EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1433

Регламент (ЕС) 2023/1433 на Съвета от 10 юли 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

OB L 176, 11.7.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1433/oj

11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1433 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Решение 2011/137/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 февруари 2011 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) прие Резолюция 1970 (2011) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (наричана по-нататък „резолюция на ССООН“), с която наложи оръжейно ембарго на Либия.

(2)

С Резолюция 2292 (2016) на ССООН, ССООН разреши на държавите, действащи самостоятелно или чрез регионални организации, да извършват проверки в открито море край бреговете на Либия на плавателни съдове, за които имат основателни причини да считат, че превозват оръжия или свързани с тях материали към или от Либия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго на Организацията на обединените нации срещу Либия, и реши, че при откриването по време на такива проверки на изделия, забранени с оръжейното ембарго срещу Либия, държавите трябва да ги изземат и обезвредят.

(3)

В Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета (2) се посочва, че основната задача на военноморската операция на Съюза EUNAVFOR MED IRINI е да допринесе за спазването на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия.

(4)

За тази цел в член 2, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2020/472 се предвижда, че в съответствие със съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, като Резолюция 1970 (2011) на ССООН и Резолюция 2473 (2019) на ССООН, и по-специално Резолюция 2292 (2016) на ССООН, когато е необходимо, EUNAVFOR MED IRINI извършва в договорената зона на операцията в открито море край бреговете на Либия проверки на плавателни съдове, пътуващи към или от Либия, когато са налице основателни причини да се счита, че тези кораби превозват оръжия или свързани с тях материали за или от Либия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго спрямо Либия, и че EUNAVFOR MED IRINI предприема съответните действия за изземване и обезвреждане на тези изделия.

(5)

Освен това в член 2, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2020/472 се предвижда, че с оглед на извънредните оперативни изисквания и по покана на дадена държава членка, EUNAVFOR MED IRINI може да пренасочва плавателни съдове към пристанища на тази държава членка и да обезврежда оръжия и свързани с тях материали, които са били иззети, включително чрез съхранение, унищожаване или трансфер към държава членка или към трета страна. В него също така се предвижда, че обезвреждането на иззети оръжия и свързани с тях материали може да се подпомага от държава членка, като тя се задължава да приключи възможно най-бързо процедурите, необходими за разрешаване на обезвреждането на иззетите изделия, в рамките на приложимото право и процедури.

(6)

С Решение (ОВППС) 2023/1439 на Съвета (3) се въвежда разпоредба в Решение (ОВППС) 2015/1333, съгласно която от такива държави членки се изисква да предприемат необходимите мерки за улесняване на обезвреждането от името на EUNAVFOR MED IRINI на оръжията и свързаните с тях материали, иззети от EUNAVFOR MED IRINI в открито море в съответствие с нейния мандат.

(7)

За да се осигури еднаквото прилагане на тази разпоредба във всички държави членки, е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(8)

Регламент (EС) 2016/44 на Съвета (4) привежда в действие Решение (ОВППС) 2015/1333. Поради това Регламент (ЕС) 2016/44 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) 2016/44 се вмъква следният член:

„Член 22a

1.   Държава членка, която подпомага EUNAVFOR MED IRINI в съответствие с член 2, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета (*1), предприема необходимите мерки за обезвреждане, от името на EUNAVFOR MED IRINI, на оръжия и свързани с тях материали, включително стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, които се превозват в открито море в нарушение на забраната, посочена в член 5а, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/1333, и които са иззети от EUNAVFOR MED IRINI в открито море съгласно член 2, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2020/472.

2.   Обезвреждането, посочено в параграф 1, може да се извърши по-специално чрез унищожаването на тези изделия, при което те стават неизползваеми, или чрез разрешаване на използването им, включително от трета страна, като същевременно се предотвратява последващият им трансфер към Либия или към която и да е друга трета държава, към която трансферът на оръжия или свързани с тях материали е забранен.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  ОВ L 206, 1.8.2015 г., стр. 34.

(2)  Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета от 31 март 2020 г. за военна операция на Европейския съюз в Средиземноморието (EUNAVFOR MED IRINI) (OВ L 101, 1.4.2020 г., стр. 4).

(3)  Решение (ОВППС) 2023/1439 от 10 юли 2023 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (вж. стр. 26 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (EС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011 (ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1).


Top