Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_001_BG

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
10.Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали
TOM 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

10.   Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1971

L 073

14

 

 

31971D0142

 

 

 

Решение на Съвета от 22 март 1971 година относно засилване на сътрудничеството между централните банки на държавите-членки на Европейската икономическа общност

3

1977

L 088

9

 

 

31977D0270

 

 

 

Решение на Съвета от 29 март 1977 година за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

4

1977

L 088

11

 

 

31977D0271

 

 

 

Решение на Съвета от 29 март 1977 година за прилагане на Решение 77/270/Евратом, с което се упълномощава Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

6

1978

L 316

21

 

 

31978D0897

 

 

 

Решение на Съвета от 30 октомври 1978 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания за мобилизиране на вземанията, притежавани от държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ

7

1978

L 316

22

 

 

21978A1110(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания относно мобилизирането на вземанията, притежание на държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ

8

1988

L 178

5

 

 

31988L0361

 

 

 

Директива на Съвета от 24 юни 1988 година за прилагане на член 67 от Договора

10

1990

L 112

26

 

 

31990D0212

 

 

 

Решение на Съвета от 23 април 1990 година за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

24

1991

L 059

19

 

 

31991D0115

 

 

 

Решение на Съвета от 25 февруари 1991 година за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

25

1993

L 332

1

 

 

31993R3603

 

 

 

Регламент (EО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 година за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора

27

1993

L 332

4

 

 

31993R3604

 

 

 

Регламент (EО) № 3604/93 на Съвета от 13 декември 1993 година за уточняване на дефинициите за прилагането на забраната за привилегирован достъп, посочена в член 104а от Договора

30

1993

L 332

7

 

 

31993R3605

 

 

 

Регламент (EО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 година за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

33

1994

L 084

41

 

 

31994D0179

 

 

 

Решение на Съвета от 21 март 1994 година за изменение на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането, необходимо за повишаване на безопасността и ефективността на атомните електроцентрали в определени страни, които не са държави-членки

36

1995

L 257

1

 

 

31995R2494

 

 

 

Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 година относно хармонизираните индекси на потребителските цени

39

1996

L 051

48

 

 

31996D0174

 

 

 

Решение на Съвета от 26 февруари 1996 година за изменение на Решение 91/115/EИО за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

43

1996

L 229

3

 

 

31996R1749

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 година относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени

45

1996

L 296

8

 

 

31996R2214

 

 

 

Регламент (EO) № 2214/96 на Комисията от 20 ноември 1996 година относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ (текст от значение за ЕИП)

53

1996

L 309

1

 

 

31996R2271

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 година относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него

75

1997

L 162

1

 

 

31997R1103

 

 

 

Регламент (EО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 година относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еурото

81

1997

L 209

1

 

 

31997R1466

 

 

 

Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

84

1997

L 209

6

 

 

31997R1467

 

 

 

Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

89

1997

L 340

24

 

 

31997R2454

 

 

 

Регламент (EO) № 2454/97 на Комисията от 10 декември 1997 година относно условията по прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минимални стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ (текст от значение за ЕИП)

95

1998

L 058

1

 

 

31998R0448

 

 

 

Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 за разпределение на косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA)

97

1998

L 139

1

 

 

31998R0974

 

 

 

Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еурото

112

1998

L 139

6

 

 

31998R0975

 

 

 

Регламент (EО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните еуро монети

117

1998

L 214

12

 

 

31998R1687

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно обхвата на стоки и услуги от хармонизираните индекси на потребителските цени

120

1998

L 214

23

 

 

31998R1688

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1688/98 на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно географското покритие и покритието на населението в хармонизирания индекс на потребителските цени

131

1998

L 225

29

 

 

31998D0501

 

 

 

Решение на Комисията от 24 юли 1998 година относно някои специфични сделки, установени в работата по Протокола за процедурата при прекомерен дефицит за прилагане на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета за хармонизиране на изчисляването на брутния национален продукт по пазарни цени (нотифицирано под номер С(1998) 2204) (текст от значение за ЕИП)

133

1998

L 335

30

 

 

31998R2646

 

 

 

Регламент (EO) № 2646/98 на Комисията от 9 декември 1998 година за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

137

1998

L 340

33

 

 

31998D0715

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 1998 година като пояснение на приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността по въпроса за принципите за измерване на цените и обемите (нотифицирано под номер С(1998) 3685) (текст от значение за ЕИП)

140

1998

L 358

109

 

 

31998D0743

 

 

 

Решение на Съвета от 21 декември 1998 година относно подробните разпоредби за състава на Икономическия и финансов комитет

157

1999

C 241

9

 

 

31999Y0826(01)

 

 

 

Известие на Комисията за техническа корекция на метода за определяне на референтния и сконтовия лихвен процент (1999/C 241/09) (текст от значение за ЕИП)

159

1999

L 005

71

 

 

31999D0008

 

 

 

Решение на Съвета от 31 декември 1998 година за приемане на устава на Икономическия и финансов комитетПРИЛОЖЕНИЕ

160

1999

L 052

2

 

 

31999R0423

 

 

 

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета от 22 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 относно деноминациите и техническите спецификации на еуромонетите, предназначени за обращение

163

1999

L 192

9

 

 

31999R1617

 

 

 

Регламент (EO) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при третирането на застраховането в хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (EO) № 2214/96 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

165

1999

L 214

1

 

 

31999R1749

 

 

 

Регламент (EО) № 1749/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 относно подиндексите на хармонизираните индекси на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

167

1999

L 266

1

 

 

31999R2166

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 относно минималните стандарти при третирането на продукти в секторите на здравеопазването, образованието и социалната закрила в хармонизирания индекс на потребителските цени

197

2000

L 029

4

 

 

32000R0264

 

 

 

Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочната статистика на публичните финанси

200

2000

L 058

1

 

 

32000R0475

 

 

 

Регламент (ЕО) № 475/2000 на Съвета от 28 февруари 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3605/93 за прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

203

2000

L 172

3

 

 

32000R1500

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1500/2000 на Комисията от 10 юли 2000 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на разходите и приходите на сектор Държавно управление

205

2000

L 257

28

 

 

32000D0604

 

 

 

Решение на Съвета 2000/604/ЕО от 29 септември 2000 година относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика

213

2000

L 287

19

 

 

32000R2488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета от 10 ноември 2000 година за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1294/1999 и (ЕО) № 607/2000, както и на член 2 от Регламент (ЕО) № 926/98

217

2000

L 290

1

 

 

32000R2516

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 година за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA 95) относно данъците и социалните вноски и за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета

236

2000

L 300

1

 

 

32000R2595

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2595/2000 на Съвета от 27 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1103/97 относно определени разпоредби, свързани с въвеждането на еурото

238

2000

L 300

14

 

 

32000R2601

 

 

 

Регламент (EО) № 2601/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно момента на въвеждане на покупните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

239

2000

L 300

16

 

 

32000R2602

 

 

 

Регламент (EО) № 2602/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за отчитане на намаленията на цените в хармонизирания индекс на потребителските цени (текст от значение за ЕИП)

241

2001

L 139

3

 

 

32001R0995

 

 

 

Регламент (ЕО) № 995/2001 на Комисията от 22 май 2001 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA-95) относно данъците и социалните вноски

243

2001

L 163

14

 

 

32001R1205

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1205/2001 на Комисията от 19 юни 2001 година за изменение за първи път на Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета за поддържане на замразяването на средства по отношение на г-н Милошевич и свързаните с него лица

249

2001

L 261

46

 

 

32001R1920

 

 

 

Регламент (EО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглеждане на цени на услуги, пропорционални на стойността на сделките, в хармонизирания индекс на потребителските цени, и за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 (текст от значение за ЕИП)

251

2001

L 261

49

 

 

32001R1921

 

 

 

Регламент (EО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (EО) № 2602/2000 (текст от значение за ЕИП)

254

2001

L 339

50

 

 

32001D0923

 

 

 

Решение на Съвета от 17 декември 2001 година за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл)

257

2001

L 339

55

 

 

32001D0924

 

 

 

Решение на Съвета от 17 декември 2001 година за разширяване на действиeто на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл) в държавите-членки, които не са приели еурото като единна валута

262

2001

L 344

1

 

 

32001R2558

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2558/2001 на Европейския Парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно прекласификацията на паричните потоци по споразумения за суап и лихвен форуърд (текст от значение за ЕИП)

263

2002

L 021

3

 

 

32002R0113

 

 

 

Регламент (ЕО) № 113/2002 на Комисията от 23 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им (текст от значение за ЕИП)

267

2002

L 053

1

 

 

32002R0332

 

 

 

Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 година за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки

274

2002

L 055

23

 

 

32002R0351

 

 

 

Регламент (ЕО) № 351/2002 на Комисията от 25 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета относно позоваванията на ESA 95

277


10/ 001

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31971D0142


L 073/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 март 1971 година

относно засилване на сътрудничеството между централните банки на държавите-членки на Европейската икономическа общност

(71/142/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 105, параграф 1 от него,

като взе предвид заключителното комюнике на конференцията на държавните или на правителствените ръководители, състояла се на 1 и 2 декември 1969 г. в Хага, и по-специално точка 8 от него,

като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки от 22 март 1971 г., отнасяща се до етапното изграждане на икономическия и паричен съюз на Общността (1), и по-специално точка III, параграф 5 от нея,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че горепосочената резолюция предвижда засилване на сътрудничеството между централните банки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки координират паричните и кредитните си политики при зачитане на определените от Съвета насоки на общата икономическа политика.

Член 2

В този смисъл централните банки се приканват, в границите на техните компетенции и на техните отговорности:

а)

да съгласуват валутната и кредитната си политика в Комитета на управителите на централните банки;

б)

да определят общите насоки, които всяка трябва да спазва, по-специално по отношение състоянието на банковата ликвидност, условията за предлагането на кредит и нивото на лихвените проценти;

в)

да определят практическите методи за осъществяване на тази процедура.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 1971 година.

За Съвета

Председател

M. COINTAT


(1)  ОВ L 28, 27.3.1971 г., стр. 1.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4


31977D0270


L 088/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 март 1977 година

за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

(77/270/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 2, 172 и 203 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че използването на ядрената енергия може да намали прекомерната зависимост на Общността от външни енергийни източници и съответно да подобри условията, при които се осъществява вносът на енергия;

като има предвид, че при настоящите технически и икономически условия използването на ядрената енергия за производство на електроенергия е икономически изгодно и по-резултатно от използването на петролни продукти;

като има предвид допълнителните инвестиции, необходими за атомните централи в сравнение с тези за конвенционалните, прибавени към разходите, свързани с растящите цени на петролните продукти, които засягат експлоатационните разходи на съществуващите конвенционални електроцентрали, което заставя производителите на електроенергия да ползват все по-големи заемни средства;

като има предвид член 2, буква в) от Договора, според който Общността има за задача да подпомага инвестициите и осигурява, особено чрез насърчаване на сдруженията на предприятия, създаването на основните съоръжения, необходими за развитието на ядрената енергетика в Общността; като има предвид, че за осигуряването на средства за финансиране на атомни електроцентрали следва да се изготвят съответни процедури за предоставяне и получаване на заеми; като има предвид, че такава мярка е явно необходима за постигането на целта, заложена в член 2, буква в) от Договора, макар и в Договора да не са предвидени необходимите правомощия;

като има предвид нуждата от нарастване на финансовия потенциал предвид значителния размер на необходимите средства; като има предвид, че Общността може да окаже съществена по размер финансова подкрепа в тази област;

като има предвид, че Общността е длъжна да използва всички налични средства за подпомагане постигането на целите, предвидени в новата стратегия за общата енергийна политика,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение упълномощава Комисията да предоставя заеми от името на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и в определени от Съвета размери, като сумите се отпускат за финансиране на инвестиционни проекти, свързани с промишленото производство на електроенергия от атомни електроцентрали и промишлени горивни инсталации.

Комисията получава заемни средства в не по-голям от размера на поисканите от нея заеми.

Сделките по получаване на заемни средства и свързаните с тях сделки по предоставяне на заеми се осъществяват в една и съща валута и при еднакви условия по отношение на изплащането на главницата и плащането на лихви. Разходите на Общността по сключването и осъществяването на всяка сделка са за сметка на съответните получатели на заемни средства.

Член 2

Условията за предоставяне на заем се уговарят от Комисията в интерес на Общността, като се вземат предвид условията на капиталовите пазари и ограниченията, наложени от срока на заемите.

Член 3

Комисията взема решение относно предоставянето на всеки отделен заем. Нейните решения се основават по-специално на принципа за предимство на ресурсите, използвани при най-изгодни условия за съоръжения с оптимален размер.

Заемите се гарантират по обичаен в банковата практика начин.

Член 4

Комисията редовно информира Съвета и Европейския парламент относно приходите и разходите, произтичащи от договарянето и обслужването на емитираните и предоставени заеми от Евратом. Всяка година Комисията представя отчет за заемната си политика и съответни бюджетни предварителни оценки.

Член 5

Финансовият контрол и проверка се извършват в съответствие с Финансовия регламент от 25 април 1973 г., приложим към общия бюджет на Европейските общности (3).

Съставено в Брюксел на 29 март 1977 година.

За Съвета

Председател

T. BENN


(1)  ОВ C 157, 14.7.1975 г., стр. 35.

(2)  ОВ C 248, 29.10.1975 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 116, 1.5.1973 г., стр. 1.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6


31977D0271


L 088/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 март 1977 година

за прилагане на Решение 77/270/Евратом, с което се упълномощава Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

(77/271/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (1), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че определеният максимален размер на заемите, които Комисията е упълномощена да предоставя от името на Европейската общност за атомна енергия, е 500 милиона европейски разчетни единици;

като има предвид, че Комисията следва да информира Съвета, когато общата сума на сключените сделки достигне 300 милиона европейски разчетни единици, така че Съветът може да реши, в светлината на придобития опит, да определи нов максимален размер на заемните средства.

РЕШИ:

Член единствен

Заемните средства, предвидени в член 1 от Решение 77/270/Евратом, могат да бъдат договорирани в размер, чиято обща стойност не надвишава 500 милиона европейски разчетни единици; европейската разчетна единица е определена в Решение 75/250/ЕИО (2).

Когато общата сума на сключените сделки достигне 300 милиона европейски разчетни единици, Комисията информира Съвета, който във възможно най-кратък срок единодушно взема решение относно определянето на нов общ размер на заемните средства.

Съставено в Брюксел на 29 март 1977 година.

За Съвета

Председател

T. BENN


(1)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 104, 24.4.1975 г., стр. 35.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7


31978D0897


L 316/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 октомври 1978 година

относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания за мобилизиране на вземанията, притежавани от държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ

(78/897/EИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Решение 71/143/EИО на Съвета от 22 март 1971 г. за определяне на механизми за средносрочна финансова помощ (1), последно изменено с Решение 78/49/EИО (2), и по-специално членове 1 и 4 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид становището на Паричния комитет от 28 февруари 1978 г.,

като има предвид, че Решение 78/49/EИО предвижда в случаите, когато една или повече държави-членки, които са кредитори в системата за средносрочна финансова помощ, изпитват затруднения или са сериозно застрашени от затруднения, свързани с платежния си баланс, да се пристъпи към мобилизиране на вземанията на тази държава или на тези държави; като има предвид, че решението предвижда тази мобилизация на вземанията да се осъществи чрез изплащане, inter alia, от външен за системата източник или посредством съгласувани действия на държавите-членки с други международни организации, или посредством споразумение с такива организации;

като има предвид, че Банката за международни разплащания е организация, способна да предостави подобно рефинансиране,

РЕШИ:

Член 1

1.   Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания за мобилизиране на вземанията, притежание на държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ се одобрява от името на Общността.

2.   Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е упълномощен да определи лицето, което е оправомощено да подпише споразумението, за да обвърже Общността.

Съставено в Люксембург на 30 октомври 1978 година.

За Съвета

Председател

J. ERTL


(1)  ОВ L 73, 27.3.1971 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 14, 18.1.1978 г., стр. 14.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

8


21978A1110(02)


L 316/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания относно мобилизирането на вземанията, притежание на държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ

Господине,

Банката за международен разплащания (BIS) би могла да сключи кредитни стендбай споразумения с централните банки на държавите кредиторки при искане от тяхна страна.

Тези споразумения могат да бъдат сключени в размер на общата сума, платена в механизмите от държавата кредиторка, с горна граница от 2 725 милиона отчетни единици, съответстващи на половината от тавана на бъдещото задължение на държавите-членки.

Практическите подробности на всяко стендбай споразумение ще бъдат определени в договор между BIS и съответната централна банка. Някои от условията, които BIS ще е готова да прилага, могат да бъдат посочени веднага:

Първоначалният ангажимент на BIS за всеки стендбай кредит ще бъде за две години с възможност за подновяване за други периоди, като не надвишават общо пет години.

При откриване на кредитите и при всяко подновяване BIS взима комисиона. Също така се разбира, че с цел необходимото управление на собствената си ликвидност първият транш няма да бъде отпускан по-рано от един месец от подписването на стендбай споразумението. Траншовете ще се правят във валутите на разположение на BIS в момента на сключване на споразуменията, най-вероятно в американски долари; те ще бъдат за периоди, които ще се договарят с оглед на ресурсите на Банката, по всяка вероятност три или шест месеца. Условията ще бъдат еднакви с прилаганите от BIS към момента, за сделки, сключвани при сходни условия, т.е. близки до пазарните проценти. Обичайно тези проценти ще са малко над Libor. В случай обаче, че на BIS се наложи да прибегне до пазара, за да набави необходимите средства, приложените проценти може да достигнат максимум, равен на Libor плюс съответен марж.

Ще Ви бъда задължен, ако ме информирате дали Съветът на Европейските общности е съгласен с гореизложеното.

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

За Банката за международни разплащания

Господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмото с днешна дата, в което пише следното:

„Банката за международен разплащания (BIS) би могла да сключи кредитни стендбай споразумения с централните банки на държавите кредиторки при искане от тяхна страна.

Тези споразумения могат да бъдат сключени в размер на общата сума, платена в механизмите от държавата кредиторка, с горна граница от 2 725 милиона отчетни единици, съответстващи на половината от тавана на бъдещото задължение на държавите-членки.

Практическите подробности на всяко стендбай споразумение ще бъдат определени в договор между BIS и съответната централна банка. Някои от условията, които BIS ще е готова да прилага, могат да бъдат посочени веднага:

Първоначалният ангажимент на BIS за всеки стендбай кредит ще бъде за две години с възможност за подновяване за други периоди, като не надвишават общо пет години.

При откриване на кредитите и при всяко подновяване BIS взима комисиона. Също така се разбира, че с цел необходимото управление на собствената си ликвидност първият транш няма да бъде отпускан по-рано от един месец от подписването на стендбай споразумението. Траншовете ще се правят във валутите на разположение на BIS в момента на сключване на споразуменията, най-вероятно в американски долари; те ще бъдат за периоди, които ще се договарят с оглед на ресурсите на Банката, по всяка вероятност три или шест месеца. Условията ще бъдат еднакви с прилаганите от BIS към момента, за сделки, сключвани при сходни условия, т.е. близки до пазарните проценти. Обичайно тези проценти ще са малко над Libor. В случай обаче, че на BIS се наложи да прибегне до пазара, за да набави необходимите средства, приложените проценти може да достигнат максимум, равен на Libor плюс съответен марж.

Ще Ви бъда задължен, ако ме информирате дали Съветът на Европейските общности е съгласен с гореизложеното.“

Имам честта да Ви информирам, че Съветът на Европейските общности е съгласен със съдържанието на Вашето писмо.

Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.

От името на Съвета на Европейските общности


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

10


31988L0361


L 178/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 24 юни 1988 година

за прилагане на член 67 от Договора

(88/361/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 69 и член 70, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, внесено след консултация с Паричния комитет (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че според член 8а от Договора вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на капитали, без да засяга другите разпоредби на Договора,

като има предвид, че държавите-членки следва да имат възможност да предприемат нужните мерки за регулиране на ликвидността на банките; като има предвид, че тези мерки следва да се ограничават само до постигането на тази конкретна цел,

като има предвид, че при нужда държавите-членки следва да имат възможност да предприемат мерки за ограничаване, временно и в рамките на подходящи процедури на Общността, краткосрочните движения на капитали, които могат сериозно да накърнят осъществяването на тяхната парична политика и политиката им по отношение на обменните курсове, дори и ако липсва видимо различие в икономическата основа,

като има предвид, че в интерес на прозрачността е целесъобразно в съответствие с тази директива да бъде посочен обхватът на преходните мерки, приети в полза на Кралство Испания и Португалската република с Акта за присъединяване от 1985 г. в областта на движенията на капитали,

като има предвид, че при условията на членове от 61 до 66 и членове от 222 до 232, съответно, от Акта за присъединяване от 1985 г. Кралство Испания и Португалската република могат да отложат либерализирането на отделни движения на капитали като изключение от задълженията, изложени в Първата директива на Съвета от 11 май 1960 г. за прилагане на член 67 от Договора (3), последно изменена с Директива 86/566/ЕИО (4); като има предвид, че Директива 86/566/ЕИО също предвижда прилагането на режим за преходни правила, които се прилагат в полза на тези две държави-членки във връзка със задълженията им да либерализират движенията на капитали; като има предвид, че е целесъобразно тези две държави-членки да имат възможност да отложат изпълнението на новите задължения за либерализиране, които произтичат от настоящата директива,

като има предвид, че Република Гърция и Ирландия са изправени, макар и до различна степен, пред трудни ситуации, свързани с платежния баланс, и високо равнище на външна задлъжнялост; като има предвид, че незабавното и пълно либерализиране на движенията на капитали от страна на тези две държави-членки ще ги затрудни да продължат прилагането на мерките, които са предприели, за да подобрят външната си позиция и да засилят способността на своите финансови системи да се приспособят към изискванията на интегрирания финансов пазар в Общността; като има предвид, че в съответствие с член 8в от Договора и с оглед на особените обстоятелства в тези две държави-членки е уместно да им бъде дадено още време, за да изпълнят задълженията, произтичащи от настоящата директива,

като има предвид, че доколкото пълното либерализиране на движенията на капитали в някои държави-членки и особено в граничните райони може да доведе до трудности на пазара за втори жилища; като има предвид, че действащото национално законодателство, което регулира тези продажби, не трябва да бъде засегнато от влизането в сила на настоящата директива;

като има предвид, че периодът за въвеждане на настоящата директива в сила следва да се използва, за да се даде възможност на Комисията да представи предложения за премахването или намаляването на рисковете от нарушаване, избягване на данъчно облагане и неплащане на данъци, които произтичат от различията в националните системи за данъчно облагане, и Съветът да има възможност да изрази становище по тези предложения,

като има предвид, че в съответствие с член 70, параграф 1 от Договора Общността полага усилия за постигане на възможно най-висока степен на либерализиране по отношение на движението на капитали между нейните граждани и тези от трети страни,

като има предвид, че големите по обем краткосрочни движения на капитали до и от трети страни сериозно могат да накърнят паричното или финансовото положение на държавите-членки или да причинят сериозни сътресения на валутните пазари; като има предвид, че такива тенденции могат да накърнят единството на Европейската парична система, доброто функциониране на вътрешния пазар и постепенното изграждане на икономическия и валутен съюз; като има предвид, че поради това е уместно да се създадат условия за съгласувани действия от страна на държавите-членки, когато това е необходимо,

като има предвид, че настоящата директива заменя Директива 72/156/ЕИО на Съвета от 21 март 1972 г. относно регулирането на международните капиталови потоци и неутрализирането на нежеланото въздействие върху вътрешната ликвидност (5); като има предвид, че Директива 72/156/ЕИО съответно трябва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Без да се засягат следните разпоредби, държавите-членки премахват ограниченията относно движението на капитали между лица, които живеят в държавите-членки. За да се улесни прилагането на настоящата директива, движението на капитали се категоризира в съответствие с номенклатурата в приложение I.

2.   Преводите, свързани с движения на капитали, се извършват при същите условия на обменния курс както преводите за плащания по текущите сделки.

Член 2

Държавите-членки нотифицират Комитета на управителите на централните банки, Паричния комитет и Комисията най-късно до датата на влизането им в сила за актовете за регулиране на ликвидността на банките, които имат специално отражение върху капиталовите сделки на кредитните институции с чуждестранни лица.

Тези актове се ограничават до нужното за целите на националното парично регулиране. Паричният комитет и Комитетът на управителите на централните банки представят на Комисията становищата си по този въпрос.

Член 3

1.   Когато краткосрочни движения на капитали с особено голям обем създават голямо напрежение на валутните пазари и водят до сериозни сътресения при осъществяването на паричните и валутните политики на държавите-членки, които се изразяват по-конкретно в силни колебания на вътрешната ликвидност, след консултации с Паричния комитет и с Комитета на управителите на централните банки Комисията може да разреши на тази държава-членка да предприеме по отношение на движенията на капитали в приложение II защитни мерки при условия и подробности, определени от Комисията.

2.   Съответната държава-членка може, ако е необходимо, в неотложни случаи сама да предприеме посочените по-горе защитни мерки. Комисията и другите държави-членки се информират за подобни мерки най-късно до датата на влизането им в сила. След консултации с Паричния комитет и с Комитета на управителите на централните банки Комисията решава дали съответната държава-членка може да продължи да прилага тези мерки, или трябва да ги измени или отмени.

3.   Решенията на Комисията съгласно параграфи 1 и 2 могат да бъдат отменени или изменени от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство.

4.   Срокът на прилагане на защитните мерки, предприети в съответствие с настоящия член, не може да бъде по-дълъг от шест месеца.

5.   Съветът проучва преди 31 декември 1992 г. на основата на доклад от Комисията и след излагане на становище на Паричния комитет и Комитета на управителите на централните банки, дали разпоредбите на настоящия член все още са уместни с оглед на техните принципи и подробности и във връзка с изискванията, на които те са предназначени да отговорят.

Член 4

Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да предприемат всички необходими мерки, inter alia, за да предотвратят нарушаването на техните законови и подзаконови разпоредби, по-специално в областта на данъчното облагане и финансовия надзор върху финансовите институции, или да определят процедури за деклариране на движенията на капитали за нуждите на административната или статистическата информация.

Прилагането на тези мерки и процедури не може да има за последица възпрепятстването на движенията на капитали, които се извършват в съответствие с правото на Общността.

