Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_071_BG

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 71

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 071

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 087

1

 

 

32006D0232

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 2005 година за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

3

2006

L 087

2

 

 

22006A0324(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина

4

2006

L 088

7

 

 

32006R0489

 

 

 

Регламент (ЕО) № 489/2006 на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 769/2004 относно сортовете коноп, отглеждани за влакно, които са избираеми за преки плащания

77

2006

L 088

9

 

 

32006L0035

 

 

 

Директива 2006/35/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на приложения I и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

79

2006

L 088

13

 

 

32006L0036

 

 

 

Директива 2006/36/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО

83

2006

L 088

63

 

 

32006D0241

 

 

 

Решение на Комисията от 24 март 2006 година относно определени защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар (нотифицирано под номер C(2006) 888) (1)

86

2006

L 089

6

 

 

32006R0492

 

 

 

Регламент (ЕО) № 492/2006 на Комисията от 27 март 2006 година относно временното и постоянното разрешение за някои добавки в храните за животни (1)

89

2006

L 089

11

 

 

32006R0493

 

 

 

Регламент (ЕО) № 493/2006 на Комисията от 27 март 2006 година за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта и за изменение на Регламенти (ЕО) № 1265/2001 и (ЕО) № 314/2002

94

2006

L 093

1

 

 

32006R0509

 

 

 

Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

103

2006

L 093

12

 

 

32006R0510

 

 

 

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

114

2006

L 093

65

 

 

32006D0259

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 2006 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение районирането на Аржентина и образците на сертификати за внос на прясно говеждо месо от Бразилия (нотифицирано под номер C(2006) 896) (1)

128

2006

L 094

24

 

 

32006R0544

 

 

 

Регламент (ЕО) № 544/2006 на Комисията от 31 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за изпълнение на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета по отношение на системата за предоставяне на възстановявания при износ за някои селскостопански продукти, изнасяни във формата на стоки, които не са предмет на приложение I към Договора, и критериите за определяне размера на такива субсидии

142

2006

L 094

26

 

 

32006R0545

 

 

 

Регламент (ЕО) № 545/2006 на Комисията от 31 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1464/2004 относно разрешението за 10 години на използването на Monteban при храненето на животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества (1)

144

2006

L 094

28

 

 

32006R0546

 

 

 

Регламент (ЕО) № 546/2006 на Комисията от 31 март 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за контрол на болестта скрейпи и допълнителни гаранции и дерогиране от някои изисквания на Решение 2003/100/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1874/2003

146

2006

L 095

9

 

 

32006D0265

 

 

 

Решение на Комисията от 31 март 2006 година относно определени защитни мерки във връзка със съмнения за високопатогенен вирус на инфлуенца по птиците в Швейцария (нотифицирано под номер C(2006) 1107) (1)

150

2006

L 098

75

 

 

32006D0268

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на ограничените за достъп зони във връзка с болестта син език в Италия (нотифицирано под номер C(2006) 1260) (1)

153

2006

L 099

6

 

 

32006R0566

 

 

 

Регламент (ЕО) № 566/2006 на Комисията от 6 април 2006 година за изменение и дерогация от Регламент (ЕО) № 2014/2005 относно лицензии по режима за внос на банани в Общността по отношение на банани, допуснати за свободно обращение при облагане по Общата митническа тарифа, и за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2006 относно откриване и управление на тарифна квота за банани, попадащи в код по КН 08030019 с произход от страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за периода от 1 март до 31 декември 2006 година

154

2006

L 099

27

 

 

32006D0270

 

 

 

Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно определени екипи от Съединените американски щати за събиране и производство на ембриони (нотифицирано под номер C(2006) 1248) (1)

159

2006

L 099

29

 

 

32006D0271

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2002/613/ЕО относно одобрените центрове за събиране на сперма от свине в Канада (нотифицирано под номер C(2006) 1258) (1)

161

2006

L 099

31

 

 

32006D0272

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2004/453/ЕО относно Швеция и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2006) 1259) (1)

163

2006

L 099

35

 

 

32006D0273

 

 

 

Решение на Комисията от 6 април 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО относно ограничените за достъп зони във връзка с болестта син език в Испания (нотифицирано под номер C(2006) 1262) (1)

167

2006

L 100

4

 

 

32006R0576

 

 

 

Регламент (ЕО) № 576/2006 на Комисията от 7 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ

168

2006

L 104

8

 

 

32006R0590

 

 

 

Регламент (ЕО) № 590/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка със страни и територии (1)

169

2006

L 104

11

 

 

32006R0591

 

 

 

Регламент (ЕО) № 591/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и на откриване на тарифни квоти

172

2006

L 104

30

 

 

32006L0039

 

 

 

Директива 2006/39/ЕО на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества клодинафоп, пиримикарб, римсулфурон, толклофос-метил и тритиконазол (1)

174

2006

L 104

40

 

 

32006D0282

 

 

 

Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 2004/450/ЕО за установяване на стандартни изисквания за съдържанието на заявленията за финансиране от Общността на програми за ликвидиране, мониторинг и контрол върху трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) (нотифицирано под номер C(2006) 1247) (1)

180

2006

L 106

21

 

 

32006D0290

 

 

 

Решение на Комисията от 18 април 2006 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО относно декларацията, че определени региони на Италия са официално свободни от туберкулоза и ензоотична левкоза по говедата, както и че Словакия официално е свободна от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2006) 1551) (1)

185

2006

L 107

23

 

 

32006R0606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 606/2006 на Комисията от 19 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2799/1999 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на отпускането на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни, и продажбата на такова обезмаслено мляко на прах

188

2006

L 107

42

 

 

32006D0292

 

 

 

Решение на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Решение 2004/639/ЕО относно Хърватска (нотифицирано под номер C(2006) 1541) (1)

189

2006

L 112

3

 

 

32006R0634

 

 

 

Регламент (ЕО) № 634/2006 на Комисията от 25 април 2006 година за определяне на стандартите за търговия с главесто зеле и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1591/87

191

2006

L 112

15

 

 

32006D0302

 

 

 

Решение на Комисията от 25 април 2006 година за невключване на метабензтиазурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер С(2006) 1653) (1)

197

2006

L 115

4

 

 

32006R0642

 

 

 

Регламент (ЕО) № 642/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за уреждане на задълженията за доставка на тръстикова захар, която ще бъде внасяна по силата на протокола АКТБ и Споразумението с Индия за период на доставка 2006—2007 г.

200

2006

L 115

6

 

 

32006R0643

 

 

 

Регламент (ЕО) № 643/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 884/2001 относно определяне на подробни правила за придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

202

2006

L 116

9

 

 

32006R0657

 

 

 

Регламент (ЕО) № 657/2006 на Комисията от 10 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Обединеното кралство и за отмяна на Решение 98/256/ЕО на Съвета и Решения 98/351/ЕО и 1999/514/ЕО (1)

206

2006

L 116

14

 

 

32006R0658

 

 

 

Регламент (ЕО) № 658/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003

211

2006

L 116

20

 

 

32006R0659

 

 

 

Регламент (ЕО) № 659/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробните правила за прилагане на кръстосано съответствие, модулации и интеграционната система за администриране и контрол, предвидени в Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета за създаване на общи правила за схеми за пряка помощ в рамките на Общата селскостопанска политика и за създаване на някои схеми за помощ на земеделски производители

217

2006

L 116

27

 

 

32006R0660

 

 

 

Регламент (ЕО) № 660/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета относно схемите за помощ, предвидени в раздели IV и IVа от упоменатия регламент, и използването на земята, заделена за производството на суровини

224

2006

L 119

1

 

 

32006R0679

 

 

 

Регламент (ЕО) № 679/2006 на Съвета от 25 април 2006 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2771/75 и (ЕИО) № 2777/75 по отношение на прилагането на извънредни мерки за подкрепа на пазара

233

2006

L 120

10

 

 

32006R0688

 

 

 

Регламент (ЕО) № 688/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за изменение на приложения III и ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга върху трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и специфичните рискови материали от животни от рода на едрия рогат добитък в Швеция (1)

235

2006

L 121

43

 

 

32006D0330

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2005/432/ЕО за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на месни продукти за консумация от човека и за отмяна на Решения 97/41/ЕО, 97/221/ЕО и 97/222/ЕО (нотифицирано под номер С (2006) 1319) (1)

236

2006

L 122

8

 

 

32006R0704

 

 

 

Регламент (ЕО) № 704/2006 на Комисията от 8 май 2006 година за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 02062991 (от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г.)

248

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.


03/ 071

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32006D0232


L 087/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2005 година

за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

(2006/232/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 133, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 23 октомври 2000 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори за сключването на споразумение относно търговията с вина между Европейската общност и Съединените американски щати.

(2)

Преговорите приключиха и на 14 септември 2005 г. двете страни подписаха Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (по-долу наричано „Споразумението“). Споразумението е първи етап на договореност и в рамките на деветдесет дни след датата на неговото влизане в сила страните трябва да започнат преговори с оглед сключването на едно или повече споразумения, които допълнително да улеснят търговията с вина помежду им.

(3)

Поради това споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

За улеснение на прилагането и евентуалното изменение на приложенията към Споразумението Комисията следва да бъде упълномощена да приеме необходимите мерки съобразно процедурата, установена с Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1),

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (по-долу наричано „Споразумението“) се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава да определи лицето/лицата, което/които да подпише/подпишат Споразумението в потвърждение на поетите задължения от Общността.

Член 3

С цел прилагането член 5, параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 5, член 11, параграфи 5 и 6, член 13, параграф 1 и член 14 от Споразумението Комисията се упълномощява да приеме, съгласно процедурата, установена с член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, необходимите мерки за прилагане на Споразумението и да изменя неговите приложения, протокола и допълненията към него.

Член 4

Настоящото решение следва да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2005 година.

За Съвета

Председател

M. BECKETT


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2165/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4


22006A0324(01)


L 087/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, по-долу наричана „Общността“, и

СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, по-долу наричани „Съединените щати“, общо наричани по-долу в настоящия документ „страните“,

КАТО ОТЧИТАТ, че страните желаят да установят по-тесни връзки помежду си в сектора на вината,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да насърчават развитието на търговията с вина в рамките на повишеното взаимно разбирателство,

РЕШИХА да осигурят хармонична среда за третиране на въпросите, свързани с търговията с вина между страните,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цели

Целите на настоящото споразумение са:

а)

да подпомага търговията с вина между страните и да подобри сътрудничеството в разработването, както и да повиши прозрачността на разпоредбите, които засягат тази търговия;

б)

като първи етап, да положи основите за постигане на широко съгласие относно търговията с вина между страните;

и

в)

да осигури рамка за продължаване на преговорите в сектора на вината.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящото споразумение:

а)

понятието „енологична практика“ означава процес, обработка, техника или материал, използвани за производството на вино;

б)

„COLA“ означава „Удостоверение за одобрен етикет“, или „Удостоверение за освобождаване от задължението за одобрен етикет“ (Certificate of Label Approval, Certificate of Exemption from Label Approval), което се предоставя при одобряване на заявление за издаване на удостоверение/освобождаване от задължението за одобрение на етикет/бутилка, по силата на изискванията на федералните закони и разпоредби на САЩ и издавано от американското правителство, което включва набор от всички етикети, одобрени за трайно поставяне върху бутилки с вино;

в)

„с произход“, когато бъде използвано във връзка с името на една от страните по отношение на вино, внесено на територията на другата страна, означава, че виното е произведено съгласно законите, разпоредбите и изискванията на всяка от страните, от грозде, което е произведено изцяло на територията на съответната страна;

г)

„Споразумението за СТО“ означава споразумението от Маракеш, подписано на 15 април 1994 г., с което е създадена Световната търговска организация.

Член 3

Обхват и приложно поле

1.   По смисъла на настоящото споразумение понятието „вино“ обхваща напитки, получени изключително чрез пълна или частична алкохолна ферментация на прясно грозде, смачкано или не, или от гроздова шира, с възможна добавка на евентуални съставни части на прясно грозде, допускана от странатапроизводител, съгласно разрешените енологични практики по силата на регулаторните механизми на страната, на чиято територия е произведено виното, което:

а)

има действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента (7 %) и не повече от 22 обемни процента (22 %);

и

б)

не съдържа изкуствени оцветители, аромати, или добавка на вода в количества над считаните за технически необходими.

2.   Предприетите мерки от която и да е от двете страни за безопасността и защитата на човешкото здраве са извън обхвата на настоящото споразумение.

ДЯЛ II

ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Член 4

Настоящи енологични практики и спецификации

1.   Всяка страна отчита факта, че законите, разпоредбите и изискванията на другата страна, които засягат винопроизводството отговарят на целите на нейните собствени закони, разпоредби и изисквания и че те допускат да бъдат прилагани енологични практики, които не променят характера на виното, което се получава от гроздето с този произход, по начин, който е несъвместим с добрите енологични практики. Към тях спадат такива, които са адресирани към разумната технологична или практическа нужда от повишаване на срока на съхранение или други качества или стабилизацията на виното, и които постигат желания от винопроизводителя ефект, включително по отношение на това, да не се създава погрешно впечатление за характера и състава на продукта.

2.   В рамките на обхвата на настоящото споразумение, дефиниран в член 3, никоя от страните не може да ограничава въз основа на енологични практики или на продуктови спецификации вноса, пускането на пазара или продажбата на вино с произход от територията на другата страна, произведено съобразно разрешените по силата на законите, разпоредбите или изискванията на другата страна енологични практики, изброени в приложение I, които са били публикувани или съобщени от тази друга страна.

Член 5

Нови енологични практики и спецификации

1.   Когато една от страните предложи на нейна територия да бъде разрешена с търговска цел нова енологична практика, или да бъде променена съществуваща такава, разрешена по силата на законите, разпоредбите и изискванията, изброени в приложение I, и когато тази страна възнамерява да предложи тази практика да бъде включена към разрешените в документите от приложение I, тя следва публично да уведоми за това и да изпрати специално уведомление на другата страна, както и да предвиди разумна възможност за коментарни обсъждания и да вземе под внимание тези коментари.

2.   Ако бъде издадено разрешение за новата енологична практика или за промяната на съществуваща такава, както това е упоменато в параграф 1, страната, издаваща разрешението уведомява другата страна за това писмено в срок от 60 дни.

3.   В срок до 90 дни след получаване на предвиденото по силата на параграф 2 уведомление, всяка страна може да изпрати писмено възражение срещу разрешената енологична практика, като посочи като основание факта, че тя не съответства на целите, упоменати в член 4, параграф 1, или на критериите, определени в член 3, параграф 1, както и да изиска да бъдат проведени консултации във връзка с тази енологична практика, както това е предвидено по силата на член 11.

4.   Страните следва да внесат необходимите изменения в приложение I, както това е предвидено по силата на член 11, за да включат новите енологични практики или промени в съществуващи такива, срещу които няма постъпили възражения по силата на параграф 3, или по отношение на които страните са намерили взаимно съгласувано решение след проведените по силата на параграф 3 консултации. По отношение на нови енологични практики или промени в съществуващи такива, които са предложени след 14 септември 2005 г., но преди датата, от която се прилага член 4, както това е предвидено по силата на член 17, параграф 2, всяка от страните може да определи промяната в приложение I да не влиза в сила преди дата, от която се прилага член 4.

ДЯЛ III

СПЕЦИФИЧНИ РАПОРЕДБИ

Член 6

Използване на някои понятия върху етикетите на вината, продавани в Съединените щати

1.   По отношение на вината, които се продават на територията на Съединените щати, Съединените щати следва да се стремят да променят правния статут на понятията от приложение II, за да ограничат използването на тези понятия единствено върху етикетите на вина, които са с произход от Общността. Понятията от приложение II могат да бъдат използвани върху етикетите на тези вина по начин, който отговаря на разпоредбите на САЩ за етикетите, които са в сила от 14 септември 2005 г.

2.   Предвиденото по силата на параграф 1 не се прилага по отношение на лица, или техни наследници, които имат свое дялово участие в използването на понятие, включено в списъка на приложение II, върху етикет за вино с произход от Общността, когато използването е станало факт в Съединените щати преди 13 декември 2005 г., или преди датата на подписване на настоящото споразумение, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна; при условие че това понятие може да се използва единствено върху етикети на вина от определена търговска марка, или от дадена търговска марка и с конкретно произволно наименование, ако има такова, за които валидното удостоверение COLA е било издадено преди по-късната дата, упомената в настоящия параграф, и понятието е поместено на етикета съгласно разпоредбите, които са в сила от 14 септември 2005 г.

3.   Съединените щати следва да уведомяват писмено Общността за датата, от която влиза в сила промяната в правния статут, упомената в параграф 1.

