пряко и непосредствено засяга техния статут по време на подбора, въз основа на несъответствие с правилата, уреждащи процедурата, установена в обявлението за свободна длъжност. Искането трябва да бъде направено по електронна поща (selection2017-Press@eesc.europa.eu) в срок от десет календарни дни, считано от датата, на която кандидатът е уведомен за решението по електронна поща. В него трябва да се посочват решението и основанията за него.

Комисията за подбор ще вземе решение и ще изпрати своевременно мотивиран отговор до кандидата.


(1)  Съгласно член 28, буква а) от Правилника за длъжностните лица.

(2)  Преди назначението избраният кандидат трябва да представи удостоверение от полицейските служби, че няма криминални прояви.

(3)  Преди назначаване избраният кандидат ще бъде подложен на медицински преглед в един от медицинските центрове на ЕС, за да се потвърди, че отговаря на изискванията на член 28, буква д) от Правилника за длъжностните лица.

(4)  Приемат се само дипломи и удостоверения, издадени в държава — членка на ЕС, или придружени от удостоверение за приравнено образование, издадено от властите на съответната държава членка.

(5)  Тъй като средствата за информация и информационни технологии, с които ще работи назначеният кандидат, както и обучението, осигурявано на новите служители за работа с тези средства, са достъпни единствено на английски и френски език, се изисква добро владение на тези езици. Освен това от служителите в Пресслужбата се изисква добро владеене на английски и френски език, тъй като те трябва да могат да работят с останалите служители, както и с членовете на Комитета и да осъществяват комуникационни дейности (интранет, социални медии, кореспонденция, съобщения за пресата и др.) на тези два езика.

(6)  Минимално ниво В2 съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr).

(7)  Съществува възможност за провеждане на събеседване чрез видеоконферентна връзка/по Skype с кандидатите, които няма да бъдат в Брюксел по време на събеседванията. Иначе ЕИСК ще възстанови пътните разходи на кандидатите и ще им отпусне дневни надбавки.

(8)  Професионален опит от 15 години за степен AD 12, стъпка 1, и 18 години за степен AD 12, стъпка 2.

(9)  http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

(10)  Копията могат да бъдат представени на оригиналния език. Онлайн формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на английски или френски език.

(11)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.


Top