Член 5

По отношение на Кралство Испания и Португалската република в съответствие с номенклатурата на движенията на капитали в приложение I обхватът на разпоредбите на Акта за присъединяване от 1985 г. в областта на движението на капитали се определя според приложение III.

Член 6

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1990 г. Те незабавно информират Комисията за това. Те също оповестяват, най-късно до датата на влизането ѝ в сила, всяка нова мярка или изменение на разпоредбите, които регулират движенията на капитали, изброени в приложение I.

2.   Кралство Испания и Португалската република, като за тези две държави не се засягат членове от 61 до 66 и членове от 222 до 232 от Акта за присъединяване от 1985 г., както и Република Гърция и Ирландия могат временно да продължат да прилагат ограниченията на движенията на капитали, изброени в приложение IV, при спазване на условията и сроковете, определени в същото приложение.

Ако преди изтичането на срока за либерализиране на движенията на капитали, посочени в списъци III и IV от приложение IV, Португалската република или Република Гърция счетат, че не са в състояние да продължат либерализирането, по-специално поради трудности, свързани с платежния баланс, или поради недостатъчната приспособеност на националната финансова система, Комисията, по искане на едната или другата от тези държави-членки, в сътрудничество с Паричния комитет прави преглед на икономическото и финансовото положение в съответната държава. На основата на резултатите от това проучване Комисията предлага на Съвета да удължи срока за либерализиране на всички или някои от посочените движения на капитали. Съветът действа в съответствие с процедурата, определена в член 69 от Договора.

3.   Кралство Белгия и Великото херцогство Люксембург могат временно да продължат да поддържат двойния валутен пазар при условията и в сроковете, определени в приложение V.

4.   Действащите национални нормативни актове, които регулират покупките на втори жилища, могат да бъдат запазени, докато Съветът приеме по-нататъшни разпоредби в тази област в съответствие с член 69 от Договора. Тази разпоредба не засяга приложимостта на други разпоредби от правото на Общността.

5.   Комисията представя на Съвета до 31 декември 1988 г. предложения за премахване или намаляване на рисковете от деформации, частично плащане и неплащане на данъците, свързани с различията в националните системи за данъчно облагане на спестяванията и за контрол върху прилагането на тези системи.

Съветът приема позиция по тези предложения на Комисията до 30 юни 1989 г. Всички данъчни разпоредби с общностен характер се приемат с единодушие в съответствие с договора.

Член 7

1.   При регулирането на преводи, свързани с движенията на капитали до и от трети страни, държавите-членки полагат усилия, за да постигнат същата степен на либерализация като постигнатата при операции с местни лица от други държави-членки, при спазване на другите разпоредби от настоящата директива.

Разпоредбите на предходната алинея не засягат прилагането спрямо трети страни на националните правила или на правото на Общността, по-конкретно условията на взаимност, по отношение на операции, свързани с установяване, предоставяне на финансови услуги и допускане на ценни книжа до капиталовите пазари.

2.   Когато големият обем на краткосрочни движения на капитали до и от трети страни сериозно нарушава вътрешното или външното парично или финансово положение на държавите-членки или на някои от тях, или поражда сериозно напрежение във валутните отношения с Общността или между Общността и трети страни, държавите-членки се консултират помежду си за мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тези трудности. Консултацията се извършва в рамките на Комитета на управителите на централните банки и в Паричния комитет по инициатива на Комисията или на която и да е държава-членка.

Член 8

Паричният комитет проучва състоянието на свободното движение на капитали, достигнато в резултат на прилагането на настоящата директива, най-малко веднъж годишно. Обект на проучването са мерките, които са свързани с националното регулиране на кредитните, финансовите и паричните пазари, и могат да окажат конкретно влияние върху международните движения на капитали, както и върху всички други аспекти на директивата. Комитетът представя на Комисията доклад за резултатите от това проучване.

Член 9

Първа директива от 11 май 1960 г. и Директива 72/156/ЕИО се отменят считано от 1 юли 1990 г.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 1988 година.

За Съвета

Председател

M. BANGEMANN


(1)  ОВ C 26, 1.2.1988 г., стр. 1.

(2)  Становище от 17 юни 1988 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ 43, 12.7.1960 г., стр. 921/60.

(4)  ОВ L 332, 26.11.1986 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 91, 18.4.1972 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОМЕНКЛАТУРА НА ДВИЖЕНИЯТА НА КАПИТАЛИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 1 ОТ ДИРЕКТИВАТА

В настоящата номенклатура движенията на капитали са категоризирани според икономическия характер на активите и пасивите, за които се отнасят, изразени в национална или в чуждестранна валута.

Движенията на капитали, изброени в настоящата номенклатура, обхващат:

всички операции, нужни за целите на движението на капитали: сключване и изпълнение на сделки и свързани въпроси. Сделката поначало е между местни лица от различни държави-членки, въпреки че някои движения на капитали се извършват от едно лице за негова сметка (например превод на активи, притежавани от емигранти),

операциите, извършвани от всяко физическо или юридическо лице (1), включително операции по отношение на активи или пасиви на държавите-членки или на други публични администрации и агенции, при спазване на член 68, параграф 3 от Договора,

достъп на икономическия оператор до всички финансови методи, съществуващи в пазара, в който той навлиза, с цел извършване на въпросната операция. Например понятието „придобиване на ценни книжа и други финансови инструменти“ обхваща не само спот сделки, но и всички съществуващи техники на сключване на сделки: форуърдни сделки; сделки, сключвани с опция или гаранция; замяна на суап срещу други активи и др. Също така понятието за операции по текущи и депозитни сметки с финансови институции включва не само откриването на сметки и влагането на средства по тях, но и форуърдни сделки с чуждестранна валута, независимо от това, дали са насочени към покриване на риска при обмяната или към заемане на открита валутна позиция,

операции за ликвидиране или прехвърляне на натрупани активи, репатриране на приходите от тяхната ликвидация (1) или незабавното използване на тези приходи в рамките на задълженията на Общността,

операции за изплащане на кредити или заеми.

Настоящата номенклатура не е изчерпателен списък на капиталовите движения, поради което в нея е включен раздел ХIII — Е. „Други движения на капитали — Разни“. По тази причина тя не трябва да се възприема като ограничение на принципа за пълно либерализиране на движенията на капитали, посочен в член 1 от директивата.

I.   ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ (1)

1.   Установяване и разширяване на клонове или нови предприятия, които принадлежат само на лицето, предоставящо капитала, и придобиване на цели съществуващи предприятия.

2.   Участие в нови или съществуващи предприятия с цел установяване или поддържане на трайни икономически връзки.

3.   Дългосрочни заеми с цел установяване или поддържане на трайни икономически връзки.

4.   Реинвестиране на печалба с цел поддържане на трайни икономически връзки.

А.   Преки инвестиции на чуждестранни лица на националната територия (1)

Б.   Преки инвестиции на местни лица в чужбина (1)

II.   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (невключени в раздел I) (1)

А.   Инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти на националната територия

Б.   Инвестиции на местни лица в недвижими имоти в чужбина.

III.   ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА, С КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР (невключени в раздели I, IV и V)

а)   Акции и други ценни книжа, свързани с дялово участие (1).

б)   Облигации (1).

А.   Сделки с ценни книжа на капиталовия пазар

1.   Придобиване от чуждестранни лица на национални ценни книжа, с които се сключват сделки на паричния пазар (2).

2.   Придобиване от местни лица на чуждестранни ценни книжа, с които се слючват сделки на паричния пазар.

3.   Придобиване от чуждестранни лица на национални ценни книжа, с които не се слючват сделки на паричния пазар (2).

4.   Придобиване от местни лица на чуждестранни ценни книжа, с които не се сключват сделки на паричния пазар.

Б.   Допускане на ценни книжа до капиталовия пазар (2)

i)   Пускане на финансова борса (2).

ii)   Емитиране и пускане на капиталов пазар (*)

1.   Допускане на ценни книжа до чуждестранен капиталов пазар.

2.   Допускане на чуждестранни ценни книжа до националния капиталов пазар.

IV.   ОПЕРАЦИИ С ДЯЛОВИ ЕДИНИЦИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ (2)

а)   Дялови единици на предприятия за колективни инвестиции в ценни книжа, с които обикновено се сключват сделки на капиталовия пазар (акции, други ценни книжа за собственост и облигации).

б)   Дялови единици на предприятия за колективни инвестиции в ценни книжа или инструменти, с които обикновено се сключват сделки на паричния пазар.

в)   Дялови единици на предприятия за колективни инвестиции в други активи.

А.   Сделки с дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

1.   Придобиване от чуждестранни лица на дялови единици на национални предприятия, с които се сключват сделки на финансовата борса.

2.   Придобиване от местни лица на дялови единици на чуждестранни предприятия, с които се сключват сделки на финансовата борса.

3.   Придобиване от чуждестранни лица на дялови единици на национални предприятия, с които не се сключват сделки на финансовата борса.

4.   Придобиване от местни лица на дялови единици на чуждестранни предприятия, с които не се сключват сделки на финансовата борса.

Б.   Допускане на дялови единици на предприятия за колективни инвестиции до капиталовия пазар

i)   Пускане на фондова борса.

ii)   Емитиране и пускане на капиталов пазар

1.   Допускане на дялови единици на национални предприятия за колективни инвестиции до чуждестранен капиталов пазар.

2.   Допускане на дялови единици на чуждестранни предприятия за колективни инвестиции до националния капиталов пазар.

V.   ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ, С КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (2)

А.   Сделки с ценни книжа и други инструменти на паричния пазар

1.   Придобиване от чуждестранни лица на ценни книжа и инструменти на националния паричен пазар.

2.   Придобиване от местни лица на ценни книжа и инструменти на чуждестранния паричен пазар.

Б.   Допускане на ценни книжа и други инструменти до паричния пазар

i)   Пускане на официален паричен пазар (*)

ii)   Емитиране и пускане на официален паричен пазар.

1.   Допускане на национални ценни книжа и инструменти на чуждестранен паричен пазар.

2.   Допускане на чуждестранни ценни книжа и инструменти на националния паричен пазар.

VI.   ОПЕРАЦИИ С ТЕКУЩИ И ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ (2)

А.   Операции, извършени от чуждестранни лица в национални финансови институции.

Б.   Операции, извършени от местни лица в чуждестранни финансови институции.

VII.   КРЕДИТИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ С УЧАСТИЕТО НА МЕСТНО ЛИЦЕ (2)

1.   Краткосрочни (по-малко от една година).

2.   Средносрочни (от една до пет години).

3.   Дългосрочни (пет или повече години).

А.   Кредити, предоставени от чуждестранни на местни лица.

Б.   Кредити, предоставени от местни на чуждестранни лица.

VIII.   ФИНАНСОВИ ЗАЕМИ И КРЕДИТИ (невключени в раздели I, VII и ХI) (2)

1.   Краткосрочни (по-малко от една година).

2.   Средносрочни (от една до пет години).

3.   Дългосрочни (пет или повече години).

А.   Заеми и кредити, предоставени от чуждестранни на местни лица.

Б.   Заеми и кредити, предоставени от местни на чуждестранни лица.

IХ.   ПОРЪЧИТЕЛСТВО, ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ЗАЛОЖНИ ПРАВА

А.   Предоставени от чуждестранни на местни лица.

Б.   Предоставени от местни на чуждестранни лица.

Х.   ПРЕВОДИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

А.   Премии и плащания, свързани с животозастраховане.

1.   Договори, сключени между национални дружества за застраховане по живот и чуждестранни лица.

2.   Договори, сключени между чуждестранни дружества за застраховане по живот и местни лица.

Б.   Премии и плащания, свързани със застраховка на кредити.

1.   Договори, сключени между национални дружества за застраховка на кредити и чуждестранни лица.

2.   Договори, сключени между чуждестранни дружества за застраховка на кредити и местни лица.

В.   ДРУГИ ПРЕВОДИ НА КАПИТАЛИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ.

ХI.   ДВИЖЕНИЯ НА КАПИТАЛИ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ

А.   Заеми.

Б.   Дарения.

В.   Зестри.

Г.   Наследства по закон и по завещание.

Д.   Изплащане на дългове от имигранти в страната на предишното им местоживеене.

Е.   Преводи на активи, създадени от жители на Общността, при емигриране, към момента на тяхното настаняване или по време на престоя им в чужбина.

Ж.   Преводи на спестяванията на имигранти към страната на предишното им местоживеене по време на престоя им.

ХII.   ВНОС И ИЗНОС НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

А.   Ценни книжа.

Б.   Всички видове платежни средства.

ХIII.   ДРУГИ ДВИЖЕНИЯ НА КАПИТАЛИ

А.   Данък наследство.

Б.   Обезщетение за вреди (когато сумите могат да се смятат за капитал).

В.   Възстановяване на суми при прекратяване на договори и възстановяване на недължимо платено (когато могат да се смятат за капитал).

Г.   Авторски хонорари: патенти, образци, търговски марки и изобретения (отстъпване и преводи, свързани с такова отстъпване).

Д.   Преводи на парични суми за предоставянето на услуги (невключени в раздел VI).

Е.   Разни.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Единствено по смисъла на настоящата номенклатура и на директивата следните изрази имат значението, което им е придадено по-долу:

Преки инвестиции

Всички видове преки инвестиции на физически лица или на търговски, производствени или финансови предприятия, които служат за установяване или поддържане на трайни и преки връзки между лицето, което предоставя капитала, и предприемача или предприятието, на които този капитал се предоставя с цел извършване на стопанска дейност. Следователно това понятие трябва да се разбира в най-широк смисъл.

Предприятията по раздел I-1 от номенклатурата включват юридически зависими предприятия (изцяло притежавани дъщерни дружества) и клонове.

По отношение на предприятията по раздел I-2 от номенклатурата, които имат статус на акционерни дружества, участие от вида на пряката инвестиция е налице, когато пакетът акции, притежавани от физическо лице от друго предприятие или от друг акционер, позволява на акционера да участвува ефективно в управлението на дружеството или в контрола върху него по силата на разпоредбите на националните актове за акционерните дружества или други разпоредби.

Дългосрочни заеми с характер на дялово участие по раздел I-3 от номенклатурата са заемите за срок, по-дълъг от пет години, които се отпускат с цел установяване или поддържане на трайни икономически връзки. Като основни примери тук могат да бъдат посочени заемите, предоставяни от едно дружество на неговите дъщерни дружества или на дружества, в които то има дял, и заемите, свързани с уговорка за участие на работниците и служителите в печалбата. Заемите, предоставяни от финансови институции с цел установяване или поддържане на трайни икономически връзки, също се включват в този раздел.

Инвестиции в недвижими имоти

Покупка на сгради и земя и строеж на сгради от частни лица с цел печалба или лично ползване. В тази категория се включват и правото на ползване, сервитутите и правото на строеж.

Пускане на фондова борса или на официален паричен пазар

Достъп на ценните книжа и други прехвърлими инструменти по сделки, според установения ред, независимо от това дали те са контролирани официално или неофициално, на официално призната фондова борса или на официално признат сегмент от паричния пазар.

Ценни книжа, с които се сключват сделки на фондова борса (котирани или некотирани)

Ценни книжа, сделките с които се регулират от правила и чиито цени редовно се публикуват от официалните фондови борси (котирани ценни книжа) или от други органи, свързани с фондова борса, например банкови комисии (некотирани ценни книжа).

Емитиране на ценни книжа и други прехвърлими инструменти

Продажба чрез публично предлагане.

Пласиране на ценни книжа и други прехвърлими инструменти

Пряка продажба на ценни книжа от емитента или от консорциум, на който емитентът е дал инструкции да ги продаде, без да се извършва предлагане на обществеността.

Национални или чуждестранни ценни книжа и други инструменти

Ценни книжа според страната, в която се намира основното място на дейност на емитента. Придобиването от местни лица на национални ценни книжа и други инструменти, емитирани на чуждестранен пазар, се смята за придобиване на чуждестранни ценни книжа.

Акции и други ценни книжа, които дават право на участие

Ценни книжа, които дават право да се записват нови емисии акции.

Облигации

Прехвърлими ценни книжа с падеж две или повече години от датата на емисията, при които лихвеният процент и условията на изплащане на главницата и плащането на лихвата се определят при емитирането.

Предприятие за колективни инвестиции

Предприятия:

целта на които е събраният от тях капитал да бъде колективно инвестиран в прехвърлими ценни книжа или други активи и които действат според принципа на разпределяне на риска, и

чиито дялови единици по искане на притежателите и според законовите, договорните или уставните условия, които ги регулират, пряко или непряко се изкупуват или възстановяват обратно от активите на тези предприятия. Действията на предприятията за колективни инвестиции, предприети с цел да се гарантира, че стойността на техните дялове на фондовата борса не се отличава съществено от нетната стойност на активите, се смятат за равностойни на обратно изкупуване или възстановяване.

Тези предприятия могат да бъдат учредени в съответствие със закона или според облигационното право (като общи фондове, управлявани от дружества за управление), законодателството за доверителните фондове (като доверителни фондове с дялове) или в съответствие с конкретен устав (като инвестиционни дружества).

За целите на директивата „общи фондове“ включва и доверителните фондове.

Ценни книжа и други инструменти, с които обикновено се сключват сделки на паричния пазар

Държавни ценни книжа и други прехвърлими книжа, удостоверения за депозит, банкови акцепти, търговски книжа и други подобни инструменти.

Кредити, свързани с търговски сделки или с предоставянето на услуги

Договорни търговски кредити (аванси или плащания на вноски за извършвана работа или по нареждане и условия за разсрочено плащане, независимо дали са свързани с подписка за търговски ценни книжа) и финансирането им чрез кредити, предоставени от кредитни институции. В тази категория се включват и операциите, свързани с факторинг.

Финансови заеми и кредити

Всеки вид финасиране, предоставено от финансова институция, включително финансиране, свързано с търговски сделки или с предоставянето на услуги, в които не участва местно лице.

В тази категория се включват и ипотечните заеми, потребителските кредити и финансовият лизинг, както и кредитни линии за обезпечение и други улеснения за издаване на ценни книжа.

Местни или чуждестранни лица

Физически и юридически лица в съответствие с определенията в нормативните актове за валутния контрол, които действат във всяка държава-членка.

Приходи от ликвидация (на инвестиции, ценни книжа и др.)

Приходи от продажба, включително повишаване на стойността на капитала, суми от изплащане на дългове, приходи от принудително изпълнение на съдебни решения и др.

Физически или юридически лица

В съответствие с националните правила.

Финансови институции

Банки, спестовни банки и институции, специализирани в предоставянето на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, както и застрахователни дружества, строителни дружества, инвестиционни дружества и други институции с подобен характер.

Кредитни институции

Банки, спестовни банки и институции, специализирани в предоставянето на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити.


(1)  Виж обяснителните бележки по-долу.

(2)  Виж обяснителните бележки, посочени по-долу.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3 ОТ ДИРЕКТИВАТА

Характер на операцията

Позиция

Операции с ценни книжа и други инструменти, с които обикновено се сключват сделки на паричен пазар

V

Операции по текущи и депозитни сметки във финансови институции

VI

Операции с дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

IV А и Б (в)

предприятия за инвестиции в ценни книжа или инструменти, с които обикновено се сключват сделки на паричния пазар

 

Финансови заеми и кредити

VIII А и Б-1

— краткосрочни

 

Движения на капитали за лични цели

ХI А

— заеми

 

Физически внос и износ на финансови активи

ХII

— ценни книжа, с които обикновено се сключват сделки на фондова борса

 

— платежни средства

 

Други движения на капитали: Разни

ХIII Е

— краткосрочни операции, подобни на изброените по-горе

 

Ограниченията, които държавите-членки могат да прилагат към изброените по-горе капиталови движения, трябва да бъдат определени и прилагани по такъв начин, че да възпрепятстват във възможно най-ниска степен свободното движение на лица, стоки и услуги.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 5 ОТ ДИРЕКТИВАТА

Приложно поле на Акта за присъединяване от 1985 г. по отношение на движенията на капитали, в съответствие с номенклатурата на движенията на капитали, посочени в приложение I към директивата

Разпоредба от Акта за присъединяване

(дата на прекратяване на действието на преходните разпоредби)

Характер на операцията

Позиция

а)   

Разпоредби относно Кралство Испания

член 62

(31.12.1990 г.)

Преки инвестиции на местни лица в чужбина

I-Б

член 63

(31.12.1990 г.)

Инвестиции на местни лица в недвижими имоти в чужбина

II-Б

член 64

(31.12.1988 г.)

Операции с ценни книжа, с които обикновено се сключват сделки на капиталовия пазар

 

 

Придобиване от местни лица на чуждестранни ценни книжа, с които се сключват сделки на фондова борса

III-А-2

 

с изключение на облигации, издадени на чуждестранен пазар и деноминирани в национална валута

 

 

Операции с дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

 

 

Придобиване от местни лица на дялови единци на предприятия за колективни инвестиции, с които се сключват сделки на фондова борса

IV-А-2

 

с изключение на дялови единици на предприятия за колективни инвестиции във формата на общи фондове

 

б)   

Разпоредби относно Португалската република

член 222

(31.12.1989 г.)

Преки инвестиции на чуждестранни лица на националната територия

I-А

член 224

(31.12.1992 г.)

Преки инвестиции на местни лица в чужбина

I-Б

членове 225 и 226

(31.12.1990 г.)

Инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти на националната територия

II-А

член 227

(31.12.1992 г.)

Инвестиции на местни лица в недвижими имоти в чужбина

II-Б

член 228

(31.12.1990 г.)

Движения на капитали за лични цели

 

 

i) с цел прилагане на по-високите размери по член 228, параграф 2:

 

 

— Зестри

ХI-В

 

— Наследства по закон и по завещание

ХI-Г

 

Преводи на активи, създадени от местни лица, при емигриране, към момента на настаняването им или по време на престоя в чужбина

ХI-Е

 

ii) с цел прилагане на по-ниските размери по член 228, параграф 2:

 

 

— Дарения

ХI-Б

 

Изплащане на дългове от имигранти в страната на предишното им местожителство

ХI-Д

 

Преводи на спестявания на имигранти към страната на предишното им местожителство по време на престоя им

ХI-Ж

член 229

(31.12.1990 г.)

Операции с ценни книжа, с които обикновено се сключват сделки на капиталовия пазар

 

 

Придобиване от местни лица на чуждестранни ценни книжа, с които се сключват сделки на фондова борса

III-А-2

 

с изключение на облигации, издадени на чуждестранен пазар и деноминирани в национална валута

 

 

Операции с дялове на предприятия за колективни инвестиции

 

 

Придобиване от местни лица на дялове на чуждестранни предприятия за колективни инвестиции, с които се сключват сделки на фондова борса

IV-A-2

 

с изключение на дялове на предприятия във формата на общи фондове

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВАТА

I.   Португалската република до 31 декември 1990 г. може да продължи да прилага или да въведе повторно ограниченията, съществували към датата на нотифициране на директивата, по отношение на движенията на капитали, изброени в списък I по-долу:

СПИСЪК I

Характер на операцията

Позиция

Операции с дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

 

Придобиване от местни лица на дялови единици на чуждестранни предприятия за колективни инвестиции, с които се сключват сделки на фондова борса

IV-А-2(а)

предприятия, регулирани от Директива 85/611/ЕИО (1) и имащи формата на общи фондове

 

Придобиване от местни лица на дялови единици на чуждестранни предприятия за колективни инвестиции, с които не се сключват сделки на фондова борса

IV-А-4(а)

— предприятия, регулирани от Директива 85/611/ЕИО (1)

 

II.   Кралство Испания и Португалската република могат да продължат да прилагат или да въведат повторно до 31 декември 1990 г. и 31 декември 1992 г. съответно ограниченията, съществували към датата на нотифициране на директивата, по отношение на движенията на капитали, изброени в списък II по-долу:

СПИСЪК II

Характер на операцията

Позиция

Операции с ценни книжа, с които обикновено се сключват сделки на капиталовия пазар

 

Придобиване от местни лица на чуждестранни ценни книжа, с които се сключват сделки на фондова борса

III-А-2(б)

— облигации, издадени на чуждестранен пазар и деноминирани в национална валута

 

Придобиване от местни лица (чуждестранни лица) на чуждестранни (национални) ценни книжа, с които не се сключват сделки на фондова борса

III-А-3 и 4

— Допускане на ценни книжа до капиталовия пазар

III-Б-1 и 2

когато с тях се сключват сделки или са в процес на пускане на фондова борса в някоя държава-членка

 

Операции с дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

 

Придобиване от местни лица на дялови единици на чуждестранни предприятия за колективни инвестиции, с които се сключват сделки на фондова борса

IV-А-2

предприятия, които не са регулирани от Директива 85/611/ЕИО (2) и са във формата на общи фондове

 

Придобиване от местни лица (чуждестранни лица) на дялове на чуждестранни (национални) предприятия за колективни инвестиции, с които не се сключват сделки на фондова борса

IV-А-3 и 4

предприятия, които не са регулирани от Директива 85/611/ЕИО (2) и чиято единствена цел е придобиването на либерализирани активи

 

— Допускане до капиталовия пазар на дялове на предприятия за колективни инвестиции

IV–Б-1 и 2(а)

— предприятия, регулирани от Директива 85/611/ЕИО (2)

 

Кредити, свързани с търговски сделки или предоставяне на услуги с участието на местно лице

VII-А и Б-3

— Дългосрочни кредити

 

III.   Република Гърция, Кралство Испания, Ирландия и Португалската република могат до 31 декември 1992 г. да продължат да прилагат или да въведат повторно ограниченията, съществуващи към датата на нотифициране на директивата, по отношение на движенията на капитали, изброени в списък III по-долу:

СПИСЪК III

Характер на операцията

Позиция

Операции с ценни книжа, с които се сключват сделки на капиталовия пазар

 

— Допускане на ценни книжа до капиталовия пазар

III-Б-1 и 2

когато с тях не се сключват сделки или те са в процес на въвеждане на фондова борса в някоя държава-членка

 

Операции с дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

 

Допускане до капиталовия пазар на дялови единици на предприятия за колективни инвестиции

IV-Б-1 и 2

предприятия, които не са регулирани от Директива 85/611/ЕИО (3) и чиято единствена цел е придобиването на либерализирани активи

 

Финансови заеми и кредити

VIII-А, Б-2 и 3

— средносрочни и дългосрочни

 

IV.   Република Гърция, Кралство Испания, Ирландия и Португалската република могат до 31 декември 1992 г. да отложат либерализирането на движенията на капитали, изброени в списък IV по-долу:

СПИСЪК IV

Характер на операцията

Позиция

Операции с ценни книжа и други инструменти, с които обикновено се сключват сделки на паричния пазар

V

Операции по текущи и депозитни сметки във финансови институции

VI

Операции с дялове на предприятия за колективни инвестиции

IV-А и Б(в)

предприятия за инвестиции в ценни книжа или инструменти, с които обикновено се сключват сделки на паричния пазар

 

Финансови заеми и кредити

VIII-А и Б-1

— краткосрочни

 

Движения на капитали за лични цели

ХI-А

— заеми

 

Физически внос и износ на финансови активи

ХII

— ценни книжа, с които обикновено се сключват сделки на паричния пазар

 

— платежни средства

 

Други движения на капитали: Разни

ХIII-Е


(1)  Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦ) (ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3).

