EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/187A/01

Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/323/16 — Разследващи служители (степен AD 7) за следните профили: 1 — Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията — 2 — Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки — EPSO/AD/324/16 — Разследващи служители (степен AD 9): ръководители на екипи

OJ C 187A , 26.5.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 187/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AD/323/16 — Разследващи служители (степен AD 7) за следните профили: 1 — Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията — 2 — Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки — EPSO/AD/324/16 — Разследващи служители (степен AD 9): ръководители на екипи

(2016/C 187 A/01)

Краен срок за регистрация: 28 юни 2016 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание въз основа на квалификации и тестове с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия (най-вече Европейската служба за борба с измамите — OLAF) ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Настоящото обявление за конкурси заедно с Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз С 70 А от 27 февруари 2015 г . (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), съставляват правнообвързващата рамка за настоящите процедури за подбор. Имайте предвид обаче, че ПРИЛОЖЕНИЕ II към Общите правила не се прилага спрямо настоящите конкурси. Неговите разпоредби се заменят с разпоредбите на ПРИЛОЖЕНИЕ II към настоящото обявление.

Изискван брой на издържалите конкурса:

EPSO/AD/323/16 (AD 7)

Профил 1: 25

Профил 2: 15

EPSO/AD/324/16 (AD 9): 10

Настоящото обявление се отнася за два конкурса, в един от които има два профила. В рамките на даден конкурс можете да се регистрирате само за един профил. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

КАКВИ ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМ?

EPSO/AD/323/16 (степен AD 7)

1.   Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

С този профил се прави подбор за администратори (степен AD 7), които ще провеждат разследвания в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията и тежките нарушения, извършени от служители на ЕС. Разходите на ЕС включват, наред с другото, финансираните от земеделските и структурните фондове разходи, предприсъединителната помощ, външната помощ, централизираните разходи, разходите по финансовите инструменти и разходите, управлявани съвместно с международни организации.

2.   Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

С този профил се прави подбор за администратори (степен AD 7), които ще провеждат разследвания в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

EPSO/AD/324/16 (степен AD 9): ръководители на екипи

С този профил се прави подбор за администратори (степен AD 9), които ще ръководят екип от разследващи служители, които работят в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията, тежките нарушения, извършени от служители на ЕС, митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

Разходите на ЕС включват, наред с другото, финансираните от земеделските и структурните фондове разходи, предприсъединителната помощ, външната помощ, централизираните разходи, разходите по финансовите инструменти и разходите, управлявани съвместно с международни организации.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на ВСИЧКИ условия, посочени по-долу:

Общи условия

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

Специални условия: езици

Език 1: да владеете един от 24-те официални езика на ЕС поне на ниво С1 (минимално изискване)

Език 2: да владеете английски, немски или френски език поне на ниво В2 (минимално изискване); език 2 трябва да бъде различен от език 1.

За подробности относно нивата на владеене на даден език вж. Общата европейска референтна рамка за езиците

(https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr).

За наемане на работа чрез двата настоящи конкурса е необходимо доброто разбиране на английски език (писмено и говоримо). Английският е основният език, използван от разследващите служители, работещи в сферата на борбата с корупцията и/или финансовите престъпления в международен контекст. Доброто владеене на английски език е от съществено значение — както за изнасянето на презентации, провеждането на обсъждания и изготвянето на доклади, така и за осигуряването на ефективно сътрудничество и обмен на информация с националните органи на държавите членки и трети държави.

Формулярът за кандидатстване се попълва на английски, немски или френски език .

Избраният от Вас втори език трябва да бъде английски, немски или френски . Това са основните работни езици на Комисията и в интерес на службата новопостъпилите служители трябва да бъдат незабавно оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа на поне един от тях.

За допълнителна информация относно езиците, изисквани в настоящите конкурси, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Специални условия: квалификации и професионален опит

Относно необходимите за всеки профил квалификации и професионален опит вж. ПРИЛОЖЕНИЕ III

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?

