EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1848

Регламент (ЕС) 2022/1848 на Съвета от 4 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2014 относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

ST/12481/2022/INIT

OJ L 257, 5.10.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1848/oj

5.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1848 НА СЪВЕТА

от 4 октомври 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2014 относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юни 2014 г. Съветът прие Решение 2014/386/ОВППС и Регламент (ЕС) № 692/2014 (2) относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол.

(2)

Предвид факта, че адресите на уебсайтовете с информация за компетентните органи на държавите членки, както и адресът и останалите данни за връзка за целите на уведомяването на Комисията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 692/2014 могат да се променят с течение на времето и за да се гарантират еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 692/2014, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя приложение I към него.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 692/2014 следва да бъде заменено, тъй като информацията, която се съдържа в него следва да бъде актуализирана.

(4)

Посочените изменения попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното привеждане в действие е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднообразното им прилагане във всички държави членки.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 692/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 692/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1, буква д) думата „приложението“ се заменя с „приложение I“;

2)

В член 9, параграфи 1 и 3 думата „приложението“ се заменя с „приложение I“;

3)

В член 9 се добавя следният параграф:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение I въз основа на информация, предоставена от държавите членки.“;

4)

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 4 октомври 2022 година.

За Съвета

Председател

Z. STANJURA


(1)  ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 70.

(2)  Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 692/2014 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Комисията

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions/belgian-authorities-in-charge-implementation-restrictive-measures-eu

БЪЛГАРИЯ

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ЧЕХИЯ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ЕСТОНИЯ

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

ИРЛАНДИЯ

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ИТАЛИЯ

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/

КИПЪР

https://mfa.gov.cy/themes/

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

УНГАРИЯ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

МАЛТА

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

ПОЛША

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

ПОРТУГАЛИЯ

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

https://um.fi/pakotteet

ШВЕЦИЯ

https://www.regeringen.se/sanktioner

Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels, Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

“.

Top