(2)  Виж бележката под линия към списък I.

(3)  Виж бележката под линия към списък I.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Тъй като двойната система на обменния пазар, прилагана от Кралство Белгия и Великото херцогство Люксембург, не ограничава движенията на капитали, но все пак представлява аномалия в европейската парична система и поради това трябва да бъде премахната в интерес на ефикасното прилагане на директивата, както и с оглед укрепването на европейската парична система, тези две държави-членки се задължават да премахнат системата до 31 декември 1992 г. Те също се задължават до премахването ѝ да управляват тази система в съответствие с процедури, които гарантират фактически свободно движение на капитали при такива условия, че обменните курсове на двата пазара да не показват съществени и трайни разлики.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

24


31990D0212


L 112/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 23 април 1990 година

за изменение на Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали

(90/212/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (1), и по-специално член 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че общата стойност на извършените сделки достигна сумата от ECU 2 800 милиона, както се предвижда в Решение 77/271/Евратом (2), последно изменено с Решение 85/537/Евратом (3);

като има предвид, че атомната енергия представлява голяма част от общия размер на енергийните доставки в Общността и в този отрасъл трябва да се направят значителни инвестиции, както на етапа на производството от гледна точка на изискванията за безопасност и сигурност, така и в последващите производството етапи, особено с оглед на преработването и съхраняването на отпадъците;

като има предвид, че съгласно придобития опит е желателно общият размер на кредитите да се увеличи с ECU 1 000 милиона, представляващи общия размер на заемите, които Комисията е упълномощена да договаря от името на Европейската общност за атомна енергия;

като има предвид, че Решение 77/271/Евратом следва да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член единствен

Член единствен на Решение 77/271/Евратом се заменя със следния текст:

„Член единствен

Заемите, предвидени в член 1 от Решение 77/270/Евратом, могат да се договарят за суми, чийто общ размер на главницата не може да надхвърля равностойността на ECU 4 000 милиона.

Когато общата стойност на извършените сделки достигне ECU 3 800 милиона, Комисията информира Съвета, който единодушно, по предложение на Комисията взема решение за определяне на нов размер във възможно най-кратки срокове.“

Съставено в Люксембург на 23 април 1990 година.

За Съвета

Председател

А. REYNOLDS


(1)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 334, 12.12.1985 г., стр. 23.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

25


31991D0115


L 059/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 февруари 1991 година

за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

(91/115/EИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид проекторешението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Решение 90/141/ЕИО на Съвета от 12 март 1990 г. за достигане на постепенна конвергенция на икономическите политики и постижения по време на първия етап от икономическия и паричен съюз (4) води до необходимостта от наличието на съвместими индикатори, особено в паричната и финансовата област и в областта на платежния баланс;

като има предвид, че Решение 90/142/ЕИО на Съвета от 12 март 1990 г. за изменение на Решение 64/300/ЕИО относно сътрудничеството между централните банки на държавите-членки на Европейската икономическа общност (5) има за цел по-специално да насърчи координирането на паричната политика, което задължително зависи от общи индикатори за наблюдение;

като има предвид, че следователно съществува необходимост от установяване, като част от многогодишната статистическа програма на Комисията, на многогодишна работна програма в областта на паричната и финансовата статистика и на статистиката на платежния баланс;

като има предвид, че с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (6) Съветът създаде Статистически програмен комитет на Европейските общности, включващ представители от статистическите институти на държавите-членки, за осигуряване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, докато бъде установена статистическата програма;

като има предвид, че в държавите-членки паричната и банковата статистика се съставят от централните банки, а финансовата статистика и статистиката на платежния баланс се съставят от различни институции, включително централните банки;

като има предвид, че понастоящем не съществува инстанция, която да осигурява тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в областта на паричната и финансовата статистика и на статистиката на платежния баланс, в която да са представени съответните основни национални институции;

като има предвид, че е необходимо, с цел да се постигне такова сътрудничество, по-специално с оглед да се постигне икономически и паричен съюз, да се създаде комитет, съставен от представители на тези институции, който да подпомага Комисията при съставянето и въвеждането на многогодишна работна програма по отношение на паричната и финансовата статистика и на статистиката на платежния баланс;

като има предвид, че отчитайки специфичната роля, която играят в държавите-членки гореспоменатите институции, е необходимо да се разреши на комитета да си избере председател;

като има предвид, че има, от гледна точка на статистиката, близка зависимост между паричната и финансовата област и областта на платежния баланс, от една страна, и между определени други области на икономическата статистика, от друга страна;

като има предвид, че повишеното търсене от институциите на държавите-членки и на Общността на подобрена статистическа информация изисква засилването на сътрудничеството между потребителите и създателите на паричната и финансовата статистика и на статистиката на платежния баланс;

като има предвид, че в рамките на достигането на икономическия и паричен съюз следва да бъде направена проверка относно това, дали задачите на комитета съответстват на нуждите на една бъдеща европейска система на централните банки,

РЕШИ:

Член 1

Създава се Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, наричан по-долу „Комитетът“.

Член 2

Комитетът подпомага Комисията при съставянето и въвеждането на многогодишна работна програма по отношение на паричната и финансовата статистика и на статистиката на платежния баланс. Комитетът, по-специално, има задачата да изразява становища относно развитието и координирането на паричната и финансовата статистика и на статистиката на платежния баланс, които са необходими за политиката, провеждана от Съвета, Комисията и различните комитети, които ги подпомагат.

Комитетът може да бъде помолен да изрази становище по отношение на връзките между паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс, от една страна, и между определени други икономически статистики, от друга страна, по-специално тези, на които се базират националните счетоводни отчети. Работата на Комитета ще се координира с тази на Статистическия програмен комитет.

Член 3

Комисията, по своя собствена инициатива и евентуално по искане на Съвета или на комитетите, които го подпомагат, се консултира с Комитета за:

а)

установяването на многогодишни програми на Общността за паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс;

б)

мерките, които Комисията възнамерява да предприеме за достигане на целите, посочени в многогодишните програми за паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс, както и за свързаните с тези действия средства и графици;

в)

всички други въпроси, по-специално по въпросите за методологията, произтичащи от установяването или въвеждането на статистическата програма в съответните области.

Комитетът може да дава становища по собствена инициатива по всички въпроси, отнасящи се до установяването или въвеждането на статистически програми в паричната и финансовата област и в областта на платежния баланс.

Член 4

Комитетът е съставен от един, двама или трима представители от всяка държава-членка, от основните институции, ангажирани с паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс, и от трима представители на Комисията.

Освен това, един представител на Съвета на гуверньорите на централните банки на Общността и един представител на Паричния комитет могат да участват в заседанията на Комитета като наблюдатели.

Представители на други организации, както и всяко лице, което би могло да допринесе в дискусиите, могат, по решение на Комитета, да участват в заседанията на Комитета.

Член 5

Комитетът избира свой председател с обикновено мнозинство от гласовете на държавите-членки. Секретариатът се осигурява от Комисията.

Член 6

Комитетът изготвя свой процедурен правилник.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 1991 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  ОВ С 212, 25.8.1990 г., стр. 5.

(2)  ОВ С 324, 24.12.1990 г.

(3)  ОВ С 31, 6.2.1991 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 78, 24.3.1990 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 78, 24.3.1990 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

27


31993R3603


L 332/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3603/93 НА СЪВЕТА

от 13 декември 1993 година

за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104б, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като има предвид, че член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора се прилагат пряко; като има предвид, че термините, фигуриращи в член 104 и член 104б, параграф 1, могат да бъдат уточнени, ако е необходимо;

като има предвид, че термините „овърдрафт“ и „други видове кредитни финансови инструменти“, използвани в член 104 от Договора, трябва да бъдат дефинирани, по-специално по отношение на третирането на вземанията, съществуващи към 1 януари 1994 г.;

като има предвид, че е желателно националните централни банки, участващи в третия етап от Икономическия и паричен съюз, да влязат в този съюз, имайки в счетоводния си баланс вземания, прехвърляеми по пазарни условия, по-специално, за да дадат изискваната гъвкавост на валутната политика на Европейската система от централни банки и да позволят стандартна вноска от страна на различните национални централни банки, участващи в паричния съюз, във валутния доход, разпределян между тях;

като има предвид, че на централните банки, които след 1 януари 1994 г. все още притежават вземания към публичния сектор, които не са прехвърляеми или са предмет на условия, които не са пазарни условия, трябва да бъде разрешено да превърнат впоследствие тези вземания в прехвърляеми по пазарни условия ценни книжа с фиксиран падеж;

като има предвид, че параграф 11 от Протокола за определени разпоредби относно Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия постановява, че правителството на Обединеното кралство може да запази своя финансов инструмент „ways and means“ при Банката на Англия, ако и докато Обединеното кралство не премине към третия етап от ИПС; като има предвид, че е подходящо да се позволи превръщането в търгуем дълг с фиксиран падеж и по пазарни условия, ако Обединеното кралство премине към третия етап от ИПС;

като има предвид, че Протоколът за Португалия предвижда, че „на Португалия е разрешено да запази възможността, предоставена на автономните региони на Азорите и Мадейра да се възползват от безлихвените кредитни финансови инструменти на Banco de Portugal съгласно условията, установени от действащото португалско законодателство“ и че „Португалия се наема да направи всичко възможно, за да преустанови във възможно най-кратки срокове горепосочения режим“;

като има предвид, че държавите-членки трябва да вземат подходящи мерки, за да гарантират, че забраните, установени в член 104 от Договора, са ефективно и напълно приложени; като има предвид, по-специално, че закупуванията, извършени на вторичния пазар, не трябва да бъдат използвани за заобикаляне на целта на посочения член;

като има предвид, че в рамките на ограниченията, определени от настоящия регламент, директното придобиване от централната банка на една държава-членка на търгуеми дългови инструменти, издадени от публичния сектор на друга държава-членка, не спомага за подчиняването на публичния сектор на дисциплината на пазарните механизми, когато тези закупувания са извършени единствено за целите на управлението на валутните резерви;

като има предвид, че независимо от ролята, възложена на Комисията по силата на член 169 от Договора, Европейският паричен институт, а след това и Европейската централна банка са тези, които съгласно член 109е, параграф 9 и член 180 от Договора следва да гарантират, че националните централни банки спазват задълженията, наложени от Договора;

като има предвид, че кредитите в рамките на деня на централните банки могат да съдействат за гладкото функциониране на системите за плащане; като има предвид, следователно, че кредитите в рамките на деня в публичния сектор са съвместими с целите на член 104 от Договора, при условие че е изключено всякакво продължаване до следващия ден;

като има предвид, че функцията на фискален агент, упражнявана от централните банки, не трябва да бъде възпрепятствана; като има предвид, че дори ако клирингът от страна на централните банки на чекове, издадени от трети страни за сметка на публичния сектор, е възможно понякога да включва кредит, член 104 от Договора не трябва да бъде разглеждан като забраняващ такива операции, при условие че те като цяло нямат за последица кредит за публичния сектор;

като има предвид, че притежаването от страна на централните банки на монети, емитирани от публичния сектор и кредитирани за публичния сектор, представлява форма на безлихвен кредит за публичния сектор; като има предвид обаче, че ако тя се отнася само до ограничени стойности, тази практика не нарушава принципа на член 104 от Договора; като има предвид следователно, че с оглед на трудностите, които биха възникнали от пълната забрана на тази форма на кредит, тя може да бъде разрешена в рамките на ограниченията, фиксирани от настоящия регламент;

като има предвид, че след обединението Федерална република Германия среща особени трудности при спазването на ограничението, установено по отношение на такива активи; като има предвид, че при тези обстоятелства следва да бъде одобрен по-висок процент за ограничен период;

като има предвид, че финансирането от страна на централните банки на облигации, попадащи в публичния сектор във връзка с Международния валутен фонд или като резултат от прилагането на механизъм за средносрочно финансово подпомагане, установен в рамките на Общността, води до чуждестранни вземания, които притежават всички характеристики на резервни активи; като има предвид, че следователно е подходящо те да бъдат разрешени;

като има предвид, че публичните предприятия са обхванати от забраната по член 104 и член 104б, параграф 1; като има предвид, че те са дефинирани в Директива 80/723/ЕИО на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За целите на член 104 от Договора:

а)

„финансов инструмент овърдрафт“ означава всяко предоставяне на финансови средства на публичния сектор, което има за последица или е вероятно да има за последица дебитно салдо;

б)

„друг вид кредитен финансов инструмент“ означава:

i)

всяко вземане в публичния сектор, съществуващо на 1 януари 1994 г., с изключение на прехвърлимите ценни книжа с фиксиран падеж, придобити преди тази дата;

ii)

всяко финансиране на задълженията на публичния сектор по отношение на трети страни;

iii)

без това да засяга член 104, параграф 2 от Договора, всяка сделка с публичния сектор, която има за резултат или е вероятно да доведе до вземане в този сектор.

2.   Следните не се считат за „дългови инструменти“ по смисъла на член 104 от Договора: ценните книжа, придобити от публичния сектор за гарантиране на превръщането в прехвърлими ценни книжа с фиксиран падеж по пазарни условия на:

вземания с фиксиран падеж, придобити преди 1 януари 1994 г., които не са прехвърляеми или не по пазарни условия, при условие че падежът на ценните книжа не е последващ по отношение на този на горепосочените вземания;

стойността на финансовия инструмент „ways and means“, с която разполага правителството на Обединеното кралство в Банката на Англия, до датата, на която, ако има такава, Обединеното кралство премине към третия етап от ИПС.

Член 2

1.   По време на втория етап от ИПС закупуванията от националната централна банка на една от държавите-членки на търгуеми дългови инструменти, емитирани от публичния сектор на друга държава-членка, не се считат за преки придобивки по смисъла на член 104 от Договора, при условие че такива закупувания са извършени единствено за целите на управлението на валутните резерви.

2.   По време на третия етап от ИПС следните закупувания, извършени единствено за целите на управлението на валутните резерви, не се считат за преки придобивки по смисъла на член 104 от Договора:

закупуването от националната централна банка на дадена държава-членка, неучастваща в третия етап от ИПС, от публичния сектор на друга държава-членка, на търгуеми дългови инструменти на последната,

закупуването от Европейската централна банка или от националната централна банка на дадена държава-членка, участваща в третия етап от ИПС, от публичния сектор на държава-членка, неучастваща в третия етап, на търгуеми дългови инструменти на последната.

Член 3

За целите на настоящия регламент „публичен сектор“ означава институциите или органите, централните администрации, регионалните, местните или други публични власти, други органи, регулирани от публичното право или публични предприятия на държавите-членки.

„Национални централни банки“ означава централните банки на държавите-членки и Люксембургския паричен институт.

Член 4

Кредитите в рамките на деня на Европейската централна банка или на националните банки, предоставени на публичния сектор, не се считат за кредити по смисъла на член 104 от Договора, при условие че те остават ограничени в рамките на деня и не е възможно никакво продължаване.

Член 5

Когато Европейската централна банка или националните централни банки получат от публичния сектор за събиране чекове, емитирани от трети страни и кредитирайки сметката на публичния сектор преди банката титуляр да е била дебитирана, тази операция не се счита за кредит по смисъла на член 104 от Договора, ако определеният период от време, съответстващ на нормалния срок за събиране на чекове от централната банка на съответната държава-членка, е изтекъл от получаването на чека, при условие че всеки оборот, който може да възникне, е по изключение, в малки размери и се изчислява за кратък срок.

Член 6

Притежаването от Европейската централна банка или от националните централни банки на монети, емитирани от публичния сектор и кредитирани от публичния сектор, не се счита за кредит по смисъла на член 104 от Договора, когато стойността на тези активи остава по-малка от 10 % от монетите в обращение.

До 31 декември 1996 г. тази цифра е 15 % за Германия.

Член 7

Финансирането от Европейската централна банка или от националните централни банки на задължения, попадащи в публичния сектор по отношение на Международния валутен фонд или в резултат от прилагането на механизъм за средносрочно финансово подпомагане, установен с Регламент (ЕИО) № 1969/88 (4), не се счита за кредит по смисъла на член 104 от Договора.

Член 8

1.   За целите на член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора „публично предприятие“ е всяко предприятие, по отношение на което държавата или други регионални или местни власти могат пряко или косвено да упражняват господстващо влияние по силата на правото им на собственост върху него или финансовото им участие в него, или на правилата, които го регулират.

Господстващо влияние от страна на публичните власти се допуска, когато по отношение на дадено предприятие тези власти пряко или косвено:

а)

притежават основната част от записания капитал на предприятието;

б)

контролират мнозинството от гласовете, свързани с акциите, емитирани от предприятието; или

в)

могат да назначат повече от половината от членовете на административните, управителните или надзорните органи на предприятието.

2.   За целите на член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора Европейската централна банка и националните централни банки не са част от публичния сектор.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1994 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 1993 година.

За Съвета

Председател

Ph. MAYSTADT


(1)  ОВ С 324, 1.12.1993 г., стр. 5 и

ОВ С 340, 17.12.1993 г., стр. 3.

(2)  ОВ С 329, 6.12.1993 г. и Решение от 2 декември 1993 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 195, 29.7.1980 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Директива 93/84/ЕИО (ОВ L 254, 12.10.1993 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕИО) № 1969/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. за установяване на единен механизъм за средносрочно финансово подпомагане на платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 178, 8.7.1988 г., стр. 1).


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

30


31993R3604


L 332/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3604/93 НА СЪВЕТА

от 13 декември 1993 година

за уточняване на дефинициите за прилагането на забраната за привилегирован достъп, посочена в член 104а от Договора

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104а, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като има предвид, че забраната за привилегирован достъп до финансовите институции, предвидена в член 104а от Договора, е съществен елемент за подчиняването на финансовите операции на публичния сектор на дисциплината на пазарния механизъм и по този начин допринася за засилването на бюджетната дисциплина; като има предвид освен това, че тя поставя държавите-членки на равна основа по отношение на достъпа на публичния сектор до финансовите институции;

като има предвид, че Съветът трябва да уточни дефинициите за прилагането на такава забрана;

като има предвид, че държавите-членки и Общността трябва да действат, спазвайки принципа на отворена пазарна икономика, в която има свободна конкуренция;

като има предвид, по-специално, че настоящият регламент не засяга методите за организиране на пазарите, придържащи се към този принцип;

като има предвид, че настоящият регламент няма за цел да възпрепятства функционирането на публичните финансови институции, когато то се придържа към същия принцип;

като има предвид, че член 104а от Договора забранява мерките за установяване на привилегирован достъп; като има предвид, че трябва да бъдат уточнени видовете актове, които са засегнати от тази забрана; като има предвид, че доброволно поетите ангажименти от страна на финансовите институции в рамките на договорните отношения без съмнение не могат да бъдат засегнати;

като има предвид, че същият член предвижда, че съображения за разумност могат да оправдаят отклонението от принципа на тази забрана; като има предвид, че законовите или подзаконовите разпоредби или административните действия не могат обаче под прикритието на съображение за благоразумие да бъдат използвани за установяване на измамен привилегирован достъп;

като има предвид, че публичните предприятия са обхванати от същата забрана; като има предвид, че те са дефинирани в Директива 80/723/ЕИО на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия (3);

като има предвид, че за целите на паричната политика финансовите институции и по-специално кредитните институции могат да бъдат задължени да притежават вземания в Европейската централна банка и/или националните централни банки;

като има предвид, че Европейската централна банка и националните централни банки не могат като публични власти да предприемат мерки, установяващи привилегирован достъп; като има предвид, че правилата за мобилизиране или оставянето в залог на дългови инструменти, постановени от Европейската централна банка или от националните централни банки, не могат да бъдат използвани като средство за заобикаляне на забраната за привилегирован достъп;

като има предвид, че с цел да се избегне всякакво заобикаляне на забраната, дефинициите в общностното законодателство за различните видове финансови институции трябва да бъдат допълнени от упоменаване на институциите, ангажирани с финансови дейности, които все още не са хармонизирани на общностно равнище, като например клонове на институции на трети страни, холдингови и факторингови дружества, некоординирани предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК), пенсионни институции и т.н.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За целите на член 104а от Договора под „всяка мярка, установяваща привилегирован достъп“ се разбира всяка законова или подзаконова разпоредба или всеки друг задължителен правен инструмент, приети при упражняването на правомощията на публичната власт, които:

задължават финансовите институции да придобиват или да притежават вземания на институции или органи на Общността, на централни администрации, на регионални, местни или други публични власти, на други органи, регулирани от публичното право или на публични предприятия на държавите-членки (наричани по-долу „публичен сектор“), или

предоставят данъчни привилегии, които могат да облагодетелстват единствено финансовите институции, или финансови преимущества, които не съответстват на принципите на пазарна икономика, с цел да бъде окуражено придобиването или притежаването от страна на тези институции на такива вземания.

2.   Не се считат за мерки, установяващи привилегирован достъп, онези, които водят до:

задължения за финансиране на общинските жилища при специални условия, като например, inter alia, задължение за съсредоточаване на средства в публични финансови институции, когато по-голямата част от условията за финансиране на публичния сектор са идентични с тези за финансиране от подобно естество, предоставено на частни заемополучатели за същите цели,

задължение за съсредоточаване на средства в публична кредитна институция, доколкото към 1 януари 1994 г. това задължение е неразделна част от организацията на определена мрежа от кредитни институции или на специфични схеми за спестявания, предназначени за домакинства и целящи да предоставят финансова сигурност на цялата мрежа или на специфична схема. Използването на такива централизирани средства трябва да бъде определено от органите, управляващи съответната публична кредитна институция и да бъде в съответствие с принципа на пазарна икономика, в която съществува свободна конкуренция,

задължения за финансиране на възстановяването на щети от бедствия, в случай че условията за финансиране на възстановяването не са по-благоприятни, когато щетата е претърпяна от публичния сектор, отколкото когато е претърпяна от частния сектор.

Член 2

За целите на член 104а от Договора „съображения за благоразумие“ са тези, които стоят в основата на законовите или подзаконовите разпоредби или на националните административни действия, основани на или в съответствие със законодателството на ЕО и предназначени да спомагат за стабилността на финансовите институции, така че да се засили стабилността на финансовата система като цяло и защитата на клиентите на тези институции.

Член 3

1.   За целите на член 104а от Договора „публично предприятие“ се определя като всяко предприятие, по отношение на което държавата или други регионални или местни власти могат да упражняват пряко или косвено господстващо влияние по силата на правото си на собственост върху него, на финансовото си участие в него или на правилата, които го регулират.

Господстващо влияние от страна на държавата или на други регионални или местни власти се допуска, когато по отношение на дадено предприятие тези власти пряко или косвено:

а)

притежават основната част от записания капитал на предприятието;

б)

контролират мнозинството от гласовете, свързани с акциите, емитирани от предприятието; или

в)

могат да назначат повече от половината от членовете на административните, управителните или надзорните органи на предприятието.

2.   Без това да засяга тяхното задължение като публични власти да не предприемат мерки, установяващи привилегирован достъп по смисъла на член 104а от Договора, за целите на настоящия член Европейската централна банка и националните централни банки не се считат за част от публичния сектор.

3.   „Национални централни банки“ означава централните банки на държавите-членки и Люксембургския паричен институт.

Член 4

1.   За целите на член 104а от Договора „финансови институции“ означава:

кредитните институции, както са дефинирани в член 1, първо тире от Директива 77/780/ЕИО (4),

застрахователни предприятия, както са дефинирани в член 1, буква а) от Директива 92/49/ЕИО (5),

животозастрахователни дружества, както са дефинирани в член 1, буква а) от Директива 92/96/ЕИО (6),

ПКИПЦК, както са дефинирани в член 1, параграф 2 от Директива 85/611/ЕИО (7),

инвестиционни предприятия, както са дефинирани в член 1, параграф 2 от Директива 93/22/ЕИО (8),

други предприятия, чиито дейности са сходни на тези на предприятията, упоменати в предходните тирета, или чиято основна дейност е придобиването на финансови активи или трансформирането на финансови вземания.

2.   Следните институции не са част от финансовите институции, дефинирани в параграф 1:

Европейската централна банка и националните централни банки,

финансовите служби на пощите, когато са част от сектора на публичната администрация, дефиниран в съответствие с Европейската система за интегрирани икономически сметки или когато тяхната основна дейност е да действат като финансови агенти на публичната администрация, и

институциите, които са част от сектора на публичната администрация, дефиниран в съответствие с Европейската система за интегрирани икономически сметки, или чиито пасиви съответстват изцяло на държавния дълг.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1994 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 1993 година.

За Съвета

Председател

Ph. MAYSTADT


(1)  ОВ C 324, 1.12.1993 г., стр. 7 и

ОВ C 340, 17.12.1993 г., стр. 6.

(2)  ОВ C 329, 6.12.1993 г. и Решение от 2 декември 1993 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 195, 29.7.1980 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Директива 93/84/ЕИО (ОВ L 254, 12.10.1993 г., стр. 16).

(4)  Директива 77/780/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до достъпа до дейността на кредитните институции и нейното упражняване (ОВ L 322, 17.12.1977 г., стр. 30). Директива, последно изменена с Директива 89/646/ЕИО (ОВ L 386, 30.12.1989 г., стр. 1).

(5)  Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прякото застраховане, различно от животозастраховането (Трета директива относно застраховането, различно от животозастраховането) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1).

(6)  Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прякото животозастраховане (Трета директива относно животозастраховането) (ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1).