4.   Съединените щати следва да предприемат мерки да гарантират вината, които не са етикетирани съгласно предвиденото по силата на настоящия член, да не бъдат пускани на пазара или да бъдат изтеглени от пазара докато не бъдат етикирани така че да отговарят на предвиденото по силата на настоящия член.

Член 7

Наименования за произход

1.   Съединените щати следва да осигурят определени наименования да могат да бъдат използвани като наименования за произход на вина, като те служат за обозначаване единствено на вината с произход от посоченото наименование и сред тези наименования следва да бъдат включени и изброените в приложение IV, част А, наименования на висококачествени вина, произведени в определени райони, и наименованията на десертните вина с географски указания, както и част Б с наименованията на държавите-членки.

2.   Общността следва да осигури наименованията с утвърдена значимост в лозарството, изброени в приложение V, да могат да бъдат използвани като наименования за произход за вино единствено с цел да обозначават вина с произход от посоченото наименование.

3.   Компетентните органи на всяка страна следва да вземат мерки, за да гарантират вината, които не са етикирани съгласно предвиденото по силата на настоящия член да не бъдат пускани на пазара или да бъдат изтеглени от пазара докато не бъдат етикирани така че да отговарят на предвиденото по силата на настоящия член.

4.   В допълнение към задълженията, произтичащи по силата на параграфи 1 и 3, Съединените щати следва да запазят статута на наименованията, изброени в дял 27 на Кодекса от федерални разпоредби на САЩ, раздел 12.31, упоменати в приложение IV, част В, като неродови наименования с географска значимост, които се признават за отличителни обозначения на определени вина от дадена местност или район на Общността и се отличават от всички останали вина, съгласно дял 27 на Кодекса от федерални разпоредби на САЩ, Раздел 4.24, буква в), параграфи 1 и 3 и раздел 12.31 със съответните му изменения.

Член 8

Етикети на вината

1.   Всяка страна следва да осигури етикетите на вината, които се продават на нейна територия да не съдържат невярна или подвеждаща информация, по-специално по отношение на характера, състава, или произхода им.

2.   Всяка страна следва да осигури, под резерва на параграф 1, виното да носи етикети с възможни подробни данни или допълнителна информация, съгласно Протокола за етикетите на вината (по-долу наричан „Протоколът“).

3.   Никоя страна не може да изисква използваните в производството на виното процеси, обработки или технологии да бъдат отразени върху етикета му.

4.   Съединените щати следва да позволят наименованията, изброени в приложение II да бъдат използвани за обозначение на класа или вида на вината с произход от Общността.

Член 9

Сертифициране на вината и други пазарни условия

1.   Общността следва да позволи вината с произход от Съединените щати да бъдат внасяни, пускани на пазара и продавани в Общността когато са придружени с удостоверителен документ, чиито формат и съдържащата се в него информация са специфицирани в приложение III буква а).

2.   Общността следва да позволи информацията, съдържаща се в документа, упоменат в параграф 1 да бъде отпечатана предварително, с изключение на подписа на производителя. Общността следва да допуска документът да може да бъде изпращан по електронен път на компетентните органи в нейните държави-членки, при условие че те са осигурили необходимата за тази цел техника.

3.   Съединените щати следва да гарантират решенията за одобрение или неодобрение на удостоверения COLA да са съобразени с публикуваните критерии и да могат да бъдат преразглеждани. Форматът и изискваната информация за формуляра на заявлението за издаване на удостоверение COLA са поместени в приложение III буква б).

4.   Съединените щати следва да позволят информацията, съдържаща се във формуляра за заявлението, упоменат в параграф 3, да бъде отпечатана предварително и да може да бъде изпращана по електронен път, с изключение на подписа на производителя.

5.   Всяка страна може да променя съответния формуляр, упоменат в параграфи 1 и 3, съобразно вътрешните ѝ процедури, в който случай съответната страна своевременно уведомява другата страна. Страните следва да внесат необходимите изменения в приложение III, съгласно процедурата, определена в член 11.

6.   Настоящото споразумение не изисква удостоверяване, че прилаганите за производството на вино в Общността практики и процедури съставляват правилно винарско третиране по смисъла на раздел 2002 на Обществения закон на САЩ 108-429.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Бъдещи преговори

1.   Страните следва да започнат преговори в срок до 90 дни от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, с оглед сключването на едно или повече споразумения, които допълнително да улесняват търговията с вина между тях.

2.   Страните следва да положат максимални усилия да сключат подобно споразумение или подобни споразумения и да го/ги приведат в действие не по-късно от две години след влизане в сила на настоящото споразумение.

3.   С оглед улесняването на преговорите, страните могат да водят един или повече конкретни диалози между официални лица, които да бъдат адресирани към въпроси, касаещи двустранната търговия с вина.

Член 11

Управление на споразумението и сътрудничество

1.   Страните следва да поддържат контакт помежду си по всички въпроси, касаещи двустранната търговия с вина, както и прилагането и действието на настоящото споразумение. По-конкретно, всяка страна следва да съдейства и подпомага другата страна при отправено искане за предоставяне на производителите на другата страна на информация, касаеща конкретни прагови равнища на замърсяванията и остатъчните продукти, които са в сила на територията на първата.

2.   Всяка страна следва своевременно да уведомява другата за предлаганите изменения в правилата за етикиране и да предостави достатъчен период от време на другата страна да направи своите коментари, освен в случаите, когато се касае за незначителни изменения, които не оказват влияние върху етикирането на вината на тази друга страна.

3.   Всяка от страните може да уведомява писмено другата за:

а)

евентуални искания за провеждане на среща или консултации между представители на страните за обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на настоящото споразумение, включително консултации във връзка с нови енологични практики, предвидени по силата на член 5;

б)

предложения за внасяне на изменения в приложенията или в протокола и неговите допълнения;

в)

законодателни мерки, административни мерки и юридически решения, касаещи прилагането на настоящото споразумение;

г)

информация или предложения за оптимизиране действието на настоящото споразумение;

и

д)

препоръки и предложения по въпроси от взаимен интерес за страните.

4.   Страна, получила уведомление съгласно предвиденото по силата на параграф 3, букви а), б), г) или д), следва да отговори в рамките на един разумен срок, който не трябва да бъде по-дълъг от 60 дни след датата на получаване на уведомлението. При отправено искане за провеждане на консултации по силата на параграф 3, буква а), страните следва да проведат среща помежду си в срок до 30 дни, освен ако не са постигнали друга договореност.

5.   Всяко изменение на приложение или на протокола към настоящото споразумение, включително на допълненията към последния, следва да бъде в сила от първия ден на месеца, който започва след получаването на писмен отговор на уведомлението, изпратено от една от страните съгласно предвиденото по силата на параграф 3, буква б), за изменението на текста на съответното приложение или на протокола, включително на допълненията към него, който отговор потвърждава съгласието на другата страна с така предложените изменения на текста, или на конкретна дата, определена от страните.

6.   Всяка страна следва да предоставя всички уведомления, искания, отговори, предложения, препоръки и друга кореспонденция в рамките на настоящото споразумение на точката за контакти на другата страна, посочен в приложение VI. Всяка страна следва своевременно да уведомява другата при промяна на тази точка за контакт.

7.

а)

Всяка страна и заинтересованите лица от тази страна могат да:

i)

отправят искания по въпроси, произтичащи от предвиденото по силата на дялове I, II и III от настоящото споразумение, включително на протокола към него;

и

ii)

предоставят информация относно действия, които са несъвместими със задълженията, произтичащи от предвиденото по силата на посочените дялове

на точката за контакт на другата страна, посочен в приложение VI.

б)

Чрез своята точка за контакт всяка страна следва да:

i)

гарантира да бъдат предприети мерки за разглеждане на въпроса и за отговор на запитването, и своевременно да бъде предоставяна информация;

и

ii)

улеснява последващата кореспонденция между другата страна или заинтересовани лица от тази страна, и съответните правоприлагащи или други органи.

Член 12

Връзка с други инструменти и законодателства

1.   Нищо в настоящото споразумение:

а)

не следва да засяга правата и задълженията на страните по споразумението за СТО;

б)

не задължава страните да предприемат мерки относно правата над интелектуалната собственост, които не биха се предприели съгласно съответните закони, разпоредби и процедури за интелектуалната собственост на страните, в съответствие с буква а).

2.   Нищо в настоящото споразумение не може да попречи на дадена страна да предприеме подходящите мерки, за да разреши използването на омоними на наименованията за произход, когато не съществува опасност потребителите да бъдат подведени, както и да позволи на дадено лице да използва за търговски цели наименованието на това лице или на негов предшественик в тази област, по начин, който не подвежда потребителите.

3.   Настоящото споразумение е без ущърб на правото на свобода на словото в Съединените щати, съгласно първата поправка в Конституцията на САЩ, и в Общността.

4.   Членове 6 и 7 не следва да се тълкуват като свързани със или сами по себе си дефиниращи права над интелектуална собственост, или като задължаващи страните да предоставят или да признават права над интелектуална собственост. Следователно наименованията, изброени в приложение IV не са непременно, нито се изключва да бъдат географски указания по силата на правото на САЩ, а наименованията, изброени в приложение V не са непременно, нито се изключва да бъдат географски указания по силата на правото на Общността. Освен това понятията, изброени в приложение II не се считат, нито се изключва да бъдат считани в бъдеще за географски указания по силата на правото на Общността и на САЩ.

Член 13

Прилагане

1.   Страните следва да предприемат всички необходими мерки да приведат в действие настоящото споразумение.

2.   Освен когато по силата на настоящото споразумение изрично е предвидено друго, вносът и пускането на пазара на територията на Общността следва да се осъществяват съобразно законите и разпоредбите, които се прилагат на територията на Общността.

Член 14

Денонсиране

Всяка от страните може по всяко време да денонсира настоящото споразумение, като писмено уведоми за това другата страна. Денонсирането влеза в сила една година след датата на получаване на уведомлението от другата страна, освен когато в уведомлението не е посочена по-късна дата, или когато уведомлението бъде анулирано преди посочената дата.

Член 15

Приложения и протокол

Приложенията и протоколът към настоящото споразумение, включително допълненията към последния, съставляват неразделна част от него.

Член 16

Автентични езици

Настоящото споразумение се съставя с копия на чешки, датски, холандски, естонски, английски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, словашки, испански и шведски езици, като всеки от тези преводи е еднакво автентичен. В случай на противоречие в превода, определящ е английският текст.

Член 17

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение влиза в сила след подписването му.

2.   Въпреки това предвиденото по силата на член 4 и член 9 следва да се прилага единствено от първия ден на втория месец следващ получаването от страна на Общността на писменото уведомление, упоменато в член 6, параграф 3.

Предвиденото по силата на всички членове следва да се прилага считано от датата на влизане в сила на споразумението.

Hecho en Londres el diez de marzo de dos mil seis.

V Londýně dne desátého března dva tisíce šest.

Udfærdiget i London den tiende marts to tusind og seks.

Geschehen zu London am zehnten März des Jahres zweitausendsechs.

Londonis, kahe tuhande kuuenda aasta kümnendal märtsil.

Έγινε στο Λονδίνο στιςδέκα Μαρτίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at London on the tenth day of March in the year two thousand and six.

Fait à Londres le dix mars deux mille six.

Fatto a Londra, addì dieci marzo duemilasei.

Londonā, divi tūkstoši sestā gada desmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai šeštųjų metų kovo dešimtą dieną Londone.

Kelt Londonban, a kétezer-hatodik év március havának tizedik napján.

Magħmul f' Londra fl-għaxar jum ta' Marzu tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Londen, op de tiende dag van maart in het jaar tweeduizend zes.

Sporządzono w Londynie dnia dziesiątego marca dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Londres, aos dez de Março de dois mil e seis.

V Londýne desiateho marca dvetisícšesť.

V Londonu, desetega marca dva tisoč šest.

Tehty Lontoossa kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Utfärdat i London dentionde mars år tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les Etats-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

а)   Съединените щати

1.

Предвиденото по силата на параграф 2 касае енологичните практики, разрешени от законите, разпоредбите и изискванията на Съединените щати, както това е упоменато в членове 3 и 4, разрешението за които е предоставено на, или преди 14 септември 2005 г. Общността следва да разреши вноса на ограничено количество вина, произведени от невинени сортове грозде (vitis vinifera) при спазване на традиционните методи и посочени като вина от вида кашер с произход от Съединените щати.

2.

Закони, разпоредби и изисквания на САЩ.

ЗАКОНИ:

26 USC. Част III — Обработка във винарски изби и категоризиране на вина

26 USC. 5381

Естествено вино

26 USC. 5382

Обработка във винарски изби на естествени вина

26 USC. 5383

Ограничения за влагането на подобрители и подсладители в естествените гроздови вина

26 USC. 5385

Специално подсладени естествени вина

26 USC. 5351

Винарски изби за отлежаване

26 USC. Част II — Операции

26 USC. 5361

Операции, осъществявани във винарски изби за отлежаване

26 USC. 5363

Операции, осъществявани в помещения за бутилиране на вино с платени данъци

26 USC. 5373

Напитки от винен спирт

РАЗПОРЕДБИ:

27 CFR Част 24 Вино

Подчаст В Дефиниции

Подчаст F Производствени практики

Подчаст G Производство на искрящо вино

Подчаст К Спиртни напитки

24.225

Общо

24.233

Добавяне на спирт към вина

24.234

Други видове употреба на спирт

24.237

Сокове и концентрирани плодови сокове с добавка на спирт

Подчаст I. Съхранение, обработка и довършителна обработка на вина

27 CFR Част 4 Етикетиране и рекламиране на вина

Подчаст В Дефиниции

Подчаст С Стандарти за идентичност на вина

4.21.

Стандарти за идентичност

4.22.

Смеси, обработка във винарски изби, промени в категорията или вина

б)   Общността

1.

Предвиденото по силата на параграф 2 касае енологичните практики, разрешени от законите, разпоредбите и изискванията на Общността, както това е упоменато в членове 3 и 4, разрешението за които е предоставено на, или преди 14 септември 2005 г. Вина, обработени със смола от алепски бор, с наименованието рецина не следва да се считат от Съединените щати за съдържащи аромати по смисъла на член 3, параграф 1.

2.

Закони, разпоредби и изисквания на Общността:

Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 1428/2004 (ОВ L 263, 10.8.2004 г., стр. 7), приложения IV и V.

Приложение IV — Списък на разрешените еноложки практики и процеси

Приложение V — Пределни граници и условия за някои еноложки практики

Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията (ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1), Дял II, III и IV

Дял II (на стр. 5) Еноложки практики и процеси

Дял II (на стр. 8) Еноложки практики

Дял III Експериментална употреба на нови еноложки практики

Дял IV Заключителни разпоредби

Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията

Приложения IV, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX, X, XI, XII, XIIa, XIII, XIV, XV, XVI и XVII

Приложение IV

Ограничения в употребата на някои вещества

Приложение V

Изисквания и критерии за чистотата на поливинилполипирролидон

Приложение VI

Изисквания към калциев тартрат

Приложение VII

Изисквания към бета глуканаза

Приложение VIII

Лакто бактерии

Приложение VIIIа

Изисквания към лисозим

Приложение IX

Определяне на загубата на органични вещества от смоли с йонен обмен

Приложение Х

Изисквания към електродиализната обработка

Приложение ХI

Изисквания към уреаза

Приложение ХII

Изключения по отношение на съдържанието на серен диоксид

Приложение ХIIа

Увеличение на максималното съдържание на серен диоксид когато атмосферните условия налагат това

Приложение ХIII

Съдържание на летливи киселини

Приложение ХIV

Обогатяване при изключително неблагоприятни атмосферни условия

Приложение ХV

Случаи, в които е позволено едновременно подкиселяване и обогатяване на един и същ продукт

Приложение ХVI

Дати, преди които може да се извършват операции по обогатяване, подкиселяване и деподкиселяване в случаи на изключително неблагоприятни атмосферни условия

Приложение ХVII

Характеристики на винен дестилат или на сух гроздов дестилат, който може да се използва като добавка към ликьорни вина и някои висококачествени ликьорни вина.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry and Tokay.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

а)   Общността

Търговски документ (1), който придружава винени продукти с произход от Съединените щати

Image

Бележки за изготвянето на удостоверителен документ

1.   Износител:

Пълно наименование и адрес в Съединените щати

2.   Сериен номер:

Серийният номер, който идентифицира пратката в регистъра на износителя (например номер на фактурата).

3.   Вносител:

Пълно наименование и адрес в Общността.