1)    Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Ако броят на кандидатите за всеки конкурс и профил надхвърля даден праг , определен от EPSO в качеството ѝ на орган по назначаването, всички кандидати, които са валидирали формуляра си за кандидатстване до крайния срок, ще бъдат поканени да се явят на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които ще се проведат на компютър в един от акредитираните центрове на EPSO.

Ако броят на кандидатите е под този праг , тези тестове ще се проведат по време на тестовете по модела „Център за оценяване“ (точка 3).

Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще бъдат организирани, както е посочено по-долу:

Тестове

Език

Въпроси

Времетраене

Изискван минимум

Словесно-логическо мислене

Език 1

20 въпроса

35 мин

10 от 20 точки

Математико-логическо мислене

Език 1

10 въпроса

20 мин

Математико-логическо и абстрактно мислене общо: 10 от 20 точки

Абстрактно мислене

Език 1

10 въпроса

10 мин

Тези тестове са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове по модела „Център за оценяване“.

2)    Подбор по квалификации

Първо, въз основа на данните, които кандидатите са предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, ще бъде проверено дали те отговарят на изискванията за допустимост. Съществуват 2 възможни сценария:

Ако преди това са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, проверката за допустимост на досиетата на кандидатите се извършва по низходящ ред на получените точки, докато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, достигне определен праг, фиксиран за всяка степен от EPSO в качеството ѝ на орган по назначаването. Досиетата на останалите кандидати няма да бъдат проверени.

Ако преди това не са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, досиетата на всички кандидати ще бъдат проверени с оглед на условията за допустимост.

Второ, единствено за кандидатите, отговарящи на условията за допустимост , избрани по описания по-горе начин: подборът по квалификации се извършва въз основа на информацията, предоставена от кандидатите в графа „филтър на квалификациите“ (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) във формуляра за кандидатстване. Конкурсната комисия определя за всеки критерий за подбор коефициент на тежест, отразяващ относителната му важност (от 1 до 3), като всеки от отговорите на кандидата ще бъде оценен с от 0 до 4 точки.

След това конкурсната комисия умножава точките по коефициента на тежест за всеки критерий и ги сумира, за да определи кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на естеството на служебните задължения, които трябва да бъдат изпълнявани.

Относно списъка на критериите за съответния профил вж. ПРИЛОЖЕНИЕ IV

3)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всеки конкурс и профил. Ако сте получили един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове по модела „Център за оценяване“, които ще се проведат най-вероятно в Брюксел в продължение на 1 или 2 дни на посочения от Вас език 2 и на английски език .

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 1 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете по модела „Център за оценяване“.

При тестовете по модела „Център за оценяване“ се оценяват осем общи компетенции и специфичните компетенции, изисквани за всеки конкурс и профил, като за целта се използват 5 теста (на посочения от Вас език 2: интервюта относно общите и специфичните компетенции, упражнение в група и работа по казус; на английски език: тест за разбиране на езика), както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Упражнение в група

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Упражнение в група

Работа по казус

6.

Издръжливост

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

8.

Лидерство

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

Изискван минимум

3 от 10 точки за всяка компетенция, като изискваният общ минимум е 40 от общо 80 точки


Компетенции

Тестове

Специфични компетенции, свързани с областта

Интервю относно специфичните компетенции

Изискван минимум

60 от 120 точки

Английски език

Тест за разбиране на езика

Изискван минимум

5 от 10 точки

Тестът за разбиране на език е елиминаторен, но оценката от него няма да бъде взета предвид при изчисляване на общата оценка от тестовете по модела „Център за оценяване“.

4)    Списък на издържалите конкурса

След като провери удостоверителните документи на кандидатите, конкурсната комисия ще изготви списък на издържалите конкурса за всеки конкурс и профил, включващ отговарящите на условията кандидати, които са получили най-високите общи оценки след тестовете по модела „Център за оценяване“, докато се достигне изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Имената в списъка се подреждат по азбучен ред.