(7)  Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3). Директива, последно изменена с Директива 88/220/ЕИО (ОВ L 100, 19.4.1988 г., стр. 31).

(8)  Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27).


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

33


31993R3605


L 332/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3605/93 НА СЪВЕТА

от 22 ноември 1993 година

за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104в, параграф 14, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че дефинициите за „държавен“, „дефицит“ и „инвестиция“ са установени в Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит чрез позоваване на Европейската система за интегрирани икономически сметки (ЕСИИС) (3); като има предвид, че се изискват прецизни дефиниции, позоваващи се на класификационните кодове на Европейската система за интегрирани икономически сметки; като има предвид, че тези дефиниции могат да бъдат предмет на преразглеждане в контекста на необходимата хармонизация на националните статистики или по други причини; като има предвид, че всяко преразглеждане на ЕСИИС ще бъде решавано от страна на Съвета в съответствие с правилата за компетентност и процедурата, предвидена в Договора;

като има предвид, че дефиницията за „дълг“, определена в Протокола относно процедурата при свръхдефицит, се нуждае от разширяване посредством позоваване на класификационните кодове на ЕСИИС;

като има предвид, че Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно хармонизацията на установяването на брутния национален продукт по пазарни цени (4) предоставя адекватна и подробна дефиниция за брутен вътрешен продукт по пазарни цени;

като има предвид, че съгласно условията на Протокола относно процедурата при свръхдефицит Комисията е призована да предостави статистически данни, които да бъдат използвани при тази процедура;

като има предвид, че са необходими подробни правила за организиране на бързото и редовно докладване от страна на държавите-членки на Комисията за техните планирани и актуални дефицити и за нивата на техния дълг;

като има предвид, че съгласно член 104в, параграфи 2 и 3 от Договора Комисията наблюдава развитието на състоянието на бюджета и размера на държавния дълг в държавите-членки и проучва съответствието с бюджетната дисциплина на базата на критерии, отнасящи се до държавния дефицит и държавния дълг; като има предвид, че ако дадена държава-членка не изпълни изискванията по тези критерии или по един от тях, Комисията трябва да вземе предвид всички релевантни фактори; като има предвид, че Комисията трябва да проучи дали има риск от прекомерния дефицит в дадена държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

Дефиниции

Член 1

1.   За целите на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит и на настоящия регламент условията, дадени в следващите параграфи, са дефинирани съгласно Европейската система за интегрирани икономически сметки (ЕСИИС). Кодовете в скоби се отнасят до ЕСИИС, второ издание.

2.   „Държавен“ означава секторът на общото управление (S60), който е централното управление (S61), местното управление (S62) и фондовете за социално осигуряване (S63), с изключение на търговските операции, както са дефинирани в ЕСИИС.

Изключването на търговските операции означава, че секторът от общото управление (S60) включва само институционални звена, чиято основна дейност е предоставянето на непазарни услуги.

3.   „Държавен дефицит (излишък)“ означава нетни заемни средства (нетно отпускане на заеми) (N5) на сектора от общото управление (S60), както е дефиниран в ЕСИИС. Лихвата, съдържаща се в държавния дефицит, е сумата на лихвата (R41), както е дефинирана в ЕСИИС.

4.   „Държавна инвестиция“ означава формирането на брутния фиксиран капитал (P) на сектора на общото управление (S60), както е дефиниран в ЕСИИС.

5.   „Държавен дълг“ означава неизплатеният към края на годината по номинална стойност общ брутен дълг в сектора на общото управление (S60), с изключение на онези задължения, чиито съответстващи финансови активи са притежавани от сектора на общото управление (S60).

Държавният дълг се състои от задълженията на общото управление в следните категории: валута и депозити (F20 и F30), сметки и краткосрочни облигации (F40), дългосрочни облигации (F50), други краткосрочни заеми (F79) и други средносрочни и дългосрочни заеми (F89), както са дефинирани в ЕСИИС.

Номиналната стойност на неизплатено към края на годината задължение е лицевата стойност.

Номиналната стойност на индексирано задължение съответства на неговата лицева стойност, регулирана от увеличаването на капитала, свързано с индексирането, установено в края на годината.

Задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се конвертират в националната валута по представителния пазарен обменен курс, преобладаващ в последния работен ден на всяка година.

Член 2

„Брутен национален продукт“ означава брутният национален продукт по пазарни цени (GDP mp), както е дефиниран в член 2 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом.

Член 3

1.   „Планирани стойности на бюджетен дефицит“ означава стойностите, установени за текущата година от държавите-членки, съвместими с най-новите решения на техните бюджетни органи.

2.   „Стойности на актуалния бюджетен дефицит и на нивото на държавния дълг“ означава пресметнатите, временни, незавършени или окончателни резултати за изминала година.

РАЗДЕЛ 2

Правила и обхват на докладването

Член 4

1.   От началото на 1994 г. държавите-членки докладват на Комисията за планираните от тях и за актуалните държавни дефицити, и за нивата на техния държавен дълг два пъти годишно, първия път преди 1 март на текущата година (година n) и втория път преди 1 септември на година n.

2.   Преди 1 март на година n държавите-членки:

докладват на Комисията за планирания от тях държавен дефицит за година n, за актуалната оценка на техния актуален държавен дефицит за година n-1 и за техните актуални държавни дефицити за години n-2, n-3 и n-4,

едновременно с това предоставят на Комисията за годините n, n-1 и n-2 съответните бюджетни дефицити на техните публични сметки съгласно най-използваната дефиниция в държавата-членка и данните, които обясняват преминаването от този бюджетен дефицит на публичните сметки към техния държавен дефицит. Данните, обясняващи това преминаване, които са предоставени на Комисията, включват по-специално данните за нетните заемни средства на подсектори S61, S62 и S63,

докладват на Комисията за определеното от тях ниво на актуален държавен дълг в края на година n-1 и нивата на техния актуален държавен дълг за годините n-2, n-3 и n-4,

едновременно с това предоставят на Комисията за годините n-1 и n-2 данните, които обясняват приноса на техния държавен дефицит и другите релевантни фактори, допринасящи за варирането на нивото на техния държавен дълг.

3.   Преди 1 септември на година n държавите-членки докладват на Комисията за:

техния актуализиран планиран държавен дефицит за година n и за техните актуални държавни дефицити за годините n-1, n-2, n-3 и n-4 и спазват изискванията по параграф 2, второ тире,

актуалното ниво на техния държавен дълг за годините n-1, n-2, n-3 и n-4 и спазват изискванията по параграф 2, четвърто тире.

4.   Данните за планирания държавен дефицит, докладвани на Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3, са изразени в национална валута и по бюджетни години.

Данните за актуалния държавен дефицит и за нивото на актуалния държавен дълг, докладвани на Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3, са изразени в национална валута и по календарни години, с изключение на актуализираните оценки за година n-1, които могат да бъдат изразени по бюджетни години.

Когато бюджетната година се различава от календарната година, държавите-членки докладват също така на Комисията техните данни за актуалния държавен дефицит и за нивото на актуалния държавен дълг по бюджетни години за двете бюджетни години, предшестващи текущата бюджетна година.

Член 5

В съответствие с процедурата, определена в член 4, параграфи 1, 2 и 3, държавите-членки предоставят на Комисията данните относно техните разходи за държавни инвестиции и разходи по лихви.

Член 6

Държавите-членки предоставят на Комисията прогноза за техния брутен вътрешен продукт за година n и за актуалния размер на техния брутен вътрешен продукт за годините n-1, n-2, n-3 и n-4 в същите срокове като тези, посочени в член 4, параграф 1.

Член 7

В случай на преразглеждане на ЕСИИС, за което е взето решение от Съвета в съответствие с правилата за компетентност и процедурата, предвидена в Договора, Комисията въвежда новите позовавания на ЕСИИС в членове 1 и 4.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1994 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 1993 година.

За Съвета

Председател

Ph. MAYSTADT


(1)  ОВ С 324, 1.12.1993 г., стр. 8 и

ОВ С 340, 17.12.1993 г., стр. 8.

(2)  ОВ С 329, 6.12.1993 г.

(3)  Статистическа служба на Европейските общности, Европейска система за интегрирани икономически сметки (ЕСИИС), второ издание.

(4)  ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


31994D0179


L 084/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 март 1994 година

за изменение на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането, необходимо за повишаване на безопасността и ефективността на атомните електроцентрали в определени страни, които не са държави-членки

(94/179/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 1, 2, 172 и 203 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че Европейската общност за атомна енергия беше създадена, за да осигури необходимите условия за премахване на опасностите за живота и здравето на гражданите; като има предвид, че държавите-членки са изразили желание да привлекат и други страни в работата си и да сътрудничат с международните организации в областта на мирното използване на атомната енергия;

като има предвид, че Общността и държавите-членки са взели решение да положат общи усилия на равнището на Г-24 за подкрепа на процеса на реформи в страните от Централна и Източна Европа и от Общността на независимите държави (ОНД), и са взели решение за мерките за отпускане на икономическа помощ на тези страни; като има предвид, че е уместно с оглед на ефективността на общите усилия да се призоват и останалите международни органи в тази област да сътрудничат, за да не се допусне разпиляване на необходимите човешки и други ресурси;

като взе предвид, че по отношение на повишаването на ядрената безопасност в Централна и Източна Европа и в ОНД е необходима комплексна стратегия на дългосрочна основа, която да отчита технологичните фактори, „културата“ и практиката във връзка с безопасността, както и общия енергиен баланс на всяка от участващите страни;

като взе предвид, че някои от тези държави имат атомни мощности с недостатъчна степен на безопасност не е достатъчно и чиято експлоатация би могла да има последици за континента като цяло; като взе предвид, че тези страни са решени да продължат да използват атомната енергия;

като взе предвид, че ядрената безопасност следва да се разглежда като част от проблема за цялостната енергийна перспектива в Централна и Източна Европа и в ОНД и като има предвид в тази връзка съвместния доклад на Световната банка, Международната агенция по енергетиката (МАЕ) и Европейската банка за възстановяване и развитие от юни 1993 година,

като взе предвид, че е уместно да се настоява всички страни с атомни електроцентрали да ратифицират международните договори за гражданска отговорност или като временна мярка да предприемат обвързващи мерки с равностойно действие,

като взе предвид, че Общността е задължена да отделя необходимите средства, за да отговори на очакванията на обществеността в държавите-членки по отношение на безопасността и качеството на околната среда; като взе предвид по-конкретно необходимостта от действия в някои страни от Централна и Източна Европа и в някои страни от ОНД за промени в съществуващите атомни мощности или при необходимост за закриване на други, при които привеждането в съответствие със стандартите би било технически или икономически нецелесъобразно;

като взе предвид, че проектите на Общността в рамките на програмите ФАР и ТАЦИС за повишаване на безопасността на атомните мощности включват между другото проучвания на евентуалните слабости и формулиране на подходящи мерки за корекция; като взе предвид, че техническата помощ ще доведе до предложения за програми, които предвиждат промени в някои атомни мощности в експлоатация или в строеж, както и закриване на други; като взе предвид, че извършването на тези дейности е в интерес на Общността,

като взе предвид, че необходимите инвестиции за привеждане на атомните мощности в някои страни от Централна и Източна Европа и в някои страни от ОНД в съответствие със стандартите са толкова мащабни, че отделните страни не са в състояние да ги осигурят, въпреки че проблемите изискват спешни решения,

като взе предвид, че трябва да се мобилизира значителна част от наличните финансови средства; като взе предвид, че за целта следва да се измени и допълни Решение 77/270/Евратом (3), което упълномощава Европейската комисия да договаря кредити в рамките на Евратом за финансиране на инвестиции в атомната енергетика с цел да се разшири приложното поле на решението, така че да обхване някои страни-участнички в програмата ФАР и някои страни от ОНД, да се създадат условия за повишаване на безопасността и ефективността на техните атомни електроцентрали и по такъв начин да се подобри защитата на хората и околната среда,

като взе предвид, че Решение 77/271/Евратом (4) определи кредитния лимит в рамките на Евратом в размер на 4 000 милиона ECU като има предвид, че на 31 декември 1991 г.2 876 милиона ECU от този лимит са усвоени; като има предвид, че след забавянето в развитието на атомната енергетика и промените в политиката на някои държави-членки в областта на атомната енергетика, няма да се наблюдава засилено търсене на останалите финансови средства от проекти в областта на атомната енергетика в рамките на Общността през следващите няколко години,

като взе предвид, че страните бенефициери ще действат като гаранти за предоставените заеми по настоящото решение и като взе предвид, че при необходимост ще бъдат предвидени и други първокласни обезпечения,

като взе предвид, че въпросът за предоставяне на финансови средства за безопасността е неотделим от комплексната стратегия за енергийните перспективи,

като взе предвид, че краткосрочните мерки трябва да се допълват от средносрочни и дългосрочни кредити в съответствие с комплексната стратегия, като се предвижда по-конкретно подмяна и закриване на най-ненадеждните атомни електроцентрали,

РЕШИ:

Член единствен

Член 1 от Решение 77/270/Евратом се заменя със следния текст:

„Член 1

С настоящото Комисията се упълномощава да договаря от името на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и в рамките на определения от Съвета кредитен лимит, средствата, които да се отпуснат под формата на заеми за финансиране в рамките на Общността на инвестиционни проекти във връзка с промишленото производство на електроенергия в атомни електроцентрали и с промишлените мощности в цикъла на ядреното гориво.

Комисията също така се упълномощава да договаря, в рамките на същия кредитен лимит, средствата, които да се отпуснат под формата на заеми за финансиране на проекти за повишаване на безопасността и ефективността на атомните електроцентрали на изброените в приложението страни, които не са държави-членки. За да бъдат финансирани, проектите трябва:

да са свързани с атомни електроцентрали или мощности в цикъла на ядреното гориво, които са в експлоатация или в строеж, или със закриването на мощности, когато промени не са технически или икономически целесъобразни,

да са получили всички необходими разрешителни и одобрения на национално равнище и по-конкретно съгласието на органите по безопасността,

да са получили положително становище от Комисията от техническа и икономическа гледна точка.

Комисията може да договаря кредити само в рамките на лимита за поисканите заеми.

Кредитите и свързаните с тях операции по отпускането на заемите трябва да бъдат изразени в една и съща парична единица и да се определят от едни и същи условия по отношение на погасяването на главницата и лихвите. Разходите на Общността по договарянето и извършването на всяка операция се поемат от съответните предприятия бенефициери.“

Съставено в Брюксел на 21 март 1994 година.

За Съвета

Председател

Y. PAPANTONIOU


(1)  ОВ C 22, 26.1.1993 г., стр. 11.

(2)  ОВ C 44, 14.2.1994 г.

(3)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 11. Решение, последно изменено с Решение 90/212/Евратом (ОВ L 112, 3.5.1990 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на страните, които не са държави-членки и към които се прилага решението

Република България

Република Унгария

Република Литва

Румъния

Република Словения

Чешка република

Словашка република

Руска федерация

Република Армения

Украйна


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

39


31995R2494


L 257/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2494/95 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 1995 година

относно хармонизираните индекси на потребителските цени

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския паричен институт (3),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (4),

като има предвид, че член 109й от Договора изисква Комисията и Европейският паричен институт (ЕПИ) да докладват пред Съвета относно постигнатия от държавите-членки напредък в изпълнението на техните задължения относно постигането на икономически и паричен съюз по отношение на висока степен на стабилност на цените;

като има предвид, че член 1 от Протокола относно критериите за конвергенция, упоменат в член 109й от Договора гласи, че необходимата устойчивост на цените на държавите-членки следва да бъде постигната по отношение на инфлацията, измервана посредством потребителския индекс на цените на съпоставима база, като се отчитат различията в националните определения; като има предвид, че съществуващите индекси на потребителските цени не се съставят на пряко съпоставима база;

като има предвид необходимостта Общността и в частност нейните фискални и парични органи да разполагат с редовни и навременни индекси на потребителските цени с цел осигуряването на сравнения на инфлацията в макроикономически и международен контекст, различни от индексите с национално и микроикономическо предназначение;

като има предвид приетото разбиране, че инфлацията е явление, което се изразява във всички форми на пазарни сделки, сред които както покупки от страна на потребители, така и покупки на капиталови активи, покупки от държавата, плащания за труд; като има предвид приетото разбиране, че една широка гама от статистическа информация, важна част от която съставляват индексите на потребителските цени, има отношение към разбирането на инфлационния процес на национално равнище и между държавите-членки;

като има предвид, че съпоставимите индекси на потребителските цени могат да се изготвят наместо или в допълнение към подобни индекси на потребителските цени, които вече се изготвят или ще се изготвят в бъдеще от държавите-членки;

като има предвид, че изготвянето на съпоставими индекси ще бъде свързано с разходи, които да бъдат поделени между Общността и държавите-членки;

като има предвид, че съгласно принципа на субсидиарността създаването на общи статистически стандарти за индекси на потребителските цени е задача, която може да бъде решена ефикасно единствено на общностно равнище и като има предвид, че събирането на данни и съставянето на съпоставими индекси на потребителските цени ще се осъществява във всяка държава-членка под егидата на организациите и институциите, отговарящи за съставянето на официалната статистика на национално равнище;

като има предвид, че с оглед на постигането на икономически и паричен съюз ще бъде необходим индекс на потребителските цени за Общността като цяло;

като има предвид, че Статистическият програмен комитет (СПК), създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (5), даде положително становище по проекторегламента,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да се установят статистическите бази, необходими за постигането на изчисляване на съпоставими индекси на потребителските цени на общностно равнище.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ): съпоставимият индекс на потребителските цени, който се изготвя от всяка държава-членка;

б)

Европейски индекс на потребителските цени (ЕИПЦ): индексът на потребителските цени, който се изготвя за Общността от Комисията (Евростат) на базата на ХИПЦ на всяка от държавите-членки;

в)

Индекс на потребителските цени на Паричния съюз (ИПЦПС): индексът на потребителските цени, който се изготвя в контекста на Икономическия и паричен съюз от Комисията (Евростат) на базата на ХИПЦ на държавите-членки, без дерогацията по член 109к от Договора, докато съществуват такива дерогации.

Член 3

Обхват

ХИПЦ се базира на цените на стоките и услугите, които могат да бъдат закупени на икономическата територия на държава-членка за целите на прякото удовлетворяване на потребителските потребности. Въпросите относно тегловните стойности се решават от Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 14.

Член 4

Съпоставимост

ХИПЦ се считат за съпоставими, ако отразяват само разликите между отделните страни в измененията на цените или схемите на потребление.

ХИПЦ, които се отличават поради различия в понятията, методите или практиката, използвани при тяхното дефиниране и съставяне, не се считат за съпоставими.

Комисията (Евростат) приема правила, които следва да се спазват с цел осигуряване на съпоставимостта на ХИПЦ съгласно процедурата, предвидена в член 14.

Член 5

График и дерогации от него

1.   Мерките, необходими за постигането на съпоставими индекси на потребителските цени, се прилагат поетапно, както следва:

a)

Етап I:

Най-късно до март 1996 г. Комисията (Евростат) в сътрудничество с държавите-членки изготвя за целите на доклада по член 109й от Договора („критерии за конвергенция“) междинен набор от индекси на потребителските цени за всяка държава-членка. Тези индекси се базират изцяло на данните, на чиято основа са построени съществуващите национални индекси на потребителските цени, коригирани по-конкретно, както следва:

i)

да се изключи жилищният фонд, обитаван от собствениците на съответните жилища;

ii)

да се изключат здравните и образователните услуги;

iii)

да се изключат някои други позиции, които не се включват в покритието или се третират различно от редица държави-членки.

б)

Етап II:

ХИПЦ започва с индекса за януари 1997 г. Отправният период на общия индекс е 1996 г. Преценените стойности на ценовите промени за дванадесетте месеца, предшестващи януари 1997 г. и последващите месеци се определят на базара на индексите за 1996 г.

2.   Когато е необходимо, при поискване от държава-членка и след консултации с ЕПИ, Комисията (Евростат) може да предостави дерогации от разпоредбите на параграф 1 които не могат да надвишават една година, когато съответната държава-членка трябва да извърши значителни корекции в статистическата си система, за да изпълни задълженията си по настоящия регламент.

3.   Мерките по прилагането на настоящия регламент, които са необходими за осигуряване на съпоставимост на ХИПЦ и за поддържане и подобряване на тяхната надеждност и съотносимост, се приемат след консултация с ЕПИ в съответствие с процедурата, предвидена в член 14.

Член 6

Базисна информация

Базисната информация представлява онези цени и тегловни стойности на стоки и услуги, които е нужно да се вземат предвид, за да се постигне съпоставимост на индексите, съгласно определението в член 4.

Тази информация се получава от статистическите звена, съгласно определеното в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите звена за наблюдение и анализ на производствената система на Общността (6) или от други източници, при условие че са спазени изискванията за съпоставимост за индексите по член 4 от настоящия регламент.

Член 7

Източници

Статистическите звена, призовани от държавите-членки да съдействат при събирането или предоставянето на данни за цените, са длъжни да позволяват наблюдение на цените, които се упражняват в действителност и да предоставят честна и изчерпателна информация, щом тя бъде поискана.

Член 8

Периодичност

1.   ХИПЦ, ЕИПЦ и ИПЦПС се съставят ежемесечно.

2.   Изискуемата периодичност на събиране на цените е веднъж месечно. Когато събирането с по-голяма периодичност не пречи на изготвянето на ХИПЦ, който да отговаря на изискванията за съпоставимост по член 4, Комисията (Евростат) може да допусне изключения от ежемесечното събиране. Настоящият параграф не изключва по-честото събиране на цени.

3.   Тегловите стойности на ХИПЦ се актуализират с периодичност, достатъчна за спазването на изискването за съпоставимост, посочено в член 4. Настоящият параграф не изисква проучванията на семейния бюджет да се извършват по-често от веднъж на всеки пет години, освен в държави-членки, които, съгласно процедурата по член 14, са признати като търпящи такива промени в схемите на потребление, които да налагат по-чести проучвания.

Член 9

Изготвяне на резултати

Държавите-членки обработват събраните данни, за да изготвят ХИПЦ, който представлява индекс от типа Ласпейрес, включващ категориите на Международната класификация КЛППЦ (класификация на личното потребление по цели) (7), която се адаптира съгласно процедурата, предвидена в член 14, за да се определят съпоставими ХИПЦ. По същата процедура се определят и методите, процедурите и формулите, за да се осигури спазването на изискванията за съпоставимост.

Член 10

Предаване на резултатите

Държави-членки предават ХИПЦ на Комисията (Евростат) в срок, който не може да надвишава тридесет дни след края на календарния месец, за който се отнасят индексите.

Член 11

Публикуване

ХИПЦ, ЕИПЦ, ИПЦПС и съответните подиндекси за набор от категории в рамките на посочените в член 9, подбрани съгласно процедурата, определена в член 14, се публикуват от Комисията (Евростат) в срок, който не може да надвишава пет работни дни след края на срока, посочен в член 10.

Член 12

Съпоставимост на данните

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат), по нейно искане, информация, inter alia, събрана на основание член 6, на такова равнище на детайлност, което е необходимо за оценяването на спазването на изискванията за съпоставимост и за качество на ХИПЦ.

Член 13

Финансиране

Мерките за прилагането на настоящия регламент се приемат, като се отчита най-внимателно ефективността на разходите и при условие че в дадена държава-членка не са нужни значителни допълнителни ресурси, освен ако Комисията (Евростат) не поеме две трети от допълнителните разходи до края на втората година от прилагането на тези мерки.

Член 14

Процедура

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   Представителят на Комисията представя пред Комитета проект за мерките, които следва да бъдат предприети. Комитетът излиза със становище по проекта в срок, който се определя от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора в случай на решения, които Съветът трябва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в състава на Комитета се претеглят по начина, определен в посочения член. Председателят не гласува.

Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

В случай че предвидените мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако не бъде представено становище, Комисията незабавно внася в Съвета предложение относно мерките, които следва да бъдат предприети. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на срок от три месеца от датата на представянето пред Съвета, Съветът не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисия.

Член 15

Преглед

След консултации с Комитета, в срок до две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и отново в срок до две години след това Комисията (Евростат) представя пред Съвета доклад за ХИПЦ, създадени по силата на настоящия регламент, и по-специално – за тяхната надеждност и спазването на изискванията за съпоставимост.

В тези доклади Комисията отразява мнението си относно функционирането на процедурата, описана в член 14, и предлага съответните промени, които счита за необходими.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 октомври 1995 година.

За Съвета

Председател

P. SOLBES MIRA


(1)  ОВ С 84, 6.4.1995 г., стр. 7.

(2)  ОВ С 249, 25.9.1995 г.

(3)  Становище от 31 март 1995 г. (ОВ С 236, 11.9.1995 г., стр. 11).

(4)  ОВ С 236, 11.9.1995 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(6)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.

(7)  Публикувана от Организацията на обединените нации, серии F № 2, ревизия 3, таблица 6.1, изменена с OECD (DES/NI/86.9), Париж 1986 г.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

43


31996D0174


L 051/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 февруари 1996 година

за изменение на Решение 91/115/EИО за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

(96/174/EО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид проекторешението, представено от Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Европейския паричен институт (3),

като има предвид, че съгласно член 109е от Договора за създаване на Европейската общност и член 2 от Протокола относно устава на Европейския паричен институт (EПИ), ЕПИ допринася за осъществяването на условията, необходими за преминаването към третия етап от икономическия и паричен съюз посредством укрепване на координацията на паричните политики, с оглед да се гарантира стабилност на цените, да се реализира подготовката, необходима за установяването на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), за провеждането на единна парична политика и за създаването на единна валута по време на третия етап, както и за наблюдение на развитието на екюто,

като има предвид, че съгласно член 109е, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност най-късно до 31 декември 1996 г. ЕПИ уточнява регулативната, организационната и логистичната рамка, необходима на ЕСЦБ за изпълнение на нейните задачи по време на третия етап от Икономическия и паричен съюз, включително насърчаването на хармонизацията, когато е необходимо, на правилата и практиките, регулиращи събирането, компилирането и разпространението на статистически данни в областите, попадащи в рамките на нейната компетенция,

като има предвид, че съгласно член 5 от устава на ЕСЦБ Европейската централна банка (ЕЦБ), подпомагана от националните централни банки, събира необходимата статистическа информация и си сътрудничи с Комисията; като има предвид, че следователно е необходимо по време на втория етап да се подготви съответното сътрудничество в рамките на постигането на Икономическия и паричен съюз,

като има предвид, че Решение 91/115/EИО (4) трябва да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член единствен

Решение 91/115/EИО се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член:

„Член 3a

Комитетът може да дава становища по своя собствена инициатива по всички въпроси, свързани със статистиката, която е от общ интерес за Комисията и националните статистически органи, от една страна, и за Европейския паричен институт (ЕПИ) и националните централни банки, от друга. В изпълнение на задачите си Комитетът дава становището си на всички заинтересовани страни.“

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Комитетът е съставен от един, двама или трима представители от всяка държава-членка, от основните институции, ангажирани с финансовата и паричната статистика и статистиката на платежния баланс, до трима представители на Комисията и до трима представители на ЕПИ. Освен това един представител на Паричния комитет може да присъства на срещите на Комитета като наблюдател. Всяка държава-членка, Комисията и ЕПИ имат по един глас.