4.   Компетентен орган в района, в който се извършва експедицията:

Компетентен орган в района, в който се извършва експедицията: наименование и адрес на местната структура на Бюрото за търговия и облагане на алкохола и тютюневите изделия на САЩ, която отговаря за удостоверяване верността на информацията, цитирана в удостоверителния документ на място във винарската изба/мястото, в което се извършва производството

5.   Митнически печат:

Митнически печат (оставя се празно — само за служебна употреба от ЕО).

6.   Дата на освобождаване на виното от митница на ЕС:

Дата на експедиране (не се попълва — само за служебна употреба в ЕО)

7.   Начин на транспорт и подробности относно транспорта:

Отнася се само за транспорта, който се използва за доставяне до входно пристанище на ЕО:

Посочва се видът на транспорта (морски, въздушен и т.н.)

Посочват се името и адресът на лицето, което отговаря за транспорта (когато това лице е различно от износителя)

Посочва се наименованието на плавателния съд или номерът на полета и т.н.

8.   Дестинация на доставката:

Когато стоките не се доставят на адреса, посочен за адрес на получателя (в поле 3 — вносител), тук се посочва действителната дестинация на доставката.

9.   Описание на продукта:

Посочва се следното:

Вид на продукта (напр. „вносно вино“),

Данни за обозначение на продажбата (напр. данните, които са дадени на етикета, като например наименование на производителя и на лозарския район, търговска марка и др.),

Наименование на страната на произход (напр. „САЩ“),

Наименование на географското означение, при условие че виното попада в категорията за такова означение (напр. наименование на AVA, щат, страна),

Действително алкохолно съдържание в обемно изражение,

и цвят на продукта (посочва се само „червено“, „розе“, „розово“, или „бяло“).

10.   Количество:

Посочва се: а) видът (наливно или бутилирано), б) количеството, в) броят на съдовете с вино.

11.   Удостоверителна информация:

Посочва се номерът на федералното разрешително за съответната винарска изба.

Включва се забележка, че подписалият документа гарантира за верността и точността на тази декларация.

12.   Справка за извършения контрол. За употреба от компетентния орган:

(не се попълва — само за служебна употреба в ЕО).

13.   Фирмено наименование на подписалата страна. Номер на федералното разрешително и телефонен номер:

Посочват се наименованието на винопроизводителя (лице или фирма), номерът на федералното разрешително и телефонният номер, а когато са известни — и координатите за контакт.

14.   Име на подписалата страна:

напр. наименованието на винопроизводителя или име на служителя от фирмата на винопроизводителя, упълномощен да подпише удостоверението.

15.   Място и дата:

Посочват се мястото и датата на подписване на документа.

16.   Подпис:

Оригинален мастилен подпис на лицето, посочено в поле 14.

б)   Съединените щати

Формулярът на заявлението за издаване на удостоверение COLA се нарича „Заявление за издаване на удостоверение/освобождаване от одобрение на етикет/бутилка“ и се предоставя от Бюрото за търговия и облагане на алкохола и тютюневите изделия към финансовото министерство на САЩ — формуляр ТТВ 5100.31 от май 2005 г., или последната версия, поместена на следния електронен адрес: www.ttb.gov.


(1)  Съгласно приложение III към споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ А

В Австрия

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

В Белгия

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Vin de pays des jardins de Wallonie

В Кипър

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

На гръцки

На английски

Райони (следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони (предхождани или не от наименование на район

Райони (следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони (предхождани или не от наименование на район)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Κρασοχώρια Λεμεσού …

Αφάμης или Λαόνα

Krasohoria Lemesou…

Afames или Laona

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

На гръцки

На английски

Λάρνακα

Larnaka

Λευκωσία

Lefkosia

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

В Чешката република

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони (следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони

1.(трябва да се използват заедно със съответния район)2.(следвани или не от общината – винопроизводител и/или от наименованието на лозовия масив)

čechy …

litoměřická

 

mělnická

Morava …

mikulovská

 

slovácká

 

velkopavlovická

 

znojemská

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

české zemské víno

moravské zemské víno

Във Франция

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

Ajaccio

Alsace Grand Cru, следвано от наименованието на по-малка географска единица

Anjou Côteaux de la Loire

Anjou Val de Loire

Anjou Villages Brissac

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses или Auxey-Duresses Côte de Beaune или Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Béarn или Béarn Bellocq

Beaumes-de-Venise, предшествано или не от „Muscat de“

Bellet или Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny или Blagny Côte de Beaune или Blagny Côte de Beaune-Villages

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Bourgueil

Bouzeron

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, предшествано от „Muscat de“

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Chablis (*), следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Chambertin Clos de Bèze

Champagne (*)

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune или Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châtillon-en-Diois

Cheverny

Chinon

Chorey-lès-Beaune или Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune или Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières, следвано или не от Boutenac

Cornas

Costières de Nîmes

Côte Roannaise

Coteaux Champenois, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, следвано или не от наименованието на сорта грозде

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Côtes de Beaune, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, следвано или не от Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, следвано или не от Fronton или Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône Villages, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, следвано или не от Caramany или Latour de France, или Les Aspres, или Lesquerde, или Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, следвано или не от Mareuil или Brem или Vix или Pissotte

Fitou

Fixin

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Montravel

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L'Etoile

La Grande Rue

Ladoix или Ladoix Côte de Beaune, или Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, предхождано или не от „Muscat de“

Lussac Saint-Émilion

Mâcon, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune или Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Marcillac

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Menetou Salon, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Meursault Côte de Beaune или Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie или Monthélie Côte de Beaune или Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis

Montravel

Morey-Saint-Denis

Moselle (*)

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Néac

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pécharmant

Pernand-Vergelesses или Pernand-Vergelesses Côte de Beaune или Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Mâcon

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet Côte de Beaune или Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Rivesaltes, предхождано или не от„Muscat de“

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Roussette du Bugey, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Aubin или Saint-Aubin Côte de Beaune или Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, предхождано или не от „Muscat de“

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain или Saint-Romain Côte de Beaune или Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Santenay Côte de Beaune или Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Seyssel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Corse, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie или Vin de Savoie-Ayze, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Vin du Bugey, следвано или не от наименованието на по-малка географска единица

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay Santenots

Vougeot

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, следвано или не от Ile de Ré или Ile d'Oléron или Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, следвано или не от Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, следвано или не от Val d'Orbieu или Coteaux du Termenès или Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Ile de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, следвано или не от Marches de Bretagne или Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, следвано или не от Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, следвано или не от Coteaux de Chalosse или Côtes de L'Adour или Sables Fauves

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

В Германия

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

(следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони

(трябва да се използват заедно със съответния район)

Ahr …

Walporzheim или Ahrtal

Baden …

Badische Bergstraße (Bergstrasse)

 

Bodensee

 

Breisgau

 

Kaiserstuhl

 

Kraichgau

 

Markgräflerland

 

Ortenau

 

Tauberfranken

 

Tuniberg

Franken …

Maindreieck

 

Mainviereck

 

Steigerwald

Hessische Bergstraße …

Starkenburg

 

Umstadt

Mittelrhein …

Loreley

 

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer …

Bernkastel

 

Burg Cochem

 

Moseltor

 

Obermosel

 

Ruwertal

 

Saar

Nahe …

Nahetal

Pfalz …

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße (Weinstrasse)

 

Südliche Weinstraße (Weinstrasse)

Rheingau …

Johannisberg

Rheinhessen …

Bingen

 

Nierstein

 

Wonnegau

Saale-Unstrut …

Mansfelder Seen

 

Schloß Neuenburg (Schloss Neuenburg)

 

Thüringen

Sachsen…

Elstertal

 

Meißen (Meissen)

Württemberg …

Bayerischer Bodensee

 

Kocher-Jagst-Tauber

 

Oberer Neckar

 

Remstal-Stuttgart

 

Württembergisch Unterland

 

Württembergischer Bodensee

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Albrechtsburg

Badischer Landwein

Bayern

Bayerischer Bodensee-Landwein

Burgengau

Fränkischer Landwein

Donau

Landwein der Mosel

Lindau

Landwein der Ruwer

Main

Landwein der Saar

Mecklenburger

Mecklenburger Landwein

Neckar

Mitteldeutscher Landwein

Oberrhein

Nahegauer Landwein

Rhein

Pfälzer Landwein

Rhein-Mosel

Regensburger Landwein

Römertor

Rheinburgen-Landwein

Stargarder Land

Rheingauer Landwein

 

Rheinischer Landwein

 

Saarländischer Landwein der Mosel

 

Sächsischer Landwein

 

Schwäbischer Landwein

 

Starkenburger Landwein

 

Taubertäler Landwein

 

В Гърция

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

На гръцки

На английски

Αμύνταιο

Amynteon

Αγχίαλος

Anchialos

Αρχάνες

Archanes

Δαφνές

Dafnes

Γουμένισσα

Goumenissa

Λήμνος

Lemnos

Μαντινεία

Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μεσενικόλα

Mesenicola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Νάουσα

Naoussa

Νεμέα

Nemea

Πάρος

Paros

Πάτρα

Patra

Πεζά

Peza

Ραψάνη

Rapsani

Ρόδος

Rhodos

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Σάμος

Samos

Σαντορίνη

Santorini

Σητεία

Sitia

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

Ζίτσα

Zitsa

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

На гръцки

На английски

Ρετσίνα Γιάλτρων, следвано или не от Ευβοίας

Retsina (*) от Gialtra, следвано или не от Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, следвано или не от Ευβοίας

Retsina (*) от Halkida, следвано или не от Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, следвано или не от Ευβοίας

Retsina (*) от Karystos, следвано или не от Evvia

Ρετσίνα Κρωπίας или Ρετσίνα Κορωπίου, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Kropia или Retsina (*) Koropi, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Markopoulou, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Megara, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Μεσογείων, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Mesogia, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Pallini, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Παιανίας или Ρετσίνα Λιοπεσίου, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Peania или Retsina (*) от Liopesi, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Pikermi, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Σπάτων, следвано или не от Αττικής

Retsina (*) от Spata, следвано или не от Attika

Ρετσίνα Θηβών, следвано или не от Βοιωτίας

Retsina (*) от Thebes, следвано или не от Viotias

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Вино от района на Achaia

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Вино от района на Adriana

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Егейско море

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Вино от района на Agora

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Вино от района на Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Вино от района на Arkadia

Αττικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Attiki–Attikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Вино от района на Avdira

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Вино от района на Corfu

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Crete – Kritikos

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Dodekanese – Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Δράμας

Вино от района на Drama

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Вино от района на Enos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Вино от района на Epanomi

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Epirus – Epirotikos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Вино от района на Florina

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Вино от района наGerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Вино от района на Grevena

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Вино от района на Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Вино от района на Halkidiki

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Heraklion – Herakliotikos

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Вино от района на Ilia

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Вино от района на Ilion

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Вино от района на Imathia

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Вино от района на Ioannina

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Ismaros – Ismarikos

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Karystos – Karystinos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Вино от района на Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Вино от района на Klimenti

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Korinthos – Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Вино от района на Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Вино от района на Krania

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Lakonia – Lakonikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Lasithi – Lassithiotikos

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Вино от района на Lefkada

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Вино от района на Letrines

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Вино от района на Lilantio Pedio

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Macedonia – Macedonikos

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Вино от района на Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Вино от района на Markopoulo

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Вино от района на Martino

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Messinia – Messiniakos

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Вино от района на Metaxata

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Metsovo – Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Monemvasia – Monemvasios

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Mount Athos Agioritikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Nea Messimvria

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Вино от района на Opountias Lokridos

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Pallini – Palliniotikos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Pangeon – Pangeoritikos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Вино от района на Peanea

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Вино от района на Pella

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Peloponnese – Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Вино от района на Pisatis

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Вино от района на Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Вино от района на Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Σερρών

Вино от района на Serres

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Siastista – Siatistinos

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Вино от района на Sithonia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Вино от района на склоновете на Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Вино от района на склоновете на Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Вино от района на склоновете на Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Вино от района на склоновете на Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Вино от района на склоновете на Parnitha

Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού

Вино от района на склоновете на Penteliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Вино от района на склоновете на Petroto

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Вино от района на склоновете на Vertiskos

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Вино от района на Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Вино от района на Sterea Ellada

Συριανός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Syros – Syrianos

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Вино от района на Tegea

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Вино от района на Thapsana

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Thebes – Thivaikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Вино от района на Thessalia – Thessalikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος или Τοπικός Οίνος Θράκης

Вино от района на Thrace – Thrakikos или вино от района на Thrakis

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Вино от района на Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Вино от района на Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Вино от района на долина Atalanti

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Вино от района на Velvendos

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Вино от района на Vilitsas

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

В Унгария

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

(следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони

(предхождани или не от наименованието на съответния район)

Ászár-Neszmély(-i) …

Ászár(-i)

 

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i) …

Balatonlelle(-i)

 

Marcali

Balatonfelvidék(-i) …

Balatonederics-Lesence(-i)

 

Cserszeg(-i)

 

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i) …

Zánka(-i)

Balatonmelléke или Balatonmelléki …

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i) …

Kistelek(-i)

 

Mórahalom или Mórahalmi

 

Pusztamérges(-i)

Eger или Egri …

Debrő(-i), следвано или не от Andornaktálya(-i) или Demjén(-i) или Egerbakta(-i) или Egerszalók(-i) или Egerszólát(-i) или Felsőtárkány(-i) или Kerecsend(-i) или Maklár(-i) или Nagytálya(-i) или Noszvaj(-i) или Novaj(-i) или Ostoros(-i) или Szomolya(-i) или Aldebrő(-i) или Feldebrő(-i) или Tófalu(-i) или Verpelét(-i) или Kompolt(-i) или Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i) …

Buda(-i)

 

Etyek(-i)

 

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i) …

Bácska(-i)

 

Cegléd(-i)

 

Duna mente или Duna menti

 

Izsák(-i)

 

Jászság(-i)

 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza или Kecskemét Kiskunfélegyházi

 

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

 

Kiskőrös(-i)

 

Monor(-i)

 

Tisza mente или Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i) …

Kapos(-i)

 

Szigetvár(-i)

 

Versend(-i)

Somló(-i) …

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)…

Köszeg(-i)

Szekszárd(-i)

 

Tokaj(-i) …

Abaújszántó(-i)

 

Bekecs(-i)

 

Bodrogkeresztúr(-i)

 

Bodrogkisfalud(-i)

 

Bodrogolaszi

 

Erdőbénye(-i)

 

Erdőhorváti

 

Golop(-i)

 

Hercegkúnye(-i)

 

Mád(-i) t(-i)

 

Legyesbénye(-i)

 

Makkoshotyka(-i)

 

Mezőzombor(-i)

 

Monok(-i)

 

Olaszliszka(-i)

 

Rátka(-i)

 

Sárazsadány(-i)

 

Sárospatak(-i)

 

Sátoraljaújhely(-i)

 

Szegi

 

Szegilong(-i)

 

Szerencs(-i)

 

Tállya(-i)

 

Tarcal(-i)

 

Tolcsva(-i)

 

Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i) …

Tamási

 

Völgység(-i)

Villány(-i) …

Siklós(-i), следвано или не от Kisharsány(-i) или Nagyharsány(-i) или Palkonya(-i) или Villánykövesd(-i) или Bisse(-i) или Csarnóta(-i) или Diósviszló(-i) или Harkány(-i) или Hegyszentmárton(-i) или Kistótfalu(-i) или Márfa(-i) или Nagytótfalu(-i) или Szava(-i) или Túrony(-i) или Vokány(-i)

В Италия

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Aglianico del Taburno или Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo или Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero или Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige (Südtirol) или dell'Alto Adige (Südtiroler), следвано или не от

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

Meranese di Collina (Meraner Huge) или Meranese (Meraner),

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Terlano (Terlaner),

Valle Isarco (Eisacktal или Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea или Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra или Bagnoli

Barbera del Monferrato

Barco Reale di Carmignano или Rosato di Carmignano или Vin Santo di Carmignano или Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino Superiore

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d'Acqui или Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) или Lago di Caldaro (Kalterersee), следвано или не от „Classico“

Campi Flegre

Campidano di Terralba или Terralba или Sardegna Campidano di Terralba или Sardegna Terralba

Canadese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, следвано или не от Capo Ferrato или Oliena или Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis или Sardegna Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile или Affile

Cesanese di Olevano Romano или Olevano Romano

Chianti (*), следвано или не от Colli Aretini или Colli Fiorentini или Colline Pisane или Colli Senesi или Montalbano или Montespertoli или Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre или Cinque Terre Sciacchetrà, следвано или не от Costa de Sera или Costa de Campu или Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, следвано или не от Barbarano

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli Bolognesi, следвано или не от Colline di Riposto или Colline Marconiane или Zola Predosa или Monte San Pietro или Colline di Oliveto или Terre di Montebudello или Serravalle

Colli del Trasimeno или Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, следвано или не от Refrontolo или Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, следвано или не от Todi