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu най-късно до:

28 юни 2016 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

EPSO/AD/323/16

1.   Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията (степен AD 7)

Основните служебни задължения включват:

провеждане на разследвания в изпълнение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:248:0001:0022:BG:PDF) в горепосочените области, включително командировки и проверки на място в държавите членки или в трети държави или инспекции на помещения, с цел събиране на информация и доказателства за преписките по разследваните случаи;

подготовка и провеждане на събеседвания със свидетели, засегнати лица, информатори и лица, подали сигнали за нередности;

анализ на информация и документи, свързани с преписките по разследваните случаи;

изготвяне на документи, свързани с разследването (като например работен план на разследването, доклади относно разследванията, доклади от командировки, протоколи от заседания и др.);

проследяване на изпълнението на препоръките на OLAF;

принос към хоризонталните въпроси, свързани с разследванията;

осъществяване и поддържане на контакти във връзка с разследванията с други служби на Комисията, с институциите, органите, службите и агенциите, създадени с Договорите или на тяхно основание (наричани по-долу „институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз“), с международни организации и национални служби на държавите членки и трети държави;

предоставяне на съвети относно националното и международното наказателно право, както и относно правото на Европейския съюз.

2.   Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки (степен AD 7)

Основните служебни задължения включват:

провеждане на разследвания в изпълнение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:248:0001:0022:BG:PDF) във връзка с митнически и търговски измами (по-специално измами, свързани с преференциалния и непреференциалния произход, включително измами с антидъмпингови мита и изравнителни мита, измами чрез погрешно класиране, измами чрез посочване на по-ниски от действителните стойности), както и измами, свързани с тютюневи изделия и фалшифицирани стоки;

провеждане на инспекции във връзка с традиционните собствени ресурси в изпълнение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02000R1150-20141224) относно системата за собствени ресурси на Общностите;

организиране и провеждане на ad hoc срещи с държавите членки;

провеждане на проверки на място и посещения на предприятия в ЕС, както и на командировки за разследване в трети държави, събиране и анализ на информация и събиране на доказателства по начин, който гарантира допустимостта им като доказателствен материал в съдебни производства;

извличане и анализ на данни от различни бази данни;

подготовка и провеждане на събеседвания със свидетели, засегнати лица, информатори и лица, подали сигнали за нередности;

изготвяне на доклади относно разследванията (включително доклади за посещения на предприятия, доклади от командировки и окончателни доклади, бележки по преписки, известия и кореспонденция за взаимна помощ;

проследяване на изпълнението на препоръките на OLAF;

координиране и предоставяне на помощ за разследвания, предприети от следствените служби на държавите членки;

предоставяне на доказателства в съда, ако са необходими за разследванията на OLAF;

принос към хоризонталните въпроси, свързани с разследванията;

осъществяване и поддържане на контакти във връзка с разследванията с други служби на Комисията, с институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, с международни организации и национални служби на държавите членки и трети държави.

EPSO/AD/324/16 — Разследващи служители: ръководители на екипи (степен AD 9)

Основните служебни задължения включват:

ръководене на екип от разследващи служители, които провеждат разследвания в изпълнение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:248:0001:0022:BG:PDF), включително командировки за разследване и проверки на място в държавите членки или в трети държави или инспекции на помещения, с цел събиране на информация и доказателства за преписките по разследваните случаи;

ръководене на срещи във връзка с разследвания с други служби на Комисията, други институции на ЕС, държавите членки, трети държави и международни организации;

координиране на събеседвания със свидетели, засегнати лица, информатори и лица, подали сигнали за нередности;

принос към хоризонталните въпроси, свързани с разследванията;

управление и наблюдение на работата на членовете на екипа и осигуряване на ефикасно разпределение на задачите и отговорностите между тях с цел постигане на очакваните резултати;