Представители на други организации, както и всяко лице, което би могло да допринесе в дискусиите, могат, по решение на Комитета, да участва в срещите на Комитета.“

3.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Комитетът си избира председател в съответствие с подробните правила, установени в процедурния му правилник.“

Съставено в Брюксел на 26 февруари 1996 година.

За Съвета

Председател

S. AGNELLI


(1)  ОВ C 359, 16.12.1994 г., стр. 10.

(2)  ОВ C 269, 16.10.1995 г., стр. 198.

(3)  ОВ C 397, 31.12.1994 г., стр. 52.

(4)  Становище от 16 януари 1995 г.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

45


31996R1749


L 229/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1749/96 НА КОМИСИЯТА

от 9 септември 1996 година

относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1), и по-специално член 4 и член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че всяка държава-членка е длъжна да изготвя хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), като се започне с индекса за януари 1997 г.;

като има предвид, че член 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95 изисква обхватът на ХИПЦ да включва стоките и услугите, които могат да бъдат закупени на икономическата територия на държава-членка за целите на прякото удовлетворяване на потребностите на потребителите;

като има предвид, че покритието на съществуващите индекси на потребителските цени, изготвяни от държавите-членки, следваните практики за включването на новопридобили значение стоки и услуги, процедурите за коригиране на цените съобразно измененията в качеството на обектите на ценообразуване, методите за комбиниране на цените с цел формиране на индекси на цените за елементарните агрегати или методите и практиките за формиране на извадки с цел получаване на цени в отделните държави-членки се различават до такава степен, че получените индекси на потребителските цени, изготвени от държавите-членки, не могат да отговорят на изискването за съпоставимост, необходимо за изготвянето на ХИПЦ;

като има предвид, че практиката на използване на предходни цени като заместители на текущите месечни цени се различава от използването на реализираните цени до такава степен, че получените индекси на потребителските цени, изготвени от държавите-членки, не могат да отговорят на изискването за съпоставимост, необходимо за изготвянето на ХИПЦ;

като има предвид, че е необходимо новопридобилите значение стоки и услуги да бъдат включвани както в ХИПЦ, чиито тегла се актуализират ежегодно, така и в ХИПЦ, чиито тегла се актуализират по-рядко;

като има предвид, че са необходими мерки за прилагане, с цел да се осигури съпоставимост на ХИПЦ в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95;

като има предвид, че съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2494/95 от Комисията (Евростат) се изисква да представя доклад пред Съвета за надеждността на ХИПЦ и тяхното съответствие с изискванията за съпоставимост;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет (СПК), създаден с Решение 89/382/EИО, Евратом на Съвета (2);

като има предвид, че са проведени консултации с Европейския паричен институт в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2494/95 и той е дал положително становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

I.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да установи, за целите на изготвянето на съпоставим хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изготвян от всяка държава-членка:

първоначалното покритие на стоки и услуги, както и съпоставимите практики за актуализиране на покритието с цел включване на новопридобилите значение потребителски стоки и услуги,

минималните стандарти за процедурите за коригиране с цел отразяване на качеството,

минималните стандарти за използваните цени,

формулата за съставяне на индекси на цените за елементарните агрегати.

Целта е също така да се гарантира, че формирането на извадки от цени е такова, че ХИПЦ да бъдат достатъчно надеждни за целите на международните сравнения и да се осигури информация, на базата на която да се определят минимални стандарти за извадките.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

a)

„Първоначално покритие на стоки и услуги от ХИПЦ“ се определя като онези четирицифрени категории и подкатегории, посочени в класификацията КЛППЦ/ХИПЦ (класификация на личното потребление по цели, пригодена за нуждите на ХИПЦ), дадена в приложение I.

б)

„Новопридобили значение стоки и услуги“ се определят като онези стоки и услуги, промените в чиито цени не са експлицитно включени в ХИПЦ на държава-членка и за които преценените потребителски разходи са достигнали не по-малко от една хилядна част от разходите, които се включват в покритието на този ХИПЦ.

в)

„Промяна в качеството“ е налице, когато държавата-членка прецени, че дадена промяна в спецификацията е довела до значителна разлика в полезността за потребителя между нова разновидност или модел на стока или услуга и стока или услуга, която е била подбрана преди това за определяне на цена в ХИПЦ, с която тя се заменя. Не възниква промяна в качеството, когато се извършва цялостна преработка на извадката за ХИПЦ.

г)

„Коригирането с цел отразяване на качеството“ представлява процедурата за отчитане на промяна в качеството посредством повишаване или намаляване на наблюдаваните текущи или отправни цени чрез прилагане на коефициент или сума, съответстващи на стойността на тази промяна в качеството.

д)

„Целева извадка“ се определя като множеството от цени на стоки и услуги, което държавата-членка възнамерява да получи за целите на изготвянето на ХИПЦ от януари 1997 г. или планира да използва към бъдеща дата, за да спази собствения стандарт на държавите-членки или друг европейски стандарт за надеждност или съпоставимост.

е)

„Наблюдавана цена“ е цената, която в действителност е потвърдена от държавите-членки.

ж)

„Преценена цена“ е цената, с която се замества наблюдавана цена и която се базира на подходяща процедура за определяне на преценената стойност. Наблюдаваните по-рано цени не се считат за преценени цени, освен ако може да се демонстрира, че те представляват подходящи преценени стойности.

з)

„Цена на заместител“ е наблюдаваната цена на стока или услуга, която се приема като пряк заместител на стока или услуга, чиято цена е била включена в целевата извадка.

и)

„Индекс на елементарен агрегат“ е ценови индекс за елементарен агрегат, състоящ се само от ценови данни.

й)

„Елементарен агрегат“ се отнася до разходите или потреблението, които се покриват от най-подробното ниво на стратификация на ХИПЦ и в чиито рамки не се съдържа надеждна информация за разходите за целите на определянето на тегловите стойности.

к)

„Формиране на извадка“ се отнася до всяка процедура, прилагана при съставянето на ХИПЦ, при която подмножество от множеството на цените, пред които са изправени потребителите, се използва за преценяване на промяна в цените на дадена категория от стоките и услугите, които се покриват от ХИПЦ.

л)

„Надеждността“ се оценява съобразно „точността“, която се отнася до мащаба на грешките при формиране на извадка, и „представителността“, която се отнася до отсъствието на изкривявания.

II.   МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪПОСТАВИМОСТ, НАДЕЖДНОСТ И СЪОТНОСИМОСТ НА ХИПЦ

Член 3

Първоначално покритие

За съпоставими се считат онези ХИПЦ, които включват индекси на цените и тегла за всяка категория, посочена в приложение I, представляващи повече от една хилядна част от общите разходи, включени в покритието на всички тези категории.

Член 4

Новопридобили значение стоки и услуги

Държавите-членки следва:

a)

да се стремят систематично да идентифицират новопридобилите значение стоки и услуги и

б)

да проверяват значимостта на стоките и услугите, за които се отчита, че са новопридобили значение в други държави-членки.

ХИПЦ се съставя така че да включва ценовите промени на новопридобила значение стока или услуга, когато стоката или услугата е преценена като попадаща в рамките на определението, дадено в член 2, буква б). Това се извършва в срок до 12 месеца от идентифицирането им или посредством коригиране на теглата, или в рамките на съотносимата категория в класификацията КЛППЦ/ХИПЦ, посочена в приложение I към настоящия регламент, или посредством присвояване на част от теглото специално на новопридобилата значение стока или услуга.

Член 5

Минимални стандарти за процедури на коригиране с цел отразяване на качеството

1.   ХИПЦ, за които се извършват съответни корекции с цел отразяване на качеството, се считат за съпоставими. В случай на възникване на промяна в качеството, държавите-членки съставят индекси на цените, като извършват необходимите корекции с цел отразяване на качеството на базата на експлицитни преценки на стойностите на промяната в качеството. В случай че липсват национални преценени стойности, държавите-членки използват преценени стойности, изчислени на базата на информация, предоставена от Комисията (Евростат), когато тези преценени стойности са на разположение и са съотносими.

2.   Когато няма преценени стойности, ценовите промени се оценяват като разликата между цената на избрания заместител и тази на обекта, който се замества от него. В никакъв случай не се допуска оценяване на промяна в качеството като пълния размер на разликата в цената на двата обекта, освен когато това може да се обоснове като подходящата преценена стойност. Когато се налага да бъдат извършени замествания, след като стоки или услуги са били предложени на намалени цени, тези замествания следва да се подбират съобразно сходството в тяхната полезност за потребителя, а не по сходство в цената.

Член 6

Минимални стандарти за цени

1.   Държавите-членки изготвят ХИПЦ, като използват наблюдаваните цени на целевата извадка.

a)

Когато целевата извадка изисква ежемесечно наблюдение, но наблюдението не се осъществи, тъй като даден обект не е налице или по каквато и да било друга причина, се приема използването на преценени цени за първия или втория месец, но от третия месец следва да се използват цени на заместители.

б)

Когато по изключение целевата извадка изисква наблюдения с периодичност по-голяма от ежемесечна, се използват преценени цени за онези месеци, за които не се изискват наблюдавани цени. Допуска се използването на преценени цени и при първия случай, в който се окаже невъзможно да се наблюдава цена. Когато за втори пореден път се окаже невъзможно да се извърши наблюдение, се използват цени на заместители.

2.   Когато при предвидените в настоящия член обстоятелства не могат да се намерят цени на заместители, използването на преценени цени може да продължи, при условие че степента на тяхното използване е сведена до нивото, необходимо за постигане на съпоставимост.

Член 7

Индекси на цените за елементарните агрегати

ХИПЦ се съставят, като се използва някоя от двете формули, посочени в параграф 1 от приложение II към настоящия регламент, или алтернативна съпоставима формула, която да не дава индекс, който се отличава систематично от индекса, съставен с помощта на която и да е от двете дадени формули с повече от една десета от един процентен пункт средно в течение на една година в сравнение с предходната година.

Член 8

Минимални стандарти за формиране на извадка

За надеждни и съпоставими се считат ХИПЦ, съставени от целеви извадки, които, за всяка категория от КЛППЦ/ХИПЦ и като се вземе предвид теглото на категорията, съдържат достатъчно елементарни агрегати, за да представляват разнообразието от обекти, включени в категорията, и достатъчно цени в рамките на всеки елементарен агрегат, за да се отчете вариацията в движенията на цените в множеството.

Член 9

Контрол на качеството

Държавите-членки следва:

a)

да предоставят на Комисията (Евростат) по нейно искане информация относно разходите за всякакви изключени от покритието обекти, изразени като пропорция от общите разходи, които се покриват от ХИПЦ, която да бъде достатъчна, за да се извърши оценка на спазването на настоящия регламент;

б)

да докладват пред Комисията (Евростат) новопридобили значение стоки и услуги, когато те бъдат идентифицирани, както и при поискване – основанията за невключването на новопридобила значение стока или услуга, което да бъде достатъчно, за да се извърши оценка на спазването на настоящия регламент;

в)

да следят честотата на поява на промени в качеството и на корекциите в достатъчна степен, за да се демонстрира спазването на настоящия регламент, както и да предоставят такава информация на Комисията (Евростат) по нейно искане;

г)

да изготвят и поддържат ясна формулировка на целевата извадка, както и да поддържат проверки за наблюденията на цените и преценените стойности на цените в достатъчна степен, за да се осигури съобразяването с настоящия регламент. Те предоставят на Комисията (Евростат) такава информация по нейно искане, за да се извърши оценка и да се осигури спазването;

д)

когато се използва формула, различна от формулите, посочени в параграф 1 от приложение II към настоящия регламент, да предоставят на Комисията (Евростат) по нейно искане информация относно последствията от използването на такава алтернативна формула за подбрани периоди и подбрани елементарни агрегати в достатъчна степен, за да се извърши оценка на съобразяването са настоящия регламент;

е)

да предоставят на Комисията (Евростат) по нейно искане подробни сведения за целевите извадки, достатъчни, за да се извърши оценка на спазването на настоящия регламент, и обобщени статистически данни за представителността и точността на извадките, достатъчни, за да може Комисията (Евростат) да изготви предложения за минимални стандарти за формиране на извадка за включване в прегледа на ХИПЦ, изискван съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2494/95, който следва да бъде готов през октомври 1997 г.

III.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 септември 1996 година.

За Комисията

Yves-Thibault DE SILGUY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Първоначалното покритие на стоки и услуги на ХИПЦ включва следните категории и подкатегории:


Код

Наименование по КЛППЦ/ХИПЦ

01.

ХРАНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

01.1

Храни

01.1.1

Хляб и зърнени храни

01.1.2

Месо

01.1.3

Риба

01.1.4

Мляко, сирене и яйца

01.1.5

Растителни и животински мазнини

01.1.6

Плодове

01.1.7

Зеленчуци, включително картофи и други грудкови

01.1.8

Захар, конфитюр, мед, сиропи, шоколад и захарни изделия

01.1.9

Хранителни продукти, некласифицирани другаде

01.2

Безалкохолни напитки

01.2.1

Кафе, чай и какао

01.2.2

Минерална вода, газирани напитки и сокове

02.

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮН

02.1

Алкохолни напитки

02.1.1

Спиртни напитки

02.1.2

Вино

02.1.3

Бира

02.2

Тютюн

02.2.1

Тютюн

03.

ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ АРТИКУЛИ

03.1

Облекло

03.1.1

Тъкани за облекло

03.1.2

Дрехи

03.1.3

Други артикули облекло и аксесоари за облекло

03.1.4

Химическо чистене, поправки и наемане на облекло под наем

03.2

Обувни артикули

03.2.1

Обувки и други обувни артикули

03.2.2

Поддръжка, поправки и наемане на обувни артикули под наем

04.

ЖИЛИЩЕ, ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

04.1

Действителни наеми за жилище

04.1.1

Действителни наеми, заплащани от наематели

04.1.2

Други действителни наеми

04.3

Текуща поддръжка и ремонт на жилището

04.3.1

Продукти за текуща поддръжка и ремонт на жилището

04.3.2

Услуги за текуща поддръжка и ремонт на жилището

04.4

Други услуги, свързани с жилището

04.4.1A

Събиране и извозване на отпадъци – потребителите заплащат съобразно потреблението

04.4.2A

Канализационни услуги – потребителите заплащат съобразно потреблението

04.4.3A

Водоснабдяване – потребителите заплащат съобразно потреблението

04.4.4

Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде

04.5

Електроенергия, газ и други горива

04.5.1

Електроенергия

04.5.2

Газ

04.5.3

Течни горива

04.5.4

Твърди горива

04.5.5

Топла вода, пара и лед

05.

ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА КЪЩАТА

05.1

Мебели, обзавеждане и декорация, килими и други постелъчни материали и ремонти

05.1.1

Мебели и обзавеждане

05.1.2

Килими и други постелъчни материали

05.1.3

Ремонт на мебели, обзавеждане и постелъчни материали

05.2

Домашен текстил

05.2.1

Домашен текстил

05.3

Отоплителни и готварски уреди, хладилници, перални машини и подобни големи домакински уреди, включително монтажни части и ремонти

05.3.1

Големи домакински уреди, електрически и други

05.3.2

Дребни домакински електроуреди

05.3.3

Ремонт на домакински уреди

05.4

Стъклария, съдове за хранене и домашни потреби

05.4.1

Стъклария, съдове за хранене и домашни потреби

05.5

Инструменти и оборудване за дома и градината

05.5.1

Едри инструменти и оборудване

05.5.2

Дребни инструменти и разни аксесоари

05.6

Стоки и услуги за текуща поддръжка на домакинството

05.6.1

Малотрайни стоки за домакинството

05.6.2

Домашни услуги и услуги за грижа за дома

06.A

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – стоки, заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени

06.1A

Медицински и фармацевтични продукти и терапевтични уреди и оборудване – заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени

06.1.1A

Фармацевтични препарати и продукти – заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени

06.1.2A

Други медицински продукти – заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени

06.1.3A

Терапевтични уреди и оборудване – заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени

07.

ТРАНСПОРТ

07.1

Покупка на превозни средства

07.1.1A

Нови автомобили

07.1.1B

Автомобили на старо

07.1.2

Мотоциклети

07.1.3

Велосипеди

07.2

Експлоатация на лични превозни средства

07.2.1

Резервни части и аксесоари

07.2.2

Горива и смазочни материали

07.2.3

Поддръжка и ремонти

07.2.4

Други услуги, свързани с лични превозни средства – съгласно приетите понятия на ESA (1)

07.3

Транспортни услуги

07.3.1

Пътнически железопътен превоз

07.3.2

Пътнически шосеен превоз

07.3.3

Пътнически въздушен превоз

07.3.4

Пътнически превоз по море и вътрешни водни пътища

07.3.5

Други закупени транспортни услуги

08.

СЪОБЩЕНИЯ

08.1

Съобщения

08.1.1

Пощенски услуги

08.1.2

Телефонна и телефаксна техника

08.1.3

Телефонни, телеграфни и телефаксни услуги

09.

ОТДИХ И КУЛТУРА

09.1

Оборудване и принадлежности, включително ремонти

09.1.1

Оборудване за приемане, запис и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.2

Фотографска и кинематографска техника и оптични инструменти

09.1.3

Техника за обработка на данни

09.1.4

Други големи трайни стоки за отдих и култура

09.1.5

Игри, играчки и занимания за свободното време, оборудване за спорт, лагеруване и отдих на открито

09.1.6

Записващи средства за образ и звук

09.1.7

Градинарство

09.1.8

Домашни любимци

09.1.9

Ремонт на оборудване и принадлежности за отдих и култура

09.2

Услуги в сферата на отдиха и културата

09.2.1

Групови услуги в сферата на отдиха и културата

09.2.2

Други услуги в сферата на отдиха и културата

09.3

Вестници, книги и канцеларски материали

09.3.1

Книги

09.3.2

Вестници и периодични издания

09.3.3

Разни печатни материали

09.3.4

Канцеларски материали и материали за чертане

09.4

Пакетни почивки – без застраховка при пътуване

09.4.1

Пакетни почивки – без застраховка при пътуване

10.A

ОБРАЗОВАНИЕ – обикновено заплащани от потребителите в държавите-членки

11.

ХОТЕЛИ, КАФЕНЕТА И РЕСТОРАНТИ

11.1

Кетъринг

11.1.1

Ресторанти и кафенета

11.1.2

Столове

11.2

Услуги в сферата на настаняването – в рамките на държавата-членка

11.2.1

Услуги в сферата на настаняването – в рамките на държавата-членка

12.

РАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

12.1

Лични грижи

12.1.1

Фризьорски салони и заведения за личния външен вид

12.1.2

Уреди, предмети и продукти за лични грижи

12.2

Лични вещи, некласифицирани другаде

12.2.1

Бижутерия, будилници и ръчни часовници

12.2.2

Други лични вещи

12.4A

Застраховки

12.4.2A

Застраховки, свързани с жилището – застраховка на вещите в дома

12.4.4A

Застраховки, свързани с транспорта – автомобилни застраховки – не включва застраховка при пътуване

12.5A

Банкови услуги, некласифицирани другаде – не включва плащания на лихви и такси, изразени като процент от стойността на операцията

12.5.1A

Банкови услуги, некласифицирани другаде – не включва плащания на лихви и такси, изразени като процент от стойността на операцията

12.6

Други услуги, некласифицирани другаде

12.6.1

Други услуги, некласифицирани другаде


(1)  Европейска система за интегрирани икономически сметки, ESA 1995.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формули, които следва да се използват за съставяне на елементарните агрегати

1.   При съставяне на индекси на цените за елементарните агрегати се използва или съотношението на средноаритметичните цениFormulaили съотношението на средногеометричните цениFormula, където pt е текущата цена, pb е отправната цена, а n е броят на тези цени в елементарния агрегат. Допуска се използването на алтернативна формула, при условие че тя удовлетворява изискването за съпоставимост, предвидено в член 7.

2.   Средноаритметичната на ценовите родственициFormulaобикновено не бива да се използва, тъй като в много случаи тя не осигурява спазване на изискването за съпоставимост. Използването ѝ се допуска по изключение, когато може да се демонстрира, че ще удовлетвори изискването за съпоставимост.

3.   Ценовият индекс за елементарен агрегат може да се изчисли като верижен индекс, като се използва една от посочените по-горе предпочитани формули. Например, като се използва съотношението на средноаритметичните стойности:

I tb =Formula·FormulaFormula,

където Pi t обозначава i–тата котировка на цената за даден елементарен агрегат през периода t, а st обозначава извадката от цени, получена за елементарния агрегат през периода t. Тази извадка може на практика да се актуализира ежемесечно или – което е по-обичайно – когато не могат да се получат цени в продължение на по-дълги периоди. Ако между базисния период b и периода t няма никакво попълване, Itb ставаFormula, простото съотношение на средноаритметичните стойности (или съответно при геометричната формула, описана по-горе). Средноаритметичното на ценовите родственици не бива да се използва, когато формирането на веригата е по-често от веднъж годишно.


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


31996R2214


L 296/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2214/96 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 1996 година

относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1),

като има предвид, че по силата на член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (EO) № 2494/95 всяка държава-членка е длъжна да изготвя хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), като се започне с индекса за януари 1997 г.;

като има предвид, че член 9 от Регламент (EO) № 2494/95 изисква държавите-членки да обработват събраните данни, за да изготвят ХИПЦ, включващ категориите на международната класификация КЛППЦ (класификация на личното потребление по цели); като има предвид, че е необходимо тези категории да бъдат адаптирани;

като има предвид, че член 11 от Регламент (EO) № 2494/95 изисква ХИПЦ и съответните подиндекси да бъдат публикувани от Комисията (Евростат); като има предвид, че е необходимо тези подиндекси да бъдат посочени конкретно;

като има предвид, че са необходими мерки за прилагане, които да осигурят съпоставимост на ХИПЦ в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (EO) № 2494/95;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет (СПК), създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (2);

като има предвид, че са проведени консултации с Европейския паричен институт съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (EO) № 2494/95 и той е дал положително становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да се установят подиндексите на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се изготвя ежемесечно от държавите-членки, предава се на Комисията (Евростат) и се разпространява от нея.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент „подиндекс на ХИПЦ“ се дефинира като ценови индекс за която и да било от категориите разходи, изброени в приложение I и илюстрирани в приложение II към настоящия регламент. Те се базират на класификацията КЛППЦ/ХИПЦ (класификация на личното потребление по цели, пригодена съобразно потребностите на хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (3). „Разпространение“ означава огласяването на данни в каквато и да било форма.

Член 3

Изготвяне и предаване на подиндексите

Държавите-членки изготвят и предават на Комисията (Евростат) ежемесечно всички подиндекси (приложение I), които имат тегло, отразяващо повече от една хилядна част от общите разходи, включени в покритието на ХИПЦ (4). Заедно с индекса за януари 1997 г. държавите-членки предават на Комисията (Евростат) съответната информация за тегловните стойности и след това всеки път, когато настъпи промяна в структурата на тегловните стойности.

Член 4

Разпространение на подиндексите

Комисията (Евростат) разпространява подиндексите на ХИПЦ за категориите, посочени в приложение I към настоящия регламент, като се приема 1996 г. = 100.

Член 5

Контрол на качеството

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат), по нейно искане, информация за разпределението на стоките и услугите по категориите разходи по приложения I и II, достатъчна, за да се извърши оценка на спазването на настоящия регламент.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 1996 година.

За Комисията

Yves-Thibault DE SILGUY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(3)  Приложение I към Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 г. относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3).

(4)  В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) №1749/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОДИНДЕКСИ НА ХИПЦ

01.

ХРАНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

01.1

Храни

01.1.1

Хляб и зърнени храни

01.1.2

Месо

01.1.3

Риба

01.1.4

Мляко, сирене и яйца

01.1.5

Растителни и животински мазнини

01.1.6

Плодове

01.1.7

Зеленчуци, включително картофи и други грудкови

01.1.8

Захар, конфитюр, мед, сиропи, шоколад и захарни изделия

01.1.9

Хранителни продукти, некласифицирани другаде

01.2

Безалкохолни напитки

01.2.1

Кафе, чай и какао

01.2.2

Минерални води, газирани напитки и сокове

02.

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮН

02.1

Алкохолни напитки

02.1.1

Спиртни напитки

02.1.2

Вино

02.1.3

Бира

02.2

Тютюн

03.

ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ АРТИКУЛИ

03.1

Облекло

03.1.1

Тъкани за облекло

03.1.2

Дрехи

03.1.3

Други артикули облекло и аксесоари за облекло

03.1.4

Химическо чистене, поправки и наемане на облекло под наем

03.2

Обувни артикули, включително поправки

04.

ЖИЛИЩЕ, ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

04.1

Действителни наеми за жилище

04.3

Текуща поддръжка и ремонт на жилището

04.3.1

Продукти за текуща поддръжка и ремонт на жилището

04.3.2

Услуги за текуща поддръжка и ремонт на жилището

04.4A

Други услуги, свързани с жилището

04.5

Електроенергия, газ и други горива

04.5.1

Електроенергия

04.5.2

Газ

04.5.3

Течни горива

04.5.4

Твърди горива

04.5.5

Топла вода, пара и лед

05.

ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА КЪЩАТА

05.1

Мебели, обзавеждане и декорация, килими и други постелъчни материали и ремонти

05.1.1

Мебели и обзавеждане

05.1.2

Килими и други постелъчни материали

05.1.3

Ремонт на мебели, обзавеждане и постелъчни материали

05.2.