Colli Orientali del Friuli, следвано или не от Cialla или Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, следвано или не от Focara или Roncaglia

Colli Piacentini, следвано или не от Vigoleno или Gutturnio или Monterosso Val d'Arda или Trebbianino Val Trebbia или Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano или Collio

Conegliano-Valdobbiadene, следвано или не от Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, следвано или не от Furore или Ravello или Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba или Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani следвано или не от„superiore“ или Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, следвано или не от Pachino

Erbaluce di Caluso или Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani или Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo или Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gavi или Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari или Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro или Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, следвано или не от Oltrepò Mantovano или Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa или Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari или Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Malezzo или Mamertino

Mandrolisai или Sardegna Mandrolisai

Marino

Marsala (*)

Martina или Martina Franca

Matera

Matino

Melissa

Menfi, следвано или не от Feudo или Fiori или Bonera

Merlara

Molise, следвано или не от„del“

Monferrato, следвано или не от Casalese

Monica di Cagliari или Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna или Montecompatri или Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini или Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari или Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria или Passito di Pantelleria или Pantelleria

Moscato di Sardegna, следвано или не от Gallura или Tempio Pausania или Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori или Moscato di Sorso или Moscato di Sennori или Sardegna Moscato di Sorso-Sennori или Sardegna Moscato di Sorso или Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari или Sardegna Nasco di Cagliari

Nettuno

Nuragus di Cagliari или Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Ostuni

Pagadebit di Romagna, следвано или не от Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, следвано или не от Gragnano или Lettere или Sorrento

Pentro di Isernia или Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio или Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Ramandolo

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano или Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, следвано или не от Riviera dei Fiori или Albenga o Albenganese или Finale или Finalese или Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua или Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa или Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano или Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro или San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Sant'Antino

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sardegna Semidano, следвано или не от Mogoro

Savuto

Scanzo или Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, следвано или не от Rayana

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina или Sfursat di Valtellina Soave superiore

Sizzano

Solopaca

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terre dell'Alte Val d'Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano, следвано или не от„rosso riserva“

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, следвано или не от Sorni или Isera или d'Isera или Ziresi или dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, следвано или не от Suvereto

Val Polcevera, следвано или не от Coronata

Valcalepio

Valdadige или Etschaler, следвано или не от Terra dei Fort

Valdichiana

Valle d'Aosta или Vallée d'Aoste, следвано или не от Arnad-Montjovet или Donnas или Enfer d'Arvier, Torrette или Blanc de Morgex et de la Salle или Chambave или Nus

Valpolicella, следвано или не от de Valpantena

Valsusa

Valtellina, either followed by „rosso“ или preceeded by „rosso di“

Valtellina Superiore, следвано или не от Grumello или Inferno или Maroggia или Sassella или Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga или Verduno

Vermentino di Gallura или Sardegna Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano или Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave или Piave

Vittorio

Zagarolo

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese или Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia или dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate или del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia или Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg или Mitterberg tra Cauria e Tel или Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena или Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco или Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona или Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro или Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana или Toscano

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti или Weinberg Dolomiten

В Люксембург

Райони (следвани или не от името на общината или на част от нея)

Имената на общините или на части от тях (трябва да се използват заедно с наименованието на района)

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

 

Assel

 

Bech-Kleinmacher

 

Born

 

Bous

 

Burmerange

 

Canach

 

Ehnen

 

Ellingen

 

Elvange

 

Erpeldingen

 

Gostingen

 

Greiveldingen

 

Grevenmacher

 

Lenningen

 

Machtum

 

Mertert

 

Moersdorf

 

Mondorf

 

Niederdonven

 

Oberdonven

 

Oberwormeldingen

 

Remerschen

 

Remich

 

Rolling

 

Rosport

 

Schengen

 

Schwebsingen

 

Stadtbredimus

 

Trintingen

 

Wasserbillig

 

Wellenstein

 

Wintringen

 

Wormeldingen

В Малта

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

(следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони

(трябва да се използват заедно с наименованието на съответния район)

Gozo …

Marsalforn

 

Nadur

 

Ramla

 

Victoria Heights

Island of Malta …

Marnisi

 

Marsaxlokk

 

Mdina или Medina

 

Mgarr

 

Rabat

 

Siggiewi

 

Ta' Qali

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

На малтийски

На английски

Gzejjer Maltin

Островите Малта

В Португалия

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

(следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони

(трябва да се използват заедно с наименованието на съответния район)

Alenquer

 

Alentejo …

Borba

 

Évora

 

Granja-Amareleja

 

Moura

 

Portalegre

 

Redondo

 

Reguengos

 

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior …

Castelo Rodrigo

 

Cova da Beira

 

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Chaves

 

Colares

 

Dão …

Alva

 

Besteiros

 

Castendo

 

Serra da Estrela

 

Silgueiros

 

Terras de Azurara

 

Terras de Senhorim

Douro, следвано или не от Vinho do или Moscatel do …

Baixo Corgo

 

Cima Corgo

 

Douro Superior

Encostas d'Aire

Alcobaça

 

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira (*) или Madère или Madera или Vinho da Madeira или Madeira Weine или Madeira Wine или Vin de Madère или Vino di Madera или Madera Wijn

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Planalto Mirandês

 

Portimão

 

Port (*) или Portwein или Portvin или Portwijn или Vin de Porto или Port Wine

 

Ribatejo …

Almeirim

 

Cartaxo

 

Chamusca

 

Coruche

 

Santarém

 

Tomar

Setúbal

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Valpaços

 

Vinho Verde …

Amarante

 

Ave

 

Baião

 

Basto

 

Cávado

 

Lima

 

Monção

 

Paiva

 

Sousa

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Райони

(следвани или не от наименование на подрайон)

Подрайони

(трябва да се използват заедно с наименованието на съответния район)

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

 

Beira Litoral

 

Terras de Sicó

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras do Sado

 

Trás-os-Montes

Terras Durienses

В Словения

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Район

(следван или не от наименованието на общината, в която се произвежда гроздето, и/или на лозовия масив)

Bela krajina или Belokranjec

Bizeljsko-Sremič или Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda или Brda

Haloze или Haložan

Koper или Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož или Ormož-Ljutomer

Maribor или Mariborčan

Radgona-Kapela или Kapela-Radgona

Prekmurje или Prekmurčan

Šmarje-Virštanj или Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina или Vipavec или Vipavčan

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Podravje

Posavje

Primorska

В Словакия

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

1.(следвани или не от наименованието на подрайона)2.(следвани от понятието vinohradnícka oblasť)

Подрайони

1.(предхождани или не от наименованието на съответния район)2.(следвани от понятието vinohradnícka oblasť)

Južnoslovenská …

Dunajskostredský

 

Galantský

 

Hurbanovský

 

Komárňanský

 

Palárikovský

 

Šamorínsky

 

Strekovský

 

Štúrovský

Malokarpatská …

Bratislavský

 

Doľanský

 

Hlohovecký

 

Modranský

 

Orešanský

 

Pezinský

 

Senecký

 

Skalický

 

Stupavský

 

Trnavský

 

Vrbovský

 

Záhorský

Nitrianska …

Nitriansky

 

Pukanecký

 

Radošinský

 

Šintavský

 

Tekovský

 

Vrábeľský

 

Želiezovský

 

Žitavský

 

Zlatomoravecký

Stredoslovenská …

Fiľakovský

 

Gemerský

 

Hontiansky

 

Ipeľský

 

Modrokamenecký

 

Tornaľský

 

Vinický

Tokaj / -ská / -ský / -ské …

Čerhov

 

Černochov

 

Malá Tŕňa

 

Slovenské Nové Mesto

 

Veľká Bara

 

Veľká Tŕňa

 

Viničky

Východoslovenská …

Kráľovskochlmecký

 

Michalovský

 

Moldavský

 

Sobranecký

В Испания

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

Райони

(следвани или не от наименованието на съответния подрайон)

Подрайони

(трябва да се използват заедно с наименованието на съответния район)

Abona

 

Alella

 

Alicante …

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava или Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Arribes

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre …

Artesa

 

Les Garrigues

 

Raimat

 

Valls de Riu Corb

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry или Jerez или Xérès или Sherry (*)

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma …

Fuencaliente

 

Hoyo de Mazo

 

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei …

Ladera de Monterrei

 

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra…

Baja Montaña

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra Estella

 

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas …

Condado do Tea

 

O Rosal

 

Ribera do Ulla

 

Soutomaior

 

Val do Salnés

Ribeira Sacra …

Amandi

 

Chantada

 

Quiroga-Bibei

 

Ribeiras do Miño

 

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana …

Cañamero

 

Matanegra

 

Montánchez

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja …

Alavesa

 

Alta

 

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga …

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo …

Anaga

Tarragona

 

Terra Alta

 

Tierras de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia …

Alto Turia

 

Clariano

 

Moscatel de Valencia

 

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente

 

Vinos de Madrid …

Arganda

 

Navalcarnero

 

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Tierra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

В Обединеното кралство

1.

Наименования на висококачествени вина, произведени в посочените райони

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.

Наименования на трапезни вина с наименованията за произход

England или

Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lincolnshire

Oxfordshire

Shropshire

Somerset

Surrey

Sussex

Worcestershire

Yorkshire

Wales или

Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

ЧАСТ Б

Австрия

Естония

Унгария

Люксембург

Словения

Белгия

Финландия

Ирландия

Малта

Испания

Кипър

Франция

Италия

Полша

Швеция

Чещка република

Гърция

Латвия

Португалия

Нидерландия

Дания

Германия

Литва

Словакия

Обединеното кралство

ЧАСТ В

В Германия

Bernkasteler Doctor (Doktor), Deidesheimer, Dexheimer Doktor, Erbacher Marcobrunn, Forster, Forster Jesuitengarten, Graacher Himmelreich, Liebfraumilch, Liebfrauenmilch, Mosel, Mosel-Saar-Ruwer, Ockfener Bockstein, Piesporter Goldtropfchen, Piesporter Michelsberg, Piesporter Treppchen, Rudesheimer, Scharzhofberger, Schloss Johannisberger, Schloss Vollrads, Wehlener Sonnenuhr, Zeller Schwarze Katz.

Във Франция

Aloxe-Corton, Alsace или Vin d'Alsace, Anjou, Barsac, Batard-Montrachet, Beaujolais, Beaujolais Villages, Beaune, Bonnes Mares, Bordeaux, Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Bourgogne, Brouilly, Chambertin, Chambolle-Musigny, Charmes-Chambertin, Chassagne-Montrachet, Château Lafite, Château Margaux, Château Yquem, Châteauneuf-du-Pape, Chenas, Chevalier-Montrachet, Chiroubles, Clos de la Roche, Clos de Vougeot, Corton, Corton-Charlemagne, Côte de Beaune, Côte de Beaune-Villages, Côte de Brouilly, Côte de Nuits, Côte de Nuits-Villages, Côte Rotie, Coteaux du Layon, Côtes du Rhône, Echezeaux, Entre-Deux-Mers, Fleurie, Gevrey-Chambertin, Grands Echezeaux, Graves, Haut Medoc, Hermitage, La Tache, Loire, Macon, Margaux, Medoc, Mercurey, Meursault, Montrachet, Morgon, Moulin-a-Vent, Muscadet, Musigny, Nuits или Nuits-Saint-Georges, Pauillac, Pomerol, Pommard, Pouilly-Fuisse, Pouilly Fume, Puligny-Montrachet, Rhône, Richebourg, Romanee-Conti, Romanee Saint-Vivant, Rose d'Anjou, Saint-Amour, Saint-Emilion, Saint-Estephe, Saint-Julien, Sancerre, Santenay, Saumur, Savigny или Savigny-les-Beaunes, Tavel, Touraine, Volnay, Vosne-Romanee, Vouvray.

В Италия

Asti Spumante, Barbaresco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Bardolino, Barolo, Brunello di Montalcino, Dolcetto d'Alba, Frascati, Gattinara, Lacryma Christi, Nebbiolo d'Alba, Orvieto, Soave, Valpolicella, Vino Nobile de Montepulciano.

В Португалия

Dao, Oporto, Porto, Vinho do Porto.

В Испания

Lagrima, Rioja.

Пояснителни бележки:

(*) Понятията са обект само на предвиденото по силата на член 6, а не на предвиденото по силата на член 7.

Трекстът в курсив, включително наименованията за произход и този, който категоризира наименованията за произход, е даден само за информация или като пояснение, или и с двете цели и не е обект на предвиденото по силата на член 7, параграфи 1 и 3.

За по-голяма яснота страните отбелязват, че изискванията на Съединените щати са наименованията за произход да бъдат посочени с латински букви; допълнителното им посочване с нелатински букви не е задължително и зависи от изискванията на САЩ; нищо предвидено по силата на член 7 или на настоящото приложение не следва да се тълкува като друго изискване.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЧАСТ А:

Alexander Valley

Alexandria Lakes

Altus

Anderson Valley

Applegate Valley

Arkansas Mountain

Arroyo Grande Valley

Arroyo Seco

Atlas Peak

Augusta

Bell Mountain

Ben Lomond Mountain

Benmore Valley

Bennett Valley

California Shenandoah Valley

Capay Valley

Caramel Valley

Catoctin

Cayuga Lake

Central Coast

Central Delaware Valley

Chalk Hill

Chalone

Chiles Valley

Cienega Valley

Clarksburg

Clear Lake

Cole Ranch

Columbia Gorge

Columbia Valley

Cucamonga Valley

Cumberland Valley

Diablo Grande

Diamond Mountain District

Dry Creek Valley

Dundee Hills

Dunnigan Hills

Edna Valley

El Dorado

Escondido Valley

Fair Play

Fennville

Fiddletown

Finger Lakes

Fredericksburg in the Texas Hill Country

Grand River Valley

Grand Valley

Guenoc Valley

Hames Valley

Hermann

High Valley

Horse Heaven Hills

Howell Mountain

Hudson River Region

Isle St. George

Kanawha River Valley

Knights Valley

Lake Erie

Lake Michigan Shore

Lake Wisconsin

Lancaster Valley

Leelanau Peninsula

Lime Kiln Valley

Linganore

Livermore Valley

Lodi

Long Island

Loramie Creek

Los Carneros

Madera

Malibu-Newton Canyon

Martha's Vineyard

McDowell Valley

McMinnville

Mendocino

Mendocino Ridge

Merritt Island

Mesilla Valley

Middle Rio Grande Valley

Mimbres Valley

Mississippi Delta

Monterey

Monticello

Mt. Harlan

Mt. Veeder

Napa Valley

Niagara Escarpment

North Coast

North Fork of Long Island

North Fork of Roanoke

North Yuba

Northern Neck George Washington Birthplace

Northern Sonoma

Oak Knoll District of Napa Valley

Oakville

Ohio River Valley

Old Mission Peninsula

Ozark Highlands

Ozark Mountain

Pacheco Pass

Paicines

Paso Robles

Potter Valley

Puget Sound

Red Hills Lake County

Red Mountain

Redwood Valley

Ribbon Ridge

River Junction

Rockpile

Rocky Knob

Rogue Valley

Russian River Valley

Rutherford

Salado Creek

San Benito

San Bernabe

San Francisco Bay

San Lucas

San Pasqual Valley

San Ysidro District

Santa Clara Valley

Santa Cruz Mountains

Santa Lucia Highlands

Santa Maria Valley

Santa Rita Hills

Santa Ynez Valley

Seiad Valley

Seneca Lake

Shenandoah Valley

Sierra Foothills

Solano County Green Valley

Sonoita

Sonoma Coast

Sonoma County Green Valley

Sonoma Mountain

Sonoma Valley

South Coast

Southeastern New England

Southern Oregon

Spring Mountain District

St. Helena

Stags Leap District

Suisun Valley

Temecula Valley

Texas Davis Mountains

Texas High Plains

Texas Hill Country

The Hamptons, Long Island

Trinity Lakes

Umpqua Valley

Virginia's Eastern Shore

Walla Walla Valley

Warren Hills

West Elks

Western Connecticut Highlands

Wild Horse Valley

Willamette Valley

Willow Creek

Yadkin Valley

Yakima Valley

Yamhill-Carlton District

York Mountain

Yorkville Highlands

Yountville

ЧАСТ Б:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

ЧАСТ В:

Арканзас

Baxter County (Ozark Mountain)

Benton County (Ozark Mountain)

Boone County (Ozark Mountain)

Carroll County (Ozark Mountain)

Clay County (Ozark Mountain)

Cleburne County (Ozark Mountain)

Conway County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Crawford County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Faulkner County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Franklin County (Altus, Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Fulton County (Ozark Mountain)

Independence County (Ozark Mountain)

Izard County (Ozark Mountain)

Jackson County (Ozark Mountain)

Johnson County (Altus, Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Lawrence County (Ozark Mountain)