ефикасно ръководство, което да мотивира членовете на екипа и да им позволява да развиват своите умения и опит;

осъществяване, поддържане и координиране на контакти във връзка с разследванията с други служби на Комисията, с институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, с международни организации и национални служби на държавите членки и трети държави.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ I, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБОСНОВКА ОТНОСНО ЕЗИКОВИЯ РЕЖИМ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР

Настоящите конкурси са конкурси за специалисти, чиято цел е да се наемат на работа разследващи служители и ръководители на екипи от разследващи служители. Изискванията, посочени в раздела „ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?“ от настоящото обявление за конкурси, са в съответствие с основните изисквания на институциите на ЕС за специализирани умения, опит и знания и са съобразени с необходимостта новопостъпилите служители да могат да работят ефективно, по-специално с други членове на персонала.

По тази причина от кандидатите се изисква да изберат втория си език за конкурса от ограничен брой официални езици на ЕС. Това изискване се дължи също така на бюджетни и оперативни ограничения, както и на естеството на използваните от EPSO методи за подбор, описани в точки 1, 2 и 3 по-долу. Езиковите изисквания за настоящите конкурси са одобрени от управителния съвет на EPSO, който отчита тези фактори и други специфични изисквания, свързани с естеството на служебните задължения или с конкретните нужди на Европейската комисия.

Основната цел на настоящите конкурси е да се състави списък за бъдещи назначения на администратори, които да бъдат наети на работа в Европейската комисия. След като администраторите бъдат наети на работа, от съществено значение е те да бъдат оперативни веднага и да могат да общуват със своите колеги и ръководители. С оглед на критериите за използването на езици в процедурите за подбор на ЕС, изложени в точка 2 по-долу, Европейската комисия счита, че английският, немският и френският език са най-подходящите втори езици за целите на настоящите конкурси.

Като се има предвид, че английският, немският и френският език са най-често използваните от персонала на Европейската комисия езици за устно общуване, превод и административна комуникация, както и че обикновено тези езици се използват при общуването с трети страни, участващи в разследвания, свързани с фалшифициране, корупция, митници и търговия, кандидатите трябва да посочат поне един от тези езици сред владените от тях два задължителни езика.

Освен това се счита, че доброто владеене на английски език е от съществено значение за сътрудничеството в борбата с финансовите престъпления, корупцията и фалшифицираните стоки в международен контекст. Поради тази причина, независимо дали става въпрос за изнасянето на презентации, провеждането на обсъждания или изготвянето на доклади, доброто владеене на английски език е от съществено значение, за да се осигурят ефективно сътрудничество и обмен на информация с националните органи на държавите членки и трети държави. Затова кандидатите ще държат допълнителен тест за разбиране на английски език по време на етапа „Център за оценяване“.

Кандидатите трябва да използват своя втори език за конкурса (английски, немски или френски) при попълването на електронните формуляри за кандидатстване, а EPSO трябва да използва тези езици при общуването с кандидатите, които са подали валидни формуляри за кандидатстване, както и за някои тестове, описани в точка 3.

1.   Обосновка относно избора на езици за всяка процедура за подбор

Институциите на ЕС смятат, че решението относно специфичния езиков режим на всяка отделна процедура за подбор, и по-специално всяко ограничаване на избора на езици, трябва да бъде взето въз основа на следните съображения:

i)

Изискване новите служители да бъдат незабавно оперативни

Новопостъпилите служители трябва да бъдат незабавно оперативни и да са в състояние да изпълняват задълженията, за които са наети. Поради това EPSO трябва да гарантира, че издържалите конкурса кандидати владеят на подходящо ниво комбинация от езици, която ще им позволи да изпълняват ефективно служебните си задължения, и по-специално, че тези кандидати са в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа със своите колеги и ръководители.