Домашен текстил

05.3

Отоплителни и готварски уреди, хладилници, перални машини и подобни големи домакински уреди, включително монтажни части и ремонти

05.3.1/2

Големи домакински уреди, електрически и други, и дребни домакински електроуреди

05.3.3

Ремонт на домакински уреди

05.4

Изделия от стъкло, съдове за хранене и домашни потреби

05.5

Инструменти и оборудване за дома и градината

05.6

Стоки и услуги за текуща поддръжка на домакинството

05.6.1

Малотрайни стоки за домакинството

05.6.2

Домашни услуги и услуги за грижа за дома

06.A

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: Медицински и фармацевтични продукти и терапевтични уреди и оборудване — заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени

07.

ТРАНСПОРТ

07.1

Покупка на превозни средства

07.1.1

Нови автомобили и автомобили на старо

07.1.2/3

Мотоциклети и велосипеди

07.2

Експлоатация на лични превозни средства

07.2.1

Резервни части и аксесоари

07.2.2

Горива и смазочни материали

07.2.3

Поддръжка и ремонти

07.2.4A

Други услуги, свързани с лични превозни средства

07.3

Транспортни услуги

07.3.1A

Пътнически железопътен превоз

07.3.2A

Пътнически шосеен превоз

07.3.3A

Пътнически въздушен превоз

07.3.4A

Пътнически превоз по море и вътрешни водни пътища

07.3.5A

Други закупени транспортни услуги

07.3.6A

Комбинирани билети

08.

СЪОБЩЕНИЯ

08.1

Съобщения

08.1.1

Пощенски услуги

08.1.2/3

Телефонна и телефаксна техника и услуги

09.

ОТДИХ И КУЛТУРА

09.1

Оборудване и принадлежности, включително ремонти

09.1.1

Оборудване за приемане, запис и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.2

Фотографска и кинематографска техника и оптични инструменти

09.1.3

Техника за обработка на данни

09.1.4

Други големи трайни стоки за отдих и култура

09.1.5

Игри, играчки и занимания за свободното време, оборудване за спорт, занимания за свободното време и отдих на открито

09.1.6

Записващи средства за образ и звук

09.1.7

Градинарство

09.1.8

Домашни любимци

09.1.9

Ремонт на оборудване и принадлежности за отдих и култура

09.2A

Услуги в сферата на отдиха и културата

09.3

Вестници, книги и канцеларски материали

09.4

Пакетни почивки

10.A

ОБРАЗОВАНИЕ – обикновено заплащани от потребителите в държавите-членки

11.

ХОТЕЛИ, КАФЕНЕТА И РЕСТОРАНТИ

11.1

Кетъринг

11.1.1

Ресторанти и кафенета

11.1.2

Столове

11.2

Услуги в сферата на настаняването

12.

РАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

12.1

Лични грижи

12.1.1

Фризьорски салони и заведения за личния външен вид

12.1.2

Уреди, предмети и продукти за лични грижи

12.2

Лични вещи, некласифицирани другаде

12.4A

Застраховки

12.4.2A

Застраховки, свързани с жилището – застраховка на вещите в дома

12.4.4A

Застраховки, свързани с транспорта – автомобилни застраховки

12.5A

Банкови услуги, некласифицирани другаде

12.6А

Други услуги, некласифицирани другаде


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ПОДИНДЕКСИ НА ХИПЦ: РАЗБИВКА ПО РАЗДЕЛ (двуцифрено ниво), ГРУПА (трицифрено ниво) И КЛАС (1) (четирицифрено ниво) (2)

01.   ХРАНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

01.1   Храни

Класифицираните тук продукти са тези продукти, които по принцип се закупуват с цел потребление у дома. Ето защо от това наименование се изключват продукти, които обикновено се продават с цел незабавна консумация, като например сандвичи, хотдог, сладоледи и т.н. (11.1.1). Изключени са и готвените храни за вкъщи и продуктите на доставчици на сготвени храни и на кетъринг, дори ако те се доставят на клиента (11.1.1). Продукти, които се продават изрично като храни за домашни любимци, се включват в покритието на (09.1.8).

01.1.1   Хляб и зърнени храни (НИ)

Ориз във всички форми, включително ориз, приготвен с месо, риба, морски дарове или зеленчуци

Царевица, пшеница, ечемик,ș овес, ръж и други зърнени храни под формата на зърно, брашно или едро смляно

Хляб и други хлебни изделия, като например крисп-бред, сухари, препечени филийки, бисквити, джинджифилов хляб, вафлени кори, вафли, полуготови тиганички и мафини

Печива и сладкарски изделия, като например кейкове, пасти, пайове, киш и пици

Макаронени изделия във всички форми включително макаронени изделия, съдържащи месо, риба, морски дарове, сирена или зеленчуци

Други продукти, като например малц, малцово брашно, малцов екстракт, картофено нишесте, тапиока, палмово нишесте, други видове нишесте, зърнени изделия (корнфлейкс, овесени ядки и др.) и хомогенизирани бебешки храни, диетични продукти и готварски съставки на основата на брашно, нишесте или малцов екстракт

Включва: Кускус и други грисоподобни продукти, приготвени с месо, риба, морски дарове или зеленчуци; смеси и теста за приготвянето на хлебни изделия или печива и сладкарски изделия.

Изключва: Пайове с месо (01.1.2); пайове с риба (01.1.3); сладка царевица (01.1.7); хомогенизирани бебешки храни, диетични продукти и готварски съставки съдържащи най-малко 50 % какао (01.1.8).

01.1.2   Месо (НИ)

Прясно, охладено или замразено месо от:

крави, овце, кози и прасета,

птици и ядливи странични продукти от производството на птиче месо,

питомни зайци, диви зайци и дивеч (елени, глигани, фазани, яребици и др.),

коне, мулета, магарета, камили и др. подобни,

пресни, охладени или замразени ядливи странични продукти от производството на месо,

сушено, осолено или пушено месо и ядливи странични продукти от производството на месо (малотрайни и трайни колбаси, бекон, шунка, пастет и др.),

други консервирани или обработени месо и месни изделия (месни консерви, месни екстракти, месни сокове, месни пайове и др.).

Включва: Месо и ядливи странични продукти от обработката на морски млекопитаещи (тюлени, морски лъвове, китове и др.).

Изключва: Грисоподобни продукти, съдържащи месо (01.1.1); жаби, сухоземни и морски охлюви (01.1.3); супи, съдържащи месо (01.1.9); мас и други ядливи животински мазнини (01.1.5).

01.1.3   Риба (НИ) (СП)

Прясна, охладена или замразена риба

Пресни, охладени или замразени морски дарове (ракообразни, включително сухоземни раци, молюски и други черупчести, сухоземни и морски охлюви, жаби)

Сушен, пушено или осолен риба и морски дарове

Други консервирани или обработени риба и морски дарове и изделия от риба и морски дарове (консерви риба и морски дарове, чер и червен хайвер и други твърди хайвери, рибни пайове и др.)

Изключва: Грисоподобни продукти, съдържащи риба (01.1.1); рибни супи (01.1.9).

01.1.4   Мляко, сирене и яйца (НИ)

Прясно, пастьоризирано или стерилизирано пълномаслено и нискомаслено прясно мляко

Консервирано прясно мляко (кондензирано, изпарено или на прах)

Кисело мляко, сметана, десерти на млечна основа, напитки на млечна основа и други подобни продукти на млечна основа

Сирена и извара

Птичи яйца, яйчен прах и други яйчни продукти, направени изцяло с яйца

Включва: Прясно мляко, сметана и кисело мляко, съдържащи захар, какао, плодове или аромати.

01.1.5   Растителни масла и животински мазнини (НИ)

Краве масло

Маргарин и други растителни мазнини, включително фъстъчено масло

Ядливи масла (зехтин, царевично олио, слънчогледово олио, олио от памукови семена, соево олио, фъстъчено олио и др.)

Ядливи животински мазнини (мас и др.)

Изключва: Рибено масло от чер дроб на треска или халибут (06.A).

01.1.6   Плодове (НИ) (СП)

Пресни или охладени плодове

Сушени плодове, плодови кори, ядки от плодове, ядкови растения и ядливи семена

Замразени и други консервирани плодове и продукти на плодова основа, включително хомогенизирани бебешки храни, диетични изделия и готварски съставки, изключително на плодова основа

Изключва: Зеленчуци, отглеждани заради плода си, като например домати, краставици и патладжан (01.1.7); конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и пасти (01.1.8); части от растения, консервирани чрез озахаряване (01.1.8); плодови сокове (01.2.2); плодови концентрати и сиропи за готварски цели (01.1.9) или за приготвянето на напитки (01.2.2).

01.1.7   Зеленчуци, включително картофи и други грудкови (НИ) (СП)

Пресни или охладени зеленчуци

Замразени зеленчуци

Сушени зеленчуци

Други консервирани или обработени зеленчуци и продукти на зеленчукова основа, включително хомогенизирани бебешки храни, диетични изделия и готварски съставки, основани изключително на зеленчуци

Пресни или охладени картофи и други грудкови (маниока, маранта, горчива маниока, сладки картофи и други корени, съдържащи нишесте)

Продукти от грудкови зеленчуци (брашна, едро смлени брашна, люспи, пюрета, рязани и чипс) включително замразени изделия, като например рязани картофи

Включва: Сладка царевица, морски копър и други ядливи водорасли, готварски ароматни треви (магданоз, розмарин, мащерка и др.); гъби и други ядливи фунги

Изключва: Картофено нишесте, тапиока, палмово нишесте и други нишестета (01.1.1); супи, чорби и бульони (01.1.9); чесън, джинджифил, сладък червен пипер и други подправки и овкусители (01.1.9); зеленчукови сокове (01.2.2).

01.1.8   Захар, конфитюр, мед, сиропи, шоколад и захарни изделия (НИ)

Захар от захарна тръстика или от захарно цвекло, нерафинирана или рафинирана, пудра, кристална или на бучки

Конфитюри, мармалади, компоти, желета, плодови пюрета и пасти, натурални и изкуствени, мед, сиропи и меласа, включително части от растения, консервирани чрез озахаряване

Шоколад на блокчета или плочки, дъвка, захарни бонбони, дъвчащи бонбони, пастили и други захарни изделия

Десертни изделия, хомогенизирани бебешки храни, диетични продукти и готварски съставки съдържащи най-малко 90 % какао

Ядлив лед и сладоледи

Включва: Изкуствени подсладители — заместители на захарта

Изключва: Какао и шоколад на прах (01.2.1); сиропи за приготвянето на напитки (01.2.2).

01.1.9   Храни продукти, некласифицирани другаде (НИ)

Сол, подправки, сосове, овкусители, пикантни добавки (горчица, майонеза, кетчуп, соев сос и др.), оцет, приготвени набухватели на прах, мая за хлебни изделия, десертни изделия, супи, чорби, бульони, плодови концентрати и сиропи за готварски цели и др.

Включва: чесън, джинджифил, сладък червен пипер; хомогенизирани бебешки храни, диетични изделия и готварски съставки освен тези на основата на брашно, нишесте или малцов екстракт (01.1.1) или изключително на плодова (01.1.6) или зеленчукова основа (01.1.7) или съдържащи най-малко 50 % какао (01.1.8).

Изключва: готварски ароматни треви (01.1.7); десертни изделия, съдържащи най-малко 50 процента какао (01.1.8).

01.2   Безалкохолни напитки

Безалкохолните напитки, сервирани за непосредствена консумация, включително такива от автомати, се включват в покритието на (11.1.1) и (11.1.2.).

01.2.1   Кафе, чай и какао (НИ)

Кафе, със или без кофеин, печено или мляно, включително разтворимо кафе, кафе екстракти и есенции и заместители на кафе

Чай, парагвайски чай и други растителни продукти за отвари

Какао, подсладено или неподсладено, и шоколад на прах

Включва: Изделия за напитки, съдържащи какао, мляко, малц и др.; заместители на кафе и чай; екстракти и кафени и чаени есенции.

01.2.2   Минерални води, газирани напитки и сокове (НИ)

Минерални води

Газирани напитки, като например сода, лимонада и кока-кола

Плодови и зеленчукови сокове

Сиропи и концентрати за приготвянето на напитки

Изключва: Безалкохолни спиртни напитки, ликьори и др. (02.1.1); безалкохолни вина, сайдер и др. (02.1.2) и безалкохолна бира (02.1.3).

02.   АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮН

02.1   Алкохолни напитки

Алкохолните напитки, сервирани за непосредствена консумация, включително такива от автомати, се включват в покритието на (11.1.1) и (11.1.2).

02.1.1   Спиртни напитки (НИ)

Спиртни напитки и ликьори.

Включва: Медовина; аперативи, различни от аперитивите на винена основа; Безалкохолни спиртни напитки, ликьори и др.

02.1.2   Вино (НИ)

Вино от грозде или други плодове, включително сайдер и пери

Аперитиви на винена основа, подсилено вино, шампанско и други искрящи вина, саке и други подобни

Включва: Безалкохолни вино, сайдер и др.

02.1.3   Бира (НИ)

Всички видове бира, като например ел, светла тип лагар и тъмна тип портър

Включва: Нискоалкохолна бира и безалкохолна бира.

02.2   Тютюн (НИ)

Цигари и цигарени хартии

Пури, тютюн за лула, тютюн за дъвчене или смучене

Включва: Покупки на тютюн в кафенета, барове, ресторанти, бензиностанции и др.

Изключва: Други артикули за пушачи (12.2).

03.   ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ АРТИКУЛИ

03.1   Облекло

03.1.1   Тъкани за облекло (SD)

Платове от естествени влакна, от изкуствени влакна и от смеси от естествени и изкуствени влакна

Изключва: Платове за мебели (05.2).

03.1.2   Дрехи (ПИ)

Дрехи за мъже, жени, деца (на възраст от 3 до 13 години) и бебета (от 0 до 2 години), конфекция или по поръчка, от всички материали (включително лицева кожа, кожи, пластмаси и каучук), за ежедневна употреба, за спорт или за работа:

наметала, палта, шлифери, анораци, парки, блузони и др.

сака, панталони, жилетки, рокли, поли, костюми за специални случаи, обикновени костюми и др.

ризи, блузи, пуловери с яка и с деколте, жилетки и др.

тениски, потници, гащета, къси чорапи, дамски чорапи, чорапогащи, сутиени, дамски гащи, колани за жартиери, корсети

пижами, нощници, домашни дамски роби, пеньоари и бански костюми

бебешки дрехи, включително бебешки пеленки, направени от плат и бебешки буйки, направени от плат

Изключва: Артикули от медицински трикотаж, като например ластични чорапи (06.A); бебешки пеленки от хартия и памук (12.1.2).

03.1.3   Други артикули облекло и аксесоари за облекло (ПИ)

Вратовръзки, носни кърпи, шалчета, квадратни шалове/кърпи, ръкавици с пет пръста, ръкавици с един пръст, маншони, колани, тиранти, престилки за препасване, работни престилки, лигавници, ръкавели, шапки, кепета, барети, бонета, предпазни шлемове

Конци за шев, прежди за плетене и аксесоари за направа на облекло, като например катарами, копчета, секретни копчета, ципове, панделки, дантели, ширити и др.

Изключва: Ръкавици с пет пръста и други артикули от каучук (05.6.1); карфици, шевни игли и игли за плетене (05.6.1); предпазни средства за глава за спорт (като например шлемовете, използвани в хокей на лед, американски футбол, бейзбол, крикет, колоездене/моторен спорт, бокс и др.) (09.1.5); други предпазни средства за спорт, като например спасителни жилетки, боксови ръкавици, предпазни кори за пищяла на крака, подплънки и уплътнителни материали, спортни очила, колани и др. (09.1.5); хартиени носни кърпички (12.1.2); часовници, бижута, копчета за ръкавели, игли за вратовръзки (12.2); бастуни със или без извита дръжка, чадъри, ветрила, ключодържатели (12.2).

03.1.4   Химическо чистене, поправки и наемане на облекло под наем (У)

Химическо чистене, пране и боядисване

Кърпене, поправки, ремонт и преправяне на дрехи

Наемане на дрехи

Изключва: Наемане на спално бельо и покривки за маса (5.6.2).

03.2   Обувни артикули, включително поправки (ПИ)

Всички обувни артикули за мъже, жени, деца (на възраст от 3 до 13 години) и бебета (от 0 до 2 години), включително спортни обувни артикули, подходящи за ежедневна употреба или за свободното време (обувки за джогинг, универсални маратонки, обувки за тенис, баскетбол, ветроходство и др.)

Части на обувни артикули (токове, подметки и др.)

Ремонт на обувни артикули, включително ваксаджийски услуги

Наемане на обувни артикули, освен наемане на обувни артикули, специфични за определени игри (обувки за боулинг, обувки за футбол, шпайкове за бягане, ски обувки, обувни артикули, снабдени с кънки за лед или на колелца и др.) (09.2).

Включва: Гети, гамаши и други подобни артикули; аксесоари за обувни артикули, като например калъпи за обуща и разтегачи.

Изключва: Бебешки обувки от плат (03.1.2); ортопедични обувни артикули (06.A); обувни артикули, специфични за определени игри (обувки за боулинг, обувки за футбол, шпайкове за бягане, ски обувки, обувни артикули, снабдени с кънки за лед или на колелца и др.) (09.1.5); предпазни кори за пищяла на крака, подплънки за крикет и други предпазни облекла за спорт (09.1.5).

04.   ЖИЛИЩЕ, ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

04.1   Действителни наеми за жилище (У)

Наемите обикновено включват плащане за ползването на земята, върху която се намира имотът, ползваните помещения и инсталации и монтажни части за отопление, водопровод и канализация, осветление и др.

Наеми включват също така плащане за ползването на гараж за паркиране във връзка с жилището. Не е необходимо гаражът да бъде физически прилежащ към жилището, нито да бъде взет под наем от същия наемодател.

Наемите не включват таксите за електрическа енергия, газ, отопление, вода, захранване с топла вода и събиране и извозване на отпадъци.

Покрива:

Наемите, които действително се заплащат от наематели или пре-наематели, ползващи необзаведени или обзаведени имоти като свое основно жилище.

Наемите, които действително се заплащат за второ жилище.

Включва:

NB: ако се предлага за закупуване на включената икономическа територия по същите причини както пакетните почивки

Изключва: Наеми за гаражи или места за паркиране, които не предлагат паркиране във връзка с жилището (07.2.4A); наеми, заплащани от лица, настанени в общежития и други подобни заведения (11.2); наеми за настаняване във ваканционни селища и ваканционни центрове (11.2).

04.3   Текуща поддръжка и ремонт на жилището

Текущата поддръжка и ремонт на жилищата се характеризират с две особености: първо, те представляват дейности, които собственикът или наемателят е длъжен да извършва редовно, за да поддържа жилището в добро експлоатационно състояние; второ, те не променят работните характеристики, капацитета или очаквания срок на експлоатационна годност на жилището.

Всички разходи, които наемателите извършват за материали и услуги за редовния ремонт и поддръжка на жилищата, са част от разходите за лично потребление на домакинствата.

Разходите, извършвани от собствениците обитатели за материали за редовния ремонт и поддръжка на жилищата, които трябва да се поемат от самите собственици обитатели, представляват част от разходите за лично потребление на домакинствата. Разходите, извършвани от собственици — обитатели за услуги за редовния ремонт и поддръжка на жилищата, еквивалентни на сходните разходи, извършвани от наематели също са част от разходите за лично потребление. Други разходи, извършвани от собственици обитатели за услуги за редовния ремонт и поддръжка на жилищата, представляват междинно потребление.

Покупките на материали, извършвани от наематели или собственици обитатели, с намерението поддръжката или ремонта да се извърши от самите тях, следва да се отразяват в 04.3.1. В случаите когато наематели или собственици обитатели заплащат на юридическо лице за осъществяването на поддръжка или ремонт, общата стойност на услугата, включително разходите за ползваните материали, следва да се отрази по 04.3.2.

04.3.1   Продукти за текуща поддръжка и ремонт на жилището (НИ)

Продукти, като например бои и лакове, замазки, тапети, текстилни стенни покрития, стъкла на прозорци, гипс, цимент, маджун, тапетни пасти. Включват се дребни части за водопровод и канализация (тръби, изолационни ленти, муфи и др.) и материали за подови покрития (плоскости за подово покритие, керамични плочки и др.).

Изключва: Мокети и линолеум (05.1.2); ръчни инструменти, крепежни части за врати, електрически контакти, кабелни шнурове и електрически крушки за лампи (05.5); метли, четки за търкане и почистване на прах и почистващи продукти (05.6.1); продукти, използвани за основни ремонти, разширяване и преустройство на жилищата (формиране на капитал).

04.3.2   Услуги за текуща поддръжка и ремонт на жилището (У)

Услуги на водопроводчици, електротехници, дърводелци, стъклари, бояджии, декоратори, паркетаджии и др., ползвани за текущата поддръжка и ремонт на жилището. Обхваща общата стойност на услугата, т. е. включват се както разходите за труд, така и разходите за материали.

Изключва: Услуги, ползвани за основни ремонти, разширяване и преустройство на жилищата (формиране на капитал).

04.4A   Други услуги свързани с жилището (У) (3)

Събиране и извозване на отпадъци — потребителите заплащат съобразно потреблението (04.4.1A)

Канализационни услуги — потребителите заплащат съобразно потреблението (04.4.2A)

Водоснабдяване — потребителите заплащат съобразно потреблението (04.4.3A)

Други услуги свързани с жилището, некласифицирани другаде (04.4.4):

стопанисване, градинарство, почистване и осветление на стълбища, поддръжка на асансьори и шахти за изхвърляне на битови отпадъци в сгради с множество обитатели,

снегопочистване и коминочистачество,

почистване на улици

Включва: Свързаните разходи, като например наем за измервателни прибори, отчитане на показанията на измервателни прибори, такси за разполагаемост и др.

Изключва: Подаване на топла вода или пара (04.5.5); дезинфекция и унищожаване на вредители (05.6.2).

04.5   Електрическа енергия, газ и други горива

04.5.1   Електрическа енергия (НИ) (Е)

Включва: Свързани разходи, като например наем за измервателни прибори, отчитане на показанията на измервателни прибори, такси за разполагаемост и др.

04.5.2   Газ (НИ) (Е)

Градски газ и природен газ

Втечнени въглеводороди (бутан, пропан и др.)

Включва: Свързани разходи, като например наем за измервателни прибори, отчитане на показанията на измервателни прибори, контейнери за съхранение, такси за разполагаемост и др.

04.5.3   Течни горива (НИ) (Е)

Нафта за домашно отопление и газ за осветителни лампи

04.5.4   Твърди горива (НИ) (Е)

Въглища, кокс, брикети, дърва, дървени въглища, торф и други подобни

04.5.5   Топла вода, пара и лед (НИ) (Е)

Закупена топла вода и пара

Лед, използван за охлаждане и замразяване

05.   ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА КЪЩАТА

05.1   Мебели, обзавеждане и декорации, килими и други постелъчни материали и ремонти

05.1.1   Мебели и обзавеждане (И)

Легла, дивани, кушетки, маси, столове, шкафове, скринове и библиотечни шкафове

Осветителна техника, като например лампи за таван, стандартни лампи, глобусни лампи и нощни лампи

Картини, скулптури, гравюри и други предмети на изкуството, включително репродукции на произведения на изкуството и други украси

Паравани, сгъваеми прегради и други мебели и инсталации

Включва: Инсталация, когато това е приложимо; базови матраци, татами; шкафове за баня; бебешки мебели, като например люлки, високи столове и кошари за игра; щори, с изключение на платнени щори (05.2); мебели за къмпинг и градински мебели, с изключение на сенници (05.2); огледала, съдове за свещи и свещници.

Изключва: Сейфове (05.3.1/2); часовници (12.2); стенни термометри и барометри, бебешки зимни колички и летни колички столчета (12.2).

05.1.2   Килими и други постелъчни материали (И)

Килими, мокети, линолеум и други подобни постелъчни материали

Включва: Полагане на постелъчни материали.

Изключва: Плоскости за подово покритие и керамични подови плочки (04.3.1); постелки за баня, постелки от ракита и др. подобни материали и изтривалки за пред врата (05.2).

05.1.3   Ремонт на мебели, обзавеждане и постелъчни материали (У)

Включва: Реставрация на антични мебели и произведения на изкуството; почистване на мебели, обзавеждане и постелъчни материали.

Изключва: Инсталация 05.1.1 или 05.1.2.

05.2   Домашен текстил (ПИ)

Платове за тапицерия, завеси, двойни завеси, тенти, завеси за врати и платнени щори

Материали за легло, като например дюшеци, футони, възглавници, дълги подложни възглавници и хамаци

Спално бельо, като например чаршафи, калъфки, одеала, одеала за пикник, шотландски одеала, пухени завивки, покривки за легло и мрежи за комари

Текстил за маса и баня, като например покривки за маса и салфетки, халати за баня, хавлии за баня и кърпи за лице

Други артикули домашен текстил, като например пазарски чанти, торби за пране, покривала за дрехи и мебели, знамена, сенници и др.

Поправки на домашен текстил

Включва: плат, купуван на парче; мушама; постелки за баня, постелки от ракита и др. подобни материали и изтривалки за пред врата.

Изключва: Текстилни стенни покрития (04.3.1); постелъчни материали, като например килими и мокети (05.1.2); наемане на спално бельо и покривки за маса (05.6.2); покривала за автомобили, мотоциклети и др. (07.2.1); надуваеми дюшеци и спални чували (09.1.5).

05.3   Отоплителни и готварски уреди, хладилници, перални машини и други подобни едри домакински уреди, включително монтажни части и ремонти

05.3.1/2   Едри домакински уреди, електрически и други (И) и дребни домакински електроуреди (ПИ)

Хладилници, фризери и хладилници в комбинация с фризер

Перални машини, сушилни машини за дрехи, миялни машини и ютии и преси за гладене

Готварски печки, пещи, затоплящи плочи, печки тип огнище, фурни и микровълнови фурни

Климатизатори, овлажнители, отоплителни печки, водонагреватели, вентилационни уреди и кухненски абсорбатори

Прахосмукачки, парочистачки, машини за пране на килими и машини за търкане, мазане и лъскане на подове

Други едри домакински уреди, като например сейфове, шевни и плетачни машини, омекотители за вода и сушилни шкафове

Кафемелачки, кафеварки, сокоизстисквачки, отварачки за консерви, готварски миксери, фритюрници, грилове за месо, ножове, тостери, машинки за сладолед и сорбет, уреди за приготвяне на кисело мляко, котлони, ютии, чайници, вентилатори, домашни теглилки

Включва: Инсталация на уредите.