Logan County (Arkansas Mountain)

Madison County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Marion County (Ozark Mountain)

Newton County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Pope County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Randolph County (Ozark Mountain)

Searcy County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Sharp County (Ozark Mountain)

Sebastian County (Arkansas Mountain)

Stone County (Ozark Mountain)

Van Buren County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

Washington County (Ozark Mountain)

White County (Ozark Mountain)

Yell County (Arkansas Mountain)

Аризона

Cochise County (Sonoita)

Pima County (Sonoita)

Santa Cruz County (Sonoita)

Калифорния

Alameda County (Central Coast, Livermore Valley, San Francisco Bay, Santa Clara Valley)

Amador County (Fiddletown, Shenandoah Valley California, Sierra Foothills)

Calaveras County (Sierra Foothills)

Contra Costa County (San Francisco Bay)

El Dorado County (El Dorado, Fair Play, Shenandoah Valley California, Sierra Foothills)

Fresno County (Madera)

Humboldt County (Willow Creek)

Lake County (Benmore Valley, Clear Lake, Guenoc Valley, High Valley, North Coast, Red Hills Lake County)

Los Angeles County (Malibu-Newton Canyon)

Madera County (Madera)

Marin County (North Coast)

Mariposa County (Sierra Foothills)

Mendocino County (Anderson Valley, Cole Ranch, McDowell Valley, Mendocino, Mendocino Ridge, North Coast, Potter Valley, Redwood Valley, Yorkville Highlands)

Monterey County (Arroyo Seco, Carmel Valley, Central Coast, Chalone, Hames Valley, Monterey, San Bernabe, San Lucas, Santa Lucia Highlands)

Napa County (Atlas Peak, Chiles Valley, Diamond Mountain District, Howell Mountain, Los Carneros, Mt. Veeder, Napa Valley, North Coast, Oak Knoll District of Napa Valley, Oakville, Rutherford, Spring Mountain District, St. Helena, Stags Leap District, Wild Horse Valley, Yountville)

Nevada County (Sierra Foothills)

Orange County (South Coast)

Placer County (Sierra Foothills)

Riverside County (Cucamonga Valley, South Coast, Temecula Valley)

Sacramento County (Clarksburg, Lodi)

San Benito County (Central Coast, Chalone, Cienega Valley, Lime Kiln Valley, Mt. Harlan, Pacheco Pass, Paicines, San Benito, San Francisco Bay, Santa Clara Valley)

San Bernardino County (Cucamonga Valley)

San Diego County (San Pasqual Valley, South Coast)

San Francisco County (San Francisco Bay)

San Joaquin County (Lodi, River Junction)

San Luis Obispo County (Arroyo Grande Valley, Central Coast, Edna Valley, Paso Robles, Santa Maria Valley, York Mountain)

San Mateo County (San Francisco Bay, Santa Clara Valley, Santa Cruz Mountains)

Santa Barbara County (Central Coast, Santa Maria Valley, Santa Rita Hills, Santa Ynez Valley)

Santa Clara County (Central Coast, Pacheco Pass, San Francisco Bay, San Ysidro District, Santa Clara Valley, Santa Cruz Mountains)

Santa Cruz County (Ben Lomond Mountain, Central Coast, San Francisco Bay, Santa Cruz Mountains)

Siskiyou County (Seiad Valley)

Solano County (Clarksburg, North Coast, Solano County Green Valley, Suisun Valley, Wild Horse Valley)

Sonoma County (Alexander Valley, Bennett Valley, Chalk Hill, Dry Creek Valley, Knights Valley, Los Carneros, North Coast, Northern Sonoma, Rockpile, Russian River Valley, Sonoma Coast, Sonoma County Green Valley, Sonoma Mountain, Sonoma Valley)

Stanislaus County (Diablo Grande, Salado Creek)

Trinity County (Trinity Lakes, Willow Creek)

Tuolumne County (Sierra Foothills)

Yolo County (Capay Valley, Clarksburg, Dunnigan Hills, Merritt Island)

Yuba County (North Yuba, Sierra Foothills)

Колорадо

Delta County (West Elks)

Mesa County (Grand Valley)

Кънектикът

Fairfield County (Western Connecticut Highlands)

Hartford County (Western Connecticut Highlands)

Litchfield County (Western Connecticut Highlands)

Middlesex County (Southeastern New England)

New Haven County (Western Connecticut Highlands, Southeastern New England)

New London County (Southeastern New England)

Индиана

Clark County (Ohio River Valley)

Crawford County (Ohio River Valley)

Dearborn County (Ohio River Valley)

Decatur County (Ohio River Valley)

Dubois County (Ohio River Valley)

Floyd County (Ohio River Valley)

Franklin County (Ohio River Valley)

Gibson County (Ohio River Valley)

Harrison County (Ohio River Valley)

Jefferson County (Ohio River Valley)

Jennings County (Ohio River Valley)

Ohio County (Ohio River Valley)

Perry County (Ohio River Valley)

Pike County (Ohio River Valley)

Posey County (Ohio River Valley)

Ripley County (Ohio River Valley)

Scott County (Ohio River Valley)

Spencer County (Ohio River Valley)

Switzerland County (Ohio River Valley)

Vandergurgh County (Ohio River Valley)

Warrick County (Ohio River Valley)

Washington County (Ohio River Valley)

Кентъки

Ballard County (Ohio River Valley)

Boone County (Ohio River Valley)

Boyd County (Ohio River Valley)

Bracken County (Ohio River Valley)

Breckenridge County (Ohio River Valley)

Bullitt County (Ohio River Valley)

Caldwell County (Ohio River Valley)

Campbell County (Ohio River Valley)

Carroll County (Ohio River Valley)

Carter County (Ohio River Valley)

Crittenden County (Ohio River Valley)

Daviess County (Ohio River Valley)

Elliott County (Ohio River Valley)

Fleming County (Ohio River Valley)

Gallatin County (Ohio River Valley)

Grant County (Ohio River Valley)

Greenup County (Ohio River Valley)

Hancock County (Ohio River Valley)

Hardin County (Ohio River Valley)

Henderson County (Ohio River Valley)

Henry County (Ohio River Valley)

Jefferson County (Ohio River Valley)

Kenton County (Ohio River Valley)

Lewis County (Ohio River Valley)

Livingston County (Ohio River Valley)

Lyon County (Ohio River Valley)

Marshall County (Ohio River Valley)

Mason County (Ohio River Valley)

McCracken County (Ohio River Valley)

McLean County (Ohio River Valley)

Meade County (Ohio River Valley)

Ohio County (Ohio River Valley)

Oldham County (Ohio River Valley)

Owen County (Ohio River Valley)

Pendleton County (Ohio River Valley)

Rowan County (Ohio River Valley)

Shelby County (Ohio River Valley)

Spencer County (Ohio River Valley)

Trimble County (Ohio River Valley)

Union County (Ohio River Valley)

Луизиана

East Carroll Parish (Mississippi Delta)

Madison Parish (Mississippi Delta)

Масачузетс

Massachusetts Barnstable County (Southeastern New England)

Bristol County (Southeastern New England)

Dukes County (Martha's Vineyard, Southeastern New England)

Nantucket County (Southeastern New England)

Norfolk County (Southeastern New England)

Plymouth County (Southeastern New England)

Мериленд

Carroll County (Linganore)

Frederick County (Catoctin, Linganore)

Washington County (Catoctin, Cumberland Valley)

Мичиган

Allegan County (Fennville, Lake Michigan Shore)

Berrien County (Lake Michigan Shore)

Cass County (Lake Michigan Shore)

Grand Traverse County (Old Mission Peninsula)

Kalamazoo County (Lake Michigan Shore)

Leelanau County (Leelanau Peninsula)

Van Buren County (Fennville, Lake Michigan Shore)

Минесота

Douglas County (Alexandria Lakes)

Мисури

Barry County (Ozark Mountain)

Barton County (Ozark Mountain)

Benton County (Ozark Mountain)

Bollinger County (Ozark Mountain)

Butler County (Ozark Mountain)

Camden County (Ozark Mountain)

Cape Girardeau County (Ozark Mountain)

Carter County (Ozark Mountain)

Cedar County (Ozark Mountain)

Christian County (Ozark Mountain)

Crawford County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Dade County (Ozark Mountain)

Dallas County (Ozark Mountain)

Dent County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Douglas County (Ozark Mountain)

Franklin County (Hermann, Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Gasconade County (Hermann, Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Greene County (Ozark Mountain)

Hickory County (Ozark Mountain)

Howell County (Ozark Mountain)

Iron County (Ozark Mountain)

Jasper County (Ozark Mountain)

Jefferson County (Ozark Mountain)

Laclede County (Ozark Mountain)

Lawrence County (Ozark Mountain)

Maries County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

McDonald County (Ozark Mountain)

Miller County (Ozark Mountain)

Newton County (Ozark Mountain)

Oregon County (Ozark Mountain)

Osage County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Ozark County (Ozark Mountain)

Perry County (Ozark Mountain)

Phelps County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Polk County (Ozark Mountain)

Pulaski County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Reynolds County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Ripley County (Ozark Mountain)

Saint Charles County (Augusta)

Shannon County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

St. Clair County (Ozark Mountain)

St. Louis County (Ozark Mountain)

Ste. Genevieve County (Ozark Mountain)

Stoddard County (Ozark Mountain)

Stone County (Ozark Mountain)

Taney County (Ozark Mountain)

Texas County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

Vernon County (Ozark Mountain)

Washington County (Ozark Mountain)

Wayne County (Ozark Mountain)

Webster County (Ozark Mountain)

Wright County (Ozark Mountain)

Мисисипи

Bolivar County (Mississippi Delta)

Carroll County (Mississippi Delta)

Coahoma County (Mississippi Delta)

De Soto County (Mississippi Delta)

Grenada County (Mississippi Delta)

Holmes County (Mississippi Delta)

Humphreys County (Mississippi Delta)

Issaquena County (Mississippi Delta)

Leflore County (Mississippi Delta)

Panola County (Mississippi Delta)

Quitman County (Mississippi Delta)

Sharkey County (Mississippi Delta)

Sunflower County (Mississippi Delta)

Tallahatchie County (Mississippi Delta)

Tate County (Mississippi Delta)

Tunica County (Mississippi Delta)

Warren County (Mississippi Delta)

Washington County (Mississippi Delta)

Yazoo County (Mississippi Delta)

Ню Джърси

Hunterdon County (Central Delaware Valley)

Mercer County (Central Delaware Valley)

Warren County (Warren Hills)

Ню Мексико

Bernalillo County (Middle Rio Grande Valley)

Dona Ana County (Mesilla Valley)

Grant County (Mimbres Valley)

Luna County (Mimbres Valley)

Sandoval County (Middle Rio Grande Valley)

Socorro County (Middle Rio Grande Valley)

Valencia County (Middle Rio Grande Valley)

Ню Йорк

Cattaraugus County (Lake Erie)

Cayuga County (Cayuga Lake, Finger Lakes)

Chatauqua County (Lake Erie)

Chemung County (Finger Lakes)

Columbia County (Hudson River Region)

Cortland County (Finger Lakes)

Duchess County (Hudson River Region)

Erie County (Lake Erie)

Livingston County (Finger Lakes)

Monroe County (Finger Lakes)

Nassau County (Long Island)

Niagara County (Niagara Escarpment)

Onondaga County (Finger Lakes)

Ontario County (Finger Lakes, Seneca Lake)

Orange County (Hudson River Region)

Putnam County (Hudson River Region)

Rockland County (Hudson River Region)

Schuyler County (Finger Lakes, Seneca Lake)

Seneca County (Cayuga Lake, Finger Lakes, Seneca Lake)

Steuben County (Finger Lakes)

Suffolk County (Long Island, North Fork of Long Island, The Hamptons, Long Island)

Sullivan County (Hudson River Region)

Tioga County (Finger Lakes)

Tompkins County (Cayuga Lake, Finger Lakes)

Ulster County (Hudson River Region)

Wayne County (Finger Lakes)

Westchester County (Hudson River Region)

Yates County (Finger Lakes, Seneca Lake)

Нова Каролина

Davidson County (Yadkin Valley)

Davie County (Yadkin Valley)

Forsyth County (Yadkin Valley)

Stokes County (Yadkin Valley)

Surry County (Yadkin Valley)

Wilkes County (Yadkin Valley)

Yadkin County (Yadkin Valley)

Охайо

Adams County (Ohio River Valley)

Ashtabula County (Lake Erie, Grand River Valley)

Athens County (Ohio River Valley)

Belmont County (Ohio River Valley)

Brown County (Ohio River Valley)

Butler County (Ohio River Valley)

Cleremont County (Ohio River Valley)

Clinton County (Ohio River Valley)

Cuyahoga County (Lake Erie)

Erie County (Lake Erie)

Gallia County (Ohio River Valley)

Geauga County (Lake Erie, Grand River Valley)

Hamilton County (Ohio River Valley)

Highland County (Ohio River Valley)

Hocking County (Ohio River Valley)

Huron County (Lake Erie)

Jackson County (Ohio River Valley)

Lake County (Lake Erie, Grand River Valley)

Lawrence County (Ohio River Valley)

Lorain County (Lake Erie)

Lucas County (Lake Erie)

Meigs County (Ohio River Valley)

Monroe County (Ohio River Valley)

Morgan County (Ohio River Valley)

Muskingum County (Ohio River Valley)

Noble County (Ohio River Valley)

Ottawa County (Lake Erie, Isle St. George)

Perry County (Ohio River Valley)

Pike County (Ohio River Valley)

Ross County (Ohio River Valley)

Sandusky County (Lake Erie)

Sciotto County (Ohio River Valley)

Shelby County (Loramie Creek)

Vinton County (Ohio River Valley)

Warren County (Ohio River Valley)

Washington County (Ohio River Valley)

Wood County (Lake Erie)

Оклахома

Adair County (Ozark Mountain)

Cherokee County (Ozark Mountain)

Delaware County (Ozark Mountain)

Mayes County (Ozark Mountain)

Muskogee County (Ozark Mountain)

Ottawa (Ozark Mountain)

Sequoyah County (Ozark Mountain)

Wagner County (Ozark Mountain)

Орегон

Amook County (Willamette Valley)

Benton County (Willamette Valley)

Clackamas County (Willamette Valley)

Douglas County (Southern Oregon, Umpqua Valley)

Gillman County (Columbia Valley)

Hood River County (Columbia Gorge)

Jackson County (Applegate Valley, Rogue Valley, Southern Oregon)

Josephine County (Applegate Valley, Rogue Valley, Southern Oregon)

Lane County (Willamette Valley)

Linn County (Willamette Valley)

Marion County (Willamette Valley)

Morrow County (Columbia Valley)

Multnomah County (Willamette Valley)

Polk County (Willamette Valley)

Sherman County (Columbia Valley)

Umatilla County (Columbia Valley, Walla Walla Valley)

Wasco County (Columbia Gorge, Columbia Valley)

Washington County (Willamette Valley, Yamhille-Carlton)

Yamhill County (Dundee Hills, McMinnville, Ribbon Ridge, Willamette Valley, Yamhill-Carlton)

Пенсилвания

Bucks County (Central Delaware Valley)

Chester County (Lancaster Valley)

Cumberland County (Cumberland Valley)

Erie County (Lake Erie)

Franklin County (Cumberland Valley)

Lancaster County (Lancaster Valley)

Роуд Айланд

Bristol County (Southeastern New England)

Newport County (Southeastern New England)

Providence County (Southeastern New England)

Washington County (Southeastern New England)

Тенеси

Shelby County (Mississippi Delta)

Тексас

Armstrong County (Texas High Plains)

Bandera County (Texas Hill Country)

Barley County (Texas High Plains)

Bexar County (Texas Hill Country)

Blanco County (Texas Hill Country)

Borden County (Texas High Plains)

Briscoe County (Texas High Plains)

Burnet County (Texas Hill Country)

Castro County (Texas High Plains)

Cochran County (Texas High Plains)

Comal County (Texas Hill Country)

Crosby County (Texas High Plains)

Dawson County (Texas High Plains)

Deaf Smith County (Texas High Plains)

Dickens County (Texas High Plains)

Edwards County (Texas Hill Country)

El Paso County (Mesilla Valley)

Floyd County (Texas High Plains)

Gaines County (Texas High Plains)

Garza County (Texas High Plains)

Gillespie County (Bell Mountain, Fredericksburg in the Texas Hill Country, Texas Hill Country)

Guadalure County (Texas Hill Country)

Hale County (Texas High Plains)

Hays County (Texas Hill Country)

Hockley County (Texas High Plains)

Jeff Davis County (Texas Davis Mountains)

Kendall County (Texas Hill Country)