Следователно може да бъде обосновано някои тестове да бъдат организирани на ограничен брой работни езици, за да се гарантира, че всички кандидати могат да работят поне на един от тези езици, независимо какъв е техният първи официален език. Ако това не бъде направено, ще възникне сериозен риск значителен брой успешно издържали конкурса кандидати да не бъдат в състояние в разумен срок да изпълняват задачите, за които са наети на работа. Освен това ще бъде пренебрегнат очевидният факт, че кандидатстващите за работа в публичната служба на ЕС лица желаят да се присъединят към международна организация, която трябва да използва работни езици, за да функционира правилно и да изпълнява задачите, възложени ѝ по силата на Договорите за ЕС.

ii)

Естество на процедурата за подбор

В някои случаи ограничаването на езиците, които кандидатите могат да изберат, може да бъде обосновано от естеството на процедурата за подбор.

В съответствие с член 27 от Правилника за длъжностните лица EPSO използва конкурси на общо основание, даващи възможност да се оценят уменията на кандидатите и да се предвиди с по-голяма точност дали кандидатите ще бъдат в състояние да изпълняват задълженията си.

Моделът „Център за оценяване“ е метод за подбор, при който кандидатите се оценяват по стандартизиран начин въз основа на различни сценарии под наблюдението на няколко членове на конкурсната комисия. При оценяването се използват рамка на компетенциите, предварително изготвена от органите по назначаването, общ метод на оценяване и съвместно вземане на решения.

Оценяването на специфичните умения по този начин позволява на институциите на ЕС да преценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, поставяйки ги в среда, сходна с тази, в която ще работят. Значителни по обем научни изследвания са показали, че моделът „Център за оценяване“, при който се прави симулация на реални работни ситуации, е най-добрият метод за преценяване на работата в реални условия. Ето защо този модел се използва в целия свят. Като се имат предвид продължителността на кариерното развитие и мобилността в рамките на институциите, този начин на оценяване е от основно значение, особено при подбора на служители на постоянен договор.

За да се гарантират оценяването на кандидатите на равни начала и тяхната способност да осъществяват контакт директно с оценителите и останалите кандидати, участващи в съответното упражнение, кандидатите се оценяват заедно в група, в която се използва общ език. За тази цел, освен ако моделът „Център за оценяване“ не се използва в конкурс с един основен език, е необходимо тестовете по модела „Център за оценяване“ задължително да се организират на ограничен брой езици.

iii)

Бюджетни и оперативни ограничения

Управителният съвет на EPSO смята по няколко причини, че би било непрактично етапът „Център за оценяване“ на даден конкурс да се организира на всички официални езици на ЕС.

На първо място, подобен подход би имал много сериозни последици, свързани с ресурсите, правейки невъзможно за институциите на ЕС да наемат персонал за своите нужди при настоящата бюджетна рамка. Освен това такъв подход няма да бъде икономически оправдан от гледна точка на европейските данъкоплатци.

На второ място, провеждането на изпитите по модела „Център за оценяване“ на всички официални езици би изисквало значителен брой устни преводачи да работят по конкурсите на EPSO, както и използването на подходящи помещения, оборудвани с кабини за устен превод.

На трето място, ще е необходим много по-голям брой членове на конкурсните комисии, които владеят различните езици, използвани от кандидатите.

2.   Критерии за избора на езици за всяка процедура за подбор

Ако от кандидатите се изисква да изберат от ограничен брой официални езици на Съюза, управителният съвет на EPSO трябва да определи за всеки отделен случай езиците, които да бъдат използвани за отделните конкурси на общо основание, като вземе предвид следното:

i)

всякакви специфични вътрешни правила относно използването на езици в съответната(ите) институция(и) или органи;

ii)

специфичните изисквания, свързани с естеството на служебните задължения и конкретните нужди на съответната(ите) институция(и);

iii)

езиците, които най-често се използват в съответната(ите) институция(и), определени въз основа на:

обявеното и доказаното владеене на езици на равнище B2 или по-високо от Общата европейска референтна рамка за езиците от активно заетите служители на ЕС на постоянен договор;

най-често срещаните целеви езици, на които се превеждат документите, предназначени за вътрешно ползване в институциите на ЕС;

най-често срещаните изходни езици, от които се превеждат изготвяните в институциите на ЕС документи, предназначени за използване извън тях;

iv)

езиците, които се използват за административна комуникация в рамките на съответната(ите) институция(и).