Изключва: Уреди, които са вградени в конструкцията на сградата (формиране на капитал); дребни недомакински електроуреди и прибори (05.4); уреди за измерване на личното тегло и теглилки за бебета (12.1.2).

05.3.3   Ремонт на домакински уреди (У)

Изключва: Инсталация на едри домакински уреди

05.4   Изделия от стъкло, съдове за хранене и домашни потреби (ПИ)

Изделия от стъкло и кристални съдове за домакинството, офиса и за декорация

Съдове за хранене и домакински или тоалетни артикули от порцелан, керамика, камък, костен порцелан, теракота

Прибори за готвене, подноси и прибори за хранене

Неелектрически кухненски потреби от всички материали, като например дълбоки тигани, тенджери под налягане, тигани за пържене, скари, кафемелачки, пасатори, машинки за мелене на месо и др. подобни, нагревателни плочи, кухненски везни и други подобни механични уреди

Други домакински артикули от всички материали, като например кутии за хляб, кафе, подправки и др., кошчета за смет, кошчета за хартиени отпадъци, кошове за пране, преносими касички и сейфове, закачалки за кърпи, поставки за бутилки, ютии и дъски за гладене, пощенски кутии, шишета с биберони, термоси и хладилни кутии/чанти

Ремонт на тези артикули

Изключва: Осветителна техника (05.1.1); домакински електроуреди (05.3.1/2); картонени съдове за хранене (05.6.1); уреди за измерване на личното тегло и теглилки за бебета (12.1.2).

05.5.   Инструменти и оборудване за дома и градината (И, ПИ)

Инструменти и оборудване с мотор, като например електрически дрелки, триони, шлайф машини и резачки за храсти, градински трактори, косачки с мотор, култиватори, автоматизирани триони и водни помпи

Ръчни инструменти, като например чукове, отвертки, гаечни ключове и клещи

Градински инструменти, като например ръчки косачки, колички, прави лопати, криви лопати, гребла, вили, коси, сърпове и градинарски ножици

Стълби и стъпала

Крепежни части за врати (панти, дръжки и брави), монтажни части за радиатори и камини и други метални артикули за дома (релси за завеси, застопоряващи пръчки за постелки, закачалки и др.) или за градината (вериги, решетки, стълбове и обръчи сегменти за огради и бордюри)

Дребни електрически аксесоари, като например електрически контакти, ключове, кабелни шнурове, електрически крушки, тръби за флуоресцентно осветление, фенерчета, прожектори, електрически батерии за общо приложение, звънци и алармени устройства

Ремонт на тези артикули

05.6   Стоки и услуги за текуща поддръжка на домакинството

05.6.1   Неиздръжливи стоки за домакинството (НИ)

Продукти за почистване и поддръжка, като например сапуни, прахове за пране, прахове за изтъркване, миещи средства, дезинфекциращи белини, омекотители, продукти за почистване на прозорци, восъчни препарати, полиращи препарати, бои, вещества за прочистване на канализация, дезинфекциращи средства, инсектициди, фунгициди и дестилирана вода

Хартиени продукти, като например филтри, покривки за маса и салфетки, кухненска хартия, торби за прахосмукачки и картонени съдове за хранене, включително алуминиево фолио и найлонови торби за кошчета за смет

Артикули за почистване, като например метли, четки за търкане, лопати и четки за смет бърсалки за прах, кърпи за бърсане на съдове, бърсалки за под, гъби, пластмасови приспособления за търкане, стоманена тел за търкане и гюдерии

Други малотрайни домакински артикули, като например кибрит, свещи, фитили за лампи, метилов спирт, щипки за пране, закачалки, игли за шев и плетене, напръстници, безопасни игли, гвоздеи, винтове, шайби и болтове, кабари, гвоздейчета с голяма глава, шайби, лепила и залепващи ленти за ползване в домакинството, канапи, въжета и гумени ръкавици

Изключва: Продукти за поддръжка на декоративни градини (09.1.7); хартиени носни кърпички, тоалетна хартия, тоалетни сапуни и други продукти за лична хигиена (12.1.2).

05.6.2   Домашни услуги и услуги за грижи за дома (У)

Наемането на служители срещу заплащане за частно обслужване, като например икономи, готвачи, камериери, чистачи, шофьори, градинари, гувернантки, секретари, частни учители и детегледачи, живеещи в дома с децата

Домашни услуги, включително гледане на деца, предоставяни от агенции или самостоятелно заети лица

Наемане мебели, обзавеждане, домакински уреди и спално бельо и покривки за маса

Други грижи за дома услуги, като например миене на прозорци, дезинфекция, опушване и унищожаване на вредители

Изключва: Химическо чистене, пране и боядисване (03.1.4); плащания от наематели на обзаведени жилища за ползването на мебели (04.1); събиране и извозване на смет и канализационни услуги (04.4.1/2A); стопанисване, градинарство, почистване и осветление на стълбища, поддръжка на асансьори и шахти за изхвърляне на битови отпадъци в сгради с множество обитатели (04.4.4); снегопочистване и коминочистачество (04.4.4); почистване на улици (04.4.4); ремонт и инсталация на мебели и постелъчни материали (05.1); ремонт и инсталация на домакински уреди (05.3); услуги на дойки, детски ясли, детски стаи, центрове за дневни грижи за деца и други заведения за гледане на деца (не са включени в индекса).

06.A   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: Медицински и фармацевтични продукти и терапевтични уреди и оборудване - заплащани от потребителя, разходите за които не са възстановени (НИ, ПИ, И)

Покрива медицински и фармацевтични продукти и терапевтични уреди и оборудване извън системата на социално осигуряване на държавата-членка; включените в покритието продукти не подлежат на възстановяване на разходите в рамките на годината.

Може да включва, например:

Витамини и минерали, обезболяващи, лекарства за кашлица, рибено масло от чер дроб на треска или халибут,

медицински термометри, залепващи и незалепващи превързочни материали, подкожни спринцовки, аптечки за първа помощ, грейки за топла вода и торби за лед, артикули от медицински трикотаж, като например ластични чорапи и наколенки,

презервативи и други противозачатъчни,

очила за коригиране на зрението и контактни лещи, слухови апаратчета, стъклени очи, ортопедични шини и подложки, хирургически колани, бандажи и опори, шини за обездвижване на шията, оборудване за медицински масаж и лечебни лампи, инвалидни колички – стол със или без мотор и инвалидни колички за легнало положение,

зъбни протези, но не и разходите за поставяне,

ортопедични обувни артикули.

Изключва: Медицински и фармацевтични продукти и терапевтични уреди и оборудване, разходите за които частично или изцяло са възстановени или заплатели системата на социално осигуряване на държавата-членка (не са включени в индекса); всички услуги, например наемане терапевтично оборудване и други услуги (не са включени в индекса); слънчеви очила, неснабдени с коригиращи лещи (12.2); предпазни спортни очила, колани и опори за спорт (09.1.5); медицински сапуни (12.1.2); ветеринарни продукти (09.1.8).

07.   ТРАНСПОРТ

07.1   Покупка на превозни средства

Покупките на превозни средства за отдих, като например фургони за къмпинг, каравани, ремаркета, самолети и плавателни съдове влизат в покритието на (09.1.4).

Тегловната стойност за нови автомобили и автомобили на старо отразява нетното придобиване на множеството в индекса. Държавите-членки имат възможност да избират дали да вземат:

i)

нетна тегловна стойност за нови автомобили (брутната тегловна стойност минус разменната стойност на използваните автомобили) и нетна тегловна стойност за автомобилите на старо, като отразят всички покупки на множеството в индекса от или през посредници, които обикновено са гаражи на монтьори или автомобилни дилъри, след приспадане на стойността на разменените използвани автомобили;

ii)

брутна тегловна стойност за нови автомобили (без да се взима предвид размяната на използвани автомобили), и тегло за автомобили на старо, отразяващо покупките на множеството в индекса от частния сектор плюс търговския марж за автомобилите на старо, собствеността върху които се сменя в рамките на множеството в индекса; приема се, че разменяните използвани автомобили са продадени на множеството в индекса и следователно това представлява сделка в рамките на множеството в индекса.

07.1.1   Нови автомобили и автомобили на старо (И)

Нови автомобили, микробуси за превоз на пътници, автомобили тип комби, автомобили тип миниван и други подобни, с предно или задно задвижване, или едновременно с предно и задно задвижване

Автомобили на старо, микробуси за превоз на пътници, автомобили тип комби, автомобили тип миниван и други подобни, с предно или задно задвижване, или едновременно с предно и задно задвижване

Изключва: Инвалидни колички за легнало положение (06A); фургони за къмпинг (09.1.4); колички за придвижване по игрища за голф (09.1.4).

07.1.2/3   Мотоциклети и велосипеди (И)

Мотоциклети от всички видове, скутери и велосипеди с мотор

Велосипеди с две и с три колела от всички видове, освен велосипеди с две и с три колела, които са играчки (09.1.5).

Включва: Кошове за мотоциклети; снегомобили.

Изключва: Инвалидни колички за легнало положение (06.A); колички за придвижване по игрища за голф (09.1.4).

07.2   Експлоатация на лични превозни средства

Покупки на материали, извършени от домакинства с намерението поддръжката или ремонта да се осъществи от тях самите, следва да се отразяват по 07.2.1 или 07.2.2. Когато, обаче, домакинствата заплащат на юридическо лице за осъществяването на поддръжка или ремонт, общата стойност на услугата, включително разходите за ползваните материали, следва да се отрази по 07.2.3.

07.2.1   Резерви части и аксесоари (ПИ)

Гуми (нови, използвани или възстановени), вътрешни гуми, свещи, акумулатори, амортисьори, филтри, помпи и други резервни части или аксесоари за лични превозни средства

Включва: Продукти специално за почистване и поддръжка на превозни средства, като например бои, почистващи препарати за хром, запечатващи препарати и пасти за полиране на корпуса; покривала за автомобили, мотоциклети и др.

Изключва: неспециални продукти за почистване и поддръжка, като например дестилирана вода, гъби, гюдерии, миещи средства и др. (05.6.1); такси за монтажа на резервни части и аксесоари и за боядисване, измиване и полиране на корпуса (07.2.3); радиоапарати за автомобили (09.1.1) и радиотелефони (8.1.2/3).

07.2.2   Горива и смазочни материали (НИ) (Е)

Бензин и други горива, като например дизел, втечнен петролен газ, алкохол и смеси за двутактови двигатели

Смазочни материали, спирачни течности и трансмисионни масла, охлаждащи течности и добавки

Включва: гориво за превозни средства за отдих, включени в покритието на 09.1.4.

Изключва: Такси за смяна на масло и гресиране (07.2.3).

07.2.3   Поддръжка и ремонти (У) (4)

Услуги, закупени за поддръжката и ремонта на превозни средства, като например монтаж на части и аксесоари, балансиране на колела, технически преглед, услуги при повреда, смяна на масло, гресиране и измиване. Покритието включва цялата стойност на услугата, т.е. както разходите за труд, така и разходите за използваните материали.

07.2.4A   Други услуги, свързани с лични превозни средства (У)

Съгласно приетите понятия на ESA 1995 се включват плащания на домакинствата за лицензи, разрешителни и др., които се разглеждат като покупки на услуги, предоставяни от държавата (ESA 1995, параграф 3.76.h). В такъв случай държавата издава лицензи като част от някаква регулативна функция, като например проверка на компетентността, или ценза, на съответните лица (ESA 1995, параграф 4.80.d и бележката под линия към нея).

Наемане на лични превозни средства без шофьор

Наемане на гаражи или места за паркиране, които се предоставят за паркиране, което не е във връзка с жилището

Уроци по кормуване (на автомобили или мотоциклети), изпити по кормуване и лицензи за правоуправление

Обекти за събиране на пътна такса (мостове, тунели, фериботи по редовни линии, магистрали) и броячи за паркиране

Изпитания за годност за движение на превозното средство

Изключва: Наемане на автомобил с шофьор (07.3.2); наемане на гараж за осигуряване на паркиране във връзка с жилището (4.1); лицензи за собственост или ползване на превозни средства (не са включени в индекса).

07.3   Транспортни услуги

Покупките на транспортни услуги се класифицират според вида транспорт. Когато билетът включва два или повече вида транспорт — например, вътрешноградски автобус и метро или вътрешноградски влак и ферибот – тогава такива покупки следва да се класифицират към 07.3.6A.

07.3.1A   Пътнически железопътен превоз (У)

Локален превоз и превоз на дълги разстояния на лица и групи лица и багаж с влак, трамвай и метро

Включва: Превоз на лични превозни средства; хотелиерски услуги.

Изключва: Превоз със зъбчата железница (07.3.5A); разходи за хранене и освежителни напитки и дребни закуски, освен ако са включени в цената на превоза (11.1.1).

07.3.2A   Пътнически шосеен превоз (У)

Локален превоз и превоз на дълги разстояния на лица и групи лица и багаж с автобус по редовни градски линии, по междуградски линии, с такси и автомобил под наем с шофьор

Изключва: Линейки (не са включени в индекса); разходи за хранене и освежителни напитки и дребни закуски, освен ако са включени в цената на превоза (11.1.1).

07.3.3A   Пътнически въздушен превоз (У)

Превоз на лица и групи лица и багаж със самолет и хеликоптер

Изключва: Линейки (не са включени в индекса); разходи за хранене и освежителни напитки и дребни закуски, освен ако са включени в цената на превоза (11.1.1).

07.3.4A   Пътнически превоз по море и вътрешни водни пътища (У)

Превоз на лица и групи лица и багаж с кораб, лодка, ферибот, кораб на въздушна възглавница и кораб с подводни криле

Включва: Превоз на лични превозни средства; хотелиерски услуги.

Изключва: Линейки (не са включени в индекса); разходи за хранене и освежителни напитки и дребни закуски, освен ако са включени в цената на превоза (11.1.1).

07.3.5A   Други закупени транспортни услуги (У)

Превоз със зъбчата железница, телеферен и въжено-кабинков транспорт

Преместване и съхраняване на стоки на домакинството

Услуги на носачи и служби за съхранение на багаж и за изпращане на багаж

Комисиони на пътнически агенти

Изключва: Линейки (не са включени в индекса); телеферни, кабинкови лифтове и ски влекове в ски курорти и ваканционни центрове (09.2).

07.3.6.A   Комбинирани билети (У)

Билет, обхващащ два или повече вида транспорт, като разходът не може да се раздели помежду им

Изключва: Линейки (не са включени в индекса); телеферни, кабинкови лифтове и ски влекове в ски курорти и ваканционни центрове (09.2).

08.   СЪОБЩЕНИЯ

08.01   Съобщения

08.1.1   Пощенски услуги (У)

Плащания за доставката на писма, пощенски картички и колети

Включва: Всички покупки на нови пощенски марки, пощенски картички с предплатена пощенска такса и писма по въздушна поща; доставка на лична кореспонденция и колети.

Изключва: Покупка на употребявани или унищожени със специален пощенски печат пощенски марки (09.1.5); финансови услуги, извършвани от пощенски станции (12.5A).

08.1.2/3   Телефонна и телефаксна техника и телефонни, телеграфни и телефаксни услуги (У)

Покупки на телефони, радиотелефони, телефаксни машини, автоматични телефонни секретари и телефонни високоговорители

Инсталационни и абонаментни разходи за лично телефонно оборудване

Телефонни обаждания от частна или обществена линия

Телеграфни, телексни и телефаксни услуги

Услуги по предаване на данни

Включва: Ремонт на такова оборудване; радиотелефония, радиотелеграфия и радиотелекс; телефонни обаждания в хотели, кафенета или ресторанти; наемане на телефони, телефаксни машини, автоматични телефонни секретари и телефонни високоговорители, достъп до Интернет.

Изключва: Средства за приемане на телефаксни и телефонни съобщения, осигурявани посредством персонални компютри (09.1.3).

09.   ОТДИХ И КУЛТУРА

09.1   Оборудване и аксесоари, включително ремонти

09.1.1   Оборудване за приемане, запис и възпроизвеждане на звук и образ (И)

Радиоапарати, радиоапарати за автомобили, радио часовници, радиоапарати за двупосочна връзка и любителски радиоприемници и радиопредаватели

Телевизори, видеокасетофони за възпроизводство и за запис, телевизионни антени от всички видове

Грамофони, лентови магнетофони за възпроизводство и за запис, касетофони за възпроизводство и за запис, уредби за компакт дискове, персонални стерео устройства, стерео уредби и техните съставни части (грамофони, тунери, усилватели, тонколони и др.), микрофони и слушалки

Изключва: Видеокамери, портативни видеокамери и звукозаписващи камери (09.1.2); ремонт на такова оборудване (09.1.9); наемане на такова оборудване, лицензионни такси и данъци върху аудио-визуално оборудване, абонаменти за частни телевизионни мрежи (09.2).

09.1.2   Фотографска и кинематографична техника и оптични инструменти (И)

Фотоапарати, кинокамери и звукозаписващи камери, видеокамери и портативни видеокамери, прожекционни апарати за филми и диапозитиви, увеличители и оборудване за обработка на ленти, и аксесоари, като например екрани, диаскопи, обективи, приставки за светкавица, филтри, и светломери

Бинокли, микроскопи, телескопи и компаси.

09.1.3   Техника за обработка на данни (И)

Персонални компютри и устройства за видеоизобразяване, принтери, софтуер и разни аксесоари към тях

Калкулатори, включително джобни калкулатори

Пишещи машини и текстообработващи устройства

Включва: Средства за приемане на телефаксни и телефонни съобщения, осигурявани посредством персонални компютри.

Изключва: Софтуер за видеоигри, касети с видеоигри и компютри за игри, предназначени за включване към телевизор (09.1.5); ленти за пишещи машини (09.3); изчислителни линии (09.3).

09.1.4   Други едри трайни стоки за отдих и култура (И)

Фургони за къмпинг, каравани и ремаркета

Самолети, свръхлеки самолети и планери

Плавателни съдове за удоволствие, извънбордови мотори, такелаж и надстройки за платна

Едри артикули за игри и спорт, като например канута, каяци, дъски за уиндсърфинг, уреди за културизъм, оборудване за гмуркане, билярдни маси, маси за тенис на маса, машини за пейнтбол, игрални автомати и колички за придвижване по игрища за голф

Плувни басейни, които не са постоянни инсталации

Музикални инструменти, включително електронни музикални инструменти, като например пиана, електрически органи, цигулки, китари, тромпети, кларнети и флейти

Коне и понита

Изключва: Дребни музикални инструменти, като например флажолети, хармоники и др. (09.1.5); надуваеми плавателни съдове и плувни басейни (09.1.5).

09.1.5   Игри, играчки и занимания за свободното време, оборудване за спорт, лагеруване и отдих на открито (ПИ)

Игри с карти, стайни игри, комплекти за шах и други подобни

Играчки от всички видове, включително кукли, меки играчки, колички и влакчета — играчки, велосипеди с две и с три колела — играчки, конструктори, мозайки, пластилин, електронни игри, маски, карнавални облекла, играчки-закачки, сувенирни играчки, фойерверки, гирлянди и декорации за коледна елха

Филателни принадлежности, като например използвани или унищожени със специален пощенски печат пощенски марки и филателни албуми и други предмети за колекциониране (минералогия, зоология, ботаника и др.)

Оборудване за гимнастика, физическо възпитание и спорт, като например топки, ракети, бухалки, ски, кънки за лед, летни кънки, прътове, тежести, дискове, копия, гири и гимнастически пружини

Огнестрелно оръжие и амуниции за лов и спорт, въдичарски прътове и друго оборудване за риболов

Оборудване за плажни игри и игри на открито, като например топки за боулинг, крокет, фризби, включително надуваеми плувни басейни, плавателни съдове и салове

Оборудване за къмпинг, като например палатки и аксесоари, спални чували и раници, надуваеми дюшеци и помпи за надуване, печки и грилове за къмпинг

Включва: Музикални кутии и дребни музикални инструменти, като например флажолети, хармоники, свирки и др.; софтуер за видеоигри, касети с видеоигри и компютри за игри, предназначени за включване към телевизор; обувни артикули, специфични за определени игри, като например обувки за боулинг, обувки за футбол, шпайкове за бягане, ски обувки и обувни артикули, снабдени с кънки за лед или на колелца; предпазни средства за глава за спорт (като например шлемовете, използвани в хокей на лед, американски футбол, бейзбол, крикет, колоездене/моторен спорт, бокс и др.); други предпазни средства за спорт, като например спасителни жилетки, боксови ръкавици, предпазни кори за пищяла на крака, подплънки, уплътнителни материали, спортни очила, колани, опори и др.

Изключва: Мебели за къмпинг и градински мебели (05.1.1); предмети за колекции, попадащи в категорията на произведенията на изкуството или антиките (05.1.1); уреди за бодибилдинг (09.1.4); коледни елхи (09.1.7); албуми за събиране на детски картинки (09.3); неупотребявани пощенски марки (8.1.1).

09.1.6   Записващи средства за образ и звук (ПИ)

Грамофонни плочи и компактдискове

Фабрично записани магнетофонни ленти, касети, видеокасети, дискети и компактдискове за лентови магнетофони, касетофони, видеомагнетофони и персонални компютри

Празни ленти, касети, видеокасети, дискети и компактдискове за лентови магнетофони, касетофони, видеомагнетофони и персонални компютри

Непроявени филми, пълнители и дискове за фотографско и кинематографично ползване

Включва: Фотографски материали, като например хартия и лампи за светкавица.

Изключва: Батерии (05.5); касети с видеоигри (09.1.5); обработени фотографии и диапозитиви (09.2).

09.1.7   Градинарство (НИ)

Растения, храсти, луковици, грудкови, семена, торове, компост, специално третирани почви за декоративни градини, естествени или изкуствени цветя и зеленина, саксии и цветарници

Включва: Естествени и изкуствени коледни елхи.

Изключва: Градинарство инструменти (05.5).

09.1.8   Домашни любимци (НИ)

Домашни любимци, храни за домашни любимци, ветеринарни продукти и продукти за поддържане на външния вид на домашни любимци, каишки, поводи, къщички, кафези за птици, аквариуми за рибки, котешки тоалетни и др.

Изключва: Коне и понита (09.1.4); ветеринарни услуги (09.2).

09.1.9   Ремонт на оборудване и принадлежности за отдих и култура (У)

Ремонт на аудио-визуална техника, персонални компютри, музикални инструменти, самолети и плавателни съдове за отдих, игри, играчки и оборудване за спорт, лов, риболов и къмпинг

09.2A   Услуги е сферата на отдиха и културата (У)

Услуги, предоставяни от:

кина, театри, опери, концертни зали, мюзикхолове,

спортни стадиони, колодруми, хиподруми и др.,

музеи, библиотеки, художествени галерии, изложбени зали,

исторически паметници, национални паркове, зоологически и ботанически градини,

представления „звук и светлина“,

циркове, панаири и увеселителни паркове,

въртележки, люлки и други уреди по игрални площадки за деца,

машини за пейнтбол и други игри за възрастни различни от игри на късмета,

ски писти и ски влекове

Наемане на оборудване и принадлежности за отдих и култура, в частност на телевизори, видео касети, самолети, плавателни съдове, коне, екипировка за ски или къмпинг

Входни такси за плувни басейни и наемане на тенис кортове, кортове за скуош и пътеки за боулинг

Извънучилищни индивидуални или групови уроци по бридж, танци, музика, ски, плуване или други занимания за свободното време

Услуги на музиканти, клоуни, изпълнители за частни увеселения

Услуги на фотографи, като например промиване, отпечатване, увеличение, портретна фотография и др.

Ветеринарни и други услуги за домашни любимци, като например грижи за външния вид и хотели за животни

Услуги на планински водачи, екскурзоводи и др.

Включва: Телеферни и кабинкови лифтове в ски курорти или ваканционни центрове; телевизионно и радиоразпространение, в частност лицензионни такси и абонаменти за телевизионни мрежи; телевизия по поръчка срещу заплащане; наемане на обувни артикули, специфични за определени игри, като например обувки за боулинг, обувки за футбол, шпайкове за бягане, ски обувки и обувни артикули, снабдени с кънки за лед или на колелца.

Изключва: Телеферни и кабинкови лифтове, които не са в ски курорти или ваканционни центрове (07.3.5A); барове, предлагащи развлекателна програма (11.1.1); курсове по компютри, езикови курсове, курсове по машинопис и др. (10.A); такси за услуга за лотарии, букмейкъри, тотализатори, казина и други хазартни заведения, игрални автомати, бинго зали, картички за изтриване, залагания и др. (не са включени в индекса).

09.3   Вестници, книги и канцеларски материали (ПИ, НИ)

Книги, включително атласи, речници, енциклопедии и книги с текстове

Вестници, списания и други периодични издания

Каталози и рекламни материали

Плакати, поздравителни картички и визитни картички, картички за обявления и съобщения, обикновени или пощенски картички, календари

Пътни карти, географски карти и глобуси

Тефтери за писане, пликове, счетоводни книги, тетрадки, дневници и др.

Химикалки, моливи, писалки, флумастери тип ролер, флумастери с дебел връх, мастила, белило, гуми за изтриване, острилки и др.

Восъчни листове, индиго, ленти за пишещи машини, мастилници, коректори и др.

Перфоратори за хартия, ножове за хартия, ножици за хартия, канцеларски лепила и залепващи средства, телбоди и телчета, кламери за хартия, кабари и др.

Материали за чертане и рисуване, като например зебло, хартия, кадастрон, бои, пастелни моливи, пастелни бои и четки

Включва: Албуми за събиране на детски картинки и албуми за деца, учебни пособия, като например учебници, сборници с упражнения, изчислителни линии, пергели, линеали, транспортири, плочи за писане, тебешири и моливници.

Изключва: Филателни албуми (09.1.5), пощенски картички с предплатена пощенска такса и писма по въздушна поща (8.1.1), джобни калкулатори (09.1.3).

09.4   Пакетни почивки (У)

Включва почивки или екскурзии, които осигуряват пътуване, хранене, настаняване, екскурзоводи и др.