Kerr County (Texas Hill Country)

Kimble County (Texas Hill Country)

Lamb County (Texas High Plains)

Lampasas County (Texas Hill Country)

Llano County (Texas Hill Country)

Lubbock County (Texas High Plains)

Lynn County (Texas High Plains)

Mason County (Texas Hill Country)

McCulloch County (Texas Hill Country)

Medina County (Texas Hill Country)

Menard County (Texas Hill Country)

Motley County (Texas High Plains)

Parmer County (Texas High Plains)

Pecos County (Escondido Valley)

Randall County (Texas High Plains)

Real County (Texas Hill Country)

San Saba County (Texas Hill Country)

Swisher County (Texas High Plains)

Terry County (Texas High Plains)

Travis County (Texas Hill Country)

Uvalde County (Texas Hill Country)

Williamson County (Texas Hill Country)

Yoakum County (Texas High Plains)

Вирджиния

Accomack County (Virginia's Eastern Shore)

Albemarle County (Monticello)

Amherst County (Shenandoah Valley)

Augusta County (Shenandoah Valley)

Botetourt County (Shenandoah Valley)

Clarke County (Shenandoah Valley)

Floyd County (Rocky Knob)

Frederick County (Shenandoah Valley)

Greene County (Monticello)

King George County (Northern Neck George Washington Birthplace)

Lancaster County (Northern Neck George Washington Birthplace)

Louisa County (Monticello)

Montgomery County (North Fork of Roanoke)

Nelson County (Monticello)

Northhampton County (Virginia's Eastern Shore)

Northumberland County (Northern Neck George Washington Birthplace)

Orange County (Monticello)

Page County (Shenandoah Valley)

Patrick County (Rocky Knob)

Richmond County (Northern Neck George Washington Birthplace)

Roanoke County (North Fork of Roanoke)

Rockbridge County (Shenandoah Valley)

Rockingham County (Shenandoah Valley)

Shenandoah County (Shenandoah Valley)

Warren County (Shenandoah Valley)

Westmoreland County (Northern Neck George Washington Birthplace)

Вашингтон

Adams County (Columbia Valley)

Benton County (Red Mountain, Yakima Valley, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)

Calallam County (Puget Sound)

Chelan County (Columbia Valley)

Columbia County (Columbia Valley)

Douglas County (Columbia Valley)

Fery County (Columbia Valley)

Franklin County (Columbia Valley)

Garfield County (Columbia Valley)

Grant County (Columbia Valley)

King County (Puget Sound)

Kitsap County (Puget Sound)

Kittitas County (Columbia Valley)

Klickitat County (Columbia Gorge, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)

Lincoln County (Columbia Valley)

Mason County (Puget Sound)

Okanogan County (Columbia Valley)

Pieru County (Puget Sound)

San Juan County (Puget Sound)

Skagit County (Puget Sound)

Skamania County (Columbia Gorge)

Snohomish County (Puget Sound)

Stevens County (Columbia Valley)

Thurston County (Puget Sound)

Walla Walla County (Columbia Valley, Walla Walla Valley)

Whitman County (Columbia Valley)

Yakima County (Yakima Valley, Columbia Valley, Horse Heaven Hills)

Западна Вирджиния

Berkeley County (Shenandoah Valley)

Cabell County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

Calhoun County (Ohio River Valley)

Doddridge County (Ohio River Valley)

Gilmer County (Ohio River Valley)

Jackson County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

Jefferson County (Shenandoah Valley)

Kanawha County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

Lincoln County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

Marshall County (Ohio River Valley)

Mason County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

Ohio County (Ohio River Valley)

Pleasants County (Ohio River Valley)

Putnam County (Ohio River Valley, Kanawha River Valley)

Ritchie County (Ohio River Valley)

Roane County (Ohio River Valley)

Tyler County (Ohio River Valley)

Wayne County (Ohio River Valley)

Wetzel County (Ohio River Valley)

Wirt County (Ohio River Valley)

Wood County (Ohio River Valley)

Уисконсин

Columbia County (Lake Wisconsin)

Dane County (Lake Wisconsin)

Sauk County (Lake Wisconsin)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

а)   Съединените щати

Assistant Administrator

Headquarters Operations

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau

US Department of the Treasury

1310 G Street, N.W., Suite 400 E

Washington, D.C. 20220

USA (САЩ)

Tel.: (1-202) 927-8110

Fax: (1-202) 927-8605

E-mail: itd@ttb.gov

б)   Общността

European Commission

The Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Directorate A.I International Affairs

Head of Unit A.I.1-WTO, OECD; The United States of America and Canada

B-1049 Bruxelles/Brussels B-1049

Belgium (Белгия)

Tel.: (32-2) 299 11 11

Fax: (32-2) 295 24 16

E-mail: agri-ec-us-winetrade@cec.eu.int


ПРОТОКОЛ

за етикетите на вината

съгласно текста на член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина

ЧАСТ А

Вино с произход от Съединените щати

1.

В тази част на протокола понятието „Вино от Съединените щати“ означава вино с произход в Съединените щати и изнесено и пуснато на пазара в Общността съгласно условията на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина, по-долу наричано за краткост „споразумението“.

2.

По избор може да се използва допълнителна информация, като:

2.1.

а)

реколта;

б)

едно или повече наименования на сортове грозде;

в)

място, където се извършва бутилиране;

г)

награда, медал или друга препратка към конкурс;

д)

наименование на лозов масив;

е)

понятие, включено в точка 1 на допълнение I;

ж)

указание относно използвания метод за производството на виното, съгласно допълнение II;

2.2.

понятието „бутилирано в стопанство“;

2.3.

а)

вида на продукта, така както той е специфициран в допълнение III;

б)

наименованието, званието и адреса на юридическото или физическото лице, което е взело участие в пускането на виното на пазара;

в)

конкретен цвят. Конкретният цвят не се отнася за „розе/розово“, „червено“ или „бяло“ на английски език или в превод и важи за всички други цветове.

3.

Етикетите на вина от Съединените щати могат да съдържат допълнителна информация по избор, както упоменатата в точка 2, при условие че допълнителната информация по избор се употребява съгласно всички изложени по-долу изисквания:

3.1.

Допълнителна информация по избор може да се посочва съгласно част 4 на дял 27 на Кодекса с федерални разпоредби на САЩ и неговите изменения.

3.2.

Допълнителната информация по избор, която е посочена в точка 2.2.1 може да се използва само ако виното притежава също наименование за произход, включено в списъка на приложение V на споразумението.

3.3.

Допълнителната информация по избор, която е посочена в точка 2.2.2 може да се използва само ако виното притежава също наименование за произход, включено в списъка на приложение V, част А на споразумението.

3.4.

Вино, което притежава или не притежава наименование за произход, може да носи на етикета си допълнителна информация по избор, посочена в точка 2.2.3.

3.5.

Освен когато е предвидено по силата на настоящия протокол, допълнителната информация по избор не може да включва понятия, които съвпадат с наименования на произход, които са под защита в Общността, както те са изброени в приложение IV на споразумението.

3.6.

По отношение на използването на наименования на сортове грозде като допълнителна информация по избор:

а)

наименованията на сортове грозде, които могат да се използват като допълнителна информация по избор, са изброени в допълнение IV. Това условие е без ущърб на използването на други наименования на сортове грозде, независимо дали те са поместени или не в допълнение IV, и разрешени по силата на разпоредбите на Общността и по-конкретно Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията и неговите изменения.

б)

При отправено искане от страна на Съединените щати страните следва да внесат изменение в допълнение IV за включване на сортове грозде, за които Съединените щати са уведомили Общността, освен ако Общността не е информирала Съединените щати в рамките на предвидения срок от 60 дни след получаване на уведомлението, че използването на това наименование на сорт грозде не е разрешено от разпоредбите на Общността, и по-конкретно от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията и неговите изменения.

в)

буква б) се прилага без ущърб на възможността страните да внасят изменения в допълнение IV по силата на член 11 на настоящото споразумение в случаите, когато не е подадено уведомление съгласно б).

3.7.

По отношение на допълнителната информация по избор, посочена в точка 2.2.1, буква б), етикетът може да посочва:

а)

наименованието на един-единствен сорт, при условие че 75 процента (75 %) от виното е получено от грозде от този сорт и при условие че сортът определя характера на виното съгласно правилата и практиките в Съединените щати;

б)

наименованието на два или повече сорта грозде, при условие че след корекция за количеството грозде, използвано за подсладител, 100 процента (100 %) от използваното грозде е от посочения сорт, въпреки че четири или повече сорта грозде се допуска да се посочват само на задния етикет.

3.8.

Използването на допълнителната информация по избор, посочена в точка 2.2.1, буква е) попада също под условията на допълнение I.

4.

Вино с произход от Съединените щати, така както това понятие е дефинирано в член 2, точка в) на настоящото споразумение, може да носи на етикета си наименованието на щата или на графството като наименование за произход, съгласно изброените в части Б и В на приложение V, при условие че най-малко 75 процента (75 %) от съответното вино е произведено от грозде, произведено в съответния щат или графство.

ЧАСТ Б

Вина с произход от Общността

1.

В тази част на протокола понятието „Вино от Общността“ означава вино с произход от Общността и изнесено и пуснато на пазара в Съединените щати съгласно условията на настоящото споразумение.

2.

Върху етикетите на вина от Общността може да се посочи допълнителна информация, както тя е дефинирана в дял 27 на Кодекса с федерални разпоредби на САЩ, раздел 4.38, буква е) и неговите изменения, и съгласно глава II на дял V и приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета и неговото изменение, както и Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията и неговото изменение, при условие че тази допълнителна информация се използва съобразно изискванията на САЩ, включително и че тя не противоречи на задължителните нормативни изисквания или се квалифицира по какъвто и да е начин като информация, която е под разпорежданията на тези изисквания, и че допълнителната информация е вярна, точна, конкретна и не е негативна или подвеждаща.

Допълнение I

Понятия, упоменати в част А, точка 2.2.1, буква е) от протокола

1.

Настоящото допълнение се отнася за следните понятия: шато, класик, clos, крем, отлежало, фино, късно бутилирана реколта, аристократично, рубинено, превъзходно, sur lie, кехлибар, реколта и характер на реколтата.

2.

Без ущърб на предвиденото по силата на член 8, параграф 1 от споразумението, Общността следва да разреши употребата на понятията, изброени в точка 1 на настоящото допълнение върху етикетите за вино за Съединените щати, ако към момента на износа понятието е одобрено да бъде използвано върху етикетите за вино на САЩ в Съединените щати с удостоверение COLA.

3.

Въпреки предвиденото по силата на точка 2 на настоящото допълнение, Общността следва да позволи употребата на изброените по-долу и упоменати в член 1 на настоящото допълнение понятия, върху етикети за вино за Съединените щати, ако към момента на износа те се използват както следва:

класик

за искрящи вина и вина с добавка на спирт,

за други вина, когато се използва върху етикет, който не е на немски език и само по себе си понятието не се използва като дума на немски език;

крем, отлежало, късно бутилирана реколта, рубинено, кехлибар, реколта, характер на реколтата

за искрящи и непенливи вина

фино

за искрящи и непенливи вина,

за други вина, когато се използва върху етикет, който не е на италиански език и само по себе си понятието не се използва като дума на италиански език;

аристократично

за искрящи и непенливи вина,

за други вина, когато се използва върху етикет, който не е на испански език и само по себе си понятието не се използва като дума на испански език;

превъзходно

за искрящи и непенливи вина,

за други вина, когато се използва върху етикет, който не е на испански език и само по себе си понятието не се използва като дума на испански език;

превъзходно

за искрящи вина,

за други вина, когато се използва върху етикет, който не е на португалски език и само по себе си понятието не се използва като дума на португалски език;

sur lie

за искрящи вина и вина с добавка на спирт.

4.

Страните отчитат, че използването на понятията, упоменати в точка 1 на настоящото допълнение е без ущърб на правата на притежателите на права над търговски марки на територията на Общността.

5.

Точки 1 и 2 от настоящото допълнение остават в сила за срок от три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, който срок може да бъде удължен с допълнителни последователни двугодишни периоди, освен ако:

а)

всяка страна представи пред другата писмено уведомление, че този срок не трябва да бъде удължаван;

или

б)

страните се договорят взаимно за различни периоди на удължаване, или за различни условия за употреба.

Уведомлението, предвидено по силата на точка 5, буква а) от настоящото допълнение следва да бъде представено не по-късно от шест месеца преди изтичане на срока, за който се подава уведомлението.

Допълнение II

Дефиниция на методите на производство, упоменати в част А, точка 2.2.1, буква ж) от протокола

1.

Когато за описание и като надпис на вина се използват следните понятия, те трябва да са съобразени с разпоредбите на САЩ, които забраняват подвеждането на потребителите. Виното трябва да е отлежало, ферментирало или престояло в дървени/дъбови бурета, или дървени/дъбови бъчви, или дървени/дъбови съдове:

„престояло в бъчви“

„ферментирало в бъчви“

„отлежало в бъчви“

„престояло в дъбови бъчви“

„ферментирало в дъбови бъчви“

„отлежало в дъбови бъчви“

„престояло в дървени бъчви“

„ферментирало в дървени бъчви“

„отлежало в дървени бъчви“

2.

За описание или като надпис на вина могат да се използват и други понятия, свързани с производството на виното, при условие че виното е произведено съобразно смисъла на тези понятия, така както той се прилага и възприема в общия случай от винопроизводителите в странатапроизводител на виното, и че употребата на тези понятия не подвежда потребителите.

Допълнение III

Вид на продукта, както това е упоменато в част А, точка 2.2.3, буква а) от протокола

Понятия

Прагови стойности за остатъчна захар за непенливи вина

Сухо

< 4 g/l или < 9 g/l ако общата киселост, изразена като грамове тартарова киселина на литър, е < 2 g/l под съдържанието на остатъчна захар

Полусухо

Между 4 и 12 g/l

Полусладко

Между 12 и 45 g/l

Сладко

> 45 g/l


Понятия

Прагови стойности за остатъчна захар за пенливи вина

Неподсладени по характер

< 3 g/l

Специално неподсладени

Между 0 и 6 g/l

Неподсладени

Между 0 и 15 g/l

Специално сухо

Между 12 и 20 g/l

Сухо

Между 17 и 35 g/l

Полусухо

Между 33 и 50 g/l

Сладко

> 50 g/l

Допълнение IV

за наименованията на сортовете грозде, упоменати в част А, точка 3.3.6 от протокола

Aglianico

Agwam

Albariño

Albemarle

Aleatico

Alicante Bouschet

Aligote

Alvarelhão

Alvarinho

Arneis

Aurore

Bacchus

Baco blanc

Baco noir

Barbera

Beacon

Beclan

Bellandais

Beta

Black Corinth

Black Pearl

Blanc Du Bois

Blue Eye

Bonarda

Bountiful

Burdin 4672

Burdin 5201

Burdin 11042

Burgaw

Burger

Cabernet franc

Cabernet Pfeffer

Cabernet Sauvignon

Calzin

Campbell Early (Island Belle)

Canada Muscat

Captivator

Carignane

Carlos

Carmenère

Carmine

Carnelian

Cascade

Castel 19-637

Catawba

Cayuga White

Centurion

Chambourcin

Chancellor

Charbono

Chardonel

Chardonnay

Chasselas doré

Chelois

Chenin blanc

Chief

Chowan

Cinsaut (Black Malvoisie)

Clairette blanche

Clinton

Colombard (French Colombard)

Colobel

Cortese

Corvina

Concord

Conquistador

Couderc noir

Counoise

Cowart

Creek

Cynthiana (Norton)

Dearing

De Chaunac

Delaware

Diamond

Dixie

Dolcetto

Doreen

Dornfelder

Dulcet

Durif

Dutchess

Early Burgundy

Early Muscat

Edelweiss

Eden

Ehrenfelser

Ellen Scott

Elvira

Emerald Riesling

Feher Szagos

Fernao Pires

Fern Munson

Fiano

Flora

Florental

Folle blanche

Fredonia

Freisa

Fry

Furmint

Gamay noir

Garronet

Gewürztraminer

Gladwin 113

Glennel

Gold

Golden Isles

Golden Muscat

Grand Noir

Green Hungarian

Grenache

Grignolino

Grillo

Gros Verdot

Helena

Herbemont

Higgins

Horizon

Hunt

Iona

Isabella

Ives

James

Jewell

Joannes Seyve 12-428

Joannes Seyve 23-416

Kerner

Kay Gray

Kleinberger

LaCrosse

Lake Emerald

Lambrusco

Landal

Landot noir

Lenoir

Leon Millot

Limberger (Lemberger)

Madeline Angevine

Magnolia

Magoon

Malbec

Malvasia bianca

Marechal Foch

Marsanne

Melody

Melon de Bourgogne (Melon)

Merlot

Meunier (Pinot Meunier)

Mish

Mission

Missouri Riesling

Mondeuse (Refosco)

Montefiore

Moore Early

Morio-Muskat

Mourvèdre (Mataro)

Müller-Thurgau

Münch

Muscadelle

Muscat blanc (Muscat Canelli)

Muscat du Moulin

Muscat Hamburg (Black Muscat)

Muscat of Alexandria

Muscat Ottonel

Naples

Nebbiolo

Négrette

New York Muscat

Niagara

Noah

Noble

Norton (Cynthiana)

Ontario

Orange Muscat

Palomino

Pamlico

Pedro Ximenes

Petit Verdot

Petite Sirah

Peverella

Pinotage

Pinot blanc

Pinot gris (Pinot Grigio)

Pinot noir

Precoce de Malingre

Pride

Primitivo

Rayon d'Or

Ravat 34

Ravat 51 (Vignoles)

Ravat noir

Redgate

Regale

Riesling (White Riesling)

Rkatziteli (Rkatsiteli)

Roanoke

Rosette

Roucaneuf

Rougeon

Roussanne

Royalty

Rubired

Ruby Cabernet

St. Croix

St. Laurent

Saint Macaire

Salem

Salvador

Sangiovese

Sauvignon blanc (Fumé blanc)

Scarlet

Scheurebe

Sémillon

Sereksiya

Seyval (Seyval blanc)

Siegerrebe

Siegfried

Southland

Souzão

Steuben

Stover

Sugargate

Sultanina (Thomspon Seedless)

Summit

Suwannee

Sylvaner

Symphony

Syrah (Shiraz)

Swenson Red

Tannat

Tarheel

Taylor

Tempranillo (Valdepenas)

Teroldego

Thomas

Thompson Seedless (Sultanina)

Tinta Madeira

Tinto cão

Topsail

Touriga

Traminer

Traminette

Trousseau

Trousseau gris

Ugni blanc (Trebbiano)

Valdiguié

Valerien

Van Buren

Veeblanc

Veltliner

Ventura

Verdelet

Verdelho

Vidal blanc

Villard blanc

Villard noir

Vincent

Viognier

Vivant

Welsch Rizling

Watergate

Welder

Yuga

Zinfandel


СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

С оглед влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина („споразумението“), Общността и Съединените щати правят следната съвместна декларация за времето на действие на споразумението.