3.   Езици за комуникация

В настоящия раздел са описани общите правила за използването на езици за комуникация между EPSO и потенциалните кандидати. Други специфични изисквания могат да бъдат установени във всяко обявление за конкурс.

EPSO взема предвид правото на кандидатите като граждани на ЕС да общуват на своя майчин език. Освен това EPSO признава, че кандидатите, валидирали кандидатурите си, са потенциални членове на публичната служба на ЕС и се ползват от правата и задълженията, наложени им от Правилника за длъжностните лица. Ето защо институциите на ЕС считат, че EPSO следва, когато е възможно, да общува с кандидатите и да им предоставя информация относно техните кандидатури на всички официални езици на ЕС. За тази цел постоянното съдържание на уебсайта на EPSO, обявленията за конкурси и общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание, ще се публикуват на всички официални езици.

Езиците, на които се попълва електронният формуляр за кандидатстване, се посочват във всяко обявление за конкурс. Указанията за попълването на формуляра за кандидатстване трябва да се предоставят на всички официални езици. Тези разпоредби ще важат през преходния период, който е необходим за създаването на процедура за подаване на първоначални електронни кандидатури на всички официални езици.

За да бъде общуването бързо и ефикасно, след валидирането на първоначалната кандидатура общата комуникация на EPSO с всички кандидати ще се извършва на ограничен брой официални езици на ЕС. Това ще бъде първият или вторият език на кандидата, както е посочено в съответното обявление за конкурс.

Кандидатите могат да се свързват с EPSO на всеки един от официалните езици на ЕС, но за да може EPSO да обработва техните запитвания по-ефективно, кандидатите се насърчават да използват ограничен брой езици, за които служителите на EPSO са в състояние да осигурят незабавно езиково покритие, без да е необходимо да се прибягва до писмен превод.

Някои тестове също могат да се държат на ограничен брой официални езици на ЕС, за да се гарантира, че кандидатите притежават изискваното равнище на езикови умения за участие във фазата на оценяване на конкурсите на общо основание. Езиците на различните тестове ще се посочват във всяко обявление за конкурс.

Институциите на ЕС смятат, че по този начин се осигурява справедлив и подходящ баланс между интересите на службата и принципа на многоезичието и недискриминацията по език. Задължението кандидатите да изберат втори език, който е различен от първия (обикновено майчиния език или език, който владеят на равностойно ниво), гарантира, че съпоставянето на кандидатите може да се извърши на равни начала.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ II, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

EPSO/AD/323/16

1.   Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията (степен AD 7)

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 6 години като следовател, полицейски служител или друг служител по правоприлагане, занимаващ се с разследвания, насочени срещу финансовата престъпност и корупцията в публичната сфера и целящи защитата на обществените финансови интереси.

ИЛИ

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 7 години като следовател, полицейски служител или друг служител по правоприлагане, занимаващ се с разследвания, насочени срещу финансовата престъпност и корупцията в публичната сфера и целящи защитата на обществените финансови интереси.

Кандидатите трябва да са придобили своя професионален опит в правоприлагащ орган/агенция, в съдебната власт или публичната администрация на държава членка, в институция/агенция/орган на Европейския съюз или в международна организация.

За подробности относно дипломите вж. приложение I към Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

2.   Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки (степен AD 7)

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 6 години като следовател, полицейски или митнически служител или друг служител по правоприлагане, занимаващ се с разследване на измами или нередности, засягащи финансовите интереси на държава членка или на ЕС.