Включва: Полудневни и еднодневни екскурзии.

Изключва: Застраховки при пътуване (не са включени в индекса); наеми, плащани от домакинства, ползващи настаняване за срока на периода на отпуските (04.1); наеми за настаняване във ваканционни селища и ваканционни центрове (11.2).

10.A   ОБРАЗОВАНИЕ – Обикновено заплащани от потребителите в държавите-членки (У)

Включва в покритието си образователни услуги, обикновено заплащани от потребителите в държавите-членки; като това, идентифицирано от държавите-членки в следните:

Ниво 9 по Международната стандартна класификация на образованието (Isced): образователни програми, обикновено за възрастни, които не изискват някаква специална предварителна подготовка, в частност професионално обучение и културно развитие.

Включва: Курсове по компютри, езикови курсове, курсове по машинопис и др.

Изключва: Образование извън това, за което „обикновено се заплаща от потребителите в държавите-членки“, което представлява нива 0 и 1 по Isced, т.е. училище за предучилищна подготовка, основно училище, програми за ограмотяване за деца от всички възрасти, нива 2 и 3 по Isced, т.е. общо, професионално или техническо средно образование, и нива 5, 6 и 7 по Isced, т.е. образование от трета степен, университетско или по друг начин (не са включени в индекса); дейности в сферата на отдиха, спорта или туризма, които не представляват организирани и структурирани в последователни нива курсове, например уроци по музика, спорт или бридж, давани от независими учители (09.2A); учебни пособия (09.3); столове за хранене в училища, университети и други учебни заведения (11.1.2); услуги по настаняване, предоставяни от училища пансиони, университети и други учебни заведения (11.2).

11.   ХОТЕЛИ, КАФЕНЕТА И РЕСТОРАНТИ

11.1   Кетъринг

11.1.1.   Ресторанти и кафенета (У)

Услуги по кетъринг (хранене, напитки и освежителни напитки и дребни закуски), предоставяни от кафенета, ресторанти, бюфети, барове, чайни и др., включително предоставяните:

на места, предоставящи услуги в сферата на отдиха, културата и спорта, театри, кина, спортни стадиони, плувни басейни, спортни комплекси, музеи, художествени галерии и др.,

в обществения транспорт (автобуси за превоз на дълги разстояния, влакове, плавателни съдове, самолети), освен когато цената на храненето е включена в таксата за превоза (например, хранене в самолет),

на места, сервиращи напитки, свързани с развлекателни програми: кабаретни театри, нощни клубове, заведения за танци с барове и др.

Включват се също и:

продажбата на продукти за непосредствена консумация, като например сандвичи, хотдог, сладоледи и др.,

продажбата на храна и леки закуски от доставчици на сготвени храни и на кетъринг, без разлика дали се доставят на клиента или не,

готвените храни за вкъщи,

продукти, получавани готови за консумация от автомати (сандвичи, пакетирани десерти, газирани напитки, кафе и др.)

Включва: Бакшиши.

Изключва: Покупки на тютюн (02.2).

11.1.2   Столове (У)

Услуги по кетъринг, предоставяни от работнически столове, столове в офиси и столове в училища, университети и други образователни заведения.

Изключва: Храни и напитки, предоставяни на болнични пациенти (не са включени в индекса).

11.2   Услуги в сферата на настаняване (У) (5)

Услуги по настаняване в хотели, пансиони, мотели и ханове

Услуги по настаняване, предоставяни от ваканционни селища и ваканционни центрове, места за къмпинг и каравани, младежки общежития и планински хижи

Услуги по настаняване, предоставяни от училища — пансиони, университети и други образователни заведения

Включва: Бакшиши, носачи.

Изключва: Наеми, заплащани от домакинства, обитаващи стая в хотел или пансион като свое основно жилище (04.1); наеми, плащани от домакинства, ползващи настаняване за срока на периода на отпуските (04.1); услуги за кетъринг в такива заведения, освен за закуска, включена е цената на настаняването (11.1.1); лица, живеещи в домове за сираци, домове за хора с увреждания или с проблеми с приспособяването, хотели за млади работници или имигранти (не са включени в индекса).

12.   РАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

12.1   Лични грижи

12.1.1   Фризьорски салони и заведения за личния външен вид (У)

Услуги на фризьорски салони, бръснарници, салони за красота, маникюр, бани и сауни, солариуми, немедицински масаж и др.

12.1.2   Уреди, предмети и продукти за лични грижи (НИ)

Електрически уреди: електрически самобръсначки и машинки за подстригване, ръчни сешоари и тип каска, щипки за къдрене и гребени за стилиране, лампи за слънчев тен, вибратори, електрически четки за зъби и други електрически уреди за зъбна хигиена и др.

Неелектрически уреди: неелектрически самобръсначки и машинки за подстригване и ножчета за тях, ножици, пили за нокти, гребени, четки за бръснене, четки за коса, четки за зъби, четки за нокти, фуркети, ролки за навиване на коса, уреди за измерване на личното тегло, теглилки за бебета и др.

Артикули за лична хигиена: тоалетен сапун, медицински сапун, почистващо тоалетно масло и мляко, сапун за бръснене, крем и пяна за бръснене, паста за зъби и др.

Продукти за красота, парфюми и дезодоранти: червило, лак за нокти, грим и продукти за сваляне на грим (включително пудриери, четки и пухчета за пудра), лакове и лосиони за коса, продукти за преди и след бръснене, продукти за слънчеви бани, депилиращи продукти, парфюми и тоалетни води, лични дезодоранти и продукти за баня

Други продукти: тоалетна хартия, хартиени носни кърпички, хартиени кърпи, дамски превръзки, памук, клечки за уши с памук, бебешки пелени за еднократна употреба

Включва: Ремонт на такива уреди.

Изключва: Бебешки пелени от плат (03.1.2); носни кърпи от плат (03.1.3).

12.2   Лични вещи, некласифицирани другаде (И, ПИ)

Скъпоценни камъни, бижута, включително бижута от неблагородни материали, копчета за ръкавели и игли за вратовръзки

Часовници, ръчни часовници, хронометри, будилници

Ремонт на такива артикули

Артикули за пушачи: лули, запалки, табакери и др.

Артикули за бебета: бебешки зимни колички, летни колички столчета, облегалки, легла и столчета за автомобил, торби за носене на гръб, торби за носене отпред, поводи и колани за връзване и др.

Стоки за път и други аксесоари за носене на лични вещи: куфари, пътнически сандъци, пътни торби, дипломатически куфарчета, ученически чанти, дамски чанти, портфейли, портмонета и др.

Разни лични вещи; слънчеви очила, бастуни със или без извита дръжка, чадъри, ветрила, ключодържатели и др.

Погребални артикули, като например урни, ковчези и надгробни плочи

Включва: Пътнически будилници; стенни термометри и барометри.

Изключва: Украси (05.1.1 или 05.4); радиочасовници (09.1.1); бебешки мебели (05.1.1); моливници (09.3.4); пазарски чанти (05.2).

12.4A   Застраховки (У) (6)

Таксите за услуга за застраховане се класифицират по вид на застраховката. Таксите за услуга за многорисково застраховане, покриващо няколко риска, не се класифицират отделно. За такива застраховки, ако е невъзможно да се разпределят таксите за услуга между различните покрити, таксите за услуга следва да се класифицират на базата на разходите за основния риск.

12.4.2A   Застраховки, свързани с жилището: Вещите в дома (У)

Таксите за услуга, заплатени от собственици обитатели и от наематели за видовете застраховки, полиците за които обикновено се вадят от наематели – за пожар, кражба, щети, причинени от вода и др.

Изключва: Таксите за услуга, заплатени от собственици обитатели за видовете застраховки, полиците за които обикновено се вадят от наемодателите (междинно потребление).

12.4.4A   Застраховки, свързани с транспорта: Автомобили (У)

Таксите за услуга за застраховки на лични превозни средства

Изключва: Таксите за услуга за пътнически застраховки и застраховки на багаж (не са включени в индекса).

12.5A   Банкови услуги, некласифицирани другаде (У)

Действителни такси за банкови услуги

Такси за парични преводи със запис и други финансови услуги, предоставяни от пощенски станции и спестовни банки

Изключва: Лихвени плащания и такси, изразени като процент от стойността на операцията.

12.6A   Други услуги, некласифицирани другаде (У)

Хонорари за правни услуги, агенции за намиране на работа и др.

Такси за погребални агенти и други погребални услуги

Плащане за услугите на управители на недвижими имоти и агенти, оператори в салони за продажба и различни посредници

Плащане за фотокопия и друго възпроизвеждане на документи

Такси за издаване на паспорт, свидетелства за раждане, брак или смърт – съгласно приетите понятия на ESA 1995 (бележка под линия 5 към параграф 4.79) и системата на националните сметки (параграф 8.54), такива плащания се считат за покупки на услуги, предоставяни от държавата и съответно влизащи в покритието на ХИПЦ

Плащане за съобщения и обяви във вестници

Плащане за услугите на графолози, астролози, частни детективи, сватбени агенции и брачни съветници, автори на публични текстове, за ползване на разни улеснения (места за сядане, тоалетни, гардероби) и др.

Изключва: Съгласно приетите понятия на ESA 1995 се изключват вноски и членски внос за членство в професионални сдружения, църкви и клубове за общуване, клубове за култура, за отдих и спортни клубове (ESA 1995, параграф 3.77 e).


(1)  Повечето класове съдържат стоки или услуги. Класовете, които съдържат стоки, се обозначават чрез (НИ), (ПИ) или (И), които означават съответно „неиздръжлив“, „полуиздръжлив“ или „издръжлив“. С (У) се обозначават класовете, които съдържат услуги. Някои класове съдържат стоки и услуги, защото е трудно да се отделят стоките от услугите. Такива класове обикновено се обозначават с (У), тъй като компонентът услуги се счита за преобладаващ. (Е) обозначава „енергетика“, а (СП) – „сезонни продукти“.

(2)  На основание окончателния проект на класификацията КЛППЦ (Класификация на личното потребление по цели), приета на съвместната среща на Икономическата комисия за Европа на ООН/ОИСР/Евростат за националните сметки, проведена в Женева от 30 април до 3 май 1996 г.

(3)  „Потребителите заплащат съобразно потреблението“: i) когато те заплащат отчитани (измервани) такси, ii) когато заплащат по твърда тарифа, която може да се разглежда като оценка на извършеното от тях потребление на услугата, или iii) когато заплащат такса за свързаност, която позволява известно количество потребление на услугата; потребителите не заплащат съобразно потреблението, когато услугата се финансира от данъчно облагане.

(4)  Тегловната стойност за тази позиция следва да се коригира, така че да включва ремонти, заплатени от обезщетенията пряко от застрахователните дружества (виж също 12.4A).

(5)  В покритието се включват всички покупки на услуги по настаняване, които могат да се закупят на икономическата територия на държавите-членки.

(6)  Тегловните стойности и цените за тази позиция следва да са нетни след приспадане на обезщетенията. Същевременно се допуска използването на ценови индекс на брутните премии като заместител или оценена стойност на промените в нетните премии. Тегловните стойности за другите позиции следва да се коригират така, че да отчитат ремонтите, заплатени от обезщетенията пряко от застрахователните дружества, например поддръжка и ремонт (07.2.3) и нови автомобили и автомобили на старо (07.1.1).


10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

75


31996R2271


L 309/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2271/96 НА СЪВЕТА

от 22 ноември 1996 година

относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 73в, 113 и 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че целите на Общността включват съдействие за хармоничното развитие на световната търговия и за постепенното премахване на ограниченията в международната търговия;

като има предвид, че Общността се стреми да осигури във възможно най-висока степен свободно движение на капитали между държавите-членки и трети страни, по-специално премахване на всички ограничения по отношение на преките инвестиции, включително инвестициите в недвижими имоти, както и по отношение на установяването, предлагането на финансови услуги или допускането на ценни книжа до капиталовите пазари;

като има предвид, че трета страна е приела определени закони, подзаконови актове и други правни инструменти, насочени към регулиране на дейността на физическите и юридическите лица под юрисдикцията на държавите-членки;

като има предвид, че чрез извънтериториалното си прилагане тези закони, подзаконови актове и други правни инструменти нарушават международното право и са пречка за постигане на целите, очертани по-горе;

като има предвид, че такива закони, подзаконови актове и други правни инструменти и действията, които са предприети на основание тези актове или които произтичат от тях, засягат или могат да засегнат установения правов ред и се отразяват неблагоприятно върху интересите на Общността и интересите на физическите и юридическите лица, които упражняват права съгласно Договора за създаване на Европейската общност;

като има предвид, че при тези извънредни обстоятелства е необходимо да бъде предприето действие на общностно равнище за защита на установения правов ред, интересите на Общността и интересите на посочените физически и юридически лица, по-специално като последиците от съответното чуждестранно законодателство бъдат отстранени, неутрализирани, предотвратени или преодолени по друг начин;

като има предвид, че изискването за предоставяне на информация съгласно настоящия регламент не съставлява пречка държава-членка да поиска информация от същия вид да бъде предоставена на нейните органи;

като има предвид, че Съветът прие Съвместно действие 96/668/ОВППС от 22 ноември 1996 г. (2), за да гарантира, че държавите-членки предприемат необходимите мерки за защита на онези физически и юридически лица, чиито интереси са засегнати от посочените законови актове и от действията, предприети на тяхно основание, доколкото същите интереси не са защитени от настоящия регламент;

като има предвид, че при прилагането на настоящия регламент Комисията трябва да бъде подпомагана от комитет, съставен от представители на държавите-членки;

като има предвид, че действията, предвидени в настоящия регламент, са необходими за постигане на целите на Договора за създаване на Европейската общност;

като има предвид, че за приемането на някои разпоредби на настоящия регламент Договорът не предвижда други правомощия, освен тези по член 235,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент има за цел да осигури защита срещу извънтериториалното прилагане на законите, посочени в приложението към настоящия регламент, включително подзаконовите актове и другите правни инструменти, и срещу действията, които са предприети на основание тези актове или произтичат от тях, както и да противодейства на техните последици, когато прилагането на посочените актове засяга интересите на лицата, посочени в член 11, които извършват международни търговски операции и/или движения на капитал и съпътстваща търговска дейност между Общността и трети страни.

В съответствие с приложимите разпоредби на Договора и без да се засягат разпоредбите на член 7, буква в), Съветът може да добави или да заличи актове в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Когато икономическите и/или финансовите интереси на лице по член 11 са засегнати пряко или непряко от законите, посочени в приложението, или от действия, които са предприети на основание тези закони или произтичат от тях, лицето информира Комисията за това обстоятелство в срок от 30 дни от датата, на която е получило такава информация; ако са засегнати интересите на юридическо лице, това задължение важи за управителите, директорите и други лица с функции по управлението на дружеството (3).

По искане на Комисията и в 30-дневен срок от датата му съответното лице предоставя цялата информация, необходима за целите на настоящия регламент, в съответствие с искането.

Информацията се предоставя на Комисията пряко или чрез компетентните органи на държавите-членки. При пряко предоставяне на информацията на Комисията последната уведомява незабавно компетентните власти на държавата-членка по местоживеенето или по мястото на пребиваване на лицето, предоставило информацията.

Член 3

Информацията, предоставена в съответствие с член 2, се използва само за целите, за които е предоставена.

Информацията с поверителен характер или предоставена при условията на поверителност представлява служебна тайна. Комисията не може да я разкрива без изричното разрешение на предоставилото я лице.

Съобщаването на такава информация се разрешава в случаите, в които Комисията е длъжна или има право да го извърши, по-специално в хода на съдебно производство. При съобщаването се взема предвид правомерният интерес на засегнатото лице търговската му тайна да бъде запазена.

Настоящата разпоредба не е пречка Комисията да разкрие информация с общ характер. Разкриване не се допуска, ако то би било несъвместимо с целта, за която информацията е била предназначена първоначално.

При нарушаване на поверителността на информацията предоставилото я лице има право да изиска тя да бъде изтрита, игнорирана или поправена, в зависимост от случая.

Член 4

Решенията на съдилища или правораздавателни органи и решенията на административни органи извън Общността, с които пряко или непряко се придава ефект на законите, посочени в приложението, или на действия, които са предприети на основание тези закони или произтичат от тях, не се признават и изпълнението им не се допуска по никакъв начин.

Член 5

Никое лице, посочено в член 11 са длъжни да не изпълняват пряко или чрез дъщерно дружество или друг посредник, било чрез действие или чрез умишлено бездействие, никое изискване или забрана, включително призовки на чуждестранни съдилища, които се основават пряко или непряко на законите, посочени в приложението, или на действия, които са предприети на основание тези закони или произтичат от тях.

В съответствие с процедурите, посочени в членове 7 и 8, на лицата може да бъде разрешено да изпълнят съответния акт изцяло или частично, доколкото неизпълнението му би увредило тежко техните интереси или интересите на Общността. Критериите за прилагане на тази разпоредба следва да бъдат установени в съответствие с процедурата, определена в член 8. Ако съществуват достатъчно доказателства, че неизпълнението тежко би увредило физическо или юридическо лице, Комисията своевременно представя на комитета, посочен в член 8, проект на съответните мерки, които да бъдат приети съгласно условията на регламента.

Член 6

Никое лице, посочено в член 11, което упражнява дейност, посочена в член 1, няма право на обезщетение за вредите, включително съдебните разноски, претърпени от тях вследствие прилагането на законите, посочени в приложението, или вследствие на действия, които са предприети на основание тези закони или произтичат от тях.

Обезщетение може да бъде търсено от физическото или юридическото лице, или от друга единица, причинила вредите, или от всяко лице, което действа от името или като посредник на такова лице или единица.

Към производствата по настоящия член и към решенията, постановени по тях, се прилага Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. относно подведомствеността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Обезщетение може да бъде търсено на основание разпоредбите на дял II, раздели от 2 до 6 от посочената конвенция, както и в съответствие с член 57, параграф 3 от посочената конвенция — в съдебно производство, образувано пред съдилищата на всяка държава-членка, в която съответното лице или единица, или лице, което действа от тяхно име или като техен посредник, притежава активи.

Без да се засягат другите съществуващи способи и в съответствие с приложимото право обезщетението може да се състои в отнемане и продажба на активи, притежавани от съответните лица или единици, или лица, които действат от тяхно име или като техни посредници в Общността, включително притежаваните дялове или акции в юридическо лице, учредено в Общността.

Член 7

За прилагането на настоящия регламент Комисията:

а)

на основата на информацията, получена съгласно настоящия регламент, незабавно и подробно информира Европейския парламент и Съвета за последиците от законите, подзаконовите актове, от другите правни инструменти, и от действията, които са предприети на основание тези актове или произтичат от тях, посочени в член 1, и периодично изготвя подробен публичен доклад по този въпрос;

б)

дава разрешения при условията на член 5, като при определяне на сроковете за получаване на мнението на комитета се съобразява със сроковете, задължителни за лицата, на които предстои да бъде издадено разрешение;

в)

когато е подходящо, добавя или заличава позовавания на подзаконови актове или други правни инструменти, приети на основание законите, посочени в приложението и попадащи в приложното поле на настоящия регламент;

г)

публикува в Официален вестник на Европейските общности известие за съдебните решения и административните актове, към които се прилагат членове 4 и 6;

д)

публикува в Официален вестник на Европейските общности наименованията и адресите на компетентните власти на държавите-членки, посочени в член 2.

Член 8

За целите на прилагането на член 7, букви б) и в) Комисията се подпомага от комитет, съставен от представителите на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

Представителят на Комисията внася в комитета проект на мерките, които следва да бъдат приети. Комитетът дава становището си по проекта в срок, определен от председателя с оглед неотложността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора за решения, които Съветът взема по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в комитета се претеглят по начина, предвиден в посочения член. Председателят не гласува.

Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета.

Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на комитета или не е дадено становище, Комисията незабавно внася в Съвета проект относно мерките, които трябва да бъдат приети. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако Съветът не се произнесе в двуседмичен срок от датата, на която въпросът е бил отнесен до него, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 9

Всяка държава-членка определя санкциите за нарушаване на съответните разпоредби на настоящия регламент. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 10

Комисията и държавите-членки се информират взаимно за актовете, приети в съответствие с настоящия регламент, и обменят всяка друга подходяща информация, свързана с него.

Член 11

Настоящият регламент се прилага към:

1.

физическите лица с местоживеене в Общността (4), които са граждани на държава-членка,

2.

юридическите лица, учредени в Общността,

3.

физическите или юридическите лица, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 4055/86 (5),

4.

всички други физическа лица с местоживеене в Общността, освен ако те се намират в държавата, на която са граждани,

5.

всички други физически лица в Общността, включително в нейните териториални води и въздушно пространство или във въздухоплавателно средство или кораб под юрисдикцията или контрола на държава-членка, които извършват действия по занятие.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 1996 година.

За Съвета

Председател

S. BARRETT


(1)  Становище от 25 октомври 1996 г. (ОВ С 347, 18.11.1996 г.).

(2)  ОВ L 309, 29.11.1996 г., стр. 7.

(3)  Информацията трябва да се изпраща на следния адрес: European Commission, Directorate General I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049, Brussels (факс: (+ 32-2) 295 65 05).

(4)  По смисъла на настоящия регламент „с местоживеене в Общността“ означава: законно установен в Общността в продължение на най-малко шест от дванадесетте месеца, непосредствено предшестващи датата, на която възниква задължение или се упражнява право съгласно настоящия регламент.

(5)  Регламент (ЕИО) № 4055/86 на Съвета от 22 декември 1986 г. за прилагане на принципа на свободно предоставяне на услуги към морския превоз между държавите-членки и между държавите-членки и трети страни (ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3573/90 (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ (1)

посочени в член 1

ДЪРЖАВА: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

ЗАКОНИ

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993“, Title XVII „Cuban Democracy Act 1992“, sections 1704 and 1706 („Закон за разрешаване на разходи за националната отбрана през 1993 финансова година“, дял ХVII „Закон за кубинската демокрация, 1992 г.“, раздели 1704 и 1706).

Изисква се спазване на следните правила:

Изискванията са консолидирани в дял I от „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ („Закон за свободата и демократичната солидарност с Куба от 1996 г.“), виж по-долу.

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

Разпоредбите относно отговорността се съдържат в „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ („Закон за свободата и демократичната солидарност с Куба от 1996 г.“), виж по-долу.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ („Закон за свободата и демократичната солидарност с Куба от 1996 г.“)

Дял I

Изисква се спазване на следните правила:

Спазване на икономическото и финансовото ембарго, наложено от САЩ на Куба, и по-специално: за САЩ да не се изнасят никакви стоки или услуги с кубински произход или съдържащи материали или стоки с кубински произход, както пряко, така и непряко чрез трети страни; да не се сключват търговски сделки със стоки, които се намират в Куба, превозват се от Куба или преминават транзитно през Куба; в САЩ да не се реекспортира захар с кубински произход без уведомление от компетентния национален орган на износителя; в САЩ да не се внасят захарни продукти, ако липсва уверение, че тези продукти не са кубински; да бъдат замразени кубинските активи и финансовите операции с Куба.

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

Забрана за товарене или разтоварване на товари от кораби навсякъде в САЩ или забрана за влизане в пристанище на САЩ; отказ на внос на всички стоки или услуги с кубински произход и отказ в Куба да бъдат внасяни стоки и услуги с произход от САЩ; замразяване на финансови операции, към които има отношение Куба.

Дял III и дял IV:

Изисква се спазване на следните правила:

Да бъде преустановен „трафикът“ с имущество, което е принадлежало на граждани на САЩ (включително кубинци, които са придобили гражданство на САЩ) и е експроприирано от режима в Куба. (Трафикът включва: ползване, продажба, отчуждаване, контрол, управление и други действия в полза на определено лице.)

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

Съдебни производства в САЩ за търсене на отговорност на граждани на ЕС или на дружества от ЕС, участвали в посочените операции, което би довело до осъдителни съдебни решения или други актове за плащане на (множество) обезщетения на американската страна. Отказ на достъп до САЩ за лицата, участвали в посочените операции, включително техните съпрузи, ненавършили пълнолетие деца и представители.

3.   „Iran and Lybia Sanctions Act of 1996“ (Закон за санкциите срещу Иран и Либия от 1996 г.)

Изисква се спазване на следните правила:

В продължение на 12 месеца в Иран или Либия да не бъдат извършвани инвестиции в размер, по-голям от 40 милиона USD, които пряко и съществено допринасят за укрепване на способността на Иран или Либия да разработват петролните си ресурси. (Понятието „инвестиция“ обхваща сключването на договор за такова разработване, предоставянето на гаранция по такъв договор, получаването на печалба от него или придобиването на дялово участие.)

Бележка: Изискването не важи за инвестициите по договори, сключени преди 5 август 1996 г.

Спазване на ембаргото срещу Либия, въведено с Резолюция 748 (1992) и Резолюция 883 (1993) на Съвета за сигурност на ООН (2).

Възможно увреждане на интересите на ЕО:

Актове на президента на САЩ за ограничаване на вноса в САЩ или доставките за САЩ; недопускане като първостепенни разпоредители или като депозитари на средства, отпуснати от правителството на САЩ; отказ на достъп до заеми, отпускани от финансови институции в САЩ; експортни ограничения, налагани от САЩ, или отказ на съдействие от банка ЕКСИМ (EXIM-Bank).

ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ

1.   31 CFR (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties) (31 Кодекс на федералните подзаконови актове, глава V (издание 7-1-95), част 515 — Правила за контрола върху кубински активи, раздел Б (Забрани), раздел Д (Лицензии, разрешения и декларации за лицензионна политика) и раздел Ж (Санкции)).

Изисква се спазването на следните правила:

Забраните са консолидирани в дял I от „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ („Закон за свободата и демократичната солидарност с Куба от 1996 г.“), виж по-горе. Наред с това за стопанска дейност, свързана с Куба, се изисква да бъде получена/о лицензия и/или разрешение.

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

За нарушаване на правилата може да бъде наложена глоба, конфискация, лишаване от свобода.


(1)  Допълнителна информация за горепосочените закони и подзаконови актове може да бъде получена от Европейската комисия: European Commission, Directorate General I.Е.3, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049, Brussels (факс: (+ 32-2) 295 65 05).

(2)  Тези резолюции са изпълнени от Общността чрез Регламент (ЕО) № 3274/93 на Съвета (ОВ L 295, 30.11.1993 г., стр. 1).