Относно диалога за етикетите на вината

Страните възнамеряват да водят конструктивен диалог относно етикетите върху вината, с оглед да допринесат за изпълнението на споразумението, както това е предвидено по силата на член 10, параграф 1 от него. Обсъжданията следва да обхванат всички въпроси, които всяка от двете страни желае да повдигне, включително:

частта на гроздето, която трябва да е от определен район, сорт или реколта, за да може върху етикетите да бъдат поставени съответните надписи, с цел да се постигне договореност за едно хармонизирано съотношение;

информация за категория, клас, или вид на виното, с оглед признаването на общи понятия;

спецификациите, включително допуски и цифрови интервали, за информацията за алкохолния процент, с оглед постигане на договореност за общи спецификации.

Относно употребата на понятията в точка 1 на допълнение I към протокола

Страните възнамеряват да провеждат консултации помежду си винаги когато възникне проблем във връзка с употребата на понятие, включено в точка 1 на допълнение I за етикетите на вината от САЩ.

Относно бъдещата политика в областта на вината

Страните възнамеряват да водят диалог, за да опознаят по-добре политиката на другата страна в областта на вината, включително бъдещото развитие на тази политика. Диалогът може да включва елементи от дискусията в рамките на Дневния ред за развитието от Доха (DDA), като например субсидиране на износа, тарифни ставки, вътрешна подкрепа и други въпроси, по които се водят преговори. Резултатите от този диалог могат да доведат до обща позиция на страните в рамките на DDA и да бъдат полезен принос за бъдещите преговори, предвидени по силата на член 10 на споразумението.

Относно бъдещия диалог

Страните възнамеряват да водят диалог относно географските означения във връзка с виното, с оглед да опознаят по-добре политиката на другата страна. За да направят полезен принос за евентуалните бъдещи преговори, предвидени по силата на член 10 на споразумението, страните възнамеряват да водят диалог по въпроса за наименованията за произход и понятията, включени в приложение II на споразумението, с оглед да опознаят по-добре политиката на другата страна и да спомогнат за увеличаване на броя на признаваните наименования и понятия в Общността и в Съединените щати.

Освен това, страните възнамеряват също така да водят диалог по следните въпроси:

понятията, упоменати в член 24 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията и неговите изменения, с оглед по-добро разбиране на взаимните позиции относно употребата на тези понятия. Страните споделят становището, че тези понятия не представляват и не пораждат нова форма на интелектуална собственост,

вина, които не са в обхвата на настоящото споразумение,

енологичните практики,

сертифициране,

и

създаване на съвместен комитет по въпроса за вината.

Във връзка с двустранната търговия

С настоящото страните декларират своето намерение да се стремят с добра воля и в рамките на един разумен срок, да разрешат всички двустранни въпроси, касаещи търговията с вина, включително такива, възникващи от прилагането на Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията и неговите изменения, като това става посредством неформални двустранни консултации, а не чрез официалните механизми за разрешаване на спорове.

Относно международното сътрудничество

Страните възнамеряват да провеждат обмен на мнения по въпроси, свързани със и поставени в рамките на разностранни и многостранни организации, ангажирани с въпроси в областта на вината, които засягат международната търговия, както и по въпроси относно възможно най-доброто структуриране на международното сътрудничество в областта на вината.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

за използването на някои понятия във връзка с вина, изнасяни от Съединените щати

С оглед влизането в сила на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност за търговията с вина, Съединените щати правят следната декларация.

Членовете на изброените по-долу организации на винопроизводителите на 1 юли 2005 г. се договориха относно използването на понятията, включени в приложение II на споразумението, че за периода на действие на споразумението изнасяното от Съединените щати вино следва да бъде с етикети, съобразени с правилата, които важат на територията на Съединените щати, освен когато тези етикети не отговарят на изискванията на странатавносител.

Списък на организациите на винопроизводители в САЩ:

Wine Institute

WineAmerica


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

77


32006R0489


L 088/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 489/2006 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 769/2004 относно сортовете коноп, отглеждани за влакно, които са избираеми за преки плащания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за създаване на общи правила за схеми за пряка помощ в рамките на Общата селскостопанска политика и за създаване на някои схеми за помощ на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за въвеждането на кръстосано съответствие, модулации и интегрираната схема за администриране и контрол, предвидени в Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за създаване на общи правила за схеми за пряка помощ в рамките на Общата селскостопанска политика и за създаване на някои схеми за помощ на земеделски производители (2) определя правилата за прилагането на Регламент (EО) № 1782/2003 относно, inter alia, условията за верификация на съдържанието на тетрахидроканабинол при растежа на конопа.

(2)

В съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (EО) № 796/2004 държавите-членки са уведомили Комисията за резултатите от изпитванията за определяне нивата на тетрахидроканабинол в сортовете коноп, засети през 2005 г. Тези резултати следва да се вземат предвид при съставянето на списъка със сортовете коноп, отглеждан за влакно, които са избираеми за преки плащания през следващите маркетингови години, и списъка със сортовете с временна оторизация за 2006—2007 пазарна година. За да се верифицира съдържанието на тетрахидроканабинол, някои от упоменатите сортове трябва да преминат през процедура Б, предвидена в приложение I към Регламент (EО) № 796/2004.

(3)

Регламент (EО) № 796/2004 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (EО) № 796/2004 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за пазарна година 2006—2007.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 319/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006., стр. 32).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004, стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 263/2006 (ОВ L 46, 16.2.2006., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

СОРТОВЕТЕ КОНОП, ОТГЛЕЖДАНИ ЗА ВЛАКНО, КОИТО СА ИЗБИРАЕМИ ЗА ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ

а)

Коноп, отглеждан за влакно

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 — Félina 34

 

Ferimon — Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Tiborszállási

 

Uso-31

б)

Коноп, отглеждан за влакно, който е оторизиран за пазарна година 2006/2007

 

Białobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Finola (1)

 

Kompolti hibrid TC

 

Kompolti

 

Lipko

 

Silesia (2)

 

UNIKO-B


(1)  За пазарна година 2006—2007 се прилага процедура Б в приложение І.

(2)  Само за Полша, оторизиран с Решение 2004/297/ЕО на Комисията (ОВ L 97, 1.4.2004., стр. 66).“


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

79


32006L0035


L 088/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/35/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

за изменение на приложения I и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 14, втора параграф, буква в) от нея,

след консултация със съответните държави-членки,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2000/29/ЕО предвижда някои защитни мерки срещу вноса в държавите-членки на вредители по растенията или растителните продукти, от други държави-членки или от трети страни. Тя предвижда също така някои зони да бъдат признати за защитени.

(2)

Тъй като информацията, предоставена от Португалия, показва, че e установено присъствието на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в региона на Alentejo и в някои общини на региона Ribatejo e Oeste, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(3)

Тъй като информацията, предоставена от Словения, показва, че е установено присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в регионите Gorenjska и Maribor, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(4)

Тъй като информацията, предоставена от Словакия, показва, че е установено присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в някои общини на области Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava и Trebišov, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(5)

Тъй като Италия предостави информация, според която вече е установено присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в някои части на нейната територия, вече не е налице основание същите региони да бъдат признати за защитени зони по отношение на този вредител.

(6)

Тъй като Литва предостави информация, според която вече е установено присъствието на вируса на ризоманията на нейна територия, вече не е налице основание същата да бъдат призната за защитена зона по отношение на този вредител.

(7)

Следователно налице е основание съответните приложения към Директива 2000/29/ЕО да бъдат изменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, се в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I—IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят в съответствие с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно на 30 април 2006 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби, както и за таблицата на съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2006 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/14/ЕО на Комисията (ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I—IV към Директива 2000/29/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I част Б се изменя, както следва:

а)

в буква а) текстът, който фигурира в скоби след термина „Р“, се изменя със следното:

„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) et Trás-os-Montes“;

б)

в буква б), точка 1, терминът „LT“ се заличава.

2.

В приложение II част Б се изменя, както следва:

В третата колона от буква б), точка 2:

а)

изразът „(с изключение на провинциалната зона, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia)“ се добавя след „Fordi-Cesena“ и след „Rimini“;

б)

изразът „Trintin-Haut-Adige: автономна провинция Trente“ се заличава;

в)

следният израз се вмъква след думата „SI“: „(с изключение на регионите Gorenjska и Maribor)“;

г)

следният израз се вмъква след думата „SK“: „(с изключение на общините Blahová, Horné Mýto r Okoč (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (област Trebišov)“.

3.

В приложение III част Б се изменя, както следва:

Във втората колона на точки 1 и 2

а)

изразът „(с изключение на провинциалната зона, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia)“ се добавя след „Fordi-Cesena“ и след „Rimini“;

б)

изразът „Trintin-Haut-Adige: автономна провинция Trente“ се заличава;

в)

следният израз се вмъква след думата „SI“: „(с изключение на регионите Gorenjska и Maribor)“;

г)

следният израз се вмъква след думата „SK“: „(с изключение на общините Blahová, Horné Mýto r Okoč (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (област Trebišov)“.

4.

В приложение IV част Б се изменя, както следва:

а)

в третата колона на точка 20.1. „LT“ се заличава;

б)

в третата колона на точка 20.2. „LT“ се заличава;

в)

в третата колона на точка 21, изразът „Тrintin-Haut-Adige: автономна провинция Trente“ се заличава;

г)

в третата колона на точки 21 и 21.3:

1.

изразът „(с изключение на провинциалната зона, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia)“ се добавя след „Fordi-Cesena“ и след „Rimini“;

2.

следният израз се вмъква след думата „SI“: „(с изключение на регионите Gorenjska и Maribor)“;

3.

следният израз се вмъква след думата „SK“: „(с изключение на общините Blahová, Horné Mýto r Okoč (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (област Trebišov)“.

д)

в третата колона на точка 22 „LT“ се заличава;

е)

в третата колона на точка 23 „LT“ се заличава;

ж)

в третата колона на точки 24.1, 24.2 и 24.3:

текстът, който фигурира в скоби след термина „Р“ се заменя със следния текст: „Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) et Trás-os-Montes“;

з)

в третата колона на точка 25 „LT“ се заличава;

и)

в третата колона на точка 26 „LT“ се заличава;

й)

в третата колона на точка 27.1 „LT“ се заличава;

к)

в третата колона на точка 27.2 „LT“ се заличава;

л)

в третата колона на точка 30 „LT“ се заличава.


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

83


32006L0036


L 088/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/36/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/32/ЕО на Комисията (2) признава някои държави-членки или зони от държави-членки за защитени зони по отношение на някои вредни организми. В някои случаи тази оценка е давана временно, тъй като не е предоставена информация, според която съответният вреден организъм не присъства във въпросната държава-членка или регион.

(2)

В случаите когато съответните държави-членки междувременно са предоставили необходимите данни, съответните зони следва да бъдат признати за постоянно защитени.

(3)

Някои региони на Португалия са признати за защитени зони по отношение на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации).

(4)

Португалия предостави данни, според които понастоящем e установено присъствието на Bemisia tabaci Genn. (европейски популации) в някои части на нейната територия. Ето защо тези части на територията на Португалия следва да не бъдат вече признати за защитени зони по отношение на този вреден организъм.

(5)

Някои региони или части от региони на Австрия и Италия, както и цялата територия на Ирландия, Литва, Словения и Словакия бяха временно признати за защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. до 31 март 2006 г.

(6)

От данните, предоставени от Австрия, Ирландия, Италия, Литва, Словения и Словакия, следва, че по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. е целесъобразно да се удължи, по изключение, с две години временният статут на защитените зони в тези държави, за да разполагат те с необходимото време да представят доказателства за липсата на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. или, при необходимост, да продължат своите усилия за изкореняването на този организъм.

(7)

Освен това, тъй като присъствието на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. вече е установено в някои части на Италия, в Словения — регионите Gorenjsua и Maribor и в Словакия — някои общини на областите Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava et Trebišovles, тези части от територията на Италия, Словения и Словакия следва да не бъдат вече признати за защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Литва бе временно призната за защитена зона срещу вируса на ризоманията до 31 март 2006 г.

(9)

Литва предостави данни, според които вече е установено присъствието на вируса на ризоманията на нейната територия. Следователно вече не е налице основание Литва да бъде призната за защитена зона по отношение на този вреден организъм.

(10)

Малта бе временно призната за защитена зона по отношение на вируса Citrus tristeza (европeйски щамове) до 31 март 2006 г.

(11)

От данните, предоставени от Малта, следва, че по отношение на вируса Citrus tristeza (европейски щамове) е целесъобразно да се удължи, по изключение, с две години временният статут на защитена зона за тази страна, за да разполага тя с необходимото време да представи доказателства за липсата на вируса Citrus tristeza (европейски щамове) или при необходимост да продължи своите усилия за изкореняването на този организъм.

(12)

Кипър бе временно признат за защитена зона по отношение на Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner и Leptinotaesa decemlineata Say до 31 март 2006 г.

(13)

От данните, предоставени от Кипър, следва, че по отношение Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner и Leptinotaesa decemlineata Say, е целесъобразно да се удължи, по изключение, с две години временният статут на защитена зона за тази страна, за да разполага тя с необходимото време да представи доказателства за липсата на тези вредни организми или при необходимост да продължи своите усилия за изкореняването им.

(14)

Директива 2001/32/ЕО следва съответно да бъде изменена.

(15)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2001/32/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Зоните на Общността, изброени в приложението, са признати за защитени зони по смисъла на член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО по отношение на вредния или вредните организми, посочени в приложението към въпросната директива със своето име.“

2.

Член 2 се заличава.

3.

Приложението се изменя, както следва:

а)

в буква а), точка 2 изразът в скоби след „Португалия“ се заменя със следния израз:

„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) и Trás-os-Montes“;

б)

в букви а), точки 3.1., 11 и 13 изразът „(до 31 март 2008 г.) „се вмъква след“ Кипър“;

в)

буква б), точка 2 се заменя със следния текст:

„—

Испания, Естония, Франция (Корсика), Италия (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta), Латвия, Португалия, Финландия, Обединеното кралство, (Северна Ирландия, остров Ман и Англо-Нормандските острови),

и, до 31 март 2008 г., Ирландия, Италия (Apúlia, Emilia-Romagna: провинции Forlì-Cesena (с изключение на зоната, разположена на север от националния път № 9 — Via Emilia), Parmа, Piacenza, Rimini (с изключение на зоната, разположена на север от национален път № 9 — Via Emilia), Lombardy, Veneto (освен за провинция Rovigo, общините: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, за провинция Padova, общините: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi и за провинция Vérona, общините: de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Литва, Австрия (Burgenland, Carinthiа, Lower Austria, Tyrol (административен област Lienz), Styria, Vienna), Словения (с изключение на регионите Gorenjska и Maribor), Словакия (с изключение на общините de Blahová, Horné Mýto et Okoč (област de Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov);“

г)

в буква г), точка 1 думата „Литва“ се заличава.