ИЛИ

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 7 години като следовател, полицейски или митнически служител или друг служител по правоприлагане, занимаващ се с разследване на измами или нередности, засягащи финансовите интереси на държава членка или на ЕС.

Кандидатите трябва да са придобили своя професионален опит в митническите органи на държавите членки, в други правоприлагащи агенции или в институции на ЕС, които разполагат с правомощия за разследване на измами и нередности в ущърб на финансовите интереси на Европейския съюз или на финансовите интереси на държавите членки.

За подробности относно дипломите вж. приложение I към Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

EPSO/AD/324/16 — Разследващи служители: ръководители на екипи (степен AD 9)

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 4 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 10 години в правоприлагаща агенция/правоприлагащ орган, в съдебната власт или в публичната администрация на държава членка, в институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, в международна организация или в митническите органи на държавите членки като следовател, прокурор или магистрат, занимаващ се с разследване на измами или нередности, които са в ущърб на финансовите интереси на Европейския съюз или на финансовите интереси на държавите членки.

Тези 10 години трябва да включват най-малко 4 години професионален опит в управлението или координирането на персонал при упражняване на действителни отговорности в управлението на персонала и да включват най-малко 2 години професионален опит като прокурор или съдия, ръководещ екипи за разследване, или като началник на екип от следователи, занимаващ се с административни или съдебни разследвания.

ИЛИ

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверена с диплома и последвана от подходящ професионален опит с продължителност най-малко 11 години в правоприлагаща агенция/правоприлагащ орган, в съдебната власт или в публичната администрация на държава членка, в институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, в международна организация или в митническите органи на държавите членки като следовател, прокурор или магистрат, занимаващ се с разследване на измами или нередности, които са в ущърб на финансовите интереси на Европейския съюз или на финансовите интереси на държавите членки.

Тези 11 години трябва да включват най-малко 4 години професионален опит в управлението или координирането на персонал при упражняване на действителни отговорности в управлението на персонала и да включват най-малко 2 години професионален опит като прокурор или съдия, ръководещ екипи за разследване, или като началник на екип от следователи, занимаващ се с административни или съдебни разследвания.

За да прецени опита на ръководни или координационни длъжности, конкурсната комисия ще вземе предвид предоставената от кандидатите съществена информация, а именно:

наименование и точно описание на заеманите длъжности и продължителност на заемане на тези длъжности;

брой на подчинените служители;

брой йерархични нива над и под заеманата длъжност, както и брой длъжности на същото ниво.

Професионалният опит се взема под внимание само ако е придобит в своята цялост след получаване на дипломата, даваща достъп до конкурса.

За подробности относно дипломите вж. приложение I към Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ III, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При подбора по квалификации конкурсната комисия взема под внимание следните критерии:

EPSO/AD/323/16

1.   Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията (степен AD 7)

1.

Професионален опит в провеждането на разследвания, целящи защитата на финансовите интереси на ЕС в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията или тежките нарушения, извършени от служители на ЕС.

2.

Диплома за завършено висше образование — в допълнение към дипломата, изисквана за достъп до конкурса — свързана с естеството на служебните задължения, описани за този профил.

3.

Квалификация в допълнение към тази, изисквана за достъп до конкурса, от най-малко 480 часа обучение, свързано с естеството на служебните задължения, описани за този профил, и удостоверено със сертификат.

4.

Професионален опит от участие в проверки на място или инспекции на помещения и събеседвания в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията и тежките нарушения, извършени от служители на ЕС, проведени в рамките на административни или съдебни разследвания.

5.

Професионален опит в изготвянето на доклади относно разследвания, като например доклади от командировки, окончателни доклади, аналитични доклади, бележки към преписки и др.

6.

Професионален опит в организирането и провеждането на обучения, свързани с някое от служебните задължения, описани за този профил.