д)

в буква г), точка 3 изразът „(до 31 март 2008) „се вмъква след думата“ Малта“.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно на 30 април 2006 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за текстовете на тези разпоредби, както и за таблицата на съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2006 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/14/ЕО на Комисията (ОВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 24).

(2)  ОВ L 127, 9.5.2001 г., стр. 38. Директива, последно изменена с Директива 2005/18/ЕО (ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 25).


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

86


32006D0241


L 088/63

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2006 година

относно определени защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар

(нотифицирано под номер C(2006) 888)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/241/EO)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 22 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 97/517/ЕО на Комисията от 1 август 1997 г. относно някои защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар (2) беше съществено изменено (3). Поради нуждата от яснота и последователност посоченото решение следва да бъде кодифицирано.

(2)

Инспекциите от страна на Общността в Мадагаскар установиха, че са налице сериозни несъответствия във връзка с инфраструктурата и хигиената в месопреработвателните предприятия, както и че няма достатъчно гаранции за ефективността на контрола, осъществяван от компетентните органи. Управлението на ветеринарното здраве в Мадагаскар показва сериозни несъответствия и неприлагане на правилата на Общността. Съществува потенциален риск за общественото здраве по отношение на продукцията и преработката на животински продукти, с изключение на рибните продукти с произход от тази страна.

(3)

Вносът на продукти с животински произход от Мадагаскар, с изключение на вноса на рибни продукти, не може да бъде разрешен до момента, до който не бъде гарантирано, че не съществуват повече рискове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение следва да бъде прилагано за продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар.

Член 2

Държавите-членки следва да забранят вноса на продуктите, отбелязани в член 1.

Член 3

Решение 97/517/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Регламент (EO) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 214, 6.8.1997 г., стр. 54. Решение, изменено с Решение 97/553/ЕО (ОВ L 228, 19.8.1997 г., стр. 31).

(3)  Виж приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененото решение и неговото изменение

Решение 97/517/ЕО на Комисията (ОВ L 214, 6.8.1997 г., стр. 54).

 

Решение 97/553/ЕО на Комисията (ОВ L 228, 19.8.1997 г., стр. 31).

Само във връзка с препратка към Решение 97/517/ЕО в член 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Решение 97/517/ЕО

Настоящото решение

член 1

член 1

член 2, първи параграф

член 2

член 2, първи параграф

член 3

член 3

член 4

член 5

член 4

приложение I

приложение II


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

89


32006R0492


L 089/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 492/2006 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2006 година

относно временното и постоянното разрешение за някои добавки в храните за животни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни (1), и по-специално член 3, член 9г, параграф 1, и член 9д, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (2), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (EО) № 1831/2003 е предвидена възможност за разрешение на добавки, предназначени за използване при храненето на животните.

(2)

В член 25 от Регламент (EО) № 1831/2003 са определени преходни мерки за заявленията за разрешение на добавки към фуражите, подадени в съответствие с Директива 70/524/EИО преди датата на прилагане на Регламент (EО) № 1831/2003.

(3)

Заявленията за разрешение на добавките, изброени в приложението към настоящия регламент, са подадени преди датата на прилагане на Регламент (EО) № 1831/2003.

(4)

Първоначалните бележки по тези заявления, както е предвидено в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/EИО, са представени на Комисията преди датата на прилагане на Регламент (EО) № 1831/2003. Ето защо тези заявления продължават да се третират в съответствие с член 4 от Директива 70/524/EИО.

(5)

Има представени данни в подкрепа на разрешително за употребата на ензимния препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, произведена от Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), и ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от Aspergillus oryzae (DSM 10287) за пилета за угояване и за прасенца. На 20 юли 2005 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) изрази становището си относно използването на препарата, в което е направено заключението, че той не излага на риск потребителя, ползвателя, животинската категория или околната среда. Оценката показва, че условията, посочени в член 9д, параграф 1 от Директива 70/524/EИО за разрешението на препарата за упоменатите употреби, са изпълнени. Следователно използването на ензимния препарат, посочен в приложение I, трябва да бъде разрешено за срок от четири години.

(6)

Използването на препарата, съставен от микроорганизми на Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885), е временно разрешено най-напред за говеда за угояване с Регламент (EО) № 1411/1999 на Комисията (3). Представени са нови данни в подкрепа на заявление за безсрочно разрешение на препарата, съставен от микроорганизми. Оценката показва, че условията, посочени в член 3а от Директива 70/524/EИО, за такова разрешение са изпълнени. Следователно употребата на препарата, съставен от микроорганизми, посочен в приложение II, следва да бъде разрешена за неограничен период.

(7)

Използването на препарата, съставен от микроорганизми на Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), първоначално е разрешен временно най-напред за прасенца с Регламент (EО) № 1411/1999 на Комисията. Представени са нови данни в подкрепа на заявление за безсрочно разрешение на препарата, съставен от микроорганизми. Оценката показва, че условията, посочени в член 3а от Директива 70/524/EИО, за такова разрешение са изпълнени. Следователно употребата на упоменатия препарат, съставен от микроорганизми, посочен в приложение II, следва да бъде разрешена за неограничен период.

(8)

Има представени данни в подкрепа на заявление за безсрочно разрешение за използване на веществото „калиев диформат“ като добавка към фуража в рамките на категорията „Консерванти“ за всички животински видове. Комисията се обърна към Европейския орган за безопасност на храните за становище относно неговата ефикасност, както и безопасността му за хората, животните и околната среда. Европейският орган за безопасност на храните излезе на 8 декември 2004 г. с положително становище за безопасността и ефикасността на калиевия диформат за всички животински видове. Оценката на калиевия диформат показва, че условията, посочени в член 3а от Директива 70/524/EИО, за такова разрешение са изпълнени. Следователно използването на упоменатото вещество, посочено в приложение III към настоящия регламент следва да бъде разрешено за неограничен период.

(9)

Оценката на тези заявления показва, че са необходими задължителни процедури за защита на работниците от въздействието на добавките, посочени в приложенията. Такава защита следва да се осигури чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобряването на безопасните и здравословни условия на труд за работниците (4).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, който спада към групата „Ензими“, посочен в приложение I, се разрешава временно за срок от четири години като добавка при храненето на животните при условията, определени в упоменатото приложение.

Член 2

Препаратите, които спадат към групата „Микроорганизми“, посочени в приложение II, получават разрешение за неограничен период като добавки при храненето на животните при условията, определени в упоменатото приложение.

Член 3

Веществото, което спада към групата „Консерванти“, посочено в приложение III, получава разрешение за неограничен период като добавка при храненето на животните при условията, определени в упоменатото приложение.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

(2)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 183, 26.6.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕО № или №

Добавка

Химична формула, описание

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешението

единици за активност/kg пълноценен фураж

Ензими

64

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза

EC 3.2.1.6

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

Препарат на ендо-1,4-бета-глюканаза, произведена от Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), и ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), с минимална активност на:

обвита форма:

60 FBG/g (1)

600 FXU/g (2)

течна форма:

40 FBG/g

400 FXU/g

Пилета за угояване

__

6 FBG

__

1.

В указанията за използване на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетиране.

2.

Препоръчителна доза на kg пълноценен фураж:

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 6—18 FBG

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 60—180 FXU

3.

Използва се в комбиниран фураж с високо съдържание на нескорбелни полизахариди (главно бетаглюкани, арабиноксилани и по-сложни хемицелулози), например съдържащи повече от 15 % растителни компоненти (например ечемик, овес, ръж, тритикале, царевица, соя, рапично семе, грах, слънчоглед или лупина)

17.4.2010 г.

60 FXU

__

Прасенца (отбити)

__

6 FBG

__

1.

В указанията за използване на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетиране.

2.

Препоръчителна доза на kg пълноценен фураж:

ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 6—18 FBG

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 60—180 FXU

3.

Използва се в комбиниран фураж с високо съдържание на нескорбелни полизахариди (главно бетаглюкани, арабиноксилани и по-сложни хемицелулози), например съдържащи повече от 15 % растителни компоненти (например ечемик, овес, ръж, тритикале, царевица, соя, рапично семе, грах, слънчоглед или лупина)

4.

За използване при отбити прасенца с тегло приблизително до 35 kg

17.4.2010 г.

60 FXU

__


(1)  1 BGU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (еквиваленти на глюкоза) от ечемичен ß-глюкан на минута при рН 5,0 и 30 °С.

(2)  1 FXU е количеството ензим, което освобождава 7,8 микромола редуцирани захари (еквиваленти на ксилоза), от азопшеничен арабиноксилан на минута при рН 6,0 и 50 °С.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО №

Добавка

Химична формула, описание

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж

Микроорганизми

Е 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39 885

Препарат на

Saccharomyces cerevisiae с минимално съдържание на:

1 × 109 CFU/g добавка в прахообразна, сферични и овални гранулирани форми

Говеда за угояване

__

9 × 109

9 × 109

1.

В указанията за използване на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетиране.

2.

Количеството Saccharomyces cerevisiae в дневната дажба не бива да надвишава 1,6 × 1010 CFU на 100 kg телесно тегло. На всеки 100 kg телесно тегло се добавя 3,2 × 109 CFU

Няма

Е 1714

Lactobacillus farciminis CNCM

MA 67/4R

Препарат на Lactobacillus farciminis, съдържащ минимум

1 × 109 CFU/g добавка

Прасенца (отбити)

__

1 × 109

1 × 1010

1.

В указанията за използване на добавката и премикса се посочва температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетиране.

2.

За използване при отбити прасенца с тегло до приблизително 35 kg

Няма


ПРИЛОЖЕНИЕ III

№ (или ЕО №)

Добавка

Химична формула, описание

Вид или категория на животното

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Краен срок на разрешението

mg/kg пълноценен фураж

Консерванти

273а

Калиев диформат

KH(COOH)2 50 ± 5 %, H2O 50 ± 5 %.

Всички видове и категории животни

__

__

__

1.

Разрешен само за сурова риба за хранене на животните с максимално съдържание от 9 000 mg калиев диформат като активно вещество на kg сурова риба

2.

Когато се използва за прасета, смесването на различни източници на калиев диформат не трябва да надвишава разрешеното максимално ниво за пълноценни фуражи, равно на 18 000 mg на kg пълноценен фураж за отбити прасенца и 12 000 mg за пълноценен фураж за свине майки и прасета за угояване

Няма


03/ 71

BG

Официален вестник на Европейския съюз

94


32006R0493


L 089/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 493/2006 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2006 година

за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта и за изменение на Регламенти (ЕО) № 1265/2001 и (ЕО) № 314/2002

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 44 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектор захар (2), и по-специално член 7, параграф 5, член 15, параграф 8 и член 16, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат взети необходимите мерки за улесняване на прехода в сектора на захарта от правилата в Регламент (ЕО) № 1260/2001 към новия режим, въведен с Регламент (ЕО) № 318/2006.

(2)

Вследствие от премахването на задължението за износ, предвидено в член 13 от Регламент (ЕО) № 1260/2001, следва да бъдат постановени мерки за управление на количествата захар, натрупани в резултат от премахването на това задължение, и на режима на захар В от 1 юли 2006 г. Тези мерки следва да са съобразени с поетите международни задължения на Общността.

(3)

За да бъде подобрено управлението на количествата захар, произведени в превишение на допустимата квота за пазарната година 2005—2006, следва да бъде разрешено на предприятията да пренесат счетоводно част от тези количества към пазарната 2006—2007 година. За тази цел следва да бъде постановено, че въпросното прехвърляне ще е обвързано с прилагането на Регламент (ЕИО) № 65/82 на Комисията от 13 януари 1982 г. за определяне на подробни правила за прехвърляне на захар за следващата пазарна година (3), като същевременно се допусне известна степен на гъвкавост при вземането на решение за прехвърлянето, за да се улесни прехода между съществуващия и новия режим.

(4)

Количеството захар, произведено извън квота през пазарната 2005—2006 година, което не може нито да бъде счетоводно пренесено, нито изнесено, следва да се счита за захар извън квота през пазарната 2006—2007 година, за да бъде възможно пласирането на това количество за употребите, предвидени за този вид захар в Регламент (ЕО) № 38/2006, както и, като се отчетат извънредните условия на прехода между тези пазарни години, употребата ѝ като животинска храна.

(5)

За целите на упражняване на контрол и, където е приложимо, за прилагането на наказания, към частта от произведената захар В през пазарната 2005—2006 година, която не е пренесена счетоводно и не се смята в превишение на квотата през пазарната 2006—2007 година, следва да продължи да се прилага Регламент (ЕИО) № 2670/81 на Комисията от 14 септември 1981 г. относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата (4).

(6)

За да бъде подобрено равновесието на пазара в Общността, без да се създават нови стокови наличности от захар през пазарната 2006—2007 година, следва законодателно да бъде предвидена преходна мярка за намаляване на допустимото производство в рамките на квота по отношение на тази пазарна година. Следва да бъде определен праг, над който произведените количества в рамките на квота за всяко предприятие да се смятат за оттеглени по смисъла на член 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006 или, по молба на предприятието, за производство в превишение на квотата по смисъла на член 12 от същия регламент. С оглед на прехода между двата режима, този праг следва да бъде изчислен чрез комбинация, в равно съотношение, от метода съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 и този съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 318/2006 и да отчита специалните усилия, положени от някои държави-членки в рамките на фонда за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (5).

(7)

За да бъдат изпълнени пазарните условия за пазарната 2005—2006 година, следва да бъде постановено, че помощта с цел пласиране и допълнителната помощ за захарта, произвеждана в определени региони на Общността през пазарната 2005—2006 година, както и в рамките на количествата, определени в Регламент (ЕО) № 180/2006 на Комисията от 1 февруари 2006 г. (6), помощта за рафиниране на определени преференциални видове захар, внесена и рафинирана през периода за доставка 2005—2006 година, могат да продължат да бъдат изплащани след 30 юни 2006 г. За тази цел Регламент (ЕО) № 1554/2001 на Комисията от 30 юли 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета относно търговията със захар, произведена във френските отвъдморски департаменти и изравняването на ценовите условия с преференциалната сурова захар (7) и Регламент (ЕО) № 1646/2001 на Комисията от 13 август 2001 г. за установяване на подробни правила за отпускане на помощ за приспособяване на промишлеността за рафиниране на преференциална сурова захар и за уточняване на помощта за приспособяване и на допълнителната основна помощ за рафиниращата промишленост в сектора на захарта (8) следва да продължат да се прилагат при отпускането на съответните помощи. За въпросните видове захар рафинирането на преференциалните видове захар от определени рафинерии следва да продължи да бъде ограничено и контролът над предполагаемото максимално количество необходими доставки да бъде запазен; освен това следва да бъде предвидено продължаване на прилагането на Регламент (ЕО) № 1460/2003 на Комисията от 18 август 2003 г. относно определяне за пазарните от 2003—2004 до 2005—2006 години на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета по отношение на предполагаемите максимални нужди от сурова захар за рафинериите (9).

(8)

За да бъде извършено изчислението, определянето и събирането на производствените налози през пазарната 2005—2006 година, определени разпоредби от Регламент (ЕО) № 314/2002 на Комисията от 20 февруари 2002 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на системата от квоти в сектора на захарта (10) и на Регламент (ЕО) № 779/96 на Комисията от 29 април 1996 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1785/81 на Съвета по отношение на съобщенията в сектора на захарта (11) следва да продължат да се прилагат и след 30 юни 2006 г. Налозите се изчисляват въз основа на статистически данни, които се актуализират периодично. Тъй като това е последният случай, в който налозите ще се определят за целия период между пазарните 2001—2002 и 2005—2006 години, без допълнителна възможност, както в предходните години, изчисленията да бъдат коригирани въз основа на актуализираните цифрови данни, изчисляването следва да бъде разграничено, а налозите да бъдат определени на 15 февруари 2007 г., за да е гарантирана надеждността на изчисленията и достоверността на използваните статистически данни.

(9)

За да бъдат гарантирани доставките за химическата промишленост в контекста на прехода между съществуващия режим и новия режим, въведен на 1 юли 2006 г., определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 1265/2001 от 27 юн