7.

Професионален опит в даването на презентации по теми, свързани с някое от служебните задължения, описани за този профил (на конференции, семинари, работни срещи).

8.

Професионален опит от работата в международна среда или с международни организации във връзка със служебните задължения, описани за този профил.

9.

Професионален опит от участието в дейности по разследване или от координирането на такива дейности, отнасящи се до повече от една държава членка или трета държава.

10.

Професионален опит в координирането на въпроси, свързани с борбата с измамите, между звената на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

11.

Професионален опит в координирането на въпроси, свързани с борбата с измамите, между международни организации.

12.

Професионален опит в координирането на въпроси, свързани с борбата с измамите, между национални служби.

2.   Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки (степен AD 7)

1.

Професионален опит в провеждането на разследвания, целящи защитата на финансовите интереси на ЕС в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

2.

Диплома за завършено висше образование — в допълнение към дипломата, изисквана за достъп до конкурса — свързана с естеството на служебните задължения, описани за този профил.

3.

Квалификация в допълнение към тази, изисквана за достъп до конкурса, от най-малко 480 часа обучение, свързано с естеството на служебните задължения, описани за този профил, и удостоверено със сертификат.

4.

Професионален опит в провеждането на проверки на място или на командировки за разследвания в трети държави и събеседвания в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

5.

Професионален опит в изготвянето на доклади относно разследвания, като например доклади от командировки, окончателни доклади, аналитични доклади, бележки към преписки.

6.

Професионален опит в организирането и провеждането на обучения, свързани с някое от служебните задължения, описани за този профил.

7.

Професионален опит в даването на презентации по теми, свързани с някое от служебните задължения, описани за този профил (на конференции, семинари, работни срещи).

8.

Професионален опит от работата в международна среда или с международни организации във връзка със служебните задължения, описани за този профил.

9.

Професионален опит в извличането и анализа на информация от различни бази данни в рамките на дейностите по разследване.

EPSO/AD/324/16 — Разследващи служители: ръководители на екипи (степен AD 9)

1.

Професионален опит в провеждането на разследвания, целящи защитата на финансовите интереси на ЕС, във връзка със служебните задължения, описани за този конкурс.

2.

Диплома за завършено висше образование — в допълнение към дипломата, изисквана за достъп до конкурса — свързана с естеството на служебните задължения, описани за този конкурс.

3.

Квалификация в допълнение към тази, изисквана за достъп до конкурса, от най-малко 480 часа обучение, свързано с естеството на служебните задължения, описани за този конкурс, и удостоверено със сертификат.

4.

Професионален опит в ръководенето на проверки на място или инспекции на помещения и събеседвания, във връзка със служебните задължения, описани за този конкурс, проведени в рамките на административни или съдебни разследвания.

5.

Професионален опит в изготвянето или редактирането на доклади относно разследвания, като например доклади от командировки, окончателни доклади, аналитични доклади, бележки към преписки и др.

6.

Професионален опит в организирането и провеждането на обучения, свързани с някое от служебните задължения, описани за този конкурс.

7.

Професионален опит в организирането и провеждането на заседания в международна среда или международни организации във връзка със служебните задължения, описани за този конкурс.

8.

Професионален опит от най-малко 2 години в допълнение към опита, изискван за достъп до конкурса, като ръководител на екип от следователи, провеждащи разследвания във връзка със служебните задължения, описани за този конкурс.

9.

Професионален опит в ръководенето на дейности по разследване или в координирането на такива дейности, отнасящи се до повече от една държава членка или трета държава.

10.

Професионален опит в координирането на въпроси, свързани с борбата с измамите, между институции на ЕС.

11.

Професионален опит в координирането на въпроси, свързани с борбата с измамите, между международни организации.

12.

Професионален опит в координирането на въпроси, свързани с борбата с измамите, между национални служби.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ IV, